Jornada Aplicacions pràctiques de tècniques d’Advanced Analytics

Jornada “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE TÈCNIQUES DE ADVANCED ANALYTICS”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 12 de novembre de 2019, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE TÈCNIQUES DE ADVANCED ANALYTICS“.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Allianz, de Barcelona, ​​amb la col·laboració de Willis Towers Watson.

Van participar a la Jornada Manuel De la Rosa, actuari, Sales and Practice Leader, de Willis Towers Watson, María Jesús Guitard, actuària, Consultora, de Willis Towers Watson, Eduard Antolín, director de l’Àrea Tècnica d’Automòbils i Particulars, d’Alllianz i Stefano Saini, director de Business Analytics, d’Allianz.

La Jornada va ser coordinada per Xavier Plana, partner de Triple A Finance Spain i vicepresident de Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per competir amb èxit les entitats asseguradores han de disposar d’una bona estratègia de gestió de dades, a més de les capacitats analítiques i tecnològiques per explotar el seu immens valor.

Les entitats més avançades del mercat gestionen les seves dades mitjançant tècniques advanced analytics, que permeten conèixer i predir el comportament dels clients, establir estratègies per a la determinació de tarifes (pricing), gestionar la subscripció d’assegurances (underwriting analytics) i facilitar la gestió de sinistres i del frau (claims analytics), entre d’altres utilitats.

A la Jornada es van analitzar el valor que aporten les tècniques d’advanced analytics en la gestió de les assegurances no vida. També es van veure aplicacions pràctiques de les tècniques d’advanced analytics a la companyia d’assegurances Allianz, líder de mercat en aquesta matèria.

Van assistir a la Jornada 40 professionals.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.

Jornada El nou reglament delegat de Solvència II

Jornada “EL NOU REGLAMENT DELEGAT DE SOLVÈNCIA II: IMPLICACIONS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 31 d’octubre de 2019, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “EL NOU REGLAMENT DELEGAT DE SOLVÈNCIA II: IMPLICACIONS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Fiatc, de Barcelona.

Van participar a la Jornada Pedro del Pozo, responsable del departament d’Economia i Finances d’Unespa, Rafael García, CEO de Serfiex, David Guitart, director d’assegurances de BDO i Anna Labayen, PMO de Projectes Quantitatius d’Area XXI. La Jornada va ser coordinada per Emilio Vicente, director de la funció actuarial de MGS Seguros.

A la Jornada es van analitzar els efectes en les entitats asseguradores derivats de la recent entrada en vigor del nou Reglament Delegat 2019/981 de Solvència II, que modifica l’anterior Reglament Delegat de l’any 2015 i completa la Directiva Solvència II, publicada l’any 2009 .

El nou Reglament Delegat 2019/981 introdueix, entre altres canvis, modificacions significatives en la fórmula de càlcul del capital de solvència de les entitats asseguradores (SCR), canvis que van ser analitzats amb detall a la Jornada.

A la jornada també es van analitzar les properes modificacions normatives relacionades amb Solvència II, que es preveu entraran en vigor en els propers mesos, també amb importants impactes en les entitats asseguradores.

Van assistir a la Jornada 25 professionals, la majoria d’ells actuaris membres del CAC.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. A 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.

Conveni IEF – CAC

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS (IEF) I EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

Benvolguts col·legiats/col·legiades,

Us informem que el CAC ha subscrit un acord de col·laboració amb l’IEF, per adherir-se al Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya- Programa EFEC-  (www.efec.cat).

La signatura de l’acord facilitarà als actuaris col·laborar en el Programa EFEC com a docents voluntaris, en tasques de formació financera i asseguradora.

L’objectiu del Programa EFEC es el de dur a terme formació financera bàsica a les escoles de Catalunya (per alumnes de 4rt curs de ESO), a Centres de Formació d’Adults i a Centres de Formació Professional, i compta amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya.

El Programa EFEC, impulsat per la Comissió Europea, es va iniciar a Espanya l’any 2011, de la ma de l’IEF. Col·laboren diferents entitats (Generalitat de  Catalunya, Caixabank, BBVA, Banc de Sabadell, Caixa d’Enginyers, Banc Santander, Institut Català de Finances i l’Agència Tributària). I també donen suport diferents col·legis i associacions professionals (economistes, censors jurats de comptes, EFPA España, Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya, i ara també el CAC).

La funció de entitats es la de la difusió del Programa EFEC entre els seus empleats i col·legiats, per participar en el programa com a docents voluntaris.

El curs passat 2018-2018 van participar en el Programa EFEC més de 500 docents voluntaris, que van fer 18.000 tallers a 400 centres, amb la participació de 106.000 alumnes.

El Programa EFEC compta actualment amb 7 tallers diferents:

  • Administra els teus diners.
  • Endeutar-se (?) amb seny.
  • Inversió intel·ligent i sostenible.
  • Els impostos i tu.
  • Finances per a la vida.
  • (In) forma’t per decidir.
  • N’estàs segur ?

Els voluntaris poden triar el taller, el dia, la població i el centre on faran la formació, segons la seva disponibilitat. Cada taller té una durada de 3 hores. La coordinació del Programa i la edició dels materials va a càrrec de I’IEF.

Els actuaris interessats en participar en el Programa EFEC s’han d’inscriure a través de la pàgina web (www.efec.cat), al registre de voluntaris de la secció “Apunta’t”. Posteriorment seran convocats per l’IEF a una reunió informativa on se us donarà tota la informació sobre els tallers.

Us animem a participar en el Projecte EFEC, que pensem es molt interesant pel nostre país i els seus ciutadans, on els actuaris també podem col·laborar i aportar els nostres coneixements.

Salutacions cordials.

Miquel Viñals

President.

Comunicat

Comunicat de la Junta de Govern del CAC.

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha acordat, per àmplia majoria, fer pública la seva opinió sobre els esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya els darrers dies arran de la sentència condemnatòria dictada contra representants electes i líders socials, tot respectant el pensament i sentiment de cadascuna de les persones col·legiades.

En aquest sentit, la Junta, d’acord amb els principis deontològics que regeixen l’exercici de la professió actuarial, vol fer palesa la seva neutralitat envers tots els corrents polítics i socials respectuosos amb la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Per aquest motiu, manifesta la seva preocupació davant d’aquelles actuacions que puguin limitar el lliure exercici d’opcions polítiques legítimes i de drets fonamentals i expressa la seva solidaritat amb totes les persones afectades i llurs famílies.

La Junta considera que la societat catalana té dret a disposar de les vies institucionals que permetin el contrast i el debat de totes les opinions polítiques i socials plantejades de manera pacífica, sense cap altra limitació que el respecte a la dignitat de la persona.

Per últim, la Junta fa un crida al diàleg polític com a mitjà que permeti trobar solucions satisfactòries.

Barcelona, 21 d’octubre del 2019.

Miquel Viñals Fusté.
President.

Programa CPD en el CAC

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE), ha posat en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 gener 2019.

El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats. El total d’hores de formació certificades, el 93% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 86% han estat activitats de contingut tècnic.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut a allò que està disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme més de 70 activitats de formació en què han participat més de 2.200 persones.

Presentació del número 4 de la Revista ADC21 (segon semestre 2019)

CONFERÈNCIA DE VICENTE CANCIO, CONSELLER DELEGAT DEL GRUP ZURICH A ESPANYA,

El dilluns 30 de setembre de 2019, a l’Auditori Zurich, a Barcelona, ​​es va dur a terme la conferència El futur de l’assegurança Individual, a càrrec de Vicente Cancio, conseller delegat del grup Zurich a Espanya.

La conferència, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), va ser presentada per Miquel Viñals, president del CAC.

Vicente Cancio va parlar del futur de l’assegurança individual, que estarà condicionat per diferents factors, entre els quals va destacar la incidència de les noves tecnologies sobre assegurats i mediadors, i de la necessitat de les entitats asseguradores d’adaptar-se a elles, havent d’abordar inversions, encara que d’entrada poden semblar poc rendibles. Va comentar que els assegurats demandaran major protecció, potser sobre riscos que ara ens semblen remots. Va comentar la necessitat de les asseguradores d’integrar diferents cultures en les seves organitzacions. Va destacar l’important paper dels actuaris en les entitats asseguradores, aportant rigor, solidesa intel·lectual i seguretat en els passos a donar. Finalment comentar que les asseguradores han d’avançar en l’apartat de conciliació, paritat i responsabilitat social corporativa.

Presentació de la revista del CAC del primer semestre del 2019.

A la Jornada, Xavier Gómez, vocal de relacions institucionals del CAC, va presentar la revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21) corresponent al segon semestre del 2019.

La revista incorpora articles de Amalio Berbel, soci partner de KPMG, que ens parla de les taxes de descompte en la normativa IFRS 17 i la seva comparació amb les utilitzades en Solvència II. Montserrat Guillén, catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB) ens parla sobre les tontines i les pensions en l’era digital. Omaira Laborda, executiva del departament de Cyber ​​Risk de Marsh&McLennan ens parla dels ciberriscos i les seves cobertures asseguradores. Finalment, David Guitart, director d’assegurances de BDO ens parla de la problemàtica del tractament dels impostos diferits en Solvència II.

La revista publica també una entrevista a Carmen Negre, actuaria del CAC que viu i exerceix la professió a Guatemala i una altra entrevista a Vicente Cancio, conseller delegat de Zurich Assegurances.

La revista del CAC (ADC21) compta amb el patrocini d’Allianz, BDO, Guy Carpenter, Nacional de Reassegurances, Serfiex, Vidacaixa i Willis Towers Watson.

ADC21 en Català ADC21 en Español

 

Van assistir a la conferència 52 persones.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

Cloenda Curs VB i Macros d’Excel

El dia 4 de juliol de 2019, amb la presència d’Antonio López, director general de Mutual Mèdica, es va clausurar el curs “VISUAL BASIC I MACROS D’EXCEL”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El curs es va dur a terme a la seu de Mutual Mèdica, a Barcelona, ​​i va estar a càrrec d’Emilio Vicente, actuari, responsable de la funció actuarial i de la funció de gestió de riscos de MGS Assegurances, i de Jordi Morató, actuari de l’àrea tècnica i de reassegurança, de Segurcaixa Adeslas.

En l’activitat actuarial és habitual la realització de càlculs per a la valoració de primes, provisions tècniques, disseny de productes, valoració de carteres, etc.

Els actuaris utilitzen habitualment bases de dades i fulls de càlcul per a la realització de treballs específics i per a la validació dels treballs dels sistemes informàtics de les entitats asseguradores.

Visual Basic (VBA), un dels llenguatges de programació més utilitzats pels actuaris, permet la creació de macros per a automatitzar determinats processos, augmentant la productivitat.

L’objectiu del curs és el d’oferir els coneixements necessaris de VBA per dur a terme mitjançant programació tot tipus de càlculs financers, estadístics i actuarials, utilitzant l’accés a bases de dades externes, com SQL Server o Acces.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Conferència La protecció de dades en les entitats asseguradores

El dia 27 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la conferència “LA PROTECCIÓ DE DADES A LES ENTITATS ASSEGURADORES”.

La conferència es va celebrar a la seu de Cuatrecasas, a Barcelona, ​​a càrrec d’Albert Agustinoy i de Jorge Monclús, soci i associat sènior de Cuatrecasas, respectivament.

El nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD), en vigor des de maig de 2018, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, defineixen el nou marc en el que les entitats asseguradores han de complir en l’àmbit de la privacitat de les dades.

Les entitats treballen en l’aplicació de la nova normativa, la qual cosa ha obligat a la revisió dels seus procediments i documentació per a la recollida i el tractament de les dades, cada vegada més complexos per la creixent importància dels canals digitals, que diversifiquen l’origen de la informació i dificulten el seu control.

En la conferència es van analitzar els criteris de les autoritats comunitàries i nacionals respecte el nou marc regulador. També es va posar de manifest que la informació i les dades són els principals actius de les entitats asseguradores, per la qual cosa han de parar molta atenció al seu tractament i protecció.

Es va parlar de l’especial risc que suposa per a les entitats el tractament de dades de salut dels assegurats, especialment protegides.

Finalment, comentar que un dels principals actius d’una entitat asseguradora és la seva Reputació, i que una inadequada gestió de les dades pot atemptar contra ella i comprometre el futur de l’entitat, en cas de fallida de la confiança dels seus assegurats.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ

Cloenda Curs Gestió actius i passius (ALM)

El dia 19 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar el Curs “GESTIÓ D’ACTIUS I PASSIUS (ALM) EN ENTITATS ASSEGURADORES”.

El curs es va dur a terme a Barcelona, ​​amb la col·laboració de Serfiex, consultora actuarial i de gestió de riscos, especialistes en ALM per entitats asseguradores.

Les entitats asseguradores de vida garanteixen tipus d’interès a llarg termini en les seves pòlisses, per exemple, en les rendes vitalícies. Per a això, prèviament han de dur a terme inversions a tipus d’interès superiors i terminis similars als compromisos, per reduir els seus riscos.

La gestió ALM permet minimitzar els riscos derivats de les variacions dels tipus d’interès, que afecten el valor dels passius (assegurances) i al valor dels actius (inversions afectes).

A conseqüència de l’entorn de baixos tipus d’interès en el qual ens trobem des de fa molts anys, una de les principals preocupacions de les entitats asseguradores és la de dur a terme una adequada gestió dels seus actius i passius (ALM), que permeti minimitzar el impacte en les seves provisions i fons propis derivats del descompte de fluxos d’ingressos (primeres i rendiments de les inversions) i despeses (prestacions i despeses), previstos a les seves assegurances, baixos els criteris de Solvència II i de la futura normativa comptable IFRS 17.

El curs va ser impartit per Rafael García, Enrique Abuín i Jordi Pagès, de Serfiex.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Cloenda de la Jornada de Provisió d’Assegurances de Vida

El dia 3 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “PROVISIÓ D’ASSEGURANCES DE VIDA: METODOLOGIES DE CÀLCUL”.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Zurich, a Barcelona, ​​en col·laboració amb Milliman, una de les firmes de consultoria actuarial i d’assegurances més grans del món.

A la Jornada es va abordar en profunditat les diferents metodologies utilitzades per les entitats asseguradores per a la valoració de les provisions d’assegurances de vida: la provisió tècnica, la provisió comptable i la provisió “best estimate”, utilitzada per al càlcul del balanç econòmic en l’entorn de Solvència II.

Addicionalment, les entitats asseguradores aborden els efectes de la norma comptable IRFS17, que entrarà en vigor l’any 2022 i que incorpora canvis substancials en la comptabilització de les provisions de les assegurances.

Les diferents metodologies tenen impactes molt substancials en el càlcul de les provisions de les assegurances de vida, que en el nostre mercat s’aproximen als 200.000 milions d’euros, el que afecta a la seva vegada, al balanç, patrimoni i als resultats de les entitats asseguradores.

El curs va ser impartit per Piero Bacigalupo, actuari per la Universitat Carlos III de Madrid i Mànager de l’oficina de Milliman a Madrid.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.