Perfil


DADES PERSONALS
Desà {{savePersonalAlert.message}} {{savePersonalAlert.message}}
DADES PROFESSIONALS
Empresa: {{item.empresa}}
Posició: {{item.puesto}}
{{item.fechaInicio | toDate}} / {{item.fechaFinal | toDate}}
Pais: {{item.paisDesc}}
Nova Activitat
CONEIXEMENTS
Idiomes

Català Espanyol Anglès Alemany Francès Altres Idiomes
Informàtica

Office Prophet R SAS VisualBasic Altres Informatica Desà {{saveEstudAlert.message}} {{saveEstudAlert.message}}
DISPONIBILITAT
Té vehicle propi Disponibilitat per viatjar Disponibilitat canvi de residència En recerca activa de feina Té experiència treball a l’estranger Desà {{saveLaborAlert.message}} {{saveLaborAlert.message}}
FORMACIÓ CONTINUADA (CPD)
Any: {{item.anyoImputacion}}
Hores realitzades: {{item.horasRealizadas}}
Saldo Inicial: {{item.horasRequeridas*-1}}
Saldo Trieni: {{item.saldoTotal}}
Detall
Data Activitat Deure Haver Saldo
{{item2.fechaImputacionDMA | toDate}} {{item2.apunteDesc}} {{item2.horasApunte}} {{item2.horasApunte}} {{item2.saldoPosterior}}
Nova formació (CPD)
Alta Activitat Localització Centre Accions
{{item.fechaAltaFormacion | toDate}} {{item.nombreActividad}} {{item.lugarCelebracion}} {{item.nombreCentro}} create delete warning
Alta Activitat Localització Centre
{{item.fechaUltimaModificacion | toDate}} {{item.nombreActividad}} {{item.lugarCelebracion}} {{item.nombreCentro}}
PONÈNCIES
OFERTES DE TREBALL
{{curCPDData.observaciones}} Data activitat
{{item.codigoDocumentoDesc}} visibility delete
{{item.codigoDocumentoDesc}}
Seleccioni un document
{{saveNewCPDAlert.message}} {{saveNewCPDAlert.message}} Desà Tancar
Segur que desitja esborrar la formació CPD seleccionada?
{{deleteCPDAlert.message}} {{deleteCPDAlert.message}} Si No
Inici de la activitat Fi de la activitat
Tancar Desà {{saveActivityAlert.message}} {{saveActivityAlert.message}}
Segur que desitja esborrar la activitat seleccionada?
{{saveActivityAlert.message}} {{saveActivityAlert.message}} Si No
Segur que desitja esborrar el document seleccionat?
{{deleteDocumentAlert.message}} {{deleteDocumentAlert.message}} Si No