Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació R Avançat

Dates: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 i 27 de maig de 2024 de 18 a 20:00 hores. (18 hores)

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS ONLINE.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

Les possibilitats del llenguatge de programació R són innumerables i diverses, encara que es requereix d'una mínima base per poder avançar.

L'objectiu principal del curs online és oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne podrà començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès i adquirirà uns coneixements de programació clars per poder progressar em l’anàlisi de dades.

El curs té un component pràctic molt important.

Parteix de l'explicació inicial dels conceptes bàsics de programació. Posteriorment progressar cap a conceptes més avançats, que l'alumne haurà de practicar mitjançant la realització dels exercicis que li seran proposats.

3.- PROGRAMA.

 • Estructura d’una aplicació
 • Introducció a controladors de versions
 • Llibreries
 • Tipus de dades i estructures de dades
 • Objectes, classes i mètodes
 • Operadors lògics
 • Fluxos amb condicionals, for loop i while
 • Vectorització
 • Funcions matemàtiques i estadístiques
 • Números aleatoris i distribucions de probabilitat
 • Manipulació i tractament de les dades
 • Subconjunts de dades
 • Importació de dades de diferents fonts
 • Exportació de dades
 • Funcions
 • Verificació de dades de les funcions
 • Introducció als gràfics
 • Cas pràctic: automatització del càlcul d’una renda

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
450 225 675

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 18 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membres Protectors EUR450.00

Date: 06/05/2024

Available Spaces: 15

Webinar El valor social de l'assegurança (Presentació nou número revista ADC21)

EL VALOR SOCIAL DE L'ASSEGURANÇA

A càrrec de

Sra. Mirenchu ​​del Valle, Presidenta d'Unespa.

 

El webinar tindrà lloc el dilluns dia 6 de maig del 2024, a les 18 hores.

(durada estimada: 60 minuts).

 

CONTINGUT

Coincidint amb l'acte de presentació de la revista del Col·legi d'Actuaris de Catalunya, ADC21, corresponent al primer semestre del 2024, tindrem l'immens plaer de comptar amb la presència de la Sra. Mirenchu ​​del Valle, Presidenta d'Unespa, protagonista d´una de les seccions d´aquesta nova edició. Sota el suggeridor títol “El valor social de l'assegurança”, ens dirigirà una sessió sobre el valor que aporta l'assegurança a la societat, la seva importància com a xarxa de protecció de famílies, empreses i institucions i la funció que exerceix al món actual en el que vivim. I abordarà temes d'especial rellevància com és el “gap d'assegurament” o “dèficit de protecció”, com tancar aquesta bretxa i aconseguir una societat preparada adequadament per als desafiaments que ha d'afrontar. En definitiva, a quins reptes s'enfronta el món de l'assegurança, immersa en una societat que evoluciona, per continuar sent aquesta xarxa de seguretat.

 

PROGRAMA

18:00h – 18:05h   Presentació de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marisa Galán, presidenta del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

 

18:05h - 18:30h   Presentació de la revista del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (ADC21) corresponent al primer semestre de 2024, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, director del Comitè Editorial de la revista.

 

18:30h - 19:00h   Conferència “EL VALOR SOCIAL DE L'ASSEGURANÇA”, a càrrec de la Sra. Mirenchu ​​del Valle, Presidenta d'Unespa.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar ha d'assegurar-se que la connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) de CAC.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 06/05/2024

Available Spaces: Unlimited

Webinar - Noves tècniques de tarifació en assegurances de vida

Webinar

Noves tècniques de tarifació en assegurances de vida

A càrrec de

Sr. Luiz Bueno, Actuari, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

Sra. Cotté Buy, Actuària, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

 

El webinar tindrà lloc el dijous, 16 de maig del 2024, de 12 a 14h

(Durada estimada: 2 hores)

 

PRESENTACIÓ

La tarifació d'assegurances de vida (pricing) està canviant notablement, mitjançant la utilització progressiva de diferents variables, distintes de la tradicional edat actuarial.

Les variables utilitzades per posar preu a les assegurances de vida feia anys que no es modificaven substancialment. Això no obstant, els nous riscos augmenten la incertesa i van acompanyats d'amenaces tendencials a llarg termini, com el canvi climàtic, que hem de tenir en compte. Conèixer els riscos és la millor manera d'analitzar-los, de gestionar-los, de mitigar-los i de transformar-los en noves oportunitats de negoci.

D'altra banda, avui dia disposem de models i eines que permeten als actuaris avaluar aspectes multidimensionals que incideixen en la selecció i en la tarifació de les assegurances.

L'objectiu de la Jornada és analitzar les diverses tendències econòmiques, demogràfiques i tecnològiques que afecten les assegurances de vida. A la Jornada s'abordarà, a més, el desenvolupament de nous productes i algunes noves tècniques de tarifació.

Swiss Re acredita anys d'experiència en aquest àmbit, amb un coneixement profund en l'assegurança de vida i de salut.

La primera ponència s'enfocarà a presentar diferents productes i eines utilitzades per dinamitzar el procés de disseny de productes i de tarifació des de l'òptica de la longevitat. Es farà un recorregut per eines de selecció de riscos i anàlisi de dades, presentant diferents productes desenvolupats a mercats asiàtics i europeus.

A la segona ponència, s'analitzaran els riscos emergents a l'assegurança de vida i de salut, que són rellevants, ja que introdueixen noves variables en la tarifació de productes.

Finalment, acabarem la trobada amb un col·loqui on podrem compartir amb els participants al Webinar la nostra visió sobre el futur en el desenvolupament de nous productes de vida i de les noves tècniques de tarifació.

 

PROGRAMA

 

12:00h - 12:05h  Presentació de la Jornada, a càrrec de Cotté Buy i Luiz Bueno, de Swiss Re.

12:05h - 12:50h  Primera ponència: Longevitat: reptes i oportunitats de subscripció i tarificació, a càrrec del Sr. Luiz Bueno, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

12:50h - 13:35h  Segona ponència: Riscos emergents a considerar en la tarifació en un futur proper, a càrrec de la Sra. Cotté Buy, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

13:35h - 14:00h  Col·loqui.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 2 hores a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 14 de maig de 2024.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 16/05/2024

Available Spaces: 221

Jornada Presencial Mercats financers i gestió d'inversions a les entitats asseguradores

JORNADA PRESENCIAL

MERCATS FINANCERS I GESTIÓ D'INVERSIONS

A LES ENTITATS ASSEGURADORES

Organitzada pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració d'Analistas Financieros Internacionales (AFI), l'Institut d'Estudis Financers (IEF)-Barcelona Finance School (BFS) i de GVC Gaesco.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dijous 23 de maig de 2024, de 10.00 hores a 13.00 hores.
Lloc de Celebració: Auditori de FIATC ASSEGURANCES, Avinguda Diagonal, 648, de Barcelona.

 

INSCRIPCIÓ:

Inscripció gratuïta abans del 21 de maig de 2024

 

PRESENTACIÓ

El Col·legi d'Actuaris de Catalunya presenta la primera jornada sobre gestió d'inversions a les entitats asseguradores. Hem conegut recentment que el volum estimat del total de les inversions del sector assegurador espanyol en els darrers mesos del 2023 es va situar al voltant dels 280.000 milions d'euros. La cartera de vida va representar al voltant del 50% i aquest volum va ser invertit en més del 70% en deute públic i privat.

Què ens ofereix el futur per a les inversions de les entitats asseguradores? Aquesta és la pregunta clau que abordarem en aquesta jornada on, de la mà de tres experts en inversió, coneixerem la situació econòmica actual i les perspectives futures, així com l'evolució dels mercats i instruments financers. Explorarem detalladament la gestió de carteres, identificant oportunitats i estratègies per maximitzar els rendiments i gestionar els riscos de manera efectiva.

Al llarg de la jornada i, en especial, a la darrera part, els participants tindran l'oportunitat d'interactuar directament amb els nostres distingits ponents, plantejar els seus dubtes o comentar sobre els diversos temes tractats.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA:

10:00h - 10:05h Benvinguda als assistents i presentació de la Jornada

10:05h - 10:35h Primera ponència: Capacitat de resistència de l'economia mundial. Té sentit la baixada de tipus d'interès?, a càrrec del Sr. David Cano, Soci d' Analistas Financieros  Internacionales (Afi) i Director General d'Afi Inversiones Globales, SGIIC.

10:35h - 11:05h Segona ponència: Els mercats financers i la seva evolució passada, present i possible futur, a càrrec del Sr. Josep Ramón Aixelà, Assessor d'inversors Institucionals, divulgador i responsable de macroeconomia i mercats financers de la Barcelona Finance School (BFS)/ Institut d'Estudis Financers (IEF).

11:05h - 11:30h Pausa per a cafè.

11:30h - 12:00h Tercera ponència: La gestió de carteres: tres ingredients claus al descobert, a càrrec del Sr. Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco Gestión SGIIC, SA.

12:00h - 13:00h Col·loqui.

13:00h Cloenda de la Jornada.

 

CPD:

La jornada computarà 3 hores als efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

Price: General Admission EUR0.00

Date: 23/05/2024

Available Spaces: 34

Curs online La Sostenibilitat a les entitats asseguradores

Dates: 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 18 de juny de 2024 de 18 a 20:00 hores. (14 hores)

1.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS ASSEGURADORES, és un curs online que durà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), en col·laboració amb AREA XXI, Deloitte, EY, KPMG, Management Solutions i Serfiex.

Al curs online s'abordaran les obligacions per a les entitats asseguradores, derivades de la normativa sobre sostenibilitat.

El nostre sistema econòmic, definitivament, està fent un viratge cap a la sostenibilitat. Les organitzacions internacionals, nacionals, així com els sectors econòmics i la societat en general canvien ràpidament. N'és una prova, per exemple, la variada normativa legal que ja existeix sobre aquest tema i la que continuarà apareixent en el futur. Un canvi que planteja al sector assegurador no només el repte d'adaptar-s'hi, sinó que obre el camí a noves oportunitats i estratègies.

El curs que presentem ofereix una visió dels efectes més rellevants que el canvi cap a la sostenibilitat comporten al sector; des dels més immediats com són les noves normatives en temes de governança i gestió de riscos, així com informació als clients o la gestió de les inversions, com els més profunds associats als canvis generalitzats del sistema econòmic que oferirà, sens dubte, nous reptes i oportunitats.

Al curs es revisaran els reports que les entitats asseguradores han d'elaborar en matèria de Sostenibilitat, les metodologies per a l'anàlisi de doble materialitat i per al mesurament de l'impacte de risc climàtic, amb focus en la incorporació a l'ORSA.

Finalment, al curs es revisaran també els aspectes fonamentals a considerar en el disseny del Pla Director per al Control de Riscos ESG en una entitat asseguradora.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador que desenvolupin la seva activitat en: gestió de les inversions, gestió de riscos, disseny de productes, governança, així com tots aquells interessats a conèixer amb detall la nova normativa sobre sostenibilitat i els impactes que tenen a les entitats asseguradores.

 

3.- PROGRAMA.

TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

• Dia: 4 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Juan Miguel Monjo i del Sr. Sergio Simón, Socis de DELOITTE.

TEMA 2 - CONTEXT NORMATIU.

• Dia: 15 de juny de 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Ignacio Estirado, Director FS Consulting de KPMG.

TEMA 3 - SOTENIBILITAT AL SECTOR ASSEGURADOR.

• Dia: 6 de juny de 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Associate Partner d'EY.

TEMA 4 - SOSTENIBILITAT A LA GESTIÓ D'ACTIUS.

• Dia: 11 de juny de 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Rafael García, Conseller Delegat de SERFIEX.

TEMA 5 - REPORTS DE SOSTENIBILITAT I MESURAMENT DEL RISC CLIMÀTIC.

• Dia: 12 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• Dia: 13 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Matías Cajiao, Soci de Management Solutions, del Sr. Efrén Manuel Hernández, Director de Management Solutions i del Sr. Ingo Efler, Consultor de Management Solutions.

TEMA 6 - - ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE CONTROL DE RISCOS ESG.

• Dia: 18 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Ana Álvarez, Responsable Projectes ESG, la Sra. María Meza, Responsable de Projectes TI i del Sr. Santiago Romera, Soci Director, tot/es d'ÀREA XXI.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
370 185 490

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membres Protectors EUR370.00

Date: 04/06/2024

Available Spaces: 100