Junta de govern

La Junta de Govern és l’òrgan de direcció, administració i gestió del Col·legi.

La Junta de Govern està composada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i 3 vocals elegits democràticament per un període de 4 anys, segons el procediment previst als Estatuts Col·legials.

Els components de la Junta de Govern assumeixen responsabilitats en les diferents matèries i àmbits col·legials.

Actualment, la composició de la Junta de Govern és la següent:

Presidenta Marisa Galán Camino
Vicepresident Antonio López López
Secretària Clara Armengol Vivas
Tresorera Josefina Alargé Salvans
Vocal President de la Secció Professional Antoni Fernández Moreno
Vocal President de la Secció Formació i Investigació Emilio Vicente Molero
Vocal President de la Secció Relacions Institucionals Xavier Gómez Naches

 

 

Gerència i Administració

Gerència: Diego Almendáriz Gamboa  dalmendariz@actuaris.org
Administració: Rosa Maria Felipe Checa actuaris@actuaris.org