Associacions Locals

Intercol·legial

El CAC és membre de la Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya (Intercol·legial), constituïda l’any 2011 que acull a mes de 100 associacions i col·legis professionals de Catalunya, amb més de 200.000 col·legiats. La Intercol·legial té com a finalitats reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment

Foment del Treball

El CAC és membre de Foment del Treball, l’associació que des de 1771 representa als empresaris a l’indústria catalana. L’objectiu de l’associació és el de defensar els interessos dels associats promovent un entorn favorable per l’activitat productiva amb diàleg amb els poders públics i els representants de la societat civil.