ADC21 – Nº9 Primer Semestre 2022

ADC21

COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA | Nº9 PRIMER SEMESTRE 2022.

ADC21. Col·legi d'Actuaris de Catalunya, N9 Primer Semestre 2022

articles

Alberto Igartua Medina i Berta Muñoz Diez, KPMG, ens expliquen l’impacte en el sector assegurador del Reglament de Resiliència Operativa Digital (DORA).
Óscar Herranz i Araceli Ranchal, Mazars, ens comenten les línies bàsiques d’actuació en el sector financer enfront el procés de sostenibilitat.
Artur Reñé, Guy Carpenter, ens indica quin ha estat el comportament del sector Reassegurador i les perspectives de futur.
Felipe Gómez Rojas i David Cienfuegos, Willis Towers Watson, ens ofereixen una visió sobre l’evolució dels tipus d’interès i les decisions a les que hauran de fer front tant els estalviadors com les asseguradores.
Jordi Pagés, Weecover, ens fa un anàlisi dels canvis i tendències en mobilitat urbana, detallant alguns dels principals impactes en el sector assegurador.
Manuela Bosch-Príncep, professora titular de la UB, ens parla de com la Universitat de Barcelona ha adaptat els contingut formatius del Màster en Ciències Actuarials i Financeres d’acord amb l’Actuarial Association of Europe.”

entrevista

Marià Rigau, CEO d’ARAG.
“El més rellevant és la pervivència de la 'missió' que va definir Heinrich Fassbender: facilitar l’accés a la Justícia independentment de les possibilitats econòmiques de cadascú. 'Access to Justice' segueix sent el que sintetitza l’ideari del Grup.”

actuaris pel món

Francesc Vallvé Rodríguez, Actuarial R Developer, Amsterdam.
“Tots sortim de la universitat amb uns coneixements que més o menys ens igualen uns amb els altres. A partir d’aquí cada un té més facilitats per a una cosa o per a una altra i és aquí on un ha de destacar o diferenciar-se respecte als altres.”

SUMARI

Marisa Galán, Col·legi d’Actuaris de Catalunya

editorial

Marisa Galán
Presidenta del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

L'octubre del 2021 el nostre col·legi va finalitzar el seu procés electoral, habitual cada 4 anys, i va constituir una nova Junta de Govern formada per: Marisa Galán (Presidenta), Antonio López (Vicepresident), Clara Armengol (Secretària), Josefina Alargé (Tresorera), Antoni Fernández (Vocal President de la Secció Professional), Emilio Vicente (Vocal President de la Secció de Formació i Investigació) i Xavier Gómez (Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals).

Marisa Galán, Col·legi d’Actuaris de Catalunya

Els objectius prioritaris de la Junta, en aquest nou període, se centraran a millorar els serveis, potenciar la formació continuada i fomentar els acords internacionals de Mutu Reconeixement de la Professió (MRA), així com impulsar la col·laboració amb altres institucions i remarcar la importància d'incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) entre els valors de la professió.

D'entre els objectius esmentats, la formació continuada sempre ha estat un dels pilars bàsics que ha definit l'actuació del nostre col·legi. Prova d'això és que tan sols l'any passat es van organitzar 30 activitats formatives entre cursos, conferències i webinars de temàtiques diverses i amb una participació de 1.931 persones i amb un total de 4.933 hores de formació impartides.

En el mateix sentit, la nostra revista ADC21 procura oferir una visió de diferents temes d'actualitat que afecten la nostra professió, com són, en aquesta ocasió, els següents:

 • Alberto Igartua i Berta Muñoz, de KPMG, ens brinden l'oportunitat de conèixer com les autoritats europees obren un nou camí buscant que les empreses financeres tinguin la capacitat de sortejar els seus problemes operacionals enfront dels seus riscos tecnològics igual que Solvència II fa front als seus riscos de contingut econòmic.
 • Aconseguir un món amb menys emissions de carboni obliga una gran quantitat de canvis en l'economia, entre ells, en el sistema financer.  Oscar Herranz i Araceli Ranchal, de MAZARS, ens comenten les línies bàsiques d'actuació en el sector financer enfront d'aquest procés de sostenibilitat mundial.
 • Les posicions que prenen les reasseguradores al començament de cada any davant dels riscos dibuixen un perfil clar i concret sobre els principals riscos que, probablement, tinguin un major impacte en el sector. Artur Reñé, de GUY CARPENTER, ens especeja els elements més rellevants del posicionament actual.
 • En relació al disseny d'assegurances d'estalvi en entorns de baixos tipus d'interès, Felipe Gómez i David Cienfuegos, de WILLIS TOWERS WATSON, ens ofereix una visió sobre l'evolució dels tipus d'interès en el futur alhora que ens comenta la situació i característiques dels estalviadors per, finalment, indicar-nos les decisions més probables que hauran de fer front tant estalviadors com asseguradores.
 • Els diferents sistemes de mobilitat que ens envolten en l'actualitat, en especial a les ciutats, s'han ampliat en els darrers anys. Jordi Pagés, de WEECOVER, ens ofereix una visió aclaridora sobre els diferents sistemes de transport en una societat moderna, comentant l'impacte que tindran, en especial, en el sector assegurador.
 • A nivell europeu, l'Actuarial Association of Europe (AAE), que reuneix els col·legis d'actuaris europeus, entre ells el CAC, desitja que tots els seus membres tinguin el mateix nivell de formació pel que dedica part dels seus esforços a definir amb el major rigor possible aquest compendi de coneixements o "Core Syllabus". En aquest article, Manuela Bosch, de la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), fa un desglossament d'aquests coneixements i ens comenta com la UB ha adaptat aquests continguts formatius en el màster en ciències actuarials i financeres que imparteixen des de fa molts anys.
 • A la secció de "Actuaris pel Món" d'aquest número de la revista, coneixerem les experiències de l'actuari Francesc Vallvé, que treballa com a "Actuarial R Developer" a Àmsterdam (Països Baixos).
 • Finalment, la revista recull una entrevista a Marià Rigau, CEO d'ARAG, en la qual ens parla dels principals reptes als quals s'enfronta la seva organització. Entre ells, l'adaptació dels productes a un entorn canviant, la digitalització, els canals de distribució i les noves oportunitats que ofereixen els mercats.

BDO

Alberto Igartua Medina, KPMG

article

Alberto Igartua Medina
Senior Manager Consulting FS KPMG

Berta Muñoz Diez, KPMG

Berta Muñoz Diez
Senior Manager Consulting FS KPMG

El Reglament de Resiliència Operativa Digital (DORA) i el seu impacte en el sector assegurador

1.- En quin context sorgeix DORA?

Actualment, el sector assegurador es troba immers en un procés de transformació digital integral, que està provocant un increment de la seva complexitat operativa, així com de l’exposició a noves tipologies de riscs i, conseqüentment, de les vulnerabilitats a què s’enfronten, derivades de determinades disrupcions operatives. Aquestes amenaces no només afecten a les entitats des de l’òptica financera, sinó que també influeixen en la seva estabilitat operativa degut a la multitud i heterogeneïtat dels esdeveniments potencials, i d’un factor important, la seva impredictibilitat.

Davant d’aquesta situació, els reguladors, supervisors i altres organismes internacionals estan evolucionant el seu focus tradicional – centrat fonamentalment en la resiliència financera de les entitats, principalment en l’àmbit de la gestió del capital i la liquiditat – cap a la necessitat d’assegurar també la resiliència d’aquestes en termes operacionals.

En els darrers mesos, diferents organismes han publicat nombrosos documents relacionats amb la resiliència operativa. Si bé, a nivell europeu cobra especial rellevància l’esborrany del Reglament publicat per la Comissió Europea el 24 de setembre del 2020 (conegut comunament com a DORA). Aquest, té com a objectiu principal regular la resiliència operativa digital.

En aquest sentit, les diferents Autoritats Europees de Supervisió (AES), l’Autoritat Bancaria Europea (EBA), l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació (EIOPA) i l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA), han alineat les seves postures amb l’objectiu de crear aquest marc únic de gestió i supervisió per a tot el sector financer.

Aquest reglament comunitari pretén establir un marc de mesura, gestió, monitorització i supervisió dels riscs i les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), dirigit no només a les entitats financeres tradicionals, sinó que ho fa extensiu als grans proveïdors de serveis tecnològics, així com a nous participants del sector financer, com és el cas de determinades fintechs i insurtechs.

Una de les grans reivindicacions del sector assegurador ha estat excloure a intermediaris d’assegurances, reassegurances i assegurances complementàries d’una mida menor i, així ho ha reconegut una nova versió de la norma en la qual es recull expressament que els intermediaris que siguin micro, petites o mitjanes empreses estaran excloses de l’aplicació de la norma, tret que siguin exclusivament sistemes de venda automatitzats.

El document definitiu està sent debatut actualment al Parlament Europeu i la seva aprovació definitiva s’espera que tingui lloc en els propers mesos. No obstant això, si bé és cert que s’estan acabant de perfilar determinats aspectes, no hi ha dubte de què la seva publicació tindrà un gran impacte sobre la gestió actual dels riscs tecnològics i la ciberseguretat de les entitats asseguradores.

2.- Controvèrsies del sector assegurador

A causa del gran impacte sobre la gestió actual dels riscs tecnològics i de ciberseguretat de les entitats asseguradores, s’ha generat un debat obert sobre alguns aspectes considerats més controvertits.

Un gran repte ja identificat per les asseguradores i que ben aviat serà una realitat amb la publicació del Reglament DORA, és la necessitat d’alinear-lo amb el que s’exposa en les Directrius TIC d’EIOPA, les obligacions ja derivades de la normativa Solvència II i altres disposicions com el Reglament General de Protecció de Dades.

Una altra de les controvèrsies de les entitats asseguradores ha girat entorn de l’aplicació del criteri de ‘’proporcionalitat’’ respecte al seu àmbit d’aplicació. Una part del sector considerava que DORA ha d’estar circumscrit a les funcions crítiques, i sembla que el nou esborrany, efectivament, delimita  el seu abast als actius i funcions de negoci més crítiques de les asseguradores.

A més, des del sector remarquen la necessitat de què els terminis o períodes per efectuar les activitats de supervisió s’adaptin en funció del perfil del risc de les entitats.

Per últim, el termini d’implementació del reglament també ha generat divergència d’opinions, sol·licitant que s’ampliés d’un a tres anys, a aquests efectes sembla que el regulador ha tingut en compte les demandes del sector, havent estat ampliat el termini en la versió sobre la qual s’està treballant actualment d’un a dos anys, a excepció de les proves de penetració que continuen sent de 3 anys.

3.- Quins són els principals objectius de DORA?

Inspirat en estàndards, directrius, recomanacions i enfocaments de gestió del risc, l’objectiu fonamental d’aquesta norma és promoure un conjunt de funcions i instruments que permetin establir les bases per a una gestió global del risc TIC en les entitats financeres, assegurant que les entitats disposin de les capacitats necessàries associades al cicle complet de la gestió de riscs (identificació, protecció i prevenció, detecció, resposta i recuperació, aprenentatge i evolució i comunicació) de tal manera que s’asseguri una major agilitat i eficiència en la resposta de les entitats davant la materialització d’una disrupció. En aquest context, els principals objectius que busca el reglament DORA són els següents:

 • Unificar i millorar la gestió de riscs TIC a nivell europeu, harmonitzant les normes i requisits per la gestió de riscs de les TIC en tots els participants del sector financer, sobre la base de les directrius existents actualment. En el cas del sector assegurador, suposarà en determinats aspectes una evolució de les directrius actuals d’EIOPA per la gestió i govern dels riscs TIC.
 • Establir proves exhaustives recurrents en els sistemes de TIC, així com dels riscs derivats de la dependència de proveïdors de serveis TIC per part del sector assegurador.
 • Reforçar l’exigència dels supervisors sobre els riscs digitals i els incidents relacionats amb les TIC.
 • Harmonitzar la classificació i notificació d’incidents de TIC, i obrir la porta per a l’establiment d’un únic centre a nivell de la Unió Europea per a la notificació d’incidents importants relacionats amb les TIC per part de les institucions financeres.
 • Incloure als proveïdors externs de serveis TIC crítics de perímetre regulador, incloent-hi els proveïdors de serveis cloud.

4.- Quins aspectes tracta DORA i com afecta aquesta entitat a les entitats asseguradores?

La resiliència operativa ha de ser entesa i gestionada com la conseqüència o el resultat d’una gestió correcta dels riscs de l’entitat, dissenyant un model operatiu que uneixi i integri els elements que tenen relació entre ells (TIC, proveïdors, etc.) en un sol marc, permetent així gestionar de manera eficient i àgil la resiliència operativa digital.

En aquest context, DORA requereix que es cobreixin, com a mínim, els següents aspectes:

 • Govern i organització: disposar de marcs interns de govern i control que cobreixin les funcions específiques de gestió dels riscs de TIC (identificació, protecció i prevenció, detecció, resposta i recuperació, aprenentatge i evolució i comunicació, entre d’altres) i que garanteixin una gestió eficaç i prudent de tots els riscs de TIC. Addicionalment, assegurar la implicació de l’alta direcció, identificar les funcions/àrees essencials de l’entitat i imposar una revisió anual del caràcter d’essencialitat o importància d’aquestes funcions/ àrees en qüestió.
 • Notificació d’incidents: controlar, registrar i classificar els incidents relacionats amb les TIC, així com notificar a les autoritats els incidents TIC greus i presentar informes inicials, entremitjos i finals. De la mateixa manera, realitzar un reporting de totes les despeses financeres estimades i pèrdues causades per pertorbacions considerables de les TIC i incidents TIC greus.
 • Proves de resiliència: disposar d’un enfocament basat en el risc, a mesura que es desenvolupa el programa de proves de resiliència operativa digital, tenint en compte el panorama canviant dels riscs de TIC.
 • Risc de tercers: avaluar el risc de concentració de TIC respecte als proveïdors externs i incloure certes clàusules contractuals amb els seus proveïdors, incrementant la seguretat a l’hora que les Entitats contractin la prestació de serveis digitals.
 • A més, obliga a analitzar i avaluar els riscs associats a les cadenes de subcontractació de proveïdors (fouth parties), així com estendre les anàlisis actuals de proveïdors als proveïdors intragrup.
 • Intercanvi d’informació: possibilitat d’establir acords entre les diferents entitats per a l’intercanvi d’informació i intel·ligència relativa a ciberamenaces, amb la finalitat de crear consciència sobre el risc de TIC, minimitzar la seva programació, recolzar les capacitats defensives de les entitats i les tècniques de detecció d’amenaces.

A continuació, s’il·lustren elements que componen l’abast i el contingut de la regulació DORA:

El Reglament de Resiliència Operativa Digital (DORA) i el seu impacte en el sector assegurador

5.- Com estan afrontant DORA les principals asseguradores?

Tal com s’ha comentat anteriorment, l’impuls que s’ha produït en tot el sector financer entorn de la digitalització dels negocis i de les noves formes de treball, així com els canvis en les preferències i hàbits dels consumidors, ha tingut el seu clar reflex, per suposat, també al sector assegurador, fet que ha provocat la ingerència de nous riscs emergents que han de ser identificats, avaluats i monitoritzats.

En aquest context, l’informe “Global Insurance CEO Outlook 2021” dut a terme per KPMG, en el qual han participat més de 129 CEOs d’entitats asseguradores en més d’onze països, s’ha conclòs que els riscs lligats a tecnologies emergents i la ciberseguretat estan en el top 5 dels riscs que més preocupen a les entitats actualment.

Pel que fa al focus del risc vinculat a les tecnologies emergents, l’estudi revela que les entitats asseguradores estan buscant crear una resiliència digital alineada amb la seva estratègia i totalment vinculada al creixement potencial de les entitats.

L’enquesta posa de manifest que el 68% de les entitats asseguradores consideren que, per a seguir creixent, resulta necessari incrementar les inversions en instruments de detecció de disrupcions, així com en processos d’innovació i digitalització. De la mateixa manera, més del 50% considera necessari crear aliances i consorcis com a canalitzador d’inversions que permetin el desenvolupament de tecnologies innovadores, que evitin o redueixin el possible estancament del sector.

En aquest context, els CEOs del sector assegurador reconeixen que el primer pas cap a la digitalització dels seus negocis resideix en la capacitat que tenen les organitzacions per a detectar i evitar una possible disrupció dels seus serveis, així com en la capacitat de mantenir-se innovadores i de crear noves fonts de valor. Per aconseguir aquest objectiu, el 75% dels CEOs posa de manifest que necessiten ser més àgils i ràpids a l’hora d’evolucionar i canviar les seves inversions i desinvertir en aquells negocis que s’enfronten de forma més directa a l’obsolescència digital.

Una dada rellevant que marcarà la tendència en l’evolució del sector assegurador és que el 65% dels entrevistats sent que els partnerships amb empreses digitals i de solucions tecnològiques innovadores seran fonamentals per a continuar amb el ritme actual de transformació digital de les asseguradores.

Alberto Igartua Medina i Berta Muñoz Diez, KPMG

Font: KPMG Internacional, 2021.

D’altra banda, en relació amb la importància de la gestió dels riscs relacionats amb la ciberseguretat, de l’enquesta realitzada per KPMG s’extrau també que les amenaces a la seguretat cibernètica limiten el creixement i creen barreres per al desenvolupament i la inclusió digital de les asseguradores.

En aquest sentit, el 88% dels CEOs de les entitats asseguradores afirmen que han fet inversions i que estan ben preparades davant un potencial atac cibernètic o bé que estan adaptant actualment les seves organitzacions i implementant mesures per a protegir-les de futurs atacs.

D’aquesta manera, la necessitat d’establir uns nivells adequats i pràctiques sostenibles de ciberseguretat es considera un element clau dins les asseguradores. La maduresa de les iniciatives i recursos destinats a l’efecte ajudarà a què els ecosistemes digitals prosperin, els terminis de recuperació es redueixin en cas d’atac i es traslladi a l’exterior un missatge de confiança en l’estructura de govern de les entitats asseguradores.

Preparació de l’ organització per a la seguretat cibernètica:

Alberto Igartua Medina i Berta Muñoz Diez, KPMG

Font: KPMG Internacional, 2021.

6.- Quins son els propers passos?

Una vegada es publiqui la versió definitiva del reglament, les entitats asseguradores hauran de dur a terme un diagnòstic de la situació actual de les asseguradores en relació amb els requisits de DORA amb la finalitat d’entendre el punt de partida pel que fa a les necessitats i desenvolupar-los. Aquest diagnòstic permetrà identificar les diferències existents pel que fa a polítiques i procediments, marcs de gestió de riscs TIC, classificació de funcions i actius essencials, circuits de reporting, etc.

Després de finalitzar el diagnòstic, les asseguradores hauran de dissenyar un model operatiu que els hi permeti identificar els diferents elements que formen part de la seva estratègia de resiliència digital. Aquest model permetrà articular l’adaptació/ construcció d’un marc de gestió de riscs de TIC a la realitat de l’asseguradora en funció dels requeriments de DORA, entre d’altres:

 • Disseny d’indicadors de tecnologia i la definició dels llindars alineats amb l’apetit al risc definit per l’entitat,
 • Identificació de les funcions essencials dins de l’organització, mapeig dels recursos existents i identificació dels processos duts a terme,
 • Establiment d’un model de relació amb tercers / proveïdors externs,
 • Desenvolupament d’un inventari de mesures de contingència i passos preparatoris relacionats, etc.

Per últim, les entitats asseguradores hauran de definir un pla estratègic de treball que permeti complir amb els requisits de la normativa, els quals precisen ser aplicats en un termini de 24 mesos d’acord amb el que s’estableix a la norma amb caràcter general. No obstant això, aquest termini pot ser ampliat a 36 mesos en cas que hi hagi proves avançades de penetració guiades per amenaces.

D’aquesta manera, les entitats asseguradores, en funció del seu grau de maduresa en la gestió dels riscs TIC i la ciberseguretat, es van veure obligades a emprendre processos transformacionals d’un gran impacte en els seus models actuals de gestió de la tecnologia i riscs, sobre els quals KPMG té una gran experiència en l’acompanyament i assessorament a les principals entitats financeres a escala nacional i internacional.

KPMG

 width=

article

Óscar Herranz
Soci del Departament de Sostenibilitat i Canvi Climàtic Mazars

Araceli Ranchal, Mazars

Araceli Ranchal
Consultora del Departament de Sostenibilitat i Canvi Climàtic Mazars

La divulgació d’informació sobre Sostenibilitat en el sector financer

El sector financer es troba davant d’un repte sense precedents en la història recent i que està implicant una transformació cap a la integració de la sostenibilitat de manera transversal al seu model de negoci.

Si la descarbonització és un dels desafiaments més importants als quals s’enfronta la societat i les corporacions en l’àmbit global, per a les entitats financeres aquest desafiament es converteix en un imperatiu per la seva capacitat de reorientar els fluxos de capital. Sense aquesta contribució, el sector financer es limitaria substancialment a la viabilitat dels objectius ambiciosos de sostenibilitat i dificultaria la transició cap a una economia baixa en carboni.

Amb coneixença d’aquest fet, la Comissió Europea va proposar l’any 2018 un full de ruta amb l’objectiu principal de canalitzar les inversions cap a projectes que contribuïssin substancialment a la consecució d’objectius en sostenibilitat a través del Pla d’Acció de Finances Sostenibles.

Així doncs, i des d’aleshores, el sector financer s’ha vist en la necessitat de modificar les seves estructures organitzatives, replantejar els seus productes i considerar en la presa de decisions d’inversió i en la gestió de riscs els criteris ambientals, socials i de govern (ESG, per les seves sigles en anglès).

Les finances sostenibles, per tant, es centren en la consideració d’aquests criteris vinculats a projectes i entitats que contribueixen, per exemple, a la mitigació del canvi climàtic o a la conservació dels recursos hídrics, així com aspectes socials com la reducció de les desigualtats o la promoció de la diversitat i la inclusió. Addicionalment, s’han d’observar bones pràctiques de govern que garanteixin el compliment normatiu, la transparència o la integritat en la gestió, entre d’altres.

En aquest sentit, cada vegada és més elevat el nombre d’inversions institucionals i particulars que tenen en compte aquests criteris conscients de la necessitat d’afrontar els reptes ambientals i socials que es plantegen i dirigint el capital cap a productes com a fons d’inversió sostenibles, bonificacions verdes i socials o préstecs verds. Les finances sostenibles, per tant, constitueixen el vehicle que possibilita la transformació de la societat cap a un model de desenvolupament més responsable.

Realment resulta rendible invertir en una cartera ASG?

La necessitat d’invertir en fons o entitats que tinguin en compte en el desenvolupament de la seva activitat els criteris ASG resulta crucial per a propiciar el compliment de les metes marcades en l’Agenda 2030 i l’Acord de París. De fet, s’estima que es necessita una inversió propera als 200.000 milions d’euros a l’any perquè Europa pugui assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

Les finances sostenibles presenten, a més, una peculiaritat, i és que freqüentment la inversió en productes que tenen en compte criteris ASG es desemmarquen de la concepció tradicional de risc vs rendibilitat, cosa que les fa més atractives per als inversors.

Tradicionalment, el món de les finances entén que, com major sigui el risc suportat per l’inversor, major serà la rendibilitat potencial, de manera que els perfils d’inversors amb millor apetit pel risc obtindrien una menor rendibilitat que no pas un perfil que suporti un major risc. Amb les finances sostenibles sembla observar-se que els fons d’inversió sostenible poden arribar a aportar una major rendibilitat sense necessitat d’incrementar el risc.

En aquest sentit, es pot apreciar com un índex tan reconegut en el camp de la sostenibilitat com és el MSCI ACWI ESG Leaders ofereix un millor comportament que el mateix índex format per empreses de tot el món que no tenen en compte en la presa de decisions d’inversió els criteris ASG.

Óscar Herranz i Araceli Ranchal, Mazars

Font: MSCI ESG Ratings

Passos futurs de les finances sostenibles

La principal eina que ha sorgit del Pla d’Acció de Finances Sostenibles de la Unió Europea és l’elaboració d’un sistema de classificació unificat que faciliti a l’inversor i als grups d’interès en general distingir aquelles activitats que tinguin la consideració de ser sostenibles. Aquesta classificació, a través del Reglament (UE) 2020/852, pretén facilitar el reconeixement de les activitats ambientals i socialment responsables. Dels sis objectius mediambientals proposats, actualment s’ha aprovat, a través de l’acte delegat corresponent, el llistat d’activitats que contribueixen substancialment a l’adaptació i mitigació al canvi climàtic, essent els quatre objectius restants:

 • Ús sostenible i protecció de l’aigua i els recursos marins.
 • Transició cap a una economia circular.
 • Prevenció i control de la contaminació.
 • Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

L’acte delegat corresponent a aquests quatre objectius, així com la proposta final remesa a la Comissió Europea sobre Taxonomia Social s’espera al llarg d’aquest 2022.

D’altra banda, entre les diferents iniciatives que formen part del Pla d’Acció destaquen pel seu impacte en el sector financer, el Reglament 2019/2088 ‘’de divulgació’’, el Reglament 2019/2089 ‘’d’índex de referència’’, la Proposta de Directiva d’Informes de Sostenibilitat Corporativa o l’estàndard europeu de bonificacions verdes. Aquest últim presenta una sèrie de normes que hauran de seguir els emissors de deute sostenible amb la finalitat d’estandarditzar les operacions i garantir una major fiabilitat per l’inversor. La qualificació de ‘’bonificació verda europea’’ s’assignarà a aquelles bonificacions que persegueixin la sostenibilitat segons la seva taxonomia.

De la mateixa manera, com a part d’aquest procés de desenvolupament reglamentari s’ha procedit a la modificació de les normatives de desenvolupament de la Directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID II), la Directiva de Distribució d’Assegurances (IDD), la Directiva sobre institucions d’inversió col·lectiva (UCITS) o la Directiva de gestors de fons d’inversió alternatius (AIFMD), entre d’altres. Addicionalment, cal destacar que durant el 2021 s’ha publicat la modificació del Reglament de Solvència II per a reflectir els riscs de sostenibilitat en el sistema de govern de les entitats d’assegurança i reassegurança i l’avaluació de les seves necessitats globals de solvència.

Aquestes modificacions pretenen que les entitats afectades incorporin les preferències ASG dels clients en l’avaluació de la idoneïtat, així com la integració d’aquestes qüestions en l’estructura organitzativa, els processos d’inversió, la gestió de riscs i els controls interns.

Desglossament d’informació aplicable en l’exercici actual

Si ens centrem en el Reglament de Divulgació, específicament en el Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i el Consell de 27 de novembre de 2019 sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers, que va entrar en vigor el 20 de març del 2021, des del mes de març de 2021 els participants en mercats financers i assessors financers ja haurien d’estar divulgant, tant en l’àmbit d’entitat com de producte:

 • La integració dels riscs de sostenibilitat en la presa de decisions,
 • La consideració de les incidències adverses de les decisions d’inversió sobre els factors de sostenibilitat,
 • La coherència de la política de remuneració amb la integració dels riscs de sostenibilitat,
 • Així com tot allò relatiu a la informació precontractual, tant la integració dels riscs de sostenibilitat en la presa de decisions d’inversió, com els resultats de l’avaluació de les possibles repercussions dels riscs de sostenibilitat en la rendibilitat des productes que s’ofereixen.

D’altra banda, tenint en compte l’article 11 del Reglament anterior on s’estableix la informació que s’ha de divulgar per aquells productes que tinguin característiques ambientals o socials (article 8), o tinguin com a objectiu inversions sostenibles (article 9), en la informació periòdica (per exemple, informes de gestió). De les entitats de l’exercici 2021 veurem:

 • Els productes que promouen característiques ambientals i socials (article 8) i el grau de compliment d’aquestes característiques. Per a un producte financer subjecte a l’article 6 del Reglament (UE) 2020/852, la informació que s’exigeix en aquest article.
 • En el cas de productes que tenen com a objectiu inversions sostenibles (article 9), els desglossaments d’informació estaran relacionats amb l’impacte del producte financer mitjançant KPIs de sostenibilitat i, si s’han assignat a un índex de referència, comparació de l’impacte global del producte financer amb relació a la sostenibilitat i en funció d’aquest índex i un índex general del mercat. Per a un producte financer subjecte a l’article 5 del Reglament (UE) 2020/852, la informació que s’exigeix en aquest article en qüestió.

Si tenim en consideració el ‘’Reglament de taxonomia’’ o Reglament (UE) 2020/852, en el cas de les entitats financeres, totes aquelles que estiguin subjectes als Articles 19a o 29a de la Directiva 2013/34/UE hauran de presentar als seus estats d’informació no financera dels exercicis 2021 i 2022, la següent informació:

 • Proporció en actius totals d’exposicions a activitats econòmiques elegibles i no elegibles segons la Taxonomia.
 • Proporció en actius totals d’exposicions a administracions centrals, bancs centrals i emissions supranacionals.
 • Proporció en actius totals d’exposicions a derivats.
 • Proporció en actius totals d’exposicions a empreses que no estan obligades a publicar informació no financera de conformitat amb l’article 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE.
 • Així com la següent informació qualitativa:
  • Informació contextual que recolzi els indicadors qualitatius, incloent-hi l’abast dels actius i activitats coberts pels KPIs, informació sobre les fonts de dades i limitacions de la informació.
  • Explicacions sobre la naturalesa i objectius de les activitats econòmiques alineades amb la Taxonomia, així com l’evolució d’aquest tipus d’activitats al llarg del temps (a partir del segon any d’aplicació), distingint entre elements relacionats amb el negoci i relacionats amb metodologies i dades.
  • Descripció del compliment del Reglament (UE) 2020/852, en l’estratègia de negoci de la companyia, els processos de disseny de producte i la relació amb clients i contraparts.
  • En el cas de les entitats de crèdit no obligades a difondre informació qualitativa, s’haurà de facilitar informació qualitativa sobre com s’alinea a la cartera de negociació amb el Reglament (UE) 2020/852, incloent-hi la seva composició, tendències observades, objectes i política.
  • Informació addicional que recolzi les estratègies de les companyies financeres, i el pes que suposa el finançament de les activitats econòmiques alineades amb la Taxonomia sobre el conjunt de la seva activitat.
 • Addicionalment, per a Entitats de Crèdit se sol·licita la divulgació de la proporció de la cartera de negociació i de préstecs interbancaris a la vista en els actius totals. Per la seva banda, les entitats d’assegurances i reassegurances també difondran la proporció de les activitats econòmiques d’assegurances de vida elegibles i no elegibles segons la taxonomia.

Quins desglossaments d’informació s’esperen per al proper exercici

Per al proper exercici, els requisits s’amplien i el grau de divulgació serà encara més exigent.

Pel que fa al Reglament de Divulgació, a partir de l’1 de gener del 2023, es començaran a aplicar les normes tècniques reguladores (RTS, per les seves sigles en anglès) amb el detall dels requisits a presentar que permetran a les entitats financeres implementar la normativa amb major facilitat.

Amb relació a la Taxonomia, les entitats financeres i no financeres hauran d’incorporar addicionalment als seus informes la informació referent als quatre objectius mediambientals restants (recursos hídrics, economia circular, contaminació i biodiversitat). En entitats financeres es continuarà proporcionant informació sobre elegibilitat el 2023 i no serà fins al 2024 que s’hagi d’informar el grau d’alineament amb la taxonomia una vegada hagi estat avaluat el compliment amb els criteris tècnics de selecció, els criteris DNSH i les salvaguardes mínimes que es detallen a la normativa.

D’altra banda, els reguladors pretenen posar a prova la resistència del sector financer als riscs físics i de transició derivats del canvi climàtic en un termini de 50 anys. Concretament, en destaquen:

 • L’Autoritat de supervisió prudencial i de resolució (ACPR) francesa va posar en marxa un exercici pilot d’avaluació dels riscs climàtics l’any 2020.
 • El Banc d’Anglaterra va realitzar un Escenari Exploratori Bienal (BES) el juny de 2021.
 • El Banc Central Europeu (BCE) planeja una prova d’estrès climàtic per als bancs l’any 2022.
 • L’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions (EIOPA) està treballant a establir principis metodològics per a la realització de test d’estrès sobre el canvi climàtic al sector assegurador.

L’ anàlisi dels escenaris és, juntament amb el govern, la gestió del risc i la divulgació, un dels quatre pilars de la Guia del Banc Central Europeu (BCE) sobre els riscs climàtics i mediambientals i de les expectatives de supervisió del regulador a Espanya.

En definitiva, resulta clau continuar apostant per la regulació, mesures i mitjans que facilitin l’estímul d’inversions que tinguin en compte els aspectes ASG com a base en la presa de decisions. El full de ruta de la Comissió Europea és ferma al respecte i les exigències continuaran incrementant-se en els pròxims anys. A través de les finances sostenibles s’obté una inversió a llarg termini que proporciona accés a capital a empreses compromeses amb la societat i que contribueixen a aconseguir un planeta més sostenible.

Serfiex

Artur Reñé, Guy Carpenter

article

Artur Reñé
Managing Director Guy Carpenter

Perspectives i principals tendències en el mercat de reassegurança

Fa unes poques setmanes han clos les renovacions de l’1 de gener del 2022 que ens han mostrat un mercat de Reassegurança en plena evolució. Hem vist, per una banda, un sector en bon estat de salut, responent bé a la major part de les demandes de capacitat, però al mateix temps, hem vist també, com s’aplicava amb rigor i disciplina una subscripció molt més estricta i ferma que la que veiem uns anys enrere. Els reasseguradors han buscat amb el seu comportament donar resposta als desafiaments a què s’han vist enfrontats durant els darrers anys, però també han volgut preparar-se i anticipar millor els riscos que emergeixen clarament a la indústria, com el canvi climàtic. En funció de l’anterior, hem vist com els reasseguradors han ajustat el seu apetit al risc i també als llindars de preus per a la major part de línies de negoci. A causa d’aquesta fermesa i disciplina en la subscripció, hi ha hagut una major dificultat en acordar els terminis definitius entre Cedents i Reasseguradores per als diferents programes de reassegurança, però un cop determinats, la majoria de les col·locacions es van completar amb rapidesa i no es va observar, en general, falta de capacitat, tret per alguns tipus de negoci més exposats als riscos emergents, on l’apetit va disminuir significativament, l’enduriment de les condicions i preus va ser rellevant i, fins i tot en alguns casos va ser necessari reestructurar programes per a trobar alternatives que encaixessin millor amb l’apetit actual del mercat.

Veiem ara el context que va emmarcar l’última renovació per a entendre com els reasseguradors van afrontar-la.

Activitat de Sinistres

Durant les darreres dècades, s’ha observat un increment en la freqüència i intensitat de grans catàstrofes.

Artur Reñé, Guy CarpenterFont: Swiss Re, Guy Carpenter

Aquest augment ha estat encara més significatiu des de 2017, any en què es van produir els huracans Harvey (Categoria 4), Irma (Categoria 5) i Maria (Categoria 5) que s’han situat entre els 10 pitjors esdeveniments de la història. En aquest ‘’top ten’’ per pèrdues assegurades, ha entrat també un altre huracà més recent, Ida (Categoria 4), ocorregut l’agost del 2021 i que confirma la gran intensitat dels diversos esdeveniments transcorreguts durant el darrer any lustre.

Artur Reñé, Guy Carpenter
Font: AIR, Guy Carpenter

Aquestes grans catàstrofes han vingut acompanyades també d’un major nombre d’esdeveniments mitjans, molts dels quals han estat generats pel que es coneix com a “secondary perils”.

Els “primary perils” es defineixen com aquells que tenen un potencial de pèrdua més alt i estan, en general, ben minoritzats i es disposa de models catastròfics que permeten una valoració adequada de l’exposició a aquests; ens referim, principalment, a Terratrèmols i Ciclons Tropicals que, segons la regió on afectin, anomenem Huracà o Tifó, o als Ciclons Extra Tropicals que coneixem com a Tempestes d’hivern a Europa.

Els “secondary perils”, en canvi, són aquells que generen pèrdues, en teoria, més petites o mitjanes, com calamarsa, inundacions, tempestes Convectives, DANAs o Incendis Forestals i que, en general, no estan modelitzats. En el període 17-21, aquest tipus d’esdeveniments han suposat pèrdues molt importants i no esperades, la qual cosa genera un doble problema. La pèrdua en si mateixa i la incorrecta gestió de les exposicions i Pricing dels programes exposats a ells. En el període 17-21, aquest tipus d’esdeveniments han suposat pèrdues molt importants i no les esperades, la qual cosa genera una doble dificultat: la pròpia pèrdua en si mateixa i la gestió incorrecta de les exposicions i Pricing dels programes exposats a ells.

Com a conseqüència, els darrers 5 anys són particularment negatius amb 2 d’ells superant US$ 100B americans en pèrdues assegurades; 4 mostrant uns imports agregats superiors a la mesura mitjana mòbil dels 10 anteriors, i també 4 situant-se entre els 6 pitjors anys de la història, com veiem a la següent taula.

Artur Reñé, Guy Carpenter
Font: Swiss Re, Guy Carpenter

Per acabar d’entendre la situació, ens cal incloure l’esdeveniment de sinistre que, sens dubte, va ser el pitjor de la història. Estem parlant dels sinistres derivats de la pandèmia que estem vivint. Les pèrdues ocasionals per la COVID 19 són encara incertes i haurem d’esperar un temps per a conèixer la suma final, ja que hi ha un alt índex de judicialització en moltes reclamacions, encara que, després del tancament de 2020 i 2021, ja podem començar a contrastar la validesa de les estimacions que es van donar fa uns mesos. En els resultats de les companyies dels darrers trimestres, ja s’han reportat imports significatius entre pagaments, reserves i IBNR que afecten fonamentalment a les branques de Danys, Pèrdues Pecuniàries, Vida i Salut. Les pèrdues comptabilitzades pel conjunt de la indústria Asseguradora/Reasseguradora ascendeixen ara fins als US$ 48,2 B mentre que la mitjana del consum de les estimacions ascendeix a US$ 61B, dels quals vora el 50% corresponen a Reassegurança.

Artur Reñé, Guy Carpenter

Si recordem els esdeveniments més importants de la història, teníem el WTC com al més gran esdeveniment que, com vam veure, va ser superat per la COVID 19. L’esdeveniment més gros dels darrers anys que, òbviament, tampoc estava modelitzat i ha agafat per sorpresa a tota la indústria reasseguradora que ha hagut d’excloure la seva cobertura de la major part dels programes.

Els reasseguradors més afectats segons els seus informes, són:

Artur Reñé, Guy Carpenter

Per entendre la magnitud d’aquestes xifres, les podem posar en context relacionant-les amb el capital dels propis afectats. En la següent taula tenim, per una banda, el pes de les catàstrofes 2021 al 3r trimestre, comparat amb el capital al final del 2020 i l’impacte de la COVID19 fins al 2n trimestre del 2021 sobre el capital abans de l’esdeveniment, és a dir, a final del 2019.

Artur Reñé, Guy Carpenter

Com a exemple, aquestes dades ens permeten veure que, en casos com Munich Re, les catàstrofes ocorregudes durant els 9 primers mesos de l’any 2021 representaven un 11,3 del seu Capital a final de 2020. En aquest mateix ordre, els sinistres COVID 19 comptabilitzats des de l’inici de la pandèmia, fins al segon trimestre del 2021, representaven un 15,3% del capital de Swiss Re a final de 2019. Aquests són 2 exemples que ens permeten veure la magnitud d’aquests esdeveniments i el seu impacte per a la indústria.

Resultats

A causa de les pèrdues per catàstrofes i COVID19 derivades d’aquests anys “dolents”, els reasseguradors han hagut de respondre amb un enduriment en la subscripció i pricing en les dues darreres renovacions.

Per concepte, la reassegurança ha de disposar d’un capital suficient i uns marges que el remunerin per a poder afrontar les desviacions atípiques que es produeixen a vegades. El que ha succeït en els darrers anys, és que els Reasseguradors no han tingut treva en el pervenir dels esdeveniments i catàstrofes inesperades i no han pogut obtenir resultats suficients per a retribuir adequadament el capital amb què operen.

Guy Carpenter monitoritza el resultat de la indústria a través d’una cistella de 18 dels principals reasseguradors del món que denominem “GC Global Reinsurance Composite” i que, en el conjunt dels darrers 5 anys, han obtingut una Rati Combinat del 102,4%, que suposa un empitjorament de més de 10 punts percentuals sobre el lustre anterior.

Artur Reñé, Guy Carpenter
Font: GC Global Reinsurance Composite, GC Market intelligence

La indústria Reasseguradora acostuma a ser conservadora en les seves estimacions sobre l’impacte dels esdeveniments a què està sotmesa, ja que no hi ha res pitjor davant dels inversors i analistes financers que anunciar pitjors resultats dels previstos. Com la Reassegurança no té accés directe al sinistre original i han d’esperar a la seva tramitació per part de la seva reassegurada, per prudència prefereixen ser conservadors en les seves reserves de sinistres. Això produeix un fenomen interessant, i és que any rere any, a mesura que es van liquidant els sinistres, el seu import és gairebé sempre inferior a la reserva establida prèviament i, en general, s’obté una alliberació gràcies al desenvolupament positiu habitual de les reserves que acaba millorant la sinistralitat comptable de l’exercici. En la sèrie taronja del gràfic anterior, mostrem com ha anat evolucionant, per al conjunt del “GC Global Reinsurance”, el percentatge d’alliberació de reserves i veiem com els reasseguradors han hagut d’ajustar la seva prudència a l’hora de reservar en els darrers anys degota. La magnitud dels esdeveniments assumits i, per no engrossir més la sinistralitat corrent. De l’any 18 al 21, la mitjana de bonificacions de reserves ha sigut del 1,7%, mentre que en els 12 anys anteriors la mesura va ser del 4,7%, el que mostra clarament que la reserva establida aquests darrers exercicis ha estat molt més ajustada amb la finalitat de no empitjorar més els resultats presents en favor dels futurs.

Per la indústria Reasseguradora només quedava la possibilitat de compensar aquests resultats tècnics deficitaris d’aquest període amb uns bons resultats financers, però tots sabem que tampoc en aquest àmbit el panorama era massa esperançador. A continuació, i per la mateixa cistella de Reasseguradors, mostrem un gràfic amb l’evolució dels rendiments financers on, sense sorpreses, s’observa una reducció que l’únic que ha permès és equilibrar els resultats i donar temps a què es produeixi una correcció tècnica que és la que els reasseguradors estan tractant d’imposar durant les dues últimes renovacions.

Artur Reñé, Guy Carpenter

Capital

La situació anterior ha portat com a conseqüència un retorn sobre el capital insuficient. S&P el situa, per a 2017; 2018; 2020 i 2021, per sota del seu cost, és a dir, només el 19 hauria ofert un retorn superior al del cost de disposar d’aquest capital per a operar.

Vegem a continuació l’evolució del ROAE (Return on Average Equity) del GC Gloal Composite que ens mostra com el ROAE de la indústria ha baixat de forma rellevant i obliga el sector a endurir termes i condicions per a recuperar el marge que, al seu torn, permeti retribuir el capital de la indústria.

Artur Reñé, Guy Carpenter

En el gràfic es veu com la mesura mòbil de 5 anys és clarament descendent a mesura que s’acumulen anys de baixa rendibilitat i retorn, fet que ha exigit la correcció que estem vivint i que hem comentat al paràgraf anterior.

Afortunadament, aquest cicle negatiu no ha arribat a erosionar el capital de la indústria de la reassegurança i, en termes generals, el que hem vist ha estat una disminució de la rendibilitat esperada i, per consegüent, del retorn. Vegem ara com s’ha comportat el capital de la indústria Reasseguradora.

Artur Reñé, Guy Carpenter

El capital total dedicat a la reassegurança ha augmentat un 2,8% des de finals de 2020 i suposa el capital compromès total de la indústria.

La part positiva és que, fins ara, l’activitat de la reassegurança ha continuat sent atractiva per als inversors, que anticipaven una reacció per a recuperar marges i han recolzat un sector que no s’ha vist descapitalitzat i que, addicionalment al continu increment d’operacions alternatives en forma d’ILS, bé siguin “CAT Bonds”, Sidecars, ILW o ILS directament, hem vist novament l’aparició de nous players tradicionals com ha acostumat a ocórrer en el passat després d’altres períodes de crisi semblants. El 1992, després de l’huracà Andrew, van aparèixer companyies com Mid Ocean que, 5 anys després, es va fusionar amb XL, o Partner Re, que acaba de ser comprada per COVEA o, al 2021, després el WTC, quan es van crear Axis Re o Arch Re. Ara, tenim l’aparició de 3 players nous Conduit Re, amb un capital de US$ 1,1 B, Vantage amb US$ 1 B i Inigo amb US$ 0,8 B, clar senyal de l’interès que desperta el sector i de l’anticipació dels canvis en la cerca de marges que està realitzant el sector.

Arran de tot això, i tal com hem anticipat al principi durant aquesta última renovació hem vist un mercat estricte que no estava disposat a oferir la seva capacitat a preus i condicions que, en principi, no permetés recuperar un nivell de marge raonable. En funció de l’experiència prèvia i de la millor o pitjor valoració dels programes amb major risc i de les exposicions més incertes hem vist per segona renovació consecutiva correccions força importants. El següent gràfic mostra l’índex d’evolució de preu de la capacitat catastròfica que publica Guy Carpenter des de 1990, que ha crescut, en l’àmbit global, un 10,8%.

Artur Reñé, Guy Carpenter
Font: Guy Carpenter

Durant els darrers 20 anys, les grans catàstrofes naturals s’han produït a Nord Amèrica i Àsia Pacífic, mentre que Europa es lliurava. El 2021 s’ha truncat aquesta ratxa i la tempesta Bernd del passat mes de juliol va ocasionar unes inundacions sense precedents a Alemanya, Bèlgica i Holanda amb un cost assegurat de US$ 13 B.

En tractar-se d’un esdeveniment a Europa, té transcendència per al mercat espanyol, ja que Reasseguradors petits i mitjans actius al nostre mercat han estat bastant més afectats per aquest esdeveniment del que ho estan quan aquest tipus d’esdeveniments succeeixen en altres regions. Per a Europa, aquest esdeveniment imprevist i mal modelitzat ha suposat també un canvi en la tendència de preus de capacitat catastròfica, com podem apreciar a l’índex de programes Europeus, que ens mostra un increment del 22,8% en aquesta darrera renovació.

Artur Reñé, Guy Carpenter

En últim lloc, Espanya tampoc s’ha lliurat de correccions rellevants, ja que en el nostre cas també hem tingut Esdeveniments Catastròfics No Consorciables d’una dimensió que gairebé mai s’ha vist, amb Pèrdues per al mercat significatives per les DANAs de 2019 i les tempestes Elsa i Fabien l’any 2020, que van suposar més de €185M i Filomena l’any 2021, que va tenir un cost de més de €350M. Unint la situació global que està vivint la indústria amb l’experiència local, tenim definit l’entorn amb què es va enfrontar la renovació a Espanya. Com era previsible, es va produir un enduriment generalitzat de les condicions dels contractes proporcionals de danys, una pujada dels preus dels XL CAT superior al 25% i també una renovació dels XL Autos, on el millor escenari era mantenir la taxa i on es van veure en alguns casos pujades de fins al 5%. En els XL Danys per risc i altres programes d’altres rams, hi va haver una major estabilitat amb un tracte segons els mèrits de cada programa i client.

Què podem esperar de cara el futur pròxim? Alguns reptes amb l’ajustament de preus i condicions que ja s’ha dut a terme en gran part durant les dues últimes renovacions, disminueixen. Altres, sens dubte, es mantenen, com la necessitat de valorar i modelitzar millor els “Secondary Perils”, quelcom que va trigar més temps a resoldre’s. Aquestes exposicions, en continuar generant incertesa, van seguir tensant preus i condicions. Finalment, apareixen nous reptes sobre la inflació, tan elevada, que al combinar-la amb altres tipus d’interès baixos o molt baixos, posa moltíssima pressió als programes de cua llarga. Altres més incerts, són els riscos geopolítics, en els quals no hi entraré, però que no ajuden a una suavització del mercat. Per a completar el còctel, tenim el paper que pot jugar el nou capital que ha arribat a la indústria, que hauria de posar una certa pressió en les properes renovacions.

En conclusió, considerant tot el que s’ha esmentat anteriorment, podríem esperar una moderació en la incertesa de preus en els programes de Danys, però acompanyant d’un enduriment dels programes de cua llarga com els de Casuality.

GuyCarpenter

Felipe Gómez Rojas, Willis Towers Watson

article

Felipe Gómez Rojas
Life Leader South West Division. Willis Towers Watson

David Cienfuegos, Willis Towers Watson

David Cienfuegos
Head of Investments, Continental Europe. Willis Towers Watson

Les assegurances d’estalvi amb tipus garantit en l’escenari actual dels tipus d’interès

Molts coneixeu la situació actual dels tipus d’interès i les seves perspectives, però pels qui no la conegueu, anem a explicar-ho de manera abreviada en aquesta primera part de l’article: estem en una situació de tipus d’interès propers a mínims i amb perspectives de què es mantinguin baixos en els pròxims anys. És cert que aquesta perspectiva varia en funció del país que escullis, de si els Bancs Centrals tenen previst pujar els tipus d’interès o si els han pujat ja com a Estats Units el 16 de març d’aquest any. En qualsevol cas, no creiem que aquests tipus d’interès futurs permetin assolir els objectius que tenen els estalviadors espanyols, ja que romandran baixos en comparació a com han estat històricament.

A continuació, podeu veure representada la nostra previsió d’evolució de tipus d’interès per Estats Units i l’Eurozona:

Felipe Gómez Rojas, David Cienfuegos, Willis Towers Watson

Com podem observar, els tipus seran baixos durant uns quants anys, principalment en l’Eurozona. Però si, a més a més, hi afegim una Europa/Espanya amb una població cada cop més envellida on l’estalvi en sentit ampli jugarà un paper cada cop més rellevant, què podem esperar d’una situació així?

Sabem que el món està envellint ràpidament i a Europa les previsions són que la quarta part de les persones tindrà 65 anys o més l’any 2050.

Estem davant un gran canvi que afectarà la nostra economia, on els patrons tant de consum i d’estalvi, com d’inversió canviaran per adaptar-se al cicle de vida de les persones. L’envelliment de la població general també transformarà la forma en què planifiquem les nostres vides, on l’estalvi tindrà un pes molt important.

La realitat és que, en el panorama actual d’augment de l’esperança de vida, la cerca d’un major estalvi per a una jubilació llarga serà clau. Al que ens referim amb llarga és que el patró està canviant, els individus ja no inverteixen per a la jubilació, sinó que inverteixen per i durant la jubilació, per la qual cosa les inversions no haurien de ser les mateixes davant horitzons d’inversió diferents. És clau poder garantir la seguretat econòmica abans i durant la vellesa, on pesen tant la reducció de les possibilitats econòmiques com el deteriorament de la salut.

Tenint en compte que l’estalvi de les famílies pot i poder hauria d’augmentar, quina és la cultura financera a Espanya vers l’estalvi? És una cultura molt lligada a la cerca de solucions d’estalvi sense risc, la població és sensible a l’hora de prendre decisions que poden posar en risc el seu estalvi o capital.

Els productes com bons, accions, fons d’inversió, etc. continuen considerant-se alternatives destinades a les rendes més altes o a persones amb major cultura financera. En conseqüència, la major part de l’estalvi de les famílies espanyoles segueix molt dirigit als dipòsits, no existeix cultura del risc, sinó més bé de garantia de capital, la qual cosa fa que els bancs puguin seguir oferint dipòsits al 0% i continuar captant la major part de l’estalvi d’aquest país. Els dipòsits a Espanya representen gairebé 1.000.000 milions d’euros amb taxes de creixement dels mateixos en els darrers anys molt altes.

El repte més gran, per tant, és trobar inversió en actius que tinguin un risc baix on puguem invertir els nostres estalvis, ja que aquest inversor a Espanya, conservador en gran part del seu cicle vital, té dificultat per a trobar alternatives fora de la seva zona de confort dels dipòsits.

Tenint en compte els tipus d’interès baixos, una població que cada cop té un horitzó d’inversió major i un capital enorme esperant a ser invertit, quines opcions tenim com a estalviadors o entitats que volen captar aquest estalvi?

Em temo que és una vella aspiració del sector assegurador d’aconseguir que els governs desenvolupin un marc que incentivi a l’estalvi a Espanya d’una manera holística i definitiva. Els plans de pensions que han tingut la seva impressió com a vehicle de canalització d’un estalvi finalista es troben ara en un impàs evolutiu, amb els individuals fiscalment molt desincentivats i els col·lectius encara en desenvolupament legislatiu. En aquest context, al mateix temps, ens trobem que l’oferta de mercat davant la dificultat de trobar tipus i buscant un tractament amable dels requisits de capital, ha virat fortament cap a productes de vida estalvi molt basats en la gestió d’inversions en detriment de la proporció d’una garantia.

Si ens fixem en les estadístiques, si bé els percentatges de creixement del unit-linked són rellevants, les xifres absolutes són poc materials si les comparem amb el potencial del mercat. Un mercat que es troba especialment obstinat a mantenir les seves posicions en el maó i en els depòsits bancaris, davant l’absència de solucions d’estalvi que encaixin amb la seva necessitat i apetit al risc.

I és que la societat espanyola, tot i que ens empenyem en el contrari, és encara essencialment conservadora i prefereix tenir una garantia petita a l’expectativa d’una major rendibilitat potencial, però amb la possibilitat de perdre diners. Això és simple financerament, poder molt simple, però aquí és on ens trobem.

La qüestió és que aquest producte garantit pràcticament ha desaparegut del mercat a causa de la combinació de tipus extremadament baixos i a l’alt consum de capital requerit. Aquests dos factors han fet que aquest negoci deixi de presentar resultats que generin valor als accionistes de les companyies d’assegurances i, per tant, moltes entitats hagin optat per la seva discontinuïtat. Tenim, per tant, un gap entre oferta i demanda en el mercat espanyol.

Es poden desenvolupar solucions diferents que permetin proporcionar a la societat el producte que demanden? Entenem que si. Altres mercats han passat per aquesta situació abans que nosaltres i han desenvolupat solucions de les quals hem d’aprendre.

La indústria es troba en un moment clau en què hi ha un gran capital disponible, però no existeixen solucions d’estalvi que siguin capaces de satisfer les necessitats dels consumidors; hi ha un excés de demanda, però no hi ha oferta. L’única forma de solucionar aquest problema és la innovació per a proporcionar solucions que cobreixin les necessitats de la societat.

Però quan parlem d’innovació, parlem d’ ‘’innovació’’ per al mercat espanyol, perquè aquesta situació no és aliena a altres països en els quals ja han decidit deixar de fer el que feien històricament pel fet que han entès que el context de mercat és completament diferent. Aquests mercats són: Holanda, Alemanya i EEUU, entre d’altres. La qüestió és: què fan ells? O quines oportunitats han vist ells que no estem explotant a Espanya?

La realitat és que han entès que han de flexibilitzar les seves polítiques d’inversió per a donar entrada a classes d’actiu que, fins ara, no estaven en el seu radar. Entre aquestes classes d’actiu, que podem denominar com a crèdit alternatiu, estan entre altres el deute privat, el finançament de projectes públicoprivats, els préstecs a empreses madures del teixit productiu o el finançament d’infraestructures i la transformació del model energètic.

Aquest deute alternatiu continua sent deute, al cap i a la fi (com són els bons de l’estat i els bons emesos per empreses), però presenta algunes característiques destacables comunes, com un major rendiment que la renda fixa tradicional, uns requisits de capital controlats i un risc de crèdit moderat amb una variabilitat de duracions que fa que la liquiditat d’algunes d’aquestes classes d’actiu sigui raonable.

Prenent aquestes noves classes d’actiu, el següent pas és saber com combinar-les adequadament en una solució d’estalvi capaç de satisfer les demandes actuals de la població i que estimuli al ciutadà a mobilitzar aquests 1.000.000 milions en dipòsits.

Finalment, entenent que és possible invertir en actius alternatius amb uns nivells de risc similars als que actualment inverteix la indústria asseguradora, la qüestió és validar que els mateixos permeten desenvolupar una solució que genera valor en els eixos client-distribuïdor- companyia.

Les nostres anàlisis financeres ens mostren que és possible desenvolupar un producte d’estalvi garantit que proporcioni un valor significatiu per al client -1% de garantia-, per al distribuidor -0,3% sobre el fons- generant un RoE del 10% al 15% a la companyia. I tot això, com he comentat, amb un risc de crèdit limitat amb un track-record de default històric del 0,6% del nominal de la inversió.

Per tant, és possible concloure que aquest tipus de solucions innovadores permetrien fer guanyar a tots els agents del sector, essent així una solució win-win-win. Però, aleshores, per què no estan en el mercat encara?

Els canvis no són mai fàcils i les polítiques actuals d’inversió i processos interns no estan desenvolupats per a construir aquestes solucions – no entren per processos actuals. Igualment, la legislació no es troba prou desenvolupada per a l’incentiu d’aquestes.

Sens dubte, això no significa que no sigui possible. Tot el contrari, és possible i més necessari que mai. Només es necessita una aposta estratègica que tingui la determinació de perseguir una oportunitat de mercat que considerem única davant les dificultats que té el client per trobar el producte que demanda en l’actual context de tipus d’interès.

En el món global en què vivim, la qüestió ja no és ‘’el què’’, perquè ‘’el què’’ ja existeix i està funcionant en mercats de reputació reconeguda com els mencionats (Alemanya o Holanda, per exemple), sinó el ‘’quan’’ i el ‘’qui’’. És a dir, si la solució no es desenvolupa pels players locals a Espanya, estem convençuts que vindrà de players que ja ho tenen en altres mercats i que poden veure a Espanya un mercat interessant per créixer. És el moment d’aprofitar que la indústria asseguradora ha baixat pràcticament totes les barreres d’entrada possibles i perseguir amb audàcia estratègies guanyadores.

WTW

Jordi Pagés, Weecover

article

Jordi Pagés
Actuari. Weecover

Impacte de la nova mobilitat urbana en l’assegurança

1. Introducció

La mobilitat urbana està canviant de forma accelerada en els darrers anys. En l’article es duu a terme una anàlisi dels estudis relacionats amb els canvis i les tendències en mobilitat urbana i es detallen alguns dels principals impactes en el sector assegurador.

2. Canvis i tendències en mobilitat urbana

2.1 Què entenem per mobilitat urbana

S’entén per mobilitat urbana la facilitat amb què les persones poden moure’s entre diferents ciutats o zones urbanes gràcies a la xarxa de transport i als serveis disponibles.

La mobilitat urbana afronta nombrosos reptes, i un dels més difícils és la congestió del trànsit. Nombroses investigacions econòmiques indiquen que el cost de la congestió per a la societat és elevat (s’estima en 270.000 milions d’euros anualment a l’UE2) i que, quan més fluït és el trànsit en una zona urbana, major és la seva probabilitat de creixement econòmic.

El 96% dels ciutadans de la UE que viuen en zones urbanes estan exposats a contaminants de l’aire considerats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a perjudicials per a la salut.

Entre els vuit objectius aprovats pels 192 països membres de les Nacions Unides el setembre del 2000, en el que es coneix com a ODM (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni) està el de ‘’garantir la sostenibilitat del medi ambient’’.

Per tot això, els canvis i les tendències propugnades en aquest article veuran un desenvolupament accelerat en els pròxims anys, considerant addicionalment que els fons COVID que han estat recentment aprovats per a la recuperació econòmica vinculen als països a què una part significativa d’aquests fons es dediqui a plans relacionats amb la transició ecològica entre els quals es troben els plans per a una mobilitat urbana sostenible.

Jordi Pagés, Weecover

2.2 Principals tendències de mobilitat urbana

Suportades per la revolució digital  i sota l’amenaça del canvi climàtic, els darrers anys han vist néixer noves tendències que estan revolucionant el sector del transport urbà. Entre elles, convé destacar:

2.2.1 Mobilitat sostenible

Al no dependre de combustibles fòssils, els vehicles elèctrics representen la mobilitat del futur. Així ho reflecteixen, per exemple, les seves xifres creixents de venda.

2.2.2 Evolució dels cotxes elèctrics

Hi ha tres factors clau per al desplegament en les compres de cotxes elèctrics, que encara representen només el 2,8% del total de vendes d’ automòbils l’any 2021. Si bé, ja van suposar el 7,8% el desembre del 2021. L’adequació progressiva del preu dels vehicles elèctrics, la capacitat més gran d’autonomia de les bateries, així com el desenvolupament dels punts de recàrrega són elements principals per a la consolidació en els propers anys del vehicle elèctric.

Al nostre país, s’estima que hi haurà entre 4,4 i 6 milions de vehicles elèctrics en circulació l’any 2030 (i vora 7 milions l’any 2050), en un escenari de mobilitat autònoma i compartida o bé 22 milions de cotxes elèctrics, en un escenari d’ús de la mobilitat com l’actual.

Sens dubte, l’evolució d’aquestes xifres vindrà molt condicionada amb les ajudes que continuïn concedint des de la UE vinculades a la implementació de vehicles no contaminants.

2.2.3 Vehicles en tendència de micromobilitat

Addicionalment a la penetració progressiva del cotxe elèctric cal destacar l’impacte de la micromobilitat, on els VMP (Vehicles de mobilitat personal) són els autèntics protagonistes i han consolidat una tendència creixent d’adopció per part dels usuaris.

En aquesta línia, el darrer informe de l’ ITF (Fòrum Internacional del Transport de l’OCEDE) estableix una sèrie de recomanacions per a la implementació definitiva d’aquest tipus de vehicles com a mitjans de transport, entre les quals destaquen la necessitat de regular la normativa de circulació dels VMP i la necessitat de recopilar dades sobre viatges i accidentalitat dels vehicles amb l’objectiu de poder millorar el seu disseny i ús.

2.3  Mobilitat compartida

Es calcula que el 40 % del trànsit al centre de las ciutats es deu a la cerca d’aparcament.  Compartir cotxe entre diverses persones en lloc de conduir cadascú el seu propi vehicle reduiria notablement el trànsit i l’emissió de gasos contaminants.

L’estudi ‘’Tendències d’ús de la mobilitat compartida en les ciutats espanyoles’’ destaca que el 65% dels conductors enquestats renunciaria al seu vehicle privat gràcies a l’existència d’alternatives de mobilitat compartida.

2.4  Vehicles autònoms

Són vehicles que, gràcies a la Intel·ligència Artificial (IA), poden desplaçar-se sense la interacció del conductor.

El vehicle autònom percep l’entorn i pren decisions en funció d’aquelles senyals que adverteix i considera de rellevància per a la consecució dels objectius per als quals el vehicle hagi estat programat.

Si ens centrem en el marc legal, segons la DGT (2015): ‘’Vehicle autònom és tot aquell que disposa de capacitat motriu equipat amb tecnologia que permeti la seva conducció sense precisar la forma activa de control o supervisió d’un conductor, tant si aquesta tecnologia autònoma estigués activada o desactivada de forma temporal o permanent’’.

L’Informe de l’Institut Capgemini de 2019 sobre vehicle autònom, realitzat entre desembre de 2018 i gener de 2019, confirma el potencial d’adopció d’aquest tipus de vehicles per part de la població, declarant més del 50% dels enquestats que estarien disposats a conduir un cotxe autònom en els propers 5 anys.

Tanmateix, més del 55% dels enquestats afirmen que cedirien la responsabilitat en la presa de decisions davant d’una situació de conducció inesperada o que confiarien al vehicle la recollida autònoma d’un familiar que no condueixi.

Aquesta tipologia de vehicles en el seu nivell més alt d’autonomia comporta nous riscos que han de ser valorats en el sector assegurador per a poder donar una resposta adequada.

2.5   Vehicle connectat

Gràcies al IoT (Internet de les coses), ara podem fer que tots els elements de la circulació es comuniquin entre si: vehicles, semàfors, senyals, etc. A més, amb el desplegament massiu del 5G, els cotxes podran rebre informació sobre les places d’aparcament lliures o sobre perills fora del seu camp de visió, mentre que els semàfors podran autoregular-se en funció del trànsit i la presència de vianants entre altres avantatges.

La connectivitat serà un punt fonamental en el futur funcionament del cotxe autònom.

3. Impactes principals en el sector assegurador

Sens dubte, tots els canvis i tendències plantejats tindran un impacte en moltes àrees i activitats del sector assegurador.

Considerant que l’assegurança de l’automòbil, lligada a la mobilitat d’acord amb els patrons actuals de comportament, suposa en la majoria d’economies, un 50% del sector assegurador en les assegurances No Vida. Podem considerar, doncs, que aquests canvis no tindran un impacte menor, sinó tot el contrari; tindran una repercussió fonamental en tots els estaments del sector assegurador.

Els canvis anticipats comporten moltes conseqüències, tant en l’àmbit de la mida del mercat, valoració dels riscos, gestió de la informació, personalització de l’oferta, models de subscripció i pricing, gestió de sinistres, responsabilitats i legislació aplicable, models operatius, models de distribució i moltes altres àrees que incideixen en l’activitat i resultats del sector assegurador.

A grans trets, la majoria d’estudis destaquen com a impactes més rellevants en aquesta indústria:

3.1 Reducció del parc de vehicles i, en conseqüència, de les primes d’automòbils

L’impacte de la implementació del vehicle compartit, així com de la digitalització en el sector de l’automòbil i les tendències analitzades provocarà, segons diversos estudis, una reducció del parc de vehicles entre un 20% i un 25% en les principals economies del planeta. Aquesta és la previsió de l’estudi realitzat l’any 2018 per PWC sobre les ‘’Principals Tendències en la Indústria de l’Automòbil’’.

Concretament, s’estima que a Europa el parc de vehicles es reduirà un 25% (de 280 milions a 200 milions d’unitats) i a Estats Units un 22% (de 270 a 212 milions de cotxes l’any 2030).

3.2 Reducció de la sinistralitat entre el 10% i el 15% per l’ús de vehicles connectats o reducció de primes com a conseqüència

Segons l’estudi realitzat per BBVA en el seu ‘’Informe de Situació del sector Assegurances’’ l’any 2019, mostra que el 90% dels accidents són causats pel factor humà. Per aquest motiu, el nivell 5 d’automatització dels vehicles connectats podria evitar fins al 95% dels sinistres actuals. Això produiria un cost total de les indemnitzacions, malgrat el creixement de l’import mitjà de cada accident derivat del valor superior que incorporen els sistemes d’assistència a la conducció.

Com a resultat, es preveu una reducció de les primes d’assegurança a Europa entre el 10% i el 30% fins al 2025, que podria causar una caiguda de la facturació entre 10.000 i 35.000 milions d’euros.

A continuació, es detallen els diferents escenaris, des del més prudent (Escenari 1) al més agressiu en impacte (Escenari 3), analitzats per la Comissió Europea el 2018.

Jordi Pagés, Weecover

3.3 Aparició de nous riscos i noves cobertures

Destaca la nova oferta d’assegurances per a patinets i bicicletes, que està tenint un impacte important de desenvolupament, el qual es veurà condicionat pel nou reglament de trànsit que, probablement, exigirà assegurances obligatòries per als VMP lligats a la micromobilitat, com ja s’exigeixen a dia d’avui en algunes ciutats espanyoles.

El vehicle connectat implica igualment canvis significatius en els riscos que assumeix directament el conductor i en la interpretació de la Responsabilitat Civil assumida a cada nivell de conducció assistida. Això també té el seu impacte en l’aparició de nous riscos lligats a la tecnologia que poden impactar en cas de ciberatacs, on l’ús dels sistemes pugui veure’s bloquejat o condicionat per una amenaça externa.

Tanmateix, el vehicle connectat facilita l’enviament de grans volums d’informació a temps real, que faciliten l’aplicació de modalitats d’assegurança basades en l’ús del vehicle, denominades UBI, i aplicades en conceptes  de ‘’Pagament per ús’’ o ‘’Pagament com condueixis’’.

3.4 Canvis en els models d’oferta de productes lligats als nous escenaris de mobilitat

Els nous ricos associats a la nova mobilitat urbana, estan clarament associats al desenvolupament de la tecnologia, de manera que els nous models d’oferta d’aquests nous riscos trobaran en la tecnologia també el seu canal principal d’accés als clients.

Models d’embedded Insurance, on l’oferta de l’assegurança es facilita per part dels fabricants, operadors de flotes de vehicle compartit per companyies retail i e-commerce de venda de vehicles de micromobilitat, són també una conseqüència dels nous models de distribució lligats a la nova mobilitat.

D’aquesta manera, el vehicle compartit concentra la decisió de cobertura en operadors de flota i deixa en mans del conductor la cobertura individual de l’ús temporal.

4. Conclusions

Estem vivint una transformació profunda de la mobilitat urbana, que està canviant els paradigmes dels darrers anys d’ençà que es va iniciar l’ús del vehicle a motor per a ús particular.

Com a efectes principals d’aquestes tendències en el sector assegurador, hem destacat: la reducció del parc de vehicles a assegurar, la reducció de la sinistralitat per la implementació del vehicle connectat i, en conseqüència, de les primes així com del desenvolupament de noves formes de distribució, cobertures i oferta de productes asseguradors lligats a la nova mobilitat.

El sector assegurador és un sector fonamental per a la societat, que s’adapta al futur dels fets i dels nous riscos, demostrant que històricament ha estat capaç de donar resposta als canvis que s’han anat produint.

No obstant això, no hi ha dubte que aquests canvis provocaran una redefinició progressiva del sector, tant en les entitats asseguradores com en la distribució, aparició i desenvolupament de companyies tecnològiques, actors que jugaran un paper principal en la gestió de tota la informació i les dades en temps real.

És un repte apassionant que viurem amb la confiança que aportarà beneficis per a tots en termes de major sostenibilitat, millor sinistralitat, millor experiència d’usuari i millores en la qualitat de vida.

Triple A

Manuela Bosch-Príncep, UB

article

Manuela Bosch-Príncep
Professora Titular de la Universitat de Barcelona. Coordinadora del Màster en Ciències Actuarial i Financeres de la UB durant l’aprovació del canvi.

Nou Core Syllabus i nou Màster en Ciències Actuarials i Financeres a la Universitat de Barcelona

El proper curs acadèmic 2022/2023 s’implanta el nou Core Syllabus, aprovat per l’Actuarial Association of Europe (AAE), on es defineixen els estàndards mínims d’educació actuarial establerts en l’article 5 dels estatuts de l’AAE.

Cal recordar que el Core Syllabus és d’obligatori compliment per part de tots els membres adherits, entre els quals es troba el Col·legi d’actuaris de Catalunya (CAC).

Per poder analitzar el nou document, cal fer una comparativa de l’estructura existent amb la nova. L’estructura actual del Core Syllabus actual es recull en la Figura 1:

Figura 1: CORE SYLLABUS ACTUAL

Manuela Bosch-Príncep, UB

Les principals diferències amb el nou es centren en 3 aspectes:

 1. Els continguts estan detallats més exhaustivament en el nou Core Syllabus, diferenciant entre 9 àrees d’educació actuarial bàsica, unes competències avançades i uns prerequisits de fonaments matemàtics. Cada una de les 9 àrees bàsiques incorpora uns temes i, alhora, cada tema es desglossa en subtemes.
 2. S’introdueix la profunditat que es recomana dels coneixements i habilitats per un actuari i s’aplica a cada subtema. Per fer-ho s’utilitza el model d’aprenentatge  per objectius creat per Rex Heer1 de la Iowa State University. El model distingeix quatre tipus de coneixement: factual, conceptual, procedimental i cognitiu i sis processos cognitius: recordar, entendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear. Així doncs, en aquest model es permet definir tant les àrees d’assoliment de l’aprenentatge que s’espera dels futurs actuaris així como el nivell i tipus de coneixement específic suggerit. A cada subtema se li assigna una lletra i un número que representa el tipus de coneixement i el procés cognitiu recomanat.
 3. Es dona un pes elevat al tema del tractament  i anàlisi de dades reals fent ús de mètodes estadístics i utilitzant eines informàtiques que proporcionin més informació per a la presa de decisions, en els diferents departaments de les institucions  (àrea 6 de la Figura 2).

Així mateix, s’especifica que els membres de les associacions han de tenir una sòlida formació matemàtica i s’incorpora la secció anomenada de fonaments matemàtics que constitueixen un prerequisit per poder cursar el màster. Aquests continguts es poden adquirir en el grau previ o bé en cursos abans d’iniciar el màster. La nova estructura queda resumida en la Figura 2:

Figura 2:  CORE SYLLABUS A IMPLANTAR AL LLARG DE 2022

Manuela Bosch-Príncep, UB

1 El model es basa en la taxonomia dels objectius d’educació de Bloom (1956) i de la revisió d’Anderson i Krathwohl (2001)

En tots dos Core Syllabus, l’especialització en alguna de les àrees fixades es pot adquirir mitjançant assignatures específiques, la realització de pràctiques o la realització de treballs de recerca.

La Universitat de Barcelona (UB), aprofitant la implantació del nou Core Syllabus i que també tocava revisar el pla d’estudis del màster (es fa cada 4 anys), va sol·licitar  posar en marxa un nou màster en Ciències Actuarials i Financeres. L’objectiu era incorporar els nous requisits i passar dels 90 crèdits ECTS del màster vigent a 120 crèdits ECTS, unificant així el número de crèdits amb els de la resta d’universitats espanyoles, que imparteixen aquesta mateixa titulació.

Els diferents departaments encarregats de la docència del màster en Ciències Actuarials i Financeres de la UB van treballar des d’octubre de 2019 enfocats en aquesta direcció i es va constituir una comissió promotora per preparar la memòria on es proposa el nou pla d’estudis.

L’Agencia de Qualitat del Sistema Universitari de Cataluña (AQU Catalunya) que és l’ òrgan competent per efectuar la valoració del nou pla d’estudis, una vegada rep la memòria per part del Consejo de Universidades, va efectuar el passat desembre una valoració favorable i, en conseqüència, s’iniciarà el nou màster en Ciències Actuarial i Financeres  el proper curs acadèmic 2022/2023.

En el disseny de la memòria es recullen les matèries i les assignatures associades del nou pla docent i es va optar per identificar les matèries amb les 9 àrees de coneixements actuarials bàsics i les assignatures vinculades amb els temes del nou Core Syllabus, tal i com consta en la Figura 3:

Figura 3: Pla d’estudis del màster en ciències actuarials i financeres  UB

Manuela Bosch-Príncep, UB

Manuela Bosch-Príncep, UB

Com es pot veure, el nou pla docent constarà de 92,5 crèdits ECTS obligatoris, 17,5 crèdits ECTS optatius d’entre les especialitzacions avançades i 10 crèdits ECTS de treball fi de màster.

Davant aquest nou context, CAC tindrà com a tasca analitzar si els candidats a ser futurs col·legiats amb titulacions posteriors a l’aplicació del nou Core Syllabus compleixen amb els requisits que aquest exigeix.

El compliment dels candidats provinents de la UB, serà evident ja que el nou pla d’estudis ha estat dissenyat sota aquest paraigües.

Pels candidats amb titulacions d’universitats de la resta de l’estat espanyol i de l’estranger caldrà analitzar com s’han anat incorporant les novetats en els respectius plans docents vigents.

Ens consta que la resta d’universitats espanyoles estant treballant en  aquest sentit.

Cal finalitzar dient que la professió actuarial aposta per una constant actualització de continguts i habilitats i que s’assoleixen mitjançant la suma de la formació universitària, la formació complementaria  que ens ofereix, entre altres, la nostra pròpia associació professional així com per l’exercici de pròpia professió.

CaixaBank

Marià Rigau, ARAG

entrevista

Marià Rigau
CEO d’ARAG

1. D’ençà que Heinrich Fassbender, l’any 1935, va fundar una empresa per cobrir la Defensa Jurídica d’Autos, fins arribar a un grup empresarial que actua a 19 països amb més de 2.100 milions d’euros de primes, han passat moltes coses. Ens pot comentar les principals fins arribar a l’existència d’ARAG l’any 2000?

El més rellevant és la pervivència de la ‘’idea’’, de la ‘’missió’’ que va definir Heinrich Fassbender: facilitar l’accés a la Justícia (reclamar o defensar-se legalment) independentment de les possibilitats econòmiques de cadascú. ‘’Access to Justice’’ segueix sent a dia d’avui, any 2022, el que sintetitza tot l’ideari del Grup.  A finals dels anys 30 i principis dels 40 del segle XX, Fassbender va haver d’exiliar-se per negar-se a supeditar la companyia al règim nazi i va reemprendre el projecte amb la caiguda d’aquest. També destacaria altres fets rellevants com l’expansió geogràfica esgraonada, la conversió de la Societat Europea (SE) al 2012, el model intern per al càlcul del Pilar 1 de Solvència II, la diversificació als negocis de danys i salut a Alemanya i, sens dubte, el manteniment de l’estructura de propietat familiar ja en la tercera generació.

2. ARAG i el grup en el qual està integrada, sens dubte, continuen mirant el futur amb il·lusió. Quins son els principals reptes que veuen en l’horitzó?

Continuar ampliant la cobertura territorial (Àsia i Llatinoamèrica sempre estan en el radar); adaptar-se àgilment a l’evolució tecnològica i de la Societat (entorn LegalTech, IA, Generació Z...); mantenir l’estructura de capital i garantir l’elevada solvència que sempre hem prioritzat.

3. Hem vist que, al parlar de la seva filosofia d’empresa, ARAG fan referència als sis ‘’Essentials’’. Ens pot comentar quins són?

Els Essentials són fruit de dotar de sostrat comú a tots els territoris en què operem que garanteixi que, malgrat la diferència de mercats, legislacions, hàbits, etc., la nostra forma de fer sempre es regeixi pels mateixos principis i valors; que sigui molt reconeixible l’ ‘’estil Arag’’. El joc net; el dinamisme, l’esperit pioner, la visió de futur, la transparència i la disciplina (entesa per la mesura de resultats, és a dir, no defugim d’avaluar-nos i que ens avaluïn) van ser adoptats com a referències a iniciativa de Paul Otto Fassbender, net del fundador i actual president des de l’any 2008. Aquests són els pilars de la nostra cultura corporativa.

Marià Rigau, ARAG

4. La Defensa Jurídica és la cobertura per excel·lència del seu grup, però, quines altres assegurances desenvolupen? Ofereixen la mateixa tipologia d’assegurances en tots els països?

A Alemanya també operem amb una companyia de danys, Arag Allgemeine, i una companyia de salut, Arag Krankl. No està previst que, a curt termini, estenguem aquestes branques fora d’Alemanya. A Espanya som una mica diferents i treballem també en assistència de viatge i pèrdues pecuniàries, però, com deia, som l’únic país que opera aquestes branques.

5. En relació als canals de distribució, ens pot comentar els principals utilitzats per la seva empresa?

La mediació és el nostre canal preferencial en tots els països, seguit per la reassegurança acceptada. A Alemanya, el canal online va prenen bastant rellevància i, donat que poden oferir una gamma molt àmplia de productes, hi ha una xarxa prou significativa d’agents exclusius (concretament, 1.300).

6. El creixement de les xarxes facilita nous Canals de comercialització. Quins creu que seran els reptes futurs de la mediació? I, respecte als sistemes online, creu que l’assegurança pot assolir el mateix nivell d’implementació que en altres sectors?

El futur de la mediació passa pel mateix que qualsevol altra empresa de qualsevol activitat o sector: adaptar-se amb agilitat als requeriments dels clients i a la societat en general. Avui en dia no pots donar les espatlles a aquestes realitats, i molt menys pensar en els clients a 5 o 10 anys vista. Crec que hi ha productes asseguradors que són molt aptes per a comercialitzar-se online: assistència de viatge, autos, accidents... En canvi, en d’altres productes no veig tant un futur online; per exemple, una inspecció professional i rigorosa de risc en una indústria i l’assessorament de les cobertures i capitals adequats no es fa en ‘’3 clicks’’. La mediació pot – i ha de ser (de fet, ja hi ha exemples notables)- un actor en el mercat online.

7. En relació als clients, que són la part central de tot negoci, ens pot comentar els principals perfils amb els quals treballen?

Ja sigui a través de la mediació o per la via de la reassegurança acceptada, el nostre client estrella és, sens dubte el client particular o les famílies. La nostra gamma de ‘’Housing’’ (DJ de la llar, lloguer, comunitats, ocupació il·legal, nous propietaris, etc...) dona cobertura a més de 5 milions de llars a Espanya, que es correspon a un 27% del total. Si bé, pel que fa a l’àmbit PIME encara tenim molt camí per recórrer i és el nostre gran repte.

8. La pandèmia va tenir un gran impacte en el turisme i, donat que sou especialistes en l’assistència de viatge, com us va afectar aquest fet? Han canviat els hàbits d’assegurança?

De la mateixa manera que a totes les companyies especialistes en assistència de viatge, l’activitat va desaparèixer en 24 hores, però la infraestructura va romandre allà (com en el conte de Monterroso). Un dels nostres propòsits constants és crear i salvaguardar el que considerem el major actiu que algú pot tenir: la seva feina. Tots segueixen amb nosaltres avui dia.

Efectivament, hi ha hagut un canvi d’hàbits: la por ha incrementat la consciència d’estar assegurat en viatjar i assegurar el reembossament si has de cancel·lar el viatge per culpa de la pandèmia. S’estima que la penetració ha pujat d’un 20% a un 40% pel que fa a passatgers amb assegurança contractada. Esperem que aquesta conscienciació perduri i s’incrementi en els pròxims anys.

9. Actualment, tenir un habitatge per llogar és un avantatge, però no està exempt de riscs. Amb més de 100.000 pòlisses de lloguer, quins són els principals tipus d’assegurats que la contracten i quin és el comportament d’aquesta cartera?

Marià Rigau, ARAGLa gran majoria són petits propietaris que tenen un immoble com a font d’inversió (complement per a la jubilació). La renda mitjana assegurada està entre 600€ i 700€ a Madrid i a Barcelona, i una mica menys a València (els nostres principals mercats). Ja indica que no estem parlant de grans immobles que haguessin requerit d’una gran inversió. El parc d’habitatges de lloguer s’estima en 2,7 milions i no crec que els principals asseguradors del risc d’impagament superen les 250.000 pòlisses, que amb prou feines arriba al 9%. Encara queda molt camí per endavant.

El lloguer és una opció molt estesa a Europa i a Espanya cada vegada creix més entre els qui s’independitzen (lamentablement haig d’afegir, sent honest, que fins als 35 anys de mitjana no poden permetre’s la compra d’un habitatge i, si es tracta d’una obra nova, s’eleva fins als 45 anys).

10. En els processos de negoci les tecnologies són un element vital. Com s’afronta, des de la seva organització, aquest repte? Quines mesures específiques adopten en relació als clients, canals de distribució i la gestió general del negoci?

Fa gairebé 10 anys que el Grup ha apostat fortament per la digitalització en tots els seus aspectes: processos i accessibilitat per al mediador i client. L’any 2019 ja es va incorporar tota la tecnologia de Data Analytics i l’evolució és constant. Hi ha suports que gestionen o decideixen centralitzadament buscant una homogeneïtzació, així com les lògiques d’economies d’escala i l’intercanvi de coneixements amb els altres països.

11. Les organitzacions, en el seu procés de desenvolupament, s’adapten als temps que els toca viure. En aquest sentit, quines són les principals línies de canvi a la seva organització?

Hi ha línies de canvi externes i internes. Les externes, és a dir, en relació al Mercat (mediadors, cedents, clients) van molt en línia amb el que ja hem comentat: evolució tecnològica dirigida a adaptar-se als requisits de les generacions que ja podem considerar com a ‘’natives digitals’’ i que es podrien resumir en ‘’facilitació’’, ‘’simplificació’’ i ‘’accessibilitat’’. D’altra banda, l’actualització permanent de la nostra oferta davant d’un cert volum de canvis legislatius... Internament, de la mateixa manera que a qualsevol altra organització, la irrupció del teletreball ha estat el canvi més gran que hem experimentat en anys. Com gestionar equips en aquesta situació? Com preservar la cultura corporativa? Quines condicions laborals oferir (percentatge de presència vs teletreball; conciliació, etc.) per atraure i retenir talent davant de fenòmens com el de la ‘’gran renúncia’’ que s’ha experimentat a USA? Un altre fet rellevant és la introducció permanent d’eines per automatitzar les tasques d’un menor valor afegir i poder destinar el nostre know-how a millorar la qualitat del servei percebuda.

12. La responsabilitat social corporativa agrupa aquelles activitats de les empreses que tenen impactes positius a la societat i, en moltes ocasions, impulsades per la seva plantilla. Ens pot comentar algunes de les activitats que realitza la seva empresa en aquest sentit?

Acabem de viure una setmana de l’assegurança a Madrid, el tema principal de la qual era la sostenibilitat en tota la seva àmplia gamma d’acceptacions i derivades. Som molt sensibles a aquesta responsabilitat, començant per introduir modificacions a les nostres pròpies oficines perquè realment siguin més sostenibles (oficines, ascensors, plaques fotovoltaiques, consum de paper tendent a zero...). D’altra banda, la nostra RSC es vincula també a través de les iniciatives del nostre Arag Social Club que cada any decideix amb quines entitats benefico-assistencials decideixen col·laborar.

13. Per acabar, com a col·legi professional, sempre tenim interès per conèixer la situació dels actuaris a les empreses. Quines són les àrees de l’empresa en les quals els actuaris desenvolupen principalment la seva activitat?

A la nostra àrea tècnica: en subscripció; anàlisi de cartera/es; determinació de la política de renovació i enfocament comercial i en data analytics, el qual esperem que, a curt termini, ens aporti un salt qualitatiu en totes aquestes funcions esmentades.

ARAG

Francesc Vallvé Rodríguez, Actuarial R Developer

entrevista

Francesc Vallvé Rodríguez
Actuarial R Developer, Amsterdam (Països Baixos)

Francesc Vallvé Rodríguez, col·legiat 622, va néixer l’any 1986 al Pont d’Armentera (Tarragona). Té un primer cicle d’estudis d’Economia a la Universitat de Barcelona (2007) i  en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de Barcelona (2010). És membre del Col·legi d’Actuaris de Catalunya des de l’any 2010. Acredita, malgrat la seva joventut, una llarga experiència professional com actuari a diferents empreses i països. Actualment treballa d’actuari com a “Actuarial R Developer”, a Amsterdam (Països Baixos).

1. La forma en què vas decidir estudiar per ser actuari és realment curiosa, perquè fins i tot ho vas decidir abans de tenir clar el primer cicle que calia cursar per accedir després al màster. Ens pots explicar l’anècdota que va engegar el teu procés de decisió?

A segon de batxillerat ens van fer unes tutories perquè poguéssim decidir quina carrera volíem estudiar. Ens van donar uns llibrets blaus allargats, potser algú de la meva edat els recorda, en què a cada pàgina es mostrava una carrera diferent amb una descripció de la carrera i sis assignatures de mostra. Jo estava obert a estudiar pràcticament qualsevol cosa, però una cosa la tenia clara: volia estudiar una carrera que realment tingués una sortida professional clara, que no estigués saturada d’estudiants i probablement amb una sortida laboral més complicada.

Durant la tutoria vaig començar a passar pàgines fins que vaig topar amb “Ciències Actuarials i Financeres”. El nom em va cridar l’atenció, la descripció de la carrera era interessant i les assignatures vagament podia entendre què eren: Matemàtica Actuarial Vida, Estadística Actuarial No Vida y Matemàtica de la inversió i el risc financer, etc. Amb això em vaig fer una idea, però vaig decidir demanar al professor que m’expliqués una mica més sobre la carrera. La resposta va ser clara, literalment no tenia ni idea sobre què anava. Tot i que pot semblar una resposta poc esperançadora en el meu interior estava esperant precisament aquesta resposta.

El meu raonament va ser molt bàsic, vaig pensar que si ni el professor sabia què era, era un bon indicatiu de què poca gent estudiava actuarials i que, per tant, podia tenir més oportunitats en el futur. En aquell moment vaig decidir que estudiaria Actuarials i la meva companya de taula va quedar perplexa davant de la meva decisió. Farà uns tres anys em vaig trobar aquesta companya pel carrer i vam riure una estona recordant aquest moment i fent-li saber que finalment havia estudiat Ciències Actuarials i Financeres.

Francesc Vallvé Rodríguez, Actuarial R Developer

2. Malgrat l’anècdota de com vas conèixer que existia la professió d’actuari, les decisions que has anant prenent en la teva carrera han estat sempre molt pragmàtiques cercant diferents nínxols d’oportunitat. Quin va ser realment el factor que et va fer escollir el màster i el cicle que havies de cursar abans?

Com he comentat anteriorment, en aquell moment estava obert a estudiar pràcticament qualsevol cosa perquè realment tot em semblava interessant. Els estudis ens serveixen per adquirir coneixement, la qual cosa ja és prou satisfactòria per si sola, però ens hem de guanyar la vida amb el que hem estudiat… O aquesta és la intenció. Per tant, no volia veurem invertint quatre anys en una llicenciatura i després no poder treballar d’allò. Actuarials complia els requisits que em vaig marcar i em sembla que vaig fer una molt bona tria. Per altra banda, havia d’estudiar una altra carrera prèviament per després poder estudiar Actuarials. Vaig veure quines eren les opcions que marcava el reglament d’estudis. La tria va ser fàcil, vaig trobar uns gràfics amb la quantitat d’estudiants per carrera i oportunitats de sortida laboral. En comparar les possibles carreres, la guanyadora va ser economia.

3. Des de l’inici de la teva carrera vas tenir clar que les oportunitats no arriben soles i s’han d’anar a cercar. Només acabar el màster vas anar a aprendre anglès a Vancouver (Canadà) i a intentar preparar els exàmens per accedir a la Society of Actuaries (SOA). Per què vas viatjar tan lluny per millorar l’anglès? Pensaves ja en quedar-te a treballar al Canadà?

La meva intenció inicial, com bé dius, era estudiar els exàmens del SOA. Per altra banda, el meu anglès no era per tirar coets i era una cosa que havia de solucionar perquè, tot i que fins aquell moment no havia necessitat parlar anglès, veia que laboralment en el futur el necessitaria. Vist amb perspectiva, crec que el meu anglès no era massa bo perquè no tenia cap motivació per fer servir l’idioma. Doncs si no tenia una motivació, ara ja la tenia i a més seria per la via dura, viure immers en un país a més de 8.500 km de la meva terra.

Podia haver escollit molts llocs on anar però va haver-hi dos factors que em van fer decidir per Vancouver. En primer lloc, Canadà em semblava un país més segur comparat amb Estats Units, per tant, ja sabia a quin país aniria. Ara calia escollir una ciutat, hi havia moltes opcions a Canadà. Un company d’actuarials havia estat a Vancouver a l’estiu i em va comentar que Vancouver tenia tres estacions d’esquí molt properes a la ciutat i que eren esquiables de nit. El meu objectiu principal no era esquiar, però triar per triar vaig escollir Vancouver que em permetia anar a esquiar fàcilment. Després vaig trobar altres punts a favor, com que hi ha microclima a la ciutat amb temperatures més suaus, bones connexions aèries a l’est dels Estats Units, molt cosmopolita, etc. Passat un any vaig decidir tornar a Catalunya a treballar i deixava la porta oberta per tornar a Canadà o a qualsevol altre lloc.

4. En tornar a casa, el 2011, vas fitxar per l’empresa d’auditoria i consultoria KPMG. Què et va fer decidir essent ja actuari endinsar-te en aquest món? Què destacaries de la teva experiència a aquesta empresa? 

Un cop a Catalunya vaig començar el procediment habitual de recerca de feina, vaig fer unes quantes entrevistes i finalment vaig tenir l’oportunitat de triar entre una asseguradora internacional amb central a Barcelona o KPMG. Realment no sabia molt bé quina m’interessava més, però vaig escollir KPMG perquè vaig pensar que em donaria una visió més amplia de les asseguradores i també, perquè no dir-ho, per les aparences.

D’aquesta època destacaria una decisió que vaig prendre que marcaria part de la meva carrera. En aquell moment s’estava fent la QIS4 de Solvència II i tot just havia sortit la QIS5. Dels que treballàvem allà ningú sabia res de solvència. Per altra banda, hi ha una cosa que sempre he tingut clara: no cal ser el millor de tots perquè sempre et trobaràs algú millor, sinó que només cal ser una mica millor que la mitja. En aquell moment va sortir un curs del CAC de Solvència II, el primer que es feia, i vaig decidir apuntar-m’hi. Era un curs que em costava més que el que guanyava en un mes, però creia que podria ser clau per poder continuar progressant laboralment.

Amb el curs no vaig obtenir uns coneixements extraordinaris però sí uns coneixements superiors a la resta dels que treballàvem al departament. Encara no havia acabat el curs del CAC que va sorgir un projecte de models interns de Solvència II i MCEV en una asseguradora internacional. Podrien haver escollit a qualsevol altre pel projecte, però tot i que a mi encara em quedava molt per aprendre era el que tenia més coneixements de la matèria. Gràcies a això vaig treballar durant dos anys en aquest projecte i em va permetre afegir experiència en Solvència II i obtenir més coneixements que em beneficiarien més endavant.

5. Després vas anar a treballar MAZARS. Què destacaries d’aquella experiència?

Per treballar a Mazars vaig haver de mudar-me a Madrid i va ser una experiència molt enriquidora. Vaig tenir aquesta oportunitat perquè tenia certs coneixements de Solvència II gràcies al projecte que havia realitzat anteriorment a KPMG. A Mazars tenien un projecte idèntic al que havia estat desenvolupant fins aquell moment.

Des que vaig fer el curs de Solvència II, al 2011, vaig començar a aprendre a programar amb R i Mazars em va donar l’oportunitat de començar a fer els meus primers projectes. Les dues primeres coses que vaig programar van ser Best Estimates d’empreses de decessos (en aquell moment havia sortit un QIS específic per decessos) i projecció de cash flows d’actius. Per altra banda, quasi cap actuari programava i menys amb R, que no era gens conegut i en conseqüència la informació era molt limitada. Tot i això vaig tenir la sort de poder-ho fer i seguir endavant com a desenvolupador.

6. Posteriorment te’n vas anar a treballar al grup Crèdit Andorrà, a Andorra. Quines van ser les teves tasques a aquell grup financer i assegurador? Què destacaries de la teva nova vida a Andorra?

Abans d’anar-me’n a Madrid vaig establir una relació molt cordial amb el director de Vincles (la consultora actuarial pròpia de Crèdit Andorrà) i després de molt de temps compartint experiències em van fer una oferta.

Inicialment, vaig treballar a Barcelona i posteriorment em vaig establir a Andorra. La meva tasca principal va ser la implementació de Solvència II, pilar I i II, per a una asseguradora que havien obert recentment a Espanya i també alguns projectes per a asseguradores externes. Després vaig iniciar un projecte d’automatització de Solvència II amb R que em va permetre anar agafant més experiència en el llenguatge.

Anar a viure a Andorra va ser un canvi molt notable per a mi. Tinc molts bons records dels companys amb els quals fèiem molta pinya i de la possibilitat de poder treballar en un lloc on podia veure gallines i vaques per la finestra. Com a Actuari em veia sempre treballant en una ciutat i allà la cosa va ser totalment diferent.

Francesc Vallvé Rodríguez, Actuarial R Developer

7. La teva etapa a Andorra va ser més llarga, de quasi cinc anys. Finalment vas decidir donar un nou salt i anar a treballar a Amsterdam, per col·laborar finalment amb una asseguradora com Atradius. Quins van ser els reptes per fer aquest nou canvi?

Aquesta decisió va ser una de les més importants fins a l’actualitat. En aquest nou projecte se’m presentaven dos reptes. D’una banda, el fet de treballar en un equip molt internacional amb persones de moltes nacionalitats diferents (en el meu departament no es repeteix cap nacionalitat) i, d’altra banda, la utilització d’R a nivell de producció.

Havia tingut experiència reportant temes de solvència a França i a Alemanya, però eren coses puntuals. I pel que fa a la programació era pujar un esglaó, fins aquell moment els projectes de programació no eren crítics per al desenvolupament de la companyia i aquí sí que ho eren. A nivell de codi i tecnologia estaven molt més avançats i els coneixements tecnològics eren essencials per poder desenvolupar la feina correctament. No és tan sols que havia de programar, sinó també tenir coneixements de servidors, bases de dades, repositoris, disseny d’aplicacions, unit testing, linux, etc.  Aquí els programes que desenvoluparia eren crítics per la continuïtat dels càlculs. No és el mateix fer un anàlisi amb R que fer un programa ben estructurat que ha de funcionar repetidament de forma fiable i entre diferents servidors.

8. En el teu currículum quan et refereixes et defineixes com "Actuary and R Developer"; quina importància té en l'actualitat el domini de programació i noves tecnologies en la feina d'un actuari? Ets més actuari o més "developer" de projectes en els quals una base actuarial és necessària?

Naturalment poden haver-hi moltes posicions diferents dins d'una companyia, però crec que els rols van canviant i que un actuari cada cop més ha de saber programar. Si saps programar pots implementar el que desenvolupes i no depens de terceres persones/departaments. La necessitat de saber programar és pel fet que cada cop hi ha més requeriments tant legals com de les pròpies companyies, que volen tenir més dades, quadres de comandament, automatitzar processos, etc. Resumint, s'han de fer més coses amb menys temps i l’única manera de fer-ho és programant. També et permet controlar millor els errors operacionals i la reproductibilitat dels resultats.

Intento ser les dues coses, però potser m'agrada donar-li més pes a la part de desenvolupador perquè m'agrada pensar i crear projectes des de zero. De totes maneres, hi ha dies que els passo només fent anàlisis actuarials i altres en que només estic tocant temes tecnològics.

Francesc Vallvé Rodríguez, Actuarial R Developer

9. En quins projectes estàs treballant actualment?

Entre altres projectes, treballo en projectes d'automatització del ORSA i de la creació de quadres de comandament que pretenen anticipar-se a la variació dels riscs assumits per l’asseguradora.

10. Com ha canviat la teva forma de treballar per la pandèmia que estem patint? Et sents més còmode teletreballant? Potser en el futur et veus col·laborant en projectes des de casa teva a Catalunya o des d’un altre lloc?

Com es diu en castellà, “no hay mal que por bien no venga”. Sempre he sigut un defensor del teletreball i la pandèmia ha forçat que això fos així durant molt de temps i s’ha demostrat que funciona. Alguns diuen que teletreballant no es treballa igual, però el que he pogut constatar és que tots els projectes han tirat endavant sense problemes. A mi personalment m’ha permès aprofitar millor el temps tant dins com fora de la feina. Amb això no vull dir que no hagi d’existir el contacte humà, el qual també m’agrada, sinó que hi hagi contacte quan sigui necessari.

Per altra banda, ja estava acostumat a tenir moltes videotrucades i relacionar-me a distància, ja que part de l’equip està repartit entre Àustria, Alemanya, Gal·les i els Països Baixos. Sincerament, espero que aquest model de pandèmia segueixi i pugui treballar des d’on em senti millor, ja que al final això repercutirà positivament al meu lloc de treball.

11. Al teu currículum, a més a més de la formació reglada, poses especial èmfasi en skills molt diverses. Podries dir-nos quines són en la teva opinió les que haurien de tenir els actuaris en l’actual entorn laboral?

Crec que cada cop s’ha de ser més multidisciplinari, més humanista per dir-ho d’alguna manera. Com ja he comentat, tenir habilitats tecnològiques és essencial des del meu punt de vista, però també tenir “soft skills” que penso són molt importants per poder arribar a bon port.

12. Analitzant detalladament el teu currículum es veu que poses també èmfasi en aquells aspectes que et fan diferent, que et “milloren” respecte a altres actuaris eventuals competidors. Què recomanaries als actuaris que ara comencen al respecte?

Recomanaria en general que fessin allò que veuen que el mercat necessita, en concret destacaria llenguatges de programació com R, Scala, Julia o Python i coneixements de bases de dades o tecnologies relacionades amb les dades com Spark, Hadoop, etc.

13. Alguna vegada t’hem sentit dir “no cal ser el millor, només cal ser una mica millor que els altres”, “cal tenir una mica de sort i saber estar en el lloc on et valorin”. Ens podries explicar aquests raonaments?

Tots sortim de la universitat amb uns coneixements que més o menys ens igualen uns amb els altres. A partir d’aquí cada un té més facilitats per a una cosa o per a una altra i és aquí on un ha de destacar o diferenciar-se respecte als altres. Com ja havia comentat, ser el millor és molt ambiciós però sovint poc realista. Com més gran em faig més gent em trobo que sap més que jo, per tant, ser el millor és complicat. Però per ser competitiu només cal ser una mica millor. L’altre factor és saber estar on toca perquè potser les teves habilitats seran més valorades en un altre país o a una altra empresa, perquè cada empresa té una visió diferent de les coses.

14. Quina ha estat per al teu desenvolupament professional l’aportació més valuosa del Col·legi d’Actuaris de Catalunya?

Els cursos han sigut el que més han contribuït al meu desenvolupament professional tant com alumne com a professor dels cursos que realitzo al col·legi. Paradoxalment, destacaria que el que més em va fer progressar no van ser els continguts del curs, sinó una conversa de dos minuts amb el Sr. Joan Rosell al curs de Solvència II.

15. Comentaves un dia que et va impressionar assistir a un curs de solvència, fa anys, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya, amb el Sr. Joan Rosell, un actuari en actiu de més de 80 anys d’edat en aquell moment? Què és el que vas aprendre del Sr. Joan Rosell?

Al 2011 en una de les classes vaig seure a primera fila i allà sempre estava assegut el Sr. Joan Rosell, només el coneixia de vista i no havíem tingut moltes converses. En un moment donat, no recordo molt bé com va anar la cosa, el Sr. Rosell em va donar un cop de braç i em va dir: “tu has d’aprendre a programar perquè quan el teu superior et digui de fer alguna cosa que són tres dies, tu la tindràs feta en dues hores i la resta del temps dedica’l al que vulguis”. En aquell moment vaig riure, jo era un novell i ell un veterà i crec que per això em va fer aquest comentari. Ja havia programat amb alguns llenguatges, però les seves paraules em van donar voltes al cap durant dies i és el que va fer que aprengués a programar seriosament orientant els coneixements a les necessitats de les asseguradores.

16. Des de fa anys col·labores amb el CAC com a professor dels cursos de  “Programació R”. Quina experiència has extret de tot això?

Sempre m’ha agradat molt explicar. Quan veig que venen alumnes que no saben programar i que al cap del temps programen diàriament em sento molt realitzat. Intento transmetre la programació com una eina per utilitzar en producció i no només com una eina puntual o complementària.

17. Quines son les teves principals aficions ?

El que més m’agrada és navegar, és una de les coses que em fa més feliç. Tinc altres aficions com la bicicleta de muntanya, l’esquí o el món del vi.  Aquest últim any m’he aficionat molt a ballar bachata (riu), bon moment per començar a ballar.

Francesc Vallvé Rodríguez, Actuarial R Developer

18. Quins projectes tens per al futur? Amb la teva trajectòria ben segur que ja estàs reflexionant com et reinventaràs.

De moment acabar els projectes que tinc damunt de la taula, però m’agradaria continuar desenvolupant projectes com els que he fet els últims anys i seguir aprenent coses noves, o recordant aquelles que també se m’obliden.  Implementar tots els càlculs actuarials i de risc d’una companyia amb R seria molt interessant per mi.

19. Quins consells podries donar als joves actuaris? Penses que sortir a treballar a l’estranger pot ser una bona oportunitat personal i professional? Quines eines i actitud cal tenir per tenir èxit com actuari a l’estranger?

Bé, jo també em considero jove i potser no puc donar molts consells… (riu). Però per l’experiència que tinc aconsellaria que potenciïn les capacitats amb les quals se sentin més còmodes i que es diferenciïn respecte als altres. Sortir a treballar a l’estranger no només ho considero una oportunitat sinó una necessitat. Sobretot com a persona t’obre molts camins i et força a perdre moltes de les pors que ens limiten a la vida. Tenir confiança en un mateix és la principal actitud per poder sortir a l’estranger.

Allianz

formació

Activitats formatives a l’any 2021

A l’any 2021 el CAC va organitzar 30 activitats de formació (cursos, jornades i webinars) de matèries variades, en les que han participat 1.931 persones, amb un total de 4.933 hores de formació impartides.

1. WEBINAR - L’ECONOMIA I ELS MERCATS FINANCERS POST COVID-19

14 DE GENER DE 2021

SR. DAVID CANO (AFI)

David Cano (AFI)

David Cano va comentar que, possiblement, aquest any 2021 superarem els efectes més nocius de la pandèmia de covid-19, un cop s'estengui l'ús de vacunes, que, no obstant això, deixaran importants danys a l'economia i una pèrdua significativa de vides humanes.

Va comentar que els danys estructurals podrien haver estat més grans sense l'important tasca dels bancs centrals, que han donat molta liquiditat al sistema, la qual cosa ajudarà a salvar part del teixit productiu i accelerar la recuperació de l'economia.

S'espera que l'economia mundial creixi una mitjana del 5% el 2021, tot i que de forma desigual per àmbit geogràfic i per sectors. Va parlar de les megatendències que impulsaran el creixement en els propers anys (transformació demogràfica, sostenibilitat, innovació i desenvolupament emergent) i dels sectors guanyadors d'aquesta revolució (big data, biotecnologia, blockchain, canvi climàtic, ciberseguretat, 5G, digitalització, e-learning, longevitat, nutrició, robòtica, etc.).

Va dir que és probable que les polítiques monetàries expansives provoquin un cert creixement de la inflació, la qual cosa pot ajudar a reduir l'impacte del deute sobre el PIB. Va comentar que les estratègies d'inversió s'hagin d'orientar  cada vegada més globalment cap a la renda variable, especialment dirigides als mercats amb més expectatives de creixement (Xina, EUA, Índia, etc.) i a sectors amb més potencial de creixement (megatendències).

En el cas d'Espanya, va comentar que el creixement potencial està històricament llastat per la dimensió molt petita de les empreses, amb poca capacitat financera i de R+D. En qualsevol cas, segons la seva opinió, la reducció de l'impacte de la covid-19 i l'entrada de recursos de la Unió Europea a Espanya, ajudarà a l'economia a tornar al camí del creixement i recuperar l'ocupació.

Assistents: 81

2. CURS ONLINE - PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS

18, 19, 20, 21, 25, 26 DE GENER I 1, 2 DE FEBRER DE 2021

SR. HEBER TRUJILLO

Curs online - programació Python per actuaris

El llenguatge de programació Python, d'acord amb el "Developer Survey 2019", és un dels llenguatges de programació amb major creixement entre actuaris i professionals del data science en els últims anys, a causa, principalment, a la seva enorme flexibilitat per desenvolupar de manera eficient diferents tasques: anàlisis estadístic i actuarial, desenvolupaments de models d'intel·ligència artificial, gestió de bases de dades i desenvolupaments web, entre d'altres.

El curs, de 8 dies i 16 hores de durada va oferir els coneixements necessaris de Python per que actuaris i professionals del data science puguin explorar les següents branques de desenvolupament de Python:

 • Introducció i conceptes bàsics de programació.
 • Programació orientada a objectes.
 • Extracció, transformació i emmagatzematge de dades (ETLs).
 • Anàlisi estadística i probabilística de dades.
 • Machine Learning

Al finalitzar el curs els alumnes van ser capaços de dur a terme anàlisis estadístiques de principi a fi, emprant les diferents llibreries de Python.

Assistents: 13

3. JORNADA ONLINE - RISC BIOMÈTRIC: RESOLUCIÓ DE LA DGSFP SOBRE TAULES DE MORTALITAT. EFECTES SOBRE LES ENTITATS ASSEGURADORES

28 DE GENER DE 2021

SR. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE PINTO (DGSFP), SR. CARLOS ESQUIVIAS (UNESPA), SR. JOSÉ MARÍA POLO (VIDACAIXA), SR. FLORIAN RUDOLPH (MUNICH RE), SR. JESÚS SEGURA (AREA XXI) I SR. SERGIO SIMÓN (DELOITTE)

A la Jornada, coordinada pels actuaris Sra, Núria Casasús de Catalana Occident i Sr. Manel Pérez Tort de Fiatc Seguros, es van han analitzar els efectes sobre les companyies asseguradores de les Resolucions emeses recentment per la DGSGP sobre l'aplicació de les noves taules de mortalitat espanyola publicades el 2019, que van entrar en vigor el desembre del 2020.

El Sr. Carlos Esquivias, d'Unespa, va parlar sobre el procés d'elaboració de les noves taules, que es va iniciar el 2018 destacant la intensa col·laboració entre la DGSFP, UNESPA, companyies asseguradores, actuaris, ICEA i Munich Re, entre d'altres. Les noves taules de mortalitat substitueixen les utilitzades fins ara per les entitats, basades en estudis actuarials realitzats des de l'any 2000.

El Sr. Florian Rudolph, de Munich Re, va comentar el procés tècnic i actuarial seguit per a l'elaboració de les noves taules de mortalitat i supervivència, destacant que en el mateix havien col·laborat 12 de les entitats més grans del mercat espanyol, amb una quota del mercat d'assegurances de vida del 78%.

Risc biomètric

El Sr. José María Polo, de Vidacaixa, va parlar de l'experiència de la seva entitat, líder en el mercat espanyol d'assegurances de vida, en l'elaboració de taules de mortalitat d'experiència pròpia, una de les possibilitats incloses en la legislació vigent per a entitats amb grans col·lectius d'assegurats.

El Sr. Sergio Simón, de Deloitte, va parlar sobre l'impacte en els estats financers de les companyies asseguradores de les noves taules de supervivència, presentant diversos exemples il·lustratius, mostrant la visió de l'auditor abans de la revisió de les prestacions de les asseguradores espanyoles en els anys 2020 i següents.

El Sr. Jesús Segura, d’ AREA XXI, va comentar l'impacte que tindran les noves taules de mortalitat, que probablement reduiran les tarifes de les assegurances de vida risc i requeriran majors dotacions per les assegurances de rendes, recollint les millores en l'esperança de vida reflectides en les noves taules.

La jornada va ser tancada pel Sr. José Manuel Fernández de Pinto, sotsdirector d'inspecció de la DGSFP, que va parlar sobre els objectius que persegueixen les recentment publicades Resolucions sobre taules de mortalitat, els criteris de seguiment del risc biomètric en les entitats del nostre país i les properes novetats reguladores en aquest àmbit, de vital importància per al nostre mercat assegurador.

Assistents: 99

4. WEBINAR – 2N INFORME COVID-19

3 DE FEBRER DE 2021

SRA. CLARA ARMENGOL (SABADELL ZURICH), SRS. LUIS BADRINAS, CARLOS BIURRUN, JOSÉ MARÍA PLAZA (COMMUNITY OF INSURANCE), SRA. GINA FARRÚS (BARCELONA HEALTH HUB) I SR. ISIDRE MARTÍNEZ IVARS (GLOBAL ACTUARIAL)

Van participar a la conferència els Srs.  Luis Badrinas, Carlos Biurrun i José María Plaza, de Community of Insurance,  i el Sr. Isidre Martínez, de Global Actuarial i membre del CAC, elaboradors de l’informe. La conferència va ser presentada per la Sra. Gina Farrús i coordinada per la Sra. Clara Armengol, Responsable de Sostenibilitat de Bansabadell Zurich i membre de la Junta del CAC.

En un moment tan complicat, condicionat per la pandèmia de la covid-19 que estem patint a tot el món, el sector assegurador espanyol ha donat suport a la societat mantenint el servei en tot moment, potenciant els canals digitals, augmentant la cobertura de la seva assegurança, concedint facilitats per al pagament de pòlisses i proporcionant un fons de 37 milions d'euros per a assegurances de vida a favor del personal sanitari.

2n informe Covid-19

L'opinió general és que aquesta crisi covid-19 2020-2021 probablement tindrà menys impacte en el sector assegurador que la crisi financera del 2008-2009, i que la recuperació segurament serà més ràpida, a mesura que avanci la vacunació de la població i la recuperació de la normalitat.

En qualsevol cas, segons l'opinió dels participants en la conferència, la pandèmia covid-19 transformarà profundament el sector assegurador a través de: L’acceleració de la transformació digital;  Els canvis en la gestió dels recursos humans (teletreball, reducció de llocs de treball administratius, creació de nous llocs de treball tecnològics, entre d'altres);  Major presència de formació online; Consolidació dels mitjans digitals; Canvis profunds en la mediació; Generalització de la telemedicina en assegurances mèdiques.

Tots aquests canvis, segons el parer dels ponents, fan imprescindible tenir un fort lideratge en la direcció d'entitats asseguradores i de mediació, amb coneixements en noves tecnologies i en la gestió de les persones, la qual cosa permet accelerar la gestió del canvi i adaptar-se a un nou entorn.

Finalment, els ponents van expressar el seu optimisme sobre el futur de la indústria asseguradora espanyola, que ha sabut adaptar-se als reptes econòmics i socials que se li han presentat anteriorment, guanyant quota de mercat, mantenint llocs de treball de qualitat i amb una presència creixent a la Societat.

Assistents: 74

5. WEBINAR – SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC: EL PAPER DE L’ACTUARI (PRIMER CICLE SOSTENIBILITAT)

17 DE FEBRER DE 2021

SR. TWAN POSSEN (TRIPLE A)

Twan Possen

El Sr. Twan Possen va comentar que els riscos derivats del canvi climàtic es troben entre els que tenen més impacte potencial, segons Global Risk Report 2020, publicat pel World Economic Forum.

Va explicar que les autoritats de supervisió europees del sector financer i assegurador són molt sensibles als impactes d'aquests riscos en les entitats, i que des del 2018 hi ha hagut nombroses regulacions sobre aquesta matèria, que afectaran les directives de Solvència II i IORP II, entre d'altres.

La gestió de les inversions socialment responsables (ISR/ESG) i la incorporació d’objectius de desenvolupament sostenible en estratègies d'inversió és el centre de la preocupació de les entitats asseguradores i financeres de tot el món.

Els supervisors d'assegurances recomanen que les asseguradores tinguin molt en compte els efectes del canvi climàtic a l'hora de valorar les seves polítiques d'inversió i escenaris empresarials a mitjà/llarg termini.

Ha comentat que va entrar en vigor, al març de 2021, el Reglament Comunitari 2019/2088 sobre divulgació de la sostenibilitat dels serveis financers, que obligarà les asseguradores de vida i els gestors de fons de pensions a proporcionar informació sobre la sostenibilitat dels seus productes i inversions.

El canvi climàtic i la seva regulació afectaran de manera molt diferent determinats sectors de l'economia, alguns dels quals patiran (combustibles fòssils, aerolínies, etc.) i d'altres es beneficiaran (energies renovables, nova mobilitat, etc.). Aquests escenaris han de ser avaluats per les companyies asseguradores i els gestors de fons de pensions a l'hora de decidir les seves polítiques d'inversió.

Els actuaris treballen en l'avaluació i gestió de riscos. En aquest sentit, els riscos derivats del canvi climàtic hauran de ser gestionats pels actuaris, la qual cosa requerirà una informació estadística més completa i fiable.

Finalment, va comentar que el canvi climàtic és un dels més importants als quals s'enfronta la humanitat i que la seva gestió necessita la col·laboració d'administracions, empreses i particulars.

La conferència va ser tancada pel Sr. Xavier Plana, vicepresident del CAC, que va comentar que aquesta és la segona d'una sèrie de conferències sobre "Sostenibilitat" que el CAC ha posat en marxa recentment, i que es preveuen més accions formatives sobre aquest tema, de màxim interès per als actuaris i les companyies d'assegurances.

Assistents: 73

6. JORNADA ONLINE – L’INFORME RAONAT DEL BAREM D’AUTOS

25 DE FEBRER DE 2021

SR. MANUEL MASCARAQUE (UNESPA), SR. JOSÉ PÉREZ TIRADO, SRA. OLGA TORRENTE (GABINETE TORRENTE), SR. PEDRO GUZMÁN (FIATC) I SR. MARIO ANERO (ZURICH)

La jornada es va centrar en aquelles recomanacions dirigides a la modificació de les bases tècniques actuarials que sustenten les indemnitzacions als perjudicats per lucre cessant i ajuda de tercera persona del Barem.

El Sr. Manuel Mascaraque, d'Unespa, membre de la Comissió de Seguiment de la Llei 35/2015 i membre del Grup de Treball d’ Avaluació Ex Post, va abordar els aspectes processals i els aspectes jurídics-substantius de l'Informe Raonat.

El Sr. José Pérez Tirado, advocat, membre de la Comissió de Seguiment de la Llei 33/2015 en nom de les Associacions de Víctimes d'Accidents de Trànsit, ha comentat que, al seu parer, "les empreses han d'aplicar el que es preveu en la guia de bones pràctiques i que les excepcions en determinats casos (finestres) només han de ser utilitzades per les víctimes amb un informe emès per un expert actuari". També ha comentat que els grans lesionats representen una petita part de les indemnitzacions que paguen les companyies d'assegurances i que, d'altra banda, són "els grans perjudicats, econòmicament i socialment, pels accidents de trànsit, per la qual cosa han d'estar protegits en la mesura del possible".

La Sra. Olga Torrente, actuària i experta en valoració de danys per accidents de trànsit, ha comentat els aspectes econòmic-actuarials de l'Informe Raonat, així com les recomanacions financer-actuarials que afecten les bases tècniques actuarials que determinen les valoracions per lucre cessant i dany emergent.

Finalment, els Srs. Pedro Guzmán (Fiatc) i Mario Anero (Zuric) van explicar les experiències que l'aplicació de la Llei 25/2015 i el Barem d’Autos ha suposat en les seves respectives entitats i els canvis que han hagut de dur a terme per a una millor gestió dels sinistres d'assegurances d'automòbils derivats d'accidents de trànsit.

Assistents: 29

7. JORNADA ONLINE – SITUACIÓ I PERSPECTIVES DEL MERCAT ASSEGURADOR AL 2021

3 DE MARÇ DE 2021

SRA. MARISA GALÁN (FIATC), SR. ANTONI FERNÁNDEZ (CAIXA ENGINYERS VIDA), SR. CHRISTOPHER BUNZL (MUTUA DE PROPIETARIOS), SR. MARIÀ RIGAU (ARAG), SR. JOSÉ LUIS FERRÉ (ALLIANZ) I SR. CLAUDIO CHIESA (BANSABADELL VIDA)

En la Jornada es va comentar que la caiguda del PIB al nostre país ha estat molt important, de l'ordre de l'11%. Malgrat això, el rendiment del sector assegurador ha estat molt positiu en conjunt, especialment en assegurances de no vida, amb una facturació de primes de 36.652 milions d'euros (+1,07% s/ 2019).

La Sra. Marisa Galan, directora general adjunta de Fiatc Seguros, va parlar sobre el sector de la salut. Va destacar que el 2020 ha estat excel·lent, amb un augment de la facturació de primes de +5% s/2019 i bons resultats de rendibilitat. Va comentar que es tracta d'un any excepcional, molt condicionat per la pandèmia de la covid-19. Per al 2021, s'espera un menor creixement de la facturació, una major sinistralitat i la consolidació de la telemedicina com a eina de futur, entre d'altres.

Situació i perspectives del mercat assegurador al 2021

El Sr. Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida, va parlar sobre la situació i perspectives de l’assegurança de vida.  Va comentar que la facturació de les primes de vida risc va disminuir un lleuger -0,3% s/2019. Pel que fa a les assegurances d'estalvi i els plans de pensions, el volum de recursos gestionats va arribar als 300 mil milions d'euros, una xifra similar a la d'anys anteriors. Com a factors clau per al 2021 va parlar del manteniment dels tipus d'interès baixos, que condicionaran el creixement de les assegurances d'estalvi i els efectes sobre el risc de les assegurances de vida de les noves taules de mortalitat. En la seva opinió, el creixement de les assegurances de vida provindrà principalment per les assegurances de vida risc i productes d'estalvi tipus "unit linked".

El Sr. Christopher Bunzl, director general de Mutua de Propietarios, va parlar sobre la situació i les perspectives de les assegurances multirisc. Va dir que el creixement de primes el 2020 va ser del 2,9%. Va parlar dels efectes del canvi climàtic amb fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents, que afecten a la sinistralitat. També va parlar dels canvis derivats de la pandèmia de la covid-19, que han accelerat la digitalització dels processos. En la seva opinió, l'evolució de les assegurances multirisc dependrà de la recuperació de la normalitat i de l'eliminació de les actuals restriccions per la covid-19. Va expressar optimisme sobre el futur, que implica digitalització, col·laboració amb insurtech i especialització.

El Sr. Marià Rigau, CEO d'Arag, va parlar sobre la situació i les perspectives de les assegurances d'assistència jurídica i d'assistència en viatge. Pel que fa a les assegurances d'assistència jurídica, va parlar de la seva bona situació i del fort impuls que l'assegurança d'impagament de lloguers ha suposat per al sector. En la seva opinió, el futur estarà condicionat per l'evolució dels sectors de l'automòbil i multirisc, per la cobertura dels riscos cibernètics i el desenvolupament del mercat de lloguer. Pel que fa a les assegurances de viatge i assistència a la llar, ha comentat que preveuen un augment més gran de la sinistralitat a mesura que augmenti la mobilitat, i ha destacat que el futur passa per la digitalització.

El Sr. José Luis Ferré, CEO d'Allianz Seguros, va parlar sobre la situació i les perspectives del ram d’automòbils. Va comentar que les primes del ram el 2020 van ser d'11.100 milions d'euros (-2% s/2019). Ha comentat que la sinistralitat en el sector en 2020 ha sigut inferior a la d'anys anteriors, a causa de les mesures de confinametn per la covid-19 que han reduït la mobilitat dels vehicles. Com a riscos per al 2021 va parlar dels efectes de l'augment de determinats impostos (primes d'assegurances i matriculació de vehicles), la nova barem d’autos i dels canvis socials a causa de la covid-19, la digitalització i la menor mobilitat.

El Sr. Claudio Chiesa, director general de Bansabadell Vida, va parlar sobre la importància de la sostenibilitat per a les companyies asseguradores. Va comentar que la sostenibilitat és una qüestió en la qual consumidors i inversors han posat el seu focus, condicionant el seu comportament. En la seva opinió, el sector financer i assegurador hauria d'assumir un paper important en aquesta matèria. Va comentar que les inversions "verdes" seran la primera destinació de les inversions europees. Va comentar que la sostenibilitat presenta moltes oportunitats, de les quals les companyies d'assegurances han d'aprofitar.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Isidre Martínez, vocal de Formació i Recerca de la Junta del CAC.

La Jornada va finalitzar amb un interessant col·loqui en el qual es van analitzar i respondre les preguntes i dubtes expressats pels assistents a la mateixa.

Assistents: 177

8. WEBINAR – MODELITZACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE LES PANDÈMIES

17 DE MARÇ DE 2021

SRS. SANTIAGO ARECHAGA, ADAM STRANGE I MANUEL VILLEGAS (SWISS RE)

Les pandèmies són esdeveniments molt complexos, amb interaccions en diferents nivells entre els elements patògens i les persones, amb implicacions en gairebé tots els aspectes de la vida humana.

La modelització d'un risc de pandèmia necessita un enfocament pragmàtic i profund, per valorar les característiques fonamentals del risc.

Requereix també una anàlisi detallada de la pandèmia per a ser modelat: impactes mèdics, nombres de casos, excés de mortalitat, impacte de la vacunació, entre d'altres.

En la conferència es van presentar totes aquestes variables i el model de Swiss Re, analitzant les estratègies per al desenvolupament del model per a l'anàlisi de les pandèmies i els seus obstacles.

Assistents: 98

9. CURS ONLINE – PROGRAMACIÓ EN R

MARÇ, MAIG I SETEMBRE DE 2021

SR. FRANCESC VALLVÉ

Programació en R

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

El CAC va organitzar 3 cursos diferent sobre programació en R al llarg de l'any:

 1. Programació en R: 29, 30, 31 març i 6, 7, 8, 12 i 13 d'abril de 2021.
 2. Tractament de dades i bases de dades amb R: 3, 4, 5, 6, 10, 11 i 13 de maig de 2021.
 3. Visualització de dades amb R: 6, 7, 8, 9, 13 i 14 de setembre de 2021.

Assistents totals: 24

10. WEBINAR – ESTRATÈGIES I CRITERIS DE GESTIÓ DE LES INVERSIONS SOCIALMENT RESPONSABLES –ISR– (PRIMER CICLE SOSTENIBILITAT)

14 D’ABRIL DE 2021

SRS. FRANCESC DURÁN, XAVIER FÀBREGAS, BAS FRANSEN I ARNAU GUARDIA (GRUP CAIXA ENGINYERS)

La conferència, la tercera del Primer Cicle de Sostenibiltat del CAC, va estar a càrrec dels senyors Francesc Duran, Xavier Fàbregas, Bas Fransen i Arnau Guàrdia, grup Caixa d’Enginyers.

A la conferència es van abordar les diferents estratègies i criteris de gestió de les Inversions Socialment Responsables (ISR). A la mateixa es van explicar com la integració dels criteris ASG (Ambientals/Socials/Governança) poden ser una font d’idees i d’oportunitats d’inversió per a les entitats financeres.

Inversions socialment responsables - ISR

El Sr. Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, va parlar de la integració dels factors ASG en els criteris d’inversió del grup Caixa Enginyers, que l’any 2006 ja va incloure l’etiqueta ISR en un dels seus fons d’inversió. En la seva opinió, per implementar correctament una estratègia ASG les entitats han de modelitzar diferents indicadors, interns i externs, que els permetin seleccionar les seves inversions amb criteris objectius, per al que han d’utilitzar informació interna de les pròpies empreses i informació externa.

El Sr. Arnau Guàrdia, gestor d’IIC’S de Caixa Enginyers Gestió, especialista en ISR va parlar dels diferents tipus d’inversions ISR, catalogant en temàtiques, les que generen externalitats positives, per exemple, les relacionades amb les energies verdes, amb l’ús racional de l’aigua, etc. i les inversions en empreses líders en ISR. Va comentar les diferents mètriques que s’utilitzen per classificar les inversions ISR idònies (petjada hídrica, de carboni, rotació en el consell i en les plantilles, per exemple) que permeten prendre decisions d’inversió objectives.

El Sr. Fras Bransen, director de mercat de capitals del Grup Caixa Enginyers, va parlar de com s’apliquen aquestes estratègies i criteris ISR a les decisions d’inversió, tant en actius de renda variable com en actius de renda fixa (Green Bonds, Social Bonds , etc.) i també de l’impuls que des de la Unió Europea s’està fent a aquest tipus d’inversions. Finalment va parlar dels reptes en la gestió d’inversions derivats de la integració dels criteris ISR, la inclusió de la inversió en temàtiques concretes i de com es mesura l’impacte d’aquestes inversions en les carteres d’actius que gestionen les entitats financeres, asseguradores, gestores de plans de pensions i gestores de fons d’inversió.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Francesc Duran, director de negoci assegurador i previsió del grup Caixa Enginyers i membre de la Junta de Govern de CAC.

Assistents: 67

11. WEBINAR – MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL EN EL SEGLE XXI: REPTES I OPORTUNITATS

26 D’ABRIL DE 2021

SR. ANTONIO LÓPEZ (MUTUAL MÈDICA)

La conferència va estar a càrrec del Sr. Antonio López, CEO de Mutual Mèdica i actuari membre de CAC, i va formar part dels actes de la presentació de la revista ADC21 del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, corresponent a el primer semestre del 2021 .

En la conferència, el Sr. López va parlar de l’origen del mutualisme, en la primera revolució industrial de segle XIX, amb la massiva arribada de població rural a les ciutats per treballar en els centres fabrils, i la necessitat d’auto cobrir les seves necessitats de protecció davant les malalties o la mort.

Antonio López

El Sr. López va comentar que les mutualitats avui dia, en general, són entitats asseguradores modernes i solvents, amb una important quota de mercat, que aporten avantatges significatius respecte a les societats anònimes, entre elles la de poder fixar objectius estables a llarg termini , en interès dels seus mutualistes, al no dependre tant de la rendibilitat dels recursos propis (ROE), com les societats anònimes.

El Sr. López va comentar també que les mutualitats tenen importants reptes per davant. Entre d’altres va destacar la necessitat de millorar l’experiència digital i la d’augmentar la seva vinculació dels mutualistes amb l’entitat, el que sens dubte milloraria el seu “bon govern”.

Va assenyalar el handicap que en alguns moments pot suposar l’escassa mida d’algunes entitats, que pot dificultar abordar algunes inversions necessàries per millorar el servei als mutualistes.

Segons el seu parer, aquestes dificultats es poden superar mitjançant aliances entre mutualitats i insurtech, que permeten abordar projectes d’innovació de forma coordinada, aprofitant sinergies entre les entitats o optimitzant costos.

Finalment comentar que, segons ell, a hores d’ara ens trobem de ple immersos en una nova revolució industrial, amb algunes característiques comunes a les anteriors, com la incertesa i la precarietat, que fan més necessari que mai la necessitat i avantatges del mutualisme, a què li augura un gran futur..

Assistents: 79

12. JORNADA ONLINE- CIBERRISCOS I CIBERASSEGURANCES: SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES DEL MERCAT

28 D’ABRIL DE 2021

SRA. MARTA MATEOS (GUY CARPENTER), SR. JORGE MONGE (MANAGEMENT SOLUTIONS), SR. EDUARDO RATIA (LAZARUS), SRA. JAQUELINE SIMÓN (MARSH), SR. ORIOL TORRUELLA (AGÈNCIA DE CIBERSEGURETAT DE CATALUNYA) I SRA. KAREN VELANDIA (ZURICH)

El risc cibernètic és un dels riscos de major impacte potencial, segons l’Informe Global de Riscos del World Economic Forum. El risc cibernètic s’ha incrementat en els últims anys a causa dels avenços de la tecnologia (digitalització de processos, internet de les coses, intel·ligència artificial, blockchain, etc.), i també derivat de la creixent dependència de proveïdors externs. La pandèmia covid-19, d’altra banda, amb la generalització del teletreball i el creixement exponencial del comerç electrònic, no ha fet més que incrementar el risc cibernètic.

Ciberriscos i ciberassegurances

La Sra. Jacqueline Simon, gerent de riscos financers i ciberriscos de Marsh, va comentar que el mercat de ciberassegurances és un mercat en gran creixement, que s’ha endurit molt en l’últim any, a causa de l’increment dels sinistres a tot el món, especialment derivats pel ransomware. Va comentar que les companyies d’assegurances exigeixen a les empreses que adoptin majors mesures de seguretat informàtica, i que els capitals a assegurar i les franquícies en les pòlisses són cada vegada més elevades.

La Sra. Karen Velandia, mànager de cyber & professional indemnity de Zurich, va parlar de les cobertures més habituals de les pòlisses ciber: gestió de les crisis, responsabilitat civil, danys propis, etc. Va comentar que la demanda d’aquest tipus d’assegurances ha augmentat molt en el nostre mercat, seguint les tendències d’altres mercats, com l’americà, en els quals les assegurances per a la cobertura de riscos ciber tenen un enorme creixement. Va parlar també dels sinistres més habituals, fonamentalment ransomware, i de la generalització de la pràctica delictiva de demanar rescats en bitcoins dels sistemes informàtics encriptats.

El Sr. Eduardo Ratia, director general de Lazarus, va parlar de la seva experiència de la gestió de crisi en empreses i institucions davant d’atacs informàtics, cada vegada més freqüents i nocius. Va comentar que el mercat de ciberdelictes està molt industrialitzat, que els ciberdelinqüents són cada vegada més professionals i que, en general, les empreses no estan prou preparades per abordar una crisi derivada d’un atac informàtic, de manera que han d’invertir més recursos en ciberseguretat i assegurar els seus riscos.

La Sra. Marta Mateos, sènior broker de Guy Carpenter, va parlar del mercat de reassegurança dels riscos cibernètics. Va comentar que és un mercat ampli, tot i que s’està endurint, a causa de l’increment de la sinistralitat en els últims anys. Va presentar els tipus de contractes de reassegurança més habituals i va comentar que les asseguradores, cada vegada més, veuen en la reassegurança una eina útil per reduir els seus riscos i optimitzar el consum de capital.

El Sr. Jorge Monge, partner de Management Solutions, va parlar dels riscos cibernètics en les entitats asseguradores, considerat com un “risc operacional”, i dels seus efectes en el còmput del capital de solvència (SCR). Va comentar que EIOPA i la DGSFP està summament preocupada per aquest risc en les asseguradores, per l’elevat impacte potencial de les seves pèrdues. Finalment va comentar que per a l’avaluació correcta del risc cibernètic hem d’identificar els riscos, els factors que incideixen en el mateix i dissenyar bones metodologies per al seu mesurament.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Oriol Torruella, director general de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Va parlar de les activitats de l’Agència a Catalunya i de la importància del desenvolupament de polítiques públiques en matèries de ciberseguretat. Va comentar que la ciberseguretat té un enorme potencial de creixement i que Catalunya es troba en una bona posició competitiva per al desenvolupament de clústers d’empreses especialistes en ciberseguretat, un sector amb un gran potencial de creixement.

Assistents: 53

13. CURS ONLINE – APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17

12, 13, 17, 18 I 19 DE MAIG DE 2021

SRS. DIEGO NIETO I , MIGUEL ÁNGEL MERINO (MAZARS), SR. ALBERT DE PAZ (MANAGEMENT SOLUTIONS) I SR. JUAN JESÚS MARÍN (MUTUAL MÈDICA)

El curs va abordar els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017, l'entrada en vigor dels quals, en principi, està prevista pel 2023, i que tenen impactes importants en diferents àmbits, com són les dades, la tecnologia, la gestió del negoci i el govern i processos.

Al curs es van tractar els fonaments dels nous estàndards NIIF17, les principals novetats derivades de la NIIF17,  les metodologies per a la valoració de contractes, i es van fer exemples pràctics de valoració de diferents productes.

Assistents: 20

14. WEBINAR – LA NORMA COMPTABLE NIIF 17: CALENDARI, REPTES I EXPERIÈNCIES DE LES ENTITATS ASSEGURADORES

20 DE MAIG DE 2021

SR. DIEGO NIETO (MAZARS), SRA. TERESA SENDRA (GRUPO CATALANA OCCIDENTE), SRA. ROSA MARÍA MOLINER (VIDACAIXA), SR. JAVIER AGUILAR (DGSFP) I SR. MATIAS CAJIAO (MANAGEMENT SOLUTIONS)

La norma comptable NIIF17Al maig de 2017 va ser publicada la norma comptable NIIF 17, que modificarà radicalment la forma de comptabilitzar les assegurances per part de les entitats asseguradores. La NIIF 17 entrarà en vigor al nostre país l’any 2023, tot i que de moment no és aplicable a totes les entitats.

La seva aplicació en el sector assegurador representarà un gran desafiament que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d’informació dels grups asseguradors.

A la Jornada de cloenda del curs van intervenir la Sra. Teresa Sendra, directora de funció actuarial del Grup Catalana Occidente – negoci assegurances generals i la Sra. Rosa María Moliner, directora de planificació econòmica i administració de Vidacaixa. Els dos grups, per les seves peculiaritats, fa anys que treballen en el projecte, ja que hauran d’aplicar la NIIF 17 en l’any 2023.

Les sres .Teresa Sendra i Rosa María Moliner van comentar els treballs que estan duent a terme per a la implementació de la nova comptabilitat, que té impactes molt rellevants en totes les àrees de les companyies, en els beneficis, patrimoni i en els sistemes d’informació. Van destacar els treballs previs d’anàlisi de la norma, impactes, selecció de proveïdors i d’eines informàtiques, posada de marxa dels treballs, coordinació d’equips, etc. Van comentar també el programa de formació que estan duent a terme, a tots els nivells de les companyies, per donar a conèixer la profunditat del canvi i les implicacions que suposarà la nova norma comptable.

Finalment va intervenir el Sr. Javier Aguilar, inspector d’assegurances de l’estat, de la DGSFP, que va parlar dels aspectes fonamentals de la norma i del calendari d’implementació. El Sr. Aguilar va destacar el canvi tan important que la nova norma comptable suposarà per a les entitats asseguradores i per als supervisors, la coordinació entre supervisors i entitats per a la posada en marxa de la norma, animant a les companyies a avançar en el projecte sense dilació, tot i els dubtes que existeixen en aquest moment, que s’aniran resolent progressivament.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Diego Nieto, sènior manager de Mazars i pe Sr. Matías Cajiao, soci de Management Solutions.

Assistents: 130

15. WEBINAR – INTEGRACIÓ DELS FACTORS DE SOSTENIBILITAT A LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA: ORSA I SCR (PRIMER CICLE SOSTENIBILITAT)

10 DE JUNY DE 2021

SR. RAFAEL GARCÍA (SERFIEX), SR. ALEJANDRO LÓPEZ-CORTIJO, SRA. LAURA DEL CAMPO I SRA. CLARA ARMENGOL (SABADELL ZURICH)

Inversions socialment responsables - ISR

A la conferència, el Sr. Alejandro López-Cortijo, expert en sostenibilitat, va parlar de que el canvi climàtic és el major risc a què s’enfronta la Humanitat, amb enormes impactes socials i econòmics, i que per lluitar contra el canvi climàtic, el món ha de “descarbonitzar” l’economia de forma urgent i accelerada. La descarbonització de l’economia requerirà moure una quantitat ingent d’inversions i en això les entitats financeres jugaran un paper fonamental. Va parlar que la sostenibilitat afecta tota la societat i que en ella les empreses han de jugar un paper clau, implicant a tota l’organització, començant pel Consell d’Administració. Va comentar finalment que el futur serà de les empreses sostenibles.

Seguidament, la Sra. Laura del Campo, FRM i experta en risk management, va parlar de la nova regulació dels mercats financers derivada del Reglament UE de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), en vigor des de març de 2021, i de la necessitat de classificar els productes financers segons el nivell de sostenibilitat dels seus emissors. Va comentar que les entitats asseguradores, a més, han de tenir en compte els riscos derivats de la sostenibilitat de les seves inversions i altres, com els derivats del canvi climàtic, al fer les seves valoracions del capital de solvència (SCR) i les seves estimacions futures (ORSA). Finalment comentar la dificultat en obtenir dades fiables sobre les empreses que permetin classificar les seves emissions, valorant criteris “verds”.

Finalment, el Sr. Rafael García, CEO de Serfiex, va comentar que les entitats asseguradores s’enfronten a importants reptes. Entre d’altres, el mesurament dels riscos de sostenibilitat, l’elaboració de polítiques de gestió del risc de sostenibilitat, el compliment de les normes del Reglament de Divulgació, l’elecció de dades i del proveïdor de dades i la incorporació del risc de sostenibilitat en l’ORSA.

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Clara Armengol, directora de Sostenibilitat de Sabadell Zurich i membre de la Junta de Govern del CAC.

Assitents: 109

16. JORNADA ONLINE – LA GESTIÓ DEL RISC BIOMÈTRIC A LES ENTITATS ASSEGURADORES

30 DE JUNY DE 2021

SR. ENRIQUE ABUIN (SERFIEX), SR. JUAN DE IPIÑA (RGA RE), SR. CARLOS ESQUIVIAS (UNESPA), SR. JOSUÉ ORTEGA (ALLIANZ) I SRA. JUDITH PUJOL (EY)

El risc biomètric és un dels principals elements a tenir en compte en la gestió de les assegurances de vida ja que pot afectar de manera considerable als resultats de l'asseguradora i al seu nivell de solvència.

El Sr. Carlos Esquivias ens va parlar dels efectes d’aquests canvis normatius sobre les entitats asseguradores, i la Sra. Judith Pujol ens va parlar sobre els efectecte que tenen en els resultats i solvència de les entitats asseguradores.

D'altra banda, les entitats asseguradores de vida i de decessos estan molt interessades en la gestió del risc biomètric i del risc d'interès a causa de la llarga durada de les garanties que cobreixen les seves carteres.

La gestió del risc biomètricAmb relació al risc de tipus d'interès, les assegurances de renda vitalícia, que habitualment ofereixen garanties de tipus d'interès a molt llarg termini, són els més afectats. Per a la seva cobertura, les entitats asseguradores construeixen carteres d'actius amb durades similars. Aquestes estructures són molt sensibles davant la variació brusca dels tipus d'interès i poden produir importants impactes en resultats i en els nivells de solvència. El Sr. Enrique Abuín va revisar les tècniques ALM més adequades per a la gestió d'aquests riscos.

Amb relació al risc biomètric, cal comentar que el mercat de reassegurança ofereix productes, com els swaps de longevitat. Aquests permeten cedir els riscos a la reassegurança i optimitzar els seus impactes sobre el capital econòmic (tant en Solvència II, com el que pugui exigir les agències de qualificació). El Sr. Juan de Ipiña ens va parlar de les principals formes de reassegurança a l'efecte, com la seva evolució en altres mercats d'Europa. I el Sr. Josué Ortega ens va parlar de l'experiència de la seva entitat, una gran asseguradora local, que recentment ha reassegurat part de la seva cartera de rendes vitalícies.

Assistents: 65

17. CURS ONLINE – PROGRAMACIÓ EN VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL

5, 6, 7, 8, I 9 DE JULIOL DE 2021

SR. EMILIO VICENTE (MGS) I SR. JORDI MORATÓ (CAIXABANK)

L'objectiu del curs va ser oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries per a realitzar mitjançant programació tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, fent servir, si cal, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També es va oferir el coneixement necessari per a la creació de macros amb les que es poden automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El curs es va desenvolupar totalment sobre Excel, i es va mostrar els millors hàbits de programació en VBA per tal d'obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

Assistents: 10

18. WEBINAR – EL VALOR DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER A LES ENTITATS ASSEGURADORES

14 DE JULIOL DE 2021

SR. AITOR CRUZ I SR. LUIS CUERVO (DAS)

Els Srs. Cruz i Cuervo van explicar que les entitats asseguradores també estan incorporant de forma creixent la IA en la cadena de valor dels seus processos: desenvolupament de productes, màrqueting, distribució, subscripció, pricing, gestió de sinistres, prevenció del frau, reserving, etc.

Aitor cruz, Luis Cuervo (DAS)

La IA necessita eines i models que permetin treballar amb grans quantitats de dades i extreure conclusions de valor. Van destacar el valor de l’actuari, que ha d’anar més enllà de la creació de models i ha de ser capaç d’interpretar les dades i donar-los un valor econòmic.

En la seva opinió, la IA està a l’abast de la majoria de les entitats, no només de les més grans, ja que hi ha una gran oferta de proveïdors i d’empreses insurtech que ofereixen molts serveis d’IA a preus realment interessants. En la seva opinió, les entitats asseguradores han de començar com més aviat millor a utilitzar la IA en els seus processos, investigar sense por i posar en pràctica els seus models, aprenent dels errors.

Finalment van explicar la seva experiència en la creació d’un model basat en IA per a la contractació d’assegurances d’impagament de lloguers, per al que van utilitzar més de 100 variables, de què han aconseguit molt bons resultats, destacant la facilitat de contractació i els algoritmes de selecció de riscos, que han permès reduir notablement la sinistralitat.

Assistents: 80

19. WEBINAR – EL PLA DE CONTINUÏTAT DE NEGOCI EN COMPANYIES ASSEGURADORES

16 DE SETEMBRE DE 2021

SR. SANTIAGO ROMERA (AREA XXI)

El Sr. Romera ha comentat que tota entitat asseguradora ha de disposar d’un Pla de Continuïtat de Negoci que li permeti seguir prestant els seus serveis en les condicions més inesperades i/o adverses, protegint a les persones i als actius de l’entitat.

La pandèmia covid 19, segons el parer del Sr. Romera, ha suposat una prova de foc per al sector assegurador, que ha hagut d’adaptar-se a una situació imprevista, de conseqüències potencialment catastròfiques, superant el repte de forma magnífica. En la seva opinió, la resposta de la indústria asseguradora, en general, ha estat modèlica, cosa que ha permès seguir oferint els seus serveis a mediadors i assegurats, mantenint a més uns bons resultats.

D’altra banda, ha comentat que els atacs cibernètics, cada vegada més freqüents i nocius, també a entitats asseguradores, suposen un altre risc crític que fa necessari el seu estudi i la disposició d’alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat de les companyies, en qualsevol circumstància .

En la conferència es van presentar les millors pràctiques i referències normatives sobre la matèria.

També es va mostrar la forma de dissenyar un pla de continuïtat de negoci efectiu en una entitat asseguradora: anàlisi, revisió dels riscos, focus en els riscos catastròfics, controls i accions de mitigació de risc, entrenament dels equips, proves d’auditoria, desenvolupament del pla de continuïtat de servei i manteniment, entre altres.

Assistents: 71

20. JORNADA ONLINE – EL CANVI CLIMÀTIC I ELS RISCOS CATASTRÒFICS: EFECTES EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA

30 DE SETEMBRE DE 2021

SR. SANTIAGO ARECHAGA (SWISS RE), SR. ARTUR REÑÉ, SR. ISMAEL GONZÁLEZ I SRA. ANA NIETO (GUY CARPENTER), SR. SVETLOZAR MINDOV (DELOITTE) I SRA. MARIA JESÚS ROMERO (ZURICH)

El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

Les companyies d’assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada vegada més habituals la qual cosa incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

A la Jornada, el Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re, ens va parlar de l’impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

El Sr. Artur Reñé, el Sr. Ismael González i la Sra. Ana Nieto, de Guy Carpenter, van presentar un estudi detallat sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d’esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies, la valoració de l’exposició als “perills meteorològics”, el mapa d’exposicions i “Model CAT” per a Espanya, els resultats de la modelització CAT de mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les pròximes renovacions dels contractes.

D’altra banda, el Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory, de Deloitte, va parlar del canvi climàtic i dels aspectes reguladors que, des de la perspectiva de gestió de riscos, afecten les entitats asseguradores. Va comentar les novetats normatives respecte l’informe ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, la Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich Espanya, va parlar dels objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que la Actuarial Association of Europe ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

Assistents: 102

21. CURS ONLINE – COMPTABILITAT D'ASSEGURANCES: NIIF 9 I NIIF 17

4, 5 I 6 D'OCTUBRE DE 2021

SR. MIGUEL ÁNGEL MERINO I SR. JAIME JARO (MAZARS), SRA. ARANTXA PARADA I SR. ANTONIO SAU (DELOITTE)

Al curs es van abordar alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF 17.

La NIIF 9 introdueix canvis significatius respecte a l'actual NIC 39:

 • Les disposicions per a la classificació i valoració dels actius financers dependran en el futur d'una anàlisi combinat del model de negoci per a cada cartera d'actius i de les característiques contractuals dels actius financers.
 • El model de deteriorament s'allunya de l'enfocament actual, basat en pèrdues incorregudes, a favor d'un enfocament basat en pèrdues esperades. Aquest canvi tindrà profunds impactes tant en els deterioraments a reconèixer en els estats financers, com en els sistemes d'informació.
 • La comptabilitat de cobertures conté millores amb l'objectiu d'alinear el tractament comptable amb la gestió de riscos de l'entitat.

Per la seva banda, la nova norma comptable internacional de contractes d'assegurances NIIF 17, suposarà un repte per al sector assegurador espanyol. La NIIF 17 introdueix un nou enfocament que aborda certes inconsistències de NIIF 4 (la manca d'actualització de les hipòtesis a mercat, la consideració de la rendibilitat dels actius com a taxa de descompte, l'opacitat de l'evolució dels passius per contractes d'assegurances, entre altres). També introdueix nous conceptes, com el marge de servei contractual o el benefici futur d'una pòlissa

Assistents: 33

22. WEBINAR – PROBLEMÀTICA ACTUAL DE LES PENSIONS: L' IMPACTE DE LES REFORMES

6 D’OCTUBRE DE 2021

DR. XAVIER VAREA (OBSERVATORIO DE LOS SISTEMAS EUROPEOS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA)

El Dr. Xavier Varea va comentar que la previsió social a Espanya està basada en el sistema anomenat d’ “els tres pilars”: la previsió social pública, la previsió social privada en l’àmbit de l’empresa i la previsió social privada especial.

Xavier Varea

Ha comentat que la previsió social privada al nostre país ha tingut un escàs desenvolupament, el que impedeix ser un complement adequat per a les pensions públiques. Va destacar l’escàs pes de la previsió social empresarial (segon pilar), especialment a les pimes. Va comentar que el 98% dels treballadors de les pimes del nostre país no té un pla de pensions d’empresa.

Va destacar l’èxit de la previsió social empresarial al País Basc, on el 40% dels treballadors és partícip d’un pla de pensions en l’àmbit de l’empresa.

Seguidament va parlar del progressiu envelliment de la població espanyola, derivat de la reducció de la natalitat i de l’increment constant de la longevitat, que anirà tensionant les finances de la Seguretat Social en els propers anys.

Va comentar els efectes perniciosos per a la sostenibilitat del nostre sistema públic de pensions derivat de la precarietat laboral i els baixos salaris, que suposen menors aportacions a el sistema de pensions, de el cost creixent de les jubilacions anticipades i de l’escàs desenvolupament de la previsió social complementària.

Va parlar de les diferents reformes del sistema de Seguretat Social que s’han dut a terme al nostre país des de l’any 1995, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del sistema de pensions i adaptar-lo a la situació econòmica i demogràfica de cada moment. Va comentar els aspectes fonamentals de la nova reforma del sistema de pensions que s’està negociant en aquest moment i que s’espera entri en vigor l’any 2022.

Finalment va comentar que el desequilibri financer a conseqüència de la jubilació dels “baby boomers” és conjuntural i no estructural, que la sostenibilitat financera no ha d’anar en detriment de la sostenibilitat social, que hem de desenvolupar d’una vegada per totes el “segon pilar”, que és aconsellable que les reformes a abordar siguin consensuades i dins l’àmbit de Pacte de Toledo i que, per això, és fonamental el diàleg social.

Assistents: 108

23. WEBINAR – EL VALOR DE L' ESPECIALITZACIÓ EN L' ASSEGURANÇA

28 D’OCTUBRE DE 2021

SR. CHRISTOPHER BUNZL (MUTUA DE PROPIETARIOS)

En la conferència, el Sr. Bunzl va parlar sobre tendències com la progressiva concentració del mercat assegurador, la comoditització creixent d'alguns productes, l'aparició de nous models de negoci o un entorn regulador i de supervisió cada vegada més exigent i costós. També va comentar que el mercat assegurador espanyol, en els últims anys presenta una menor facturació, especialment en el ram de vida, i uns elevats nivells de rendibilitat i de solvència.

Cristopher Bunzl, Mútua de Propietaris

Es tracta d'un mercat summament competitiu que, malgrat la seva concentració, presenta oportunitats per a entitats especialistes, com el Grup Mútua de Propietaris, líder en oferir solucions globals al voltant de la propietat immobiliària a través dels seus 4 pilars: la mitigació de riscos per al propietari, el manteniment dels immobles, la sostenibilitat de l'habitatge i l'accessibilitat de l'habitatge.

En la seva opinió, una estratègia d' especialització assoleix diverses àrees: disseny del producte, canal de distribució, selecció de riscos, gestió dels sinistres, atenció de clients i mediadors, entre d' altres.

L' especialització aplicada al seu mercat permet al Grup Mútua de Propietaris gestionar amb beneficis els seus productes i serveis, com per exemple el de l' assegurança d' edifici, amb una molt elevada freqüència de sinistralitat i escàs marge.

Durant la seva intervenció, el director general del Grup Mútua de Propietaris va destacar com la pandèmia ha accelerat la digitalització de les entitats, que han sortit enfortides del repte, amb un creixent pes del comerç i interacció digital. En aquest punt, va assenyalar que les insurtech suposaran un repte per a les entitats asseguradores tradicionals, que hauran d'adaptar la seva forma d'operar davant d'un client cada vegada més digital.

Finalment, Bunzl va apuntar al canvi climàtic com un altre repte que les asseguradores d'edificis i immobles han d'afrontar, a causa de la creixent sinistralitat derivada de fenòmens atmosfèrics extrems cada vegada més freqüents i danyosos.

Assistents: 101

24. CURS – PROFESSIONALISME

4 DE NOVEMBRE DE 2021

SR. EMILIO VICENTE (MGS)

Emilio Vicente

En el curs d’accés al Registre d’Actuaris Internacionals del Col·legi d’Actuaris de Catalunya es van tractar aquests quatre punts: Normes de conducta i disciplina, estàndards professionals, professionalisme i ètica empresarial i professionalisme en la pràctica asseguradora

Assistents: 8

25. CURS ONLINE – GESTIÓ DE RISCOS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES

10, 11, 17 I 18 DE NOVEMBRE DE 2021

SRA. MARIA JESÚS ROMERO (ZURICH), SR. DAVID GUITART (BDO) I SR. EMILIO VICENTE (MGS)

Aquest curs va abordar els aspectes fonamentals que estableix la legislació espanyola sobre la Funció de Gestió de Riscos en les entitats asseguradores:

 • DIRECTIVA 2009/138 (25.11.2009): art.48.
 • REGLAMENT DELEGAT 2015/35 (10.10.2014): art.272.
 • LOSSEAR (LLEI 20/2015 de 14.07): art.66.5.
 • ROSSEAR (RD 1060/2015 de 20.11): art.47.
 • DIRECTRIUS EIOPA (RES. DGSFP 18.12.2015) (EIOPA-BOS-14/253: DIR. 46 a la 51).

Risk

L'esmentada regulació estableix l'abast de la gestió de riscos en les asseguradores, definint les àrees de risc a gestionar, així com la pròpia Funció de Gestió de Riscos, com a segona línia de defensa.

Aquest curs dissenyat pel CAC va tractar, d'una manera pràctica i en profunditat, tant les àrees a cobrir pel sistema de gestió de riscos (subscripció i constitució de reserves, gestió d'actius i passius, inversions, liquiditat i concentració, operacional i impostos diferits) com les responsabilitats de la Funció de Gestió de Riscos i la seva alineació amb l'estratègia de l'entitat a través de la Gana al Risc i el Procés d'Avaluació Interna de Riscos i Solvència (ORSA), amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents:

 • Què s'espera de la Funció de Gestió de Riscos de l'Entitat?
 • Com s'han de controlar els principals riscos de l'Entitat i com s'integra el sistema de gestió de riscos en l'Organització?

Assistents: 32

26. WEBINAR – REVISIÓ DE LA DIRECTIVA DE SOLVÈNCIA II: PRINCIPALS ASPECTES

30 DE NOVEMBRE DE 2021

SR. PEDRO DEL POZO (UNESPA)

La Comissió Europea (CE) va presentar el passat 22 de setembre la seva proposta de modificació de la Directiva 2019/138 sobre l’accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu exercici (Solvència II). S’aborden, entre altres, aspectes relatius a proporcionalitat, informació pública i al supervisor, mesures de garantia a llarg termini, eines macro prudencials, canvi climàtic i supervisió de grups

Així mateix, l'Executiu comunitari ha avançat la seva intenció de modificar el Reglament Delegat de Solvència II (UE) 2015/35, en línia amb les recomanacions presentades per EIOPA, al desembre de 2020.

A partir d'ara les propostes legislatives presentades per la CE es debatran amb el Consell i el Parlament Europeu.

A la sessió es va fer una breu revisió de les principals novetats de la proposta de la CE.

Assistents: 85

27. WEBINAR – LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS: ANÀLISI FINANCERA I ACTUARIAL DEL PRIMER BLOC DE MESURES PROPOSADES

2 DE DESEMBRE DE 2021

SR. EMILIO VICENTE (MGS), SR. JOAN ANGEL VERGÉS (CONSULTOR), SR. JAIME GARCÍA (NOVASTER) I ANTONI FERNÁNDEZ (CAJA INGENIEROS VIDA Y PENSIONES)

El passat 6 de setembre de 20021 es va publicar al Boletín Oficial del Estado el Projecte de Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensiones i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions. En aquest Projecte de Llei s’inclou el primer bloc de mesures par a una reforma del Sistema de Pensions que haurà de desenvolupar-se segons els acords assolits a finals del 2020 en el si del Pacte de Toledo.

Al llarg la sessió, una representació del Grup de Treball de “Pensions i Seguretat Social” del CAC van analitzar els principals efectes del projecte, l’entrada en vigor del qual va ser l’1 de gener del 2022.

Assistents: 71

28. JORNADA ONLINE – NOVETATS FISCALS I ALTRES QÜESTIONS D' INTERÈS PER A LES ENTITATS ASSEGURADORES

14 DE DESEMBRE DE 2021

SR. ALFONSO ROSILLO (GRUPO ARQUIMEA), SR. ADOLFO ROVIRA I SR. ANTONIO SALAS (CUATRECASAS)

Jornada online

A la Jornada es van tractar les principals novetats fiscals amb incidència al sector assegurador, així com les novetats previstes a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, que introdueix importants modificacions als límits i al tractament fiscal de les aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

D'altra banda, es van analitzar, entre d'altres, l'estat de la situació per doble imposició, dels incentius fiscals i, en concret, dels incentius pel finançament de projectes de R+D+i a través del mecenatge tecnològic.

Assistents: 40

Resum de les activitats en matèria de formació del primer semestre de l'any 2022.

Activitats en matèria de formació 2022

ManagementSolutions

crèdits

ADC21. Col·legi d'Actuaris de Catalunya, Septiembre 2018
ADC21. Col·legi d'Actuaris de Catalunya

Director
Emilio Vicente Molero

Consell de redacció
Jordi Celma Sanz
Xavier Colominas García
Luis Cuervo Carballo
Anna Labayen Cervera
Aleix Olegario Surroca

Disseny i maquetació
Icstece_ comunicació i marca
www.icstece.com

Col·legi d’Actuaris de Catalunya

Presidenta
Marisa Galán Camino
Vicepresident
Antonio López López
Secretaria
Clara Armengol Vivas
Tresorera
Josefina Alargé Salvans
Vocal
Antoni Fernández Moreno
Vocal
Xavier Gómez Naches
Vocal
Emilio Vicente Molero

Gerència
Joaquim Celma Bueso
jcelma@actuaris.org
Administració
Rosa Maria Felipe Checa
actuaris@actuaris.org


Col·legi d'Actuaris de Catalunya
Via Laietana, 32 4 planta
08003 Barcelona
+34 933 190 818
actuaris@actuaris.org
www.actuaris.org

Prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol article sense prèvia autorització del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Els conceptes i formules expressats a cada article són únicament responsabilitat de l’autor.

 

protectors

pa01

Afi Escuela Agrupació Allianz

pa01a

Alter Mutua Arag Area XXI

pa02

BanSabadell Vida BBVA Seguros BDO

pa03

Caja Ingenieros Catalana Occidente CPPS

pa04

Cuatrecasas DAS Deloitte

pa05

Ernst & Young Fiatc Generalitat de Catalunya

pa06

KPMG Guy Carpenter Management Solutions

pa07

Mazars MGS Milliman

pa08

Mussap Mutua de Propietarios Mutual Medica

pa09

Nacional de Reaseguros PM Mallorquina RGA

pa10

SAS Scor The Arts & Science of Risk Serfiex

pa11

Swiss Re Triple A Risk Finance Vida Caixa

pa11

Willis Towers Watson Zurich

pa12