Eleccions 2021

Eleccions

Eleccions a la Junta de Govern del CAC 2021.

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL

15 d’octubre de 2021

Benvolgut/da Company/a,

En relació al procés electoral per triar la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, reunida la Junta Electoral en data 14 d’octubre de 2021, es van prendre els acords següents:

  1. Es dona possessió dels seus càrrecs els següents membres electes:
    • Marisa Galán Camino com a Presidenta.
    • Antonio López López com a Vicepresident.
    • Clara Armengol Vivas  com a Secretària.
    • Josefina Alargé Salvans com a Tresorera.
    • Antoni Fernández Moreno com a Vocal President de la Secció Professional.
    • Emilio Vicente Molero com a Vocal President  de la Secció de Formació i Investigació.
    • Xavier Gómez Naches com a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals.
  1.  S’acorda que la Junta de Govern notifiqui a tots els organismes que calgui la composició de la nova Junta.
  2. Celebrat el sorteig previst a l’article 66 dels Estatuts van resultar elegits per formar part de la Comissió de Deontologia els senyors:
    • Miriam Moya Ruiz, Fèlix Arias Bergadà i Antoni Fernández Moreno, com a titulars.
    • Isidre Martínez Ivars, Miquel Viñals Fusté i  Antonio López López, com a suplents.

4. S’acorda que la Junta de Govern notifiqui a tots els membres de la Comissió de Deontologia el seu nomenament i el contingut de l’article 66 dels Estatuts.

Atentament.
Joan Vicent Pascual Blanch
El President de la Junta Electoral

Rosa Gómez Roure
La Secretària de la Junta Electoral

 

7 de setembre de 2021

Benvolgut Company/a,

En relació al procés electoral per triar la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, a data 6 de setembre de 2021, una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, d’acord amb l’article 52 dels Estatuts, s’han rebut la candidatura següent:

  • Marisa Galán Camino,  Per a Presidenta
  • Antonio López López,  Per a Vicepresident
  • Clara Armengol Vivas,  Per a Secretària
  • Josefina Alargé Salvans,  Per a Tresorera
  • Antoni Fernández Moreno,  Per a Vocal President de la Secció Professional
  • Emilio Vicente Molero,  Per a Vocal President  de la Secció de Formació i Investigació
  • Xavier Gómez Naches,  Per a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals

La candidatura ha estat avalada per 109 actuaris col·legiats.

Al ser la única candidatura presentada, i d’acord amb l’article 52 dels Estatuts, procedeix proclamar als candidats presentats com a nova Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

La Junta Electoral, i d’acord amb l’article 59 dels Estatuts, acorda convocar una reunió pel 14 d’octubre de 2021, a les 18 hores, en la que es donarà formalment possessió dels seus càrrecs als membres de la nova Junta de Govern, amb efectes 10 d’octubre de 2021.  En el mateix Acte es procedirà al sorteig per escollir els membres de la Comissió de Deontologia, segons el que es preveu a l’article 66 dels Estatuts.

Atentament.
Joan Vicent Pascual Blanch
President de la Junta Electoral.

Eduard Jordán Bigorra
Secretari de la Junta Electoral

 

9 de juny de 2021

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL

Benvolgut Company/a,

Us comuniquem que a la reunió de la Junta Electoral del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, celebrada avui dia 7 de juny de 2021, s’han pres, entre d’altres, els següents Acords:

  1. Constitució de la Junta Electoral, que queda formalment constituïda i integrada pels membres titulars següents:
    • Joan Vicent Pascual Blanch, número de col·legiat 471, com a President.
    • Eduard Jordán Bigorra, número de col·legiat 759, com a Secretari.
    • Rosa Gómez Roure, número de col·legiat 600, com a vocal.
    • Isaac Giménez González, número de col·legiat 656, com a vocal.
    • David Garcilópez Solanes, número de col·legiat 545, com a vocal.

Els càrrecs de President i Secretari corresponen als membres més antic i al més nou respectivament.

  1. Comunicar a tots els col·legiats la constitució de la Junta Electoral, el calendari de les eleccions i l’exposició del cens electoral a la seu del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
  2. Amb la finalitat de facilitar la tasca de les diverses candidatures i, al mateix temps, complir amb la normativa legal en matèria de protecció de dades, s’acorda que els fitxers electrònics no surtin del Col·legi i que cada candidatura tingui la possibilitat de fer un mailing postal i fins a tres de forma electrònica, des de la seu del Col·legi.
  3. Ratificar el calendari electoral proposat per la Junta de Govern.

Calendari:

18-05-2021         La Junta de Govern acorda convocar eleccions

25-05-2021         Designació Junta Electoral

07-06-2021         Constitució de la Junta Electoral

08-06-2021         Exposició del Cens. Inici del termini per presentar candidatures.

30-08-2021         Fi del termini per presentar candidatures.

31-08-2021         Proclamació de les candidatures. Els candidats poden disposar del CAC.

29-09-2021         Eleccions.

11-10-2021         Presa de possessió de la nova Junta. Sorteig Comissió Deontològica.

21-10-2021         Comunicació a la Generalitat de Catalunya de la nova Junta.

Ratificar el cens electoral, format per 507 membres titulars.

Acordar que l’horari de les votacions és: 29 de setembre de 2021, entre les 15 hores i les 19 hores.

 

Rebeu una cordial salutació.

Joan Vicent Pascual Blanch

President de la Junta Electoral.

 

28 de maig de 2021

Benvolgut/da Company/a,

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), a la reunió celebrada el dia 18 de maig de 2021, i d’acord amb els Estatuts vigents, va decidir convocar eleccions generals pel proper dia 29 de setembre de 2021.

Els càrrecs a proveir són: el de President, Vice-president, Secretari, Tresorer, Vocal-president de la Secció Professional, Vocal-president de la Secció de Formació i Investigació i Vocal-president de la Secció de Relacions Institucionals.

Les condicions per ser elector i candidat són les que s’especifiquen en els articles 48 i 50 dels Estatuts, que és on es regula el procés electoral i que els podeu consultar a la web del CAC.

Tanmateix, el dimarts 25 de maig de 2021 es va efectuar el sorteig previst pels Estatuts, per nomenar els membres de la Junta Electoral. El col·legiats escollits pel sorteig han estat els següents:

Titulars            

803  Samuel Pérez Barba

710  Sandra Ledesma Ibáñez

491  Joan Mascaró Pons

600  Rosa Gómez Roure

759  Eduard Jordan Bigorra

Suplents

059  Jesús Serra Farré

656  Isaac Giménez González

471  Joan Vicent Pascual Blanch

545  David Garcilópez Solanes

202  Susana Udaondo Martínez

Les eleccions tindran lloc segons el següent calendari, sense perjudici del que en el seu moment determini la Junta Electoral.

Data

18-05-2021         La Junta de Govern va acordar convocar eleccions

19-05-2021         Comunicació als col·legiats de la convocatòria d’eleccions

25-05-2021         Sorteig per la designació de la Junta Electoral

07-06-2021         Constitució de la Junta Electoral

08-06-2021         Exposició del Cens. Inici del termini per presentar candidatures.

30-08-2021         Fi del termini per presentar candidatures.

31-08-2021         Proclamació de les candidatures. Els candidats poden disposar del CAC.

29-09-2021         Eleccions.

11-10-2021         Presa de possessió de la nova Junta. Sorteig Comissió Deontològica.

Comunicació a la Generalitat de Catalunya de la nova Junta.

 

Salutacions cordials.

Miquel Viñals

President

 

19 de maig de 2021 11:55

Benvolgut/da Company/a,

Us comuniquem que a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya d’ahir, 18 de maig de 2021, es va prendre l’acord de convocar eleccions generals pel proper dia 29 de setembre de 2021.

Per aquest motiu, i d’acord amb els Estatuts, el proper dimarts 25 de maig de 2021, a les 18 hores, i a la seu del Col·legi, es celebrarà un sorteig públic per a la designació dels membres de la Junta Electoral, al que esteu convidats a assistir.

Per les limitacions derivades de la covid 19, si esteu interessats/des en assistir-hi, us preguem ens ho digueu abans del divendres 21 de maig.

Rebeu una cordial salutació.

Miquel Viñals

President