Estàndards Professionals

 

ESTÀNDARS PROFESSIONALS DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

Una de les principals funcions del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) és facilitar la professionalització dels actuaris, orientant-los en l’aplicació pràctica dels seus coneixements acadèmics.

Un dels instruments que materialitza la aplicació pràctica dels coneixements acadèmics dels actuaris són els Estàndards Professionals.

Els Estàndards Professionals de major nivell entre els actuaris són els que elaboren l’AAE (Actuarial Association of Europe) i l’IAA (International Actuarial Association), les dues associacions internacionals d’actuaris, de les que el CAC és membre de ple dret.

En aquest sentit, el CAC ha creat un Grup de Treball que ha dut a terme l’adaptació al nostre mercat dels Estàndards més importants per a la professió actuarial, concretament:

  • ESAP 1: Estàndard de la AAE de la Pràctica Actuarial General.
  • ESAP 2: Estàndard de la AAE de la Funció Actuarial.
  • ESAP 3: Estàndard de la AAE del Procés ORSA a Solvència II.
  • ISAP 3: Estàndard de la IAA de la pràctica actuarial en relació a la norma comptable IAS19 de beneficis per empleats.

L’objectiu del CAC és que els Estàndards siguin coneguts pels actuaris del CAC i aplicats, en la mesura del possible, en la seva pràctica professional, en línia amb les millors pràctiques dels col·legis i associacions d’actuaris de tot el món.

Els estàndards van ser presentar als membres del CAC a la conferència del 17 de novembre de 2020.

Descarrega presentació

ESTÀNDARDS PER A LA PRÀCTICA ACTUARIAL
ESAP1

ESTÀNDARD ESAP 1: ESTÀNDARD DE LA ACTUARIAL ASSOCIATION OF EUROPE (AAE) PER A LA PRÀCTICA ACTUARIAL GENERAL.

Estàndard general que proporciona orientació als actuaris quan realitzen serveis actuarials. S’aplica a tots els serveis actuarials realitzats per un actuari, llevat que un element sigui substituït explícitament per un altre estàndard de pràctica especifica o per la Llei.

ESTÀNDARD ESAP1 (CATALÀ)

ESTÀNDARD ESAP1 (CASTELLÀ)

ESAP2

ESTÀNDARD ESAP 2: ESTÀNDARD DE LA ACTUARIAL ASSOCIATION OF EUROPE (AAE) PER A LA FUNCIÓ ACTUARIAL.

Estàndard que proporciona directrius als actuaris per l’elaboració del Informe de la Funció Actuarial regulada a Solvència II.

L’objectiu de l’ESAP 2 és que els destinataris del Informe de la Funció Actuarial estiguin en disposició de depositar un alt grau de confiança en l’informe, la seva rellevància, la transparència de les hipòtesis aplicades, la seva integritat i comprensibilitat, incloent la posta en relleu de qualsevol incertesa relativa als resultats continguts a l’informe.

ESTÀNDARD ESAP2 (CATALÀ)

ESTÀNDARD ESAP2 (CASTELLÀ)

ESAP3

ESTÀNDARD ESAP3:  ESTÀNDARD DE LA ACTUARIAL ASSOCIATION OF EUROPE (AAE) DEL PROCÉS ORSA A SOLVÈNCIA II.

Estàndard que proporciona una guia als actuaris que tenen una implicació material o responsabilitat en el disseny o execució del Procés ORSA per a donar confiança als usuaris de que:

  • Els serveis actuarials es duen a terme de forma professional i complint amb el marc de Solvència II.
  • Els resultats són rellevants per a les necessitats dels usuaris, es presenten de forma clara i comprensible i són suficients en el context del marc de Solvència II.
  • Les hipòtesis i metodologia son apropiades i s’empren de forma adequada.

ESTÀNDARD ESAP3 (CATALÀ)

ESTÀNDARD ESAP3 (CASTELLÀ)

ISAP3

ESTÀNDARD ISAP3:  ESTÀNDARD DE LA INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION (IAA) DE LA PRÀCTICA ACTUARIAL EN RELACIÓ A LA NORMA COMPTABLE IAS19 DE BENEFICIS PER EMPLEATS.

Estàndard internacional de pràctica actuarial  que proporciona directrius als actuaris quan presten serveis actuarials en relació amb la Norma Internacional de Comptabilitat 19 (IAS 19) de beneficis per a empleats.

A la pràctica, un actuari pot aconsellar sobre qüestions derivades de l’aplicació de la IAS 19, incloent el càlculs de curt termini, de post ocupació,  de terminació o altres beneficis per a empleats a llarg termini i les divulgacions en els estats financers IFRS.

ESTÀNDARD ISAP3 (CATALÀ)

ESTÀNDARD ISAP3 (CASTELLÀ)