Avís legal

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya rebutja la responsabilitat derivada del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan ho decideixi, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per ella, o no publicada amb el seu nom.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es podrien produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es podrien derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web són de titularitat exclusiva del Col·legi d’Actuaris de Catalunya i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pot fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es dugui a terme sense autorització de El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, és una infracció que es castigaria per la legislació vigent. La impressió de documents no tindrà validesa legal.