Protecció de dades

D’acord amb les determinacions establertes al RGPD que contempla la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal, la Directiva Europea 2016/679 i altres normes concordants i els drets digitals, els informem que les dades personals que ens siguin facilitades mitjançant aquesta web, seran integrades a un fitxer automatitzat del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de mantenir-los informats sobre qualsevol novetat o servei relacionat amb la nostra entitat.

En tot moment poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o supressió i limitació de les dades al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El responsable del fitxer es el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per exercir els drets abans esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades (DPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, que és l’empresa Global Actuarial, S. L.

Telèfon 606117727
Correu Electrònic: dpd@globalactuarial.com