Assegurança RC Professional

La vigent Llei que regula l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals preveu que els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança les responsabilitats en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió.

Per altra banda, amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, de ordenació, supervisió i solvència de las entitats asseguradores i reasseguradores, el paper de l’actuari ha sortit molt reforçat (funció actuarial) però la seva responsabilitat s’ha incrementat notablement.

Per tot això, el Col·legi recomanem que tots els actuaris estiguin adequadament protegits per una assegurança de responsabilitat civil professional.

El Col·legi té contractada una assegurança de responsabilitat col·lectiva, amb la companyia Fiatc Assegurances, a la que es poden adherir els Membres Titulars que ho desitgin.

Assegurança RC

Opció: Persones Físiques

Cobertura             Prima Total

  • 300.000€             136,37€
  • 600.000€             178,70€
  • 1.200.000€          235,14€
  • 1.500.000€          253,94€

Opció: Persones Jurídiques

Cobertura             Prima Total per Actuari

  • 600.000€             178,70€
  • 1.200.000€          235,14€
  • 1.500.000€          253,94€
Cobertures de l’Assegurança

Les condicions particulars de l’assegurança per l’any 2024 es poden consultar aquí.

Adhesió a l’Assegurança.

Per adherir-se a la pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil cal enviar el full annex,  degudament emplenat i signat al Col·legi (actuaris@actuaris.org)