Carnet Actuarial Digital

El Carnet Actuarial Digital és una targeta personal amb certificat digital d’ús exclusiu per als membres col·legiats del CAC, que es pot utilitzar per signar els treballs professionals.

El Carnet Actuarial Digital no substitueix segell professional i paper de protocol tradicional, que es podran seguir utilitzant com fins ara, com alternativa al carnet.

La digitalització i automatització de processos és una tendència imparable a la nostra societat.

A l’àmbit dels col·legis professionals (metges, advocats, farmacèutics, etc.) ja és habitual l’ús de la targeta personal amb certificat digital col·legial, com a mitjà d’identificació professional, en comptes de la signatura física, un procés similar al de la generalització de l’ús del DNI electrònic per a la majoria dels tràmits administratius.

En aquest sentit, el Carnet Actuarial Digital del CAC aporta importants avantatges:

  • Estalvi de temps: evita la necessitat d’imprimir i signar múltiples documents en paper de protocol.
  • Estalvi econòmic: evita la necessitat d’adquirir al CAC el segell i paper de protocol.
  • Seguretat i autenticitat: proporciona una capa addicional de seguretat i autenticitat als documents signats electrònicament, que són vàlids davant de l’Administració Pública o Privada, inclosa la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
  • Major eficiència: permet signar documents electrònicament des de l’ordinador i arxivar-los digitalment, cosa que augmenta l’eficiència, la productivitat i la seguretat.
  • Més sostenibilitat: aporta un important estalvi en el consum de paper i tòner, per la qual cosa resulta una mesura més sostenible i alineada amb els objectius de la Junta del CAC.

Per dur a terme aquest projecte, el CAC s’ha constituït com a Autoritat de Registre (RA) a l’emissió de certificats digitals per als seus col·legiats, amb la col·laboració de l’entitat Firmaprofessional (https://www.firmaprofesional.com/), entitat que gestiona els certificats digitals de nombrosos col·legis, entre ells els del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i del Col·legi de Farmacèutics.

 

Contractació del Carnet Actuarial Digital.

El procés de contractació del Carnet Actuarial Digital és molt fàcil. Només cal que el col·legiat es dirigeixi a les oficines del col·legi, presenti el DNI, NIE o Passaport en vigor i signi el corresponent contracte. Un cop incorporats els codis PIN i PUK al seu certificat, es podrà emportar la targeta amb el certificat digital col·legial, que tindrà una durada inicial de 3 anys.

Per a la utilització del Carnet Actuarial Digital el col·legiat haurà de disposar d’un aparell lector de targetes digitals (p.e. lector de DNI electrònic) i instal·lar al vostre ordinador el driver per al reconeixement de la targeta que li serà facilitat pel CAC.

[su_single_icon icon=”icon: cloud-download” icon_color=”#3284bf” size=”38″] Guia Usuari Carnet Digital

 

Cost.

El Carnet Actuarial Digital té un cost anual de 40 euros/any (+iva) i es contractarà per un període de 3 anys. Per lo tant, el cost del carnet serà de 120 euros (+iva)  en 3 anys.

Al final dels 3 anys, el col·legiat haurà de personar-se al CAC per signar la renovació del carnet per un altre període de 3 anys.

En cas de causar baixa del CAC, el carnet serà desactivat a partir de la data de baixa i no es cobraran més quotes anuals.

Sens dubte, la transició del segell i paper de protocol tradicional al Carnet Actuarial Digital, servei exclusiu per als membres del CAC, aporta grans avantatges per als col·legiats, suposa un important estalvi de temps i dota els actuaris de més seguretat i autenticitat a la gestió de la documentació professional.

 

Barcelona, abril de 2023.