Formació contínua / CPD

POSADA EN MARXA DEL SISTEMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTINUA DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CPD).

1.- ANTECEDENTS

P1000109

L’Assemblea del CAC del 2018 va aprovar el Programa de Formació Professional Contínua del CAC (CPD), que va entrar en vigor l’1 de gener del 2019.

A l’annex disposeu del text del Programa CPD del CAC  (Annex 1).

La regulació de la formació contínua és un requeriment de les associacions de col·legis d’actuaris de les que forma part el CAC: la IAA i la AAE.

El seguiment del Programa CPD ha adquirit una gran importància, ja que és un dels requeriments que darrerament ha incorporat l’AAE als condicionats per mantenir l’estatus professional d’Actuari Qualificat, que permet l’exercici de la professió a altres països europeus a través del “Mutual Recognition Agreement”, acord de mutu reconeixement de la professió actuarial signat per tots els col·legis d’actuaris europeus.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

El Programa CPD del CAC s’articula al voltant dels principis de voluntarietat, flexibilitat, veracitat de la informació i d’avaluació de la formació adquirida, per part del Comitè d’Avaluació i Seguiment.

El Reglament determina que la formació es podrà adquirir de forma molt diversa: auto formació, cursos, seminaris, conferències, docència, participació en grups de treball del CAC, assistència a la junta, a l’assemblea anual, etc.

La formació es pot adquirir al CAC i fora del CAC (a l’empresa, altres centres de formació, a la universitat, etc.).

El programa CPD del CAC s’inicia el 1 de gener de 2019.

Excepcionalment, el primer any de vigència del Programa CPD (any 2019), es podran incorporar les activitats de formació de l’any 2018.

La formació dels col·legiats es registrarà en el “Compte CPD” de cada col·legiat inclòs en un fitxer informàtic confidencial, gestionat pel CAC.

Els col·legiats hauran d’acreditar un mínim de 20 hores d’activitats de formació a l’any. El Reglament determina que el seguiment es farà de manera trianual, per la qual cosa el còmput serà de 60 hores cada 3 anys.

El primer període a computar, pels col·legiats actuals, serà el que va de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre del 2021.

La Junta del CAC va constituir un Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD, amb la responsabilitat d’establir els procediments per avaluar de forma periòdica la idoneïtat de la formació realitzada pels col·legiats.

El Comitè d’Avaluació i Seguiment està format pels col·legiats següents:

President

 • Emilio Vicente, secció de formació i Investigació del CAC

Vocals

 • Mercè Claramunt, professora de la UB.
 • Antoni Fernández, secció professional del CAC.
 • Alberto Ferrando, ex president del CAC.
 • Xavier Gómez, relacions institucionals del CAC.

2.- NOU SISTEMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA CPD DEL CAC.

Per poder gestionar el Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic, al que es podrà accedir a través de la part privada de la pàgina web (www.actuaris.org), amb les claus d’accés de que ja disposa cada col·legiat.

A l’entrar a la part privada de la web, mitjançant el número de col·legiat i la contrasenya, s’accedirà a un NOU MENU que permetrà gestionar la formació continuada dels col·legiats.

Formació Continuada (CPD).

Les activitats dels col·legiats fetes al CAC des de l’1 de gener de 2018 (cursos, jornades, conferències, participació en grups de treball, assemblees, reunions de la junta de govern, publicació d’articles a la revista del CAC, assistència a reunions en representació del CAC, etc.) ja han estat enregistrades pel CAC i assignades als respectius col·legiats.

Les activitats que els col·legiats hagin fet des de l’1 de gener de 2018 fora del CAC hauran de ser introduïdes pel mateix col·legiat a través de la web.

El programa per a la gestió del Compte CPD del CAC és molt senzill.

Hem fet un Manual d’Instruccions (Annex 2) en el que es detalla les seves funcionalitats.

A més, a través del NOU MENÚ es poden accedir a les funcionalitats pels col·legiats que ja tenia la web:

 • Ponències: consulta dels materials de les jornades i conferències al CAC des de l’any 2016.
 • Ofertes de Treball: relació de les ofertes de treball gestionades pel CAC.

I també a noves funcionalitats:

 • Dades Personals:

Permet la consulta i/o actualització de les dades personals del col·legiat.

Dades professionals:

Dades professionals del col·legiat, de complementació voluntària, que poden permetre ampliar les possibilitats del CAC per la recerca d’ofertes de treball.

Opcionalitats:

 • Dades Professionals: relació d’empreses/entitats on el col·legiat ha desenvolupat la seva carrera professional.
 • Coneixements: formació acreditada pel col·legiat.
 • Disponibilitat: algunes dades d’utilitat per a la recerca de feina.

3.- ENTRADA EN VIGOR.

El nou sistema informàtic per la gestió de Compte CPD es posarà en marxa l’1 d’abril de 2019.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a (actuaris@actuaris.org)