Webinar Novetats 2020 en l’àmbit tributari

 

CONFERÈNCIA DE ADOLFO ROVIRA I ANTONIO SALAS, DE CUATRECASAS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 9 de desembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Novetats de l’any 2020 en l’àmbit tributari“, a càrrec del Sr. Adolfo Rovira i del Sr. Antonio Salas, advocats de Cuatrecasas especialitzats en el sector assegurador.

El Sr. Rovira i el Sr. Salas van destacar les importants novetats previstes en l’àmbit tributari per a l’any 2021, que afecten la tributació de l’estalvi, la previsió social i a la fiscalitat d’empreses i particulars.

Amb referència al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i el Projecte de Llei de Mesures per a la Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, van destacar l’increment del gravamen sobre la renda general i la renda de l’estalvi per a rendes altes, que els situa entre els més elevats d’Europa.

També van comentar l’augment de tipus de gravamen de l’impost sobre el patrimoni i les noves regles de tributació de les assegurances de vida depenent de si tenen o no dret de rescat total a la data de meritació de l’impost, i dels immobles.

Seguidament van comentar el nou límit absolut, fiscal i financer, de 2.000 euros/any previst per a les aportacions a plans de pensions i altres esquemes de previsió social amb dret a reducció de la base imposable, ampliable a 10.000 euros/any si es perceben fins a 8.000 euros/any, en el cas d’aportacions empresarials a plans de pensions d’ocupació.

Pel que fa a l’Impost sobre primes d’assegurances van destacar l’important increment a partir de la publicació al BOE de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que finalment s’aprovi, en que el tipus de gravamen passarà a ser del 8% (6% actualment) .

Respecte de les SICAV, van valorar les mesures que es preveuen introduir per a l’any 2021 consistents en exigir una inversió mínima de 2.500 euros per partícip per poder aplicar la tributació de l’1% en l’Impost Sobre Societats, així com l’assignació de les competència per comprovar la seva naturalesa jurídica a la inspecció dels tributs.

Finalment comentar alguns canvis significatius que s’han introduït aquest any 2020 en l’Impost sobre Successions i Donacions d’aplicació a Catalunya, que suposen una major càrrega impositiva en molts casos.

En definitiva, les mesures fiscals que es preveuen introduir per l’any vinent suposaran un increment de la pressió fiscal tant de les empreses com dels particulars.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 18 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 1.200 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

VII Cicle de conferències Comissió Intercol·legial de Sèniors – 1r trimestre 2021

 

Us adjuntem el programa del VII Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial de Sèniors de Catalunya, corresponent al 1er trimestre del 2021. Les conferències es faran totes per videoconferència.

La primera conferència del nou Cicle tindrà lloc el dimarts 19 de gener de 2021 a les 18h, i serà “5G Motor de la Industria 4.0, cas 5GMED”, a càrrec del Sr. Alberto Murillo, de Cellnex.

Comentar també que el dimarts 16 de febrer de 2021 a les 18h es farà la conferència, en aquest cas organitzada pel CAC, “Hàbits Saludables i Esperança de Vida: activitats actuarials per incidir en la teva pròpia longevitat”, a càrrec de Emilio Vicente, Núria Moreno i Lídia Martínez, actuaris del CAC.

Webinar Impactes estratègics de la crisis de la covid-19 a les asseguradores

 

CONFERÈNCIA DE XAVIER BOMBÍ I ANTONIO LECHUGA, DE KPMG, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 1 de desembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Els impactes estratègics de la crisi de la covid-19 sobre les entitats asseguradores”, a càrrec del Sr. Xavier Bombí i del Sr. Antonio Lechuga, socis de KPMG.

El Sr. Bombí i el Sr. Lechuga van destacar la magnífica reacció del sector assegurador espanyol davant aquesta important crisi, que afecta greument la salut dels ciutadans i la nostra economia.

En la seva opinió, en una primera fase, les entitats asseguradores es van centrar en la protecció de la salut dels seus treballadors, amb la generalització del teletreball, en assegurar el servei a mediadors i assegurats, a través de canals digitals i en la protecció dels proveïdors.

Referent a l’activitat, veiem que, el volum de negoci s’ha mantingut, amb lleugeres caigudes en la nova producció d’assegurances d’automòbils, compensades pels creixements d’altres rams, com salut i multiriscos. La rendibilitat i la solvència es manté en nivells molt acceptables.

Segons el parer dels Sr. Bombí i Sr. Lechuga, les entitats asseguradores es troben immerses ja de ple en la “nova realitat”. La covid-19 ha accelerat extraordinàriament els processos de digitalització de les entitats i la manera de relacionar-se amb els seus mediadors i clients.

L’any 2021 i següents, en la seva opinió, les entitats asseguradores se centraran en un reajustament general dels seus costos, elevant la productivitat, en la focalització en lo “digital” i en la diversificació de les seves línies d’ingressos, buscant la rendibilitat i l’equilibri en els seus resultats.

Les noves tecnologies (robotització, internet de les coses, intel·ligència artificial, etc.) facilitaran la omnicanalitat, l’explotació comercial de la informació dels clients (machine learning, big data, business intelligence, etc.), el desenvolupament de nous productes “nínxol”, la personalització de l’oferta, l’automatització dels serveis i el seu seguiment en línia per part dels clients, etc. En aquesta fase, la relació entre asseguradores i “insurtech” agafarà cada vegada més força.

En la seva opinió, el sector tendirà a una major concentració. Les companyies hauran de concentrar els seus esforços en no perdre la carrera de les noves tecnologies i estar molt a prop dels seus mediadors i clients, anticipant-se a les seves demandes i oferint el millor servei possible.

Descarrega Presentació
Veure Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid-19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 17 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 1.200 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Programa CPD del CAC

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) disposa d’un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat disposa d’un “Compte CPD” personalitzat en la qual s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i/o actualitzar el “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020 el total d’hores de formació continuada acreditades pels membres del CAC ha estat de 1.472 hores. Del total d’hores acreditades, el 87% han estat en activitats de formació en el mateix CAC i el 97% han estat de contingut tècnic.

Per facilitar el compliment dels requeriments de formació continuada als actuaris, el CAC porta a terme una intensa activitat de formació. A final de l’any 2020 s’hauran organitzat 29 activitats, des del mes d’abril en modalitat online, en què es preveu que hi participaran més de 1.500 persones amb un total de 2.500 hores de formació. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en què han participat més de 2.300 persones.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

Webinar adaptació dels estàndards actuarials

 

CONFERÈNCIA “ADAPTACIÓ DELS ESTÀNDARDS ACTUARIALES ESAP1, ESAP2, ESAP3 i ISAP3” AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

El 17 de novembre passat de 2020 es va dur a terme la “Presentació dels Estàndards Actuarials ESAP1, ESAP2, ESAP3 i ISAP3”, portada a terme pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Una de les principals missions dels col·legis professionals és facilitar les millors pràctiques professionals dels seus membres, orientant-los en l’aplicació pràctica dels coneixements acadèmics.

Un dels instruments que materialitza l’aplicació pràctica dels coneixements acadèmics dels actuaris són els Estàndards Professionals.

Els Estàndards Professionals de major nivell entre els actuaris són els que elaboren l’AAE (Actuarial Association of Europe) i la IAA (International Actuarial Association), les dues associacions d’actuaris de les quals el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC ) és membre de ple dret.

El CAC ha impulsat la creació d’un grup de treball que ha dut a terme l’adaptació d’alguns dels Estàndards més significatius de la professió actuarial, concretament:

ESAP1: Estàndard de la AAE de la Pràctica Actuarial General.
ESAP2: Estàndard de la AAE de la Funció Actuarial.
ESAP3: Estàndard de la AAE del Procés ORSA en Solvència II.
ISAP3: Estàndard de la IAA de la Pràctica Actuarial en relació amb la Norma Comptable IAS19 de Beneficis per a Empleats.

El grup de treball, integrat pels actuaris Jordi Margarit, Kamal Mustafa, María Jesús Romero, Jaume Quibus i Joan Serra, ha estat coordinat per Albert Ferrando i Xavier Plana.

L’objectiu del CAC és que els Estàndards siguin coneguts pels actuaris i aplicats, en la mesura del possible, en la seva pràctica professional, en línia amb les millors pràctiques dels col·legis i associacions d’actuaris de tot el món.

Els Estàndards esmentats estan a disposició de les persones interessades a la pàgina web de CAC. https://actuaris.org/estandards-professionals/

Descarrega presentacions
Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org).

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 15 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit prop de 1.500 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Webinar Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT: REPTES PER AL SECTOR ASSEGURADOR” AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 12 de novembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador”.

Van participar en la conferència, Clara Armengol, directora de sostenibilitat de Sabadell Zurich Assegurances i membre de la Junta del CAC, Pedro Del Pozo, responsable del departament d’Economia i Finances d’Unespa, Jaume Iglésies, director executiu d’UBS Wealth Management AG i Josep Maria Canyelles, soci de Vector 5/Excel·lència i Sostenibilitat.

La Comunitat Europea ha regulat normativa d’obligat compliment sobre Sostenibilitat, amb la finalitat que les administracions públiques, empreses i particulars adoptin hàbits i comportaments més sostenibles, que ajudin a reduir el canvi climàtic i els seus efectes, potencialment catastròfics.

La Sostenibilitat suposa un seguit de reptes i noves oportunitats per al sector financer i més en particular per al sector assegurador.

La sostenibilitat afecta molts aspectes de les entitats financeres: governança, la gestió de riscos, inversions (que hauran de ser socialment responsables), entre d’altres, i per tant en la tasca dels actuaris.

Clara Armengol va parlar de l’Agenda 2030 de l’ONU, dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) i de la importància de valorar els impactes en el medi ambient de la nostra activitat. Va comentar que la inversió necessària per abordar els primers impactes dels objectius ODS es va valorar en 180 mil milions d’euros i que això requereix la col·laboració entre els estats i les empreses privades, entre elles les entitats asseguradores. Va parlar dels propers reptes per a les entitats asseguradores, entre d’altres: adequació a les exigències normatives, gestió adequada dels riscos mediambientals, definició del seu posicionament estratègic i dur a terme una transformació cap a societats més sostenibles.

Pedro Del Pozo va parlar dels principals reptes que afecten el sector assegurador, entre d’altres: l’adaptació del Reglament 2019/2088 de sostenibilitat dels serveis financers, d’aplicació a partir de març de 2021, la taxonomia de les inversions sostenibles, desenvolupada pel Reglament 2020/852, de juny de 2020, en el qual fixen objectius mediambientals, de la directiva d’informació no financera, del pacte verd europeu, de les modificacions de les directives Solvència II i IDD, que incorporen els riscos de sostenibilitat, etc. Finalment, el Sr, Del Pozo va comentar que la sostenibilitat forma part de l’ADN del sector assegurador des de fa molts anys i de l’oportunitat per al sector assegurances de fomentar i millorar el nivell d’assegurament entre ciutadans i empreses per contrarestar els efectes perniciosos del canvi climàtic

Jaume Iglésies va parlar de l’evolució de les “finances sostenibles”, que avui dia figura en el primer lloc de la cartera d’inversions que les entitats financeres ofereixen als seus clients, amb una àmplia acceptació per part seva. Va comentar que actualment el 85% dels clients institucionals es mostren interessats en la inversió en actius “sostenibles” i que aquesta tendència es consolidarà en el futur. Així mateix va incidir en la importància de la sostenibilitat com un indicador de bona gestió empresarial, valorant aspectes com tractar bé als empleats, a través de la diversitat, bones condicions de treball i formació, tractar bé els clients, mitjançant la qualitat i seguretat dels productes oferts, entre d’altres.

Finalment, Josep Maria Canyelles va comentar que el desenvolupament sostenible és un dels grans reptes de la Humanitat i que té mes valor, si és possible, a partir dels efectes de la pandèmia covid 19, que han augmentat la sensibilitat de la Societat cap a aquesta transcendental matèria. Segons el seu parer la sostenibilitat ha de formar part dels compromisos corporatius de les entitats, que han de traslladar els seus compromisos en matèria de sostenibilitat a accions concretes, de les que han de retre comptes a la memòria de responsabilitat social.

Descarrega presentació

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 14 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit més de 1.400 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Conferència de D. Sergio Álvarez, director general de la DGSFP en el CAC

CONFERÈNCIA “QÜESTIONS ACTUALS EN LA REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LES ASSEGURANCES PRIVADES” A CÀRREC DE D. SERGIO ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA DGSFP, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

El passat 29 d’octubre de 2020 va dur a terme la conferència “Qüestions actuals en la regulació i supervisió de les assegurances privades”, a càrrec del Sr. Sergio Álvarez, director general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), organitzada pel CAC.

El Sr. Sergio Álvarez va comentar diversos temes de la màxima actualitat per al sector assegurador i la professió actuarial.

En primer lloc va parlar dels impactes en les entitats asseguradores de tot el món, d’un escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, que empeny a les entitats asseguradores a prendre més riscos en les seves inversions i a llançar nous productes de vida que requereixen un major assessorament.

Va parlar també de la importància per a les asseguradores de vida de l’adequada gestió del risc de longevitat i de la propera publicació de normativa per a l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes en l’exercici 2020.

Va comentar l’impacte de la crisi sanitària de la pandèmia covid-19 i de la magnífica reacció de el sector, que ha implementat amb èxit plans de contingència per assegurar la continuïtat del negoci i mantenir el servei als seus clients.

Va destacar l’elevada solvència del sector assegurador espanyol, amb una ràtio mitjana de solvència superior al 200% del mínim exigible i de la importància de tenir cura de la liquiditat de les inversions en aquests moments tan especials.

Descarrega ponència DGSFP

Va comentar també els efectes de la pandèmia covid-19 en les diferents modalitats d’assegurança del nostre país, de la importància de la gestió del risc reputacional i de l’adequada gestió dels ciberriesgos, que s’han incrementat a causa de la creixent digitalització de la nostra economia ja la generalització de treball a distància.

En l’apartat regulador, ha comentat que s’està treballant en la revisió de la directiva Solvència II, en la norma comptable NIIF 17, en finances sostenibles i en el desenvolupament de la normativa sobre productes de pensió paneuropeus.

Va destacar també el suport de la DGSFP al sector assegurador, entre d’altres, mitjançant la reducció de càrregues operatives i mitjançant el suport a l’assegurança de crèdit, amb l’ampliació de les capacitats de la reassegurança a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Finalment va destacar la important tasca dels actuaris, figura fonamental en la gestió de les entitats asseguradores, animant al CAC a seguir amb les seves activitats de formació i de divulgació de la ciència actuarial.

Abans de la conferència es van presentar les dues revistes ADC 21 publicades pel CAC l’any 2020. La presentació va ser duta a terme pel Sr. Emilio Vicente, director de la revista. Les revistes es poden consultar a la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Descarrega presentació revista

La jornada va ser presentada per la Sra. Marisa Galán, membre de la Junta de CAC.

L’any 2020, el CAC segueix mantenint la seva aposta decidida per la formació dels actuaris. Des de gener fins a l’octubre el CAC ha organitzat un total de 21 activitats en què han participat més de 1.000 persones, amb més de 2.000 hores de formació impartides, des d’abril en format 100% online.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i i els seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.300 persones, amb un total de 16.000 hores de formació.

ECA 2021 (Postponed to 2022)

ECA2021 postponed to 2022

Due to the current and expected restrictions related to COVID-19, the Board of the AAE has decided to postpone ECA 2021 (scheduled to take place in Madrid, Spain, on 3-4 June 2021) to June 2022.

All parties involved in the organisation of the event are now working on making arrangements for ECA 2022 in June 2022.

The final dates of ECA 2022 will be communicated with you as soon as the information is available. The venue in 2022 will (again) be Madrid, Spain.

European Congress of Actuaries 2021

Pel vostre interès us informem que els dias 3 i 4 de juny del 2021, tindrà lloc el ECA 2021 (Congrès Europeu d’Actuaris en les seves sigles en anglès) www.eca2021.eu

Recordar-vos que el proper 31 d’octubre acabarà la data per presentar treballs Call for Papers.

Webinar Impacte dels hàbits saludables en l’esperança de vida

 

El passat 15 d’octubre de 2020 es va dur a terme la conferència “L’impacte dels hàbits saludables en l’esperança de vida”, a càrrec de Lidia Martínez, Núria Moreno i Emilio Vicente, actuaris del Grup de Treball de Pensions del CAC.

En la conferència es va parlar del concepte “actuarial” d’esperança de vida i de com aquesta ha evolucionat al nostre país i arreu del món. Van comentar que actualment, l’esperança de vida a Espanya és una de les més grans del món, el que sens dubte afecta la nostra societat i, especialment, al nostre sistema de salut i de pensions.

Van comentar que l’esperança de vida depèn de molts factors, i no només de l’edat i de sexe. En ella incideixen diferents “hàbits” de la nostra vida, que podem modificar per aconseguir una vida més llarga i saludable.

Entre d’altres factors, han comentat que la nostra esperança de vida pot dependre de l’entorn familiar en què vivim, de l’excés de pes, del consum d’alcohol i de tabac, de la pràctica regular de l’esport i del nivell d’estrès en què es desenvolupa la nostra vida.

Tots aquests factors han estat estudiats per metges i actuaris i, amb ells, han elaborat estudis que, juntament amb l’edat i el sexe, estimen la nostra esperança de vida.

En la conferència es va presentar la calculadora desenvolupada pel CAC, amb la col·laboració de Nacional de Reaseguros, que estima l’esperança de vida amb les nostres dades personals (edat i sexe) i amb informació d’alguns dels nostres hàbits. La calculadora informa de com es pot incrementar l’esperança de vida variant alguns dels nostres hàbits, estimulant sens dubte a portar una vida més saludable.

La calculadora es pot utilitzar en el següent enllaç: https://actuaris.org/calculadora01/

El CAC mitjançant el desenvolupament d’aquesta calculadora pretén conscienciar els ciutadans sobre la importància de seguir hàbits saludables i com ells poden repercutir en que la nostra vida sigui més llarga i plena. Al mateix temps pretén acostar a la societat els treballs de la ciència actuarial, de vegades poc coneguts.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de l’covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC.

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 12 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit prop de 700 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha realitzat 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

VII Cicle de conferències Comissió Intercol·legial de Sèniors – 4t trimestre

 

Us adjuntem el programa del VII cicle de conferències de la Comissió Intercol·legial de Sèniors de Catalunya corresponent al 4t trimestre del 2020.

Les conferències es faran totes per videoconferència.

La propera conferencia, el dimarts 20 d’octubre de 2020 a les 18h,  serà Vida després de la vida, a càrrec del Dr. Manuel Sans, del Col·legi de Metges de Barcelona.

Poden participar tots els membres del CAC i l’assistència és gratuïta.

Per inscripcions a les conferències, podeu demanar-lo al CAC a través del correu electrònic jcelma@actuaris.org, fins a 24h abans de la data de la conferència.