Webinar Any 2022: l’inici de la normalització monetària?

 

Dimecres 12 de gener de 2022 es va dur a terme la conferència “Any 2022: l’inici de la normalització monetària ?”, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internacionales (AFI) i Director General de AFI Inversiones Globales , SGIIC. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Cano (AFI)David Cano va comentar que a l’any 2021 el PIB mundial va créixer globalment un +5,8%, i va recuperar la caiguda del 2020 derivada del Covid-​​19, que va ser del -3,2%. Aquest creixement tan sobtat ha ocasionat problemes importants de subministraments i d’inflació.

En el cas d’Espanya, la recuperació de l’economia ha estat molt més lenta. El PIB de l’any 2021 s’estima que va créixer un 4,5% quan la caiguda del 2020 havia estat del -10,8%. Tot això, va comentar, a causa del gran pes que té el turisme internacional a la nostra economia.

En aquest entorn de ràpida recuperació econòmica, l’any 2021 s’ha produït una alça important de la inflació a tot el món (d’un 7% als EUA i un 5% a Europa), derivada per factors “base” (preu de la energia i de les matèries primeres, drets d’emissió de CO2, etc.), factors de demanda (estirada derivada del creixement de les economies) i factors d’oferta (dificultats de subministraments, transport, etc.). El Sr. Cano va comentar que, segons el seu parer, aquests factors són conjunturals i que tendiran a moderar-se el 2022 i anys successius, amb un horitzó d’inflació esperada per als propers 5 anys del 2%/2,5% anual.

Pel que fa als tipus d’interès a la zona euro, segons la seva opinió, els tipus es mantindran baixos, ja que en aquests moments el BCE està prevalent el finançament dels dèficits públics i la recuperació econòmica, per sobre de la possible inflació, que s’estima moderada a mitjà termini. S’estima que els tipus d’interès a la zona euro seran similars al creixement del PIB, en entorns de 2%/2,5%, cosa que pot ajudar a reduir el pes del deute públic i facilitar el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

Pel que fa als mercats financers, va destacar la important revaloració de les borses l’any 2021 a tot el món, amb pujades mitjanes del 20% / 25% anual, degut, fonamentalment, a la caiguda de les borses el 2020, els baixos tipus d’interès i a l’augment dels beneficis empresarials al món, que van créixer de mitjana un +50% respecte dels beneficis del 2020.

Per al 2022 i els anys successius, segons la seva opinió, els tipus d’interès a la zona euro es mantindran en nivells relativament baixos. Probablement pujaran lleugerament als Estats Units i més intensament en determinats mercats emergents, amb monedes fràgils, com a forma de frenar la seva inflació. Respecte als mercats de renda variable, estima que creixeran, però en unes xifres molt més moderades que les del 2021.
Va destacar que continuen existint “riscos geopolítics” importants, que poden afectar l’economia i els mercats financers (evolució de la pandèmia covid, conflictes polítics internacionals, ciberriscos, riscos derivats del canvi climàtic, etc.).

Finalment va comentar que la “descarbonització” de l’economia europea s’estima que mobilitzarà ingents quantitats de diners en els propers anys, públic i privat, cosa que afectarà els mercats financers i generarà noves oportunitats d’inversió.

Van assistir a la conferència 70 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors.

En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo

ECA 2022

 

European Congress of Actuaries 2022

On 2 and 3 June 2022, the Actuarial Association of Europe in conjunction with the Instituto de Actuarios Españoles and the European Actuarial Academy will hold the 4th European Congress of Actuaries in Madrid, Spain. In total, 350 experts, decision makers and other professionals from all over Europe are expected to join the two-day conference onsite making the ECA 2022 one of the central European actuarial events.

The congress program will feature 4 high-ranking keynote sessions by renowned guest speakers as well as over 20 parallel sessions discussing current professional challenges and opportunities arising from new areas of activity of the profession as well as from traditional work areas. The Program Committee will put a special focus on the environment actuaries work and operate in and the fast development of this environment in the recent past and expectations for the future.

The subject areas include – but are not limited to – the following topics:

–            Emerging Risks: Identification, Taxonomy and Mitigation

–            Data Science and Data Ethics

–            Manage Uncertainty in Data

–            Wider Use of Actuarial Skills

–            Back to the Roots: New Approaches in Traditional Fields

You can see more information in the next link:

https://www.eca2022.org/event/c46a2409-e25c-4ac1-aca6-dbc6b246fc65/summary

Barcelona, November 2021

Nova Junta de Govern al Col·legi d’Actuaris de Catalunya

 

Benvolguts col·legiats/col·legiades,

Com ja deveu saber, un cop finalitzat el procés electoral previst en els nostres Estatuts, la Junta Electoral en la reunió celebrada el 14 d’octubre de 2021 va acordar donar possessió formal dels càrrecs de la nova Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) que m’honora presidir.

La nova Junta queda constituïda per les persones següents:

De izquierda a derecha Emilio Vicente, Antoni Fernández, Marisa Galán, Antonio López, Fina Alargé, Xavier Gómez i Clara Armengol.

 • Marisa Galán Camino, com a Presidenta.
 • Antonio López López, com a Vicepresident.
 • Clara Armengol Vivas, com a Secretària.
 • Josefina Alargé Salvans, com a Tresorera.
 • Antoni Fernández Moreno, com a Vocal President de la Secció Professional.
 • Emilio Vicente Molero, com a Vocal President de la Secció de Formació i Recerca.
 • Xavier Gómez Naches, com a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals.

En primer lloc, manifestar l’honor que representa per a nosaltres servir al CAC des de la Junta de Govern en els propers 4 anys i l’agraïment per la confiança que heu dipositat en nosaltres, que esperem merèixer.

També voldria agrair la tasca de les Juntes anteriors i del personal del CAC, la feina ha facilitat que el nostre col·legi es trobi en una molt bona posició, que ens ha de facilitar la consecució dels objectius que pretenem assolir.

El nostre agraïment als Membres Protectors del CAC, la col·laboració dels quals facilita que el Col·legi dugui a terme les seves iniciatives amb la màxima solvència, en benefici de col·legiats, empreses i de la Societat.

Els objectius prioritaris de la nostra Junta se centraran en la millora del coneixement i del reconeixement dels actuaris del CAC a través de:

 • Millorar els serveis a les col·legiades/col·legiats i potenciar la formació continuada.
 • Parar una atenció especial a les necessitats i els interessos dels actuaris més joves, per tal d’acompanyar-los i ajudar-los, especialment en els inicis de la seva carrera professional i que puguin ser activament partícips del CAC.
 • Posar en valor els avantatges de la col·legiació, com a mitjà per aconseguir el major reconeixement de la professió.
 • Potenciar els acords internacionals de Mutu Reconeixement de la Professió-MRA, com a forma d’afavorir l’exercici de la professió dels actuaris catalans en altres països europeus.
 • Destacar la funció social de l’actuari com a expert en la gestió de riscos.
 • Ampliar l’àmbit d’actuació dels actuaris a altres sectors diferents al tradicional assegurador.
 • Enfortir les relacions institucionals del CAC amb altres organismes (IAE, DGSFP, Unespa, Icea, Universitats i altres col·legis professionals, entre d’altres).
 • Donar major publicitat a l’opinió de l’actuari com a veu experta en afers de transcendència social i empresarial en matèria de pensions, seguretat social, gestió de riscos i solvència, entre altres.
 • Potenciar la presència dels actuaris del CAC a les associacions actuarials internacionals (IAA, AAE i Cera Global, fonamentalment) per influir en la presa de decisions, disposar d’informació de valor i traslladar-la oportunament als col·legiats.
 • Incorporar els ODS als valors professionals i a la cultura del Col·legi, difonent els esmentats objectius en l’àmbit actuarial i a la societat en general, i contribuint activament per fer realitat la transformació cap una economia més sostenible i inclusiva.

Per a la consecució d’aquests i altres objectius, que sens dubte abordarem en els propers anys, us demanem la vostra col·laboració i la participació activa en les activitats del CAC.

Nosaltres, per la nostra part, posarem tot l’esforç per assolir les metes que ens hem marcat i aconseguir que el CAC continuï sent una institució reconeguda i respectada.

Salutacions cordials.

Marisa Galán Camino
Presidenta.

Webinar Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les reformes

 

El 6 d’octubre de 2021 es va dur a terme la conferència “Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les Reformes”, a càrrec del Dr. Xavier Varea, actuari, director de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària i de la Càtedra UB-Longevity Institute.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El Dr. Xavier Varea va comentar que la previsió social a Espanya està basada en el sistema anomenat d’ “els tres pilars”: la previsió social pública, la previsió social privada en l’àmbit de l’empresa i la previsió social privada especial.

Ha comentat que la previsió social privada al nostre país ha tingut un escàs desenvolupament, el que impedeix ser un complement adequat per a les pensions públiques. Va destacar l’escàs pes de la previsió social empresarial (segon pilar), especialment a les pimes. Va comentar que el 98% dels treballadors de les pimes del nostre país no té un pla de pensions d’empresa.

Va destacar l’èxit de la previsió social empresarial al País Basc, on el 40% dels treballadors és partícip d’un pla de pensions en l’àmbit de l’empresa.

Seguidament va parlar del progressiu envelliment de la població espanyola, derivat de la reducció de la natalitat i de l’increment constant de la longevitat, que anirá tensionant les finances de la Seguretat Social en els propers anys.

Va comentar els efectes perniciosos per a la sostenibilitat del nostre sistema públic de pensions derivat de la precarietat laboral i els baixos salaris, que suposen menors aportacions a el sistema de pensions, de el cost creixent de les jubilacions anticipades i de l’escàs desenvolupament de la previsió social complementària.

Va parlar de les diferents reformes del sistema de Seguretat Social que s’han dut a terme al nostre país des de l’any 1995, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del sistema de pensions i adaptar-lo a la situació econòmica i demogràfica de cada moment. Va comentar els aspectes fonamentals de la nova reforma del sistema de pensions que s’està negociant en aquest moment i que s’espera entri en vigor l’any 2022.

Finalment va comentar que el desequilibri financer a conseqüència de la jubilació dels “baby boomers” és conjuntural i no estructural, que la sostenibilitat financera no ha d’anar en detriment de la sostenibilitat social, que hem de desenvolupar d’una vegada per totes el “segon pilar”, que és aconsellable que les reformes a abordar siguin consensuades i dins l’àmbit de Pacte de Toledo i que, per això, és fonamental el diàleg social.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 100 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Jornada El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

 

El passat 30 de setembre de 2021 es va dur a terme la jornada “El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’activitat humana i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle estan produint canvis accelerats en el clima del planeta. Huracans, pluges torrencials, tempestes atípiques, vents, sequeres acusades, grans incendis, etc.

El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El nostre país es troba especialment exposat als efectes de canvi climàtic. Recentment, la tempesta “Glòria” al mes de gener de 2020 va causar 17 morts i quantiosos danys, especialment en l’àrea del Llevant espanyol. La borrasca “Filomena”, al gener del 2021, amb pluges i neus extraordinàries, també va produir importants danys en les infraestructures del nostre país.

Les companyies d’assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada vegada més habituals la qual cosa incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

A la Jornada, el Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re, ens va parlar de l’impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

El Sr. Artur Reñé, el Sr. Ismael González i la Sra. Ana Nieto, de Guy Carpenter, van presentar un estudi detallat sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d’esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies , la valoració de l’exposició als “perills meteorològics”, el mapa d’exposicions i “Model CAT” per a Espanya, els resultats de la modelització CAT de mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les pròximes renovacions dels contractes.

D’altra banda, el Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory, de Deloitte, va parlar del canvi climàtic i dels aspectes reguladors que, des de la perspectiva de gestió de riscos, afecten les entitats asseguradores. Va comentar les novetats normatives respecte l’informe ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, la Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich Espanya, va parlar dels objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que la Actuarial Association of Europe ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponències
Veure vídeo SwissRe  Veure vídeo Guy Carpenter
Veure vídeo Deloitte  Veure vídeo GT Sostenibilitat

Webinar El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores

 

El 16 de setembre de 2021 es va dur a terme la conferència “El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència va estar a càrrec de Santiago Romera, soci director de AREA XXI.

El Sr. Romera ha comentat que tota entitat asseguradora ha de disposar d’un Pla de Continuïtat de Negoci que li permeti seguir prestant els seus serveis en les condicions més inesperades i/o adverses, protegint a les persones i als actius de l’entitat.

La pandèmia covid 19, segons el parer del Sr. Romera, ha suposat una prova de foc per al sector assegurador, que ha hagut d’adaptar-se a una situació imprevista, de conseqüències potencialment catastròfiques, superant el repte de forma magnífica. En la seva opinió, la resposta de la indústria asseguradora, en general, ha estat modèlica, cosa que ha permès seguir oferint els seus serveis a mediadors i assegurats, mantenint a més uns bons resultats.

D’altra banda, ha comentat que els atacs cibernètics, cada vegada més freqüents i nocius, també a entitats asseguradores, suposen un altre risc crític que fa necessari el seu estudi i la disposició d’alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat de les companyies, en qualsevol circumstància .

En la conferència es van presentar les millors pràctiques i referències normatives sobre la matèria.

També es va mostrar la forma de dissenyar un pla de continuïtat de negoci efectiu en una entitat asseguradora: anàlisi, revisió dels riscos, focus en els riscos catastròfics, controls i accions de mitigació de risc, entrenament dels equips, proves d’auditoria, desenvolupament del pla de continuïtat de servei i manteniment, entre altres.

En la seva opinió, el Pla de Continuïtat de Negoci ha de ser un exercici que es revisi, actualitzi i exerciti amb una certa freqüència, de manera que quan hi hagi la necessitat de la seva posada en pràctica l’entitat tingui els “automatismes” que li permetin dur-lo a terme amb eficàcia.

Finalment comentar que el pla de continuïtat de negoci forma part fonamental de la Gestió de Riscos de les entitats i que totes elles han d’invertir i preparar-se en aquesta fonamental matèria, per poder seguir prestant els seus serveis en les condicions més adverses, com és la pandèmia covid. Tot això complementat amb un exemple pràctic des de la plataforma que la consultora posseeix a aquest efecte, https://gestionrisk.com/plan-de-continuidad-de-servicio/

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Webinar El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores

 

El 14 de juliol de 2021 es va dur a terme la conferència “El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de la companyia d’assegurances DAS .

Luis Cuervo, DAS Aitor Cruz, DASLa conferència va estar a càrrec d’Aitor Cruz, Director d’Oferta a Clients de DAS i de Luis Cuervo, Actuari, i Director de Negoci Corporatiu de DAS.

Els Srs. Cruz i Cuervo van comentar que els especialistes en Intel·ligència Artificial (IA) consideren que una màquina és “intel·ligent” si és capaç de comunicar-se de manera “lògica” amb un ésser humà durant més de 5 minuts. En la seva opinió, molts dels centre d’atenció telefònica basats en IA encara no han aconseguit aquesta fita, tot i que cada dia estan més a prop d’ella.

Van comentar que els projectes basats en el desenvolupament de la IA estan captant una gran quantitat d’inversions a tot el món i que la facturació de les empreses de programari basat en IA creixen també de forma exponencial.

Van explicar que les entitats asseguradores també estan incorporant de forma creixent la IA en la cadena de valor dels seus processos: desenvolupament de productes, màrqueting, distribució, subscripció, pricing, gestió de sinistres, prevenció del frau, reserving, etc.

La IA necessita eines i models que permetin treballar amb grans quantitats de dades i extreure conclusions de valor. Van destacar el valor de l’actuari, que ha d’anar més enllà de la creació de models i ha de ser capaç d’interpretar les dades i donar-los un valor econòmic.

En la seva opinió, la IA està a l’abast de la majoria de les entitats, no només de les més grans, ja que hi ha una gran oferta de proveïdors i d’empreses insurtech que ofereixen molts serveis d’IA a preus realment interessants. En la seva opinió, les entitats asseguradores han de començar com més aviat millor a utilitzar la IA en els seus processos, investigar sense por i posar en pràctica els seus models, aprenent dels errors.

Finalment van explicar la seva experiència en la creació d’un model basat en IA per a la contractació d’assegurances d’impagament de lloguers, per al que van utilitzar més de 100 variables, de què han aconseguit molt bons resultats, destacant la facilitat de contractació i els algoritmes de selecció de riscos, que han permès reduir notablement la sinistralitat.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponència
Veure vídeo

Jornada La Gestió del risc biomètric a les entitats asseguradores

 

El 30 de juny passat es va dur a terme la Jornada “La gestió de el risc biomètric a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 74 persones.

El biomètric és un dels riscos fonamentals en la gestió de les assegurances de vida i una de les majors preocupacions de les entitats asseguradores, fonamentalment de vida i de decessos, per la llarga durada de les seves carteres.

Recentment la DGSFP ha publicat normativa que regula l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes molt notables, especialment en les assegurances de renda vitalícia.

A la Jornada es van analitzar els efectes d’aquesta normativa sobre les asseguradores i els diferents instruments que ofereix el mercat per gestionar el risc, entre ells la gestió ALM (actius / passius) i la reassegurança.

El Sr. Carlos Esquivias, responsable de la Comissió de Vida i Pensions d’Unespa, va parlar de nova normativa sobre taules de mortalitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles.

La Sra. Judith Pujol, Associate Partner, EMEIA Financial Services, de EY, va parlar dels efectes de les noves taules de mortalitat en els resultats i en la solvència de les entitats asseguradores. Va comentar que en els últims temps les entitats asseguradores s’enfronten a reptes molt importants, entre ells l’augment de la longevitat i l’escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, i que la forma de gestionar aquests riscos pot aportar avantatges competitius molt importants. Va comentar que la posada en marxa de les noves taules de mortalitat, i per protegir els seus resultats i solvència, les entitats han reaccionat mitjançant ajustos de tarifes, proteccions de reassegurança, canvis en la gestió ALM i el canvi en el mix de productes, potenciant els assegurances unit linked en detriment de les assegurances amb tipus d’interès garantit, entre d’altres.

El Sr. Enrique Abuín, director general de Serfiex, va parlar del control de riscos de les carteres de rendes vitalícies a través de tècniques de gestió d’actius i passius (ALM). Les assegurances de renda vitalícia, habitualment, garanteixen tipus d’interès a molt llarg termini, de vegades de forma vitalícia. Per cobrir els riscos les asseguradores duen a terme inversions també a molt llarg termini, el que comporta un elevat risc de balanç davant canvis bruscos i inesperats dels tipus d’interès. Les tècniques ALM permeten gestionar aquest risc aportant grans avantatges competitius a les asseguradores en la gestió de riscos derivats de les seves carteres de rendes vitalícies.

El Sr. Juan de Ipiña, director de Business Development, EMEA, de RGA Re, entitat reasseguradora, va parlar del mercat de longevitat a Espanya i de les solucions de reassegurança per cobrir els excessos de longevitat de les carteres de rendes vitalícies i protegir els resultats de les asseguradores. Va comentar que a Espanya les assegurances de renda suposen més de 91.000 milions d’euros en provisions, xifra que sens dubte augmentarà per la conversió en renda al venciment de les diferents modalitats d’estalvi assegurat i de plans de pensions. Va parlar dels diferents instruments que la reassegurança ofereix per a la gestió de risc de longevitat, com els “swaps de longevitat”, instruments que estan tenint un enorme creixement en altres Països.

Finalment, el Sr. Josué Ortega, Director de Departament de Riscos d’Allianz Seguros, va parlar de l’experiència de la seva entitat, que recentment ha dut a terme un programa de reassegurança de la cartera de rendes vitalícies.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Jaime García, actuari, membre de CAC, Soci Director de Novaster i per la Sra. Núria Moreno, actuària, membre de CAC, directora tècnica de Caixa Enginyers Vida.

Descarrega ponències

La Jornada va formar part de el Programa de Formació de CAC, una de les principals activitats de la Institució, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Webinar Sostenibilitat: Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR

 

CONFERÈNCIA “INTEGRACIÓ DELS FACTORS DE SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA: ORSA I SCR“, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 10 de juny de 2021 es va dur a terme la conferència “Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR“, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Serfiex .

La integració dels factors de sostenibilitat en la gestió de riscos està tenint un enorme desenvolupament en el sector financer.

Per a l’impuls dels criteris de sostenibilitat en la gestió de les inversions, la Unió Europea va publicar l’any 2019 el Reglament de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), que introdueix criteris de sostenibilitat en la gestió de risc de les inversions i estableix pautes de transparència que afavoreixin la difusió de les inversions “verdes”. El Reglament va entrar en vigor al nostre país el passat 10 de març de 2021.

D’altra banda, EIOPA considera que les entitats asseguradores hauran de tenir en compte la sostenibilitat de les seves inversions i els efectes potencialment catastròfics del canvi climàtic en els seus escenaris de negoci i solvència, tant en el SCR com en els informes ORSA.

En la conferència, el Sr. Alejandro López-Cortijo, expert en sostenibilitat, va parlar de que el canvi climàtic és el major risc a què s’enfronta la Humanitat, amb enormes impactes socials i econòmics, i que per lluitar contra el canvi climàtic al món ha de “descarbonitzar” l’economia de forma urgent i accelerada. La descarbonització de l’economia requerirà moure una quantitat ingent d’inversions i en això les entitats financeres jugaran un paper fonamental. Va parlar que la sostenibilitat afecta tota la societat i que en ella les empreses han de jugar un paper clau, implicant a tota l’organització, començant pel Consell d’Administració. Va comentar finalment que el futur serà de les empreses sostenibles.

Seguidament, la Sra. Laura del Campo, FRM i experta en risk management, va parlar de la nova regulació dels mercats financers derivada del Reglament UE de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), en vigor des de març de 2021, i de la necessitat de classificar els productes financers segons el nivell de sostenibilitat dels seus emissors. Va comentar que les entitats asseguradores, a més, han de tenir en compte els riscos derivats de la sostenibilitat de les seves inversions i altres, com els derivats del canvi climàtic, al fer les seves valoracions del capital de solvència (SCR) i les seves estimacions futures (ORSA). Finalment comentar la dificultat en obtenir dades fiables sobre les empreses que permetin classificar les seves emissions, valorant criteris “verds”.

Finalment, el Sr. Rafael García, CEO de Serfiex, va comentar que les entitats asseguradores s’enfronten a importants reptes. Entre d’altres, el mesurament dels riscos de sostenibilitat, l’elaboració de polítiques de gestió del risc de sostenibilitat, el compliment de les normes del Reglament de Divulgació, l’elecció de dades i del proveïdor de dades i la incorporació del risc de sostenibilitat en l’ORSA.

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Clara Armengol, directora de Sostenibilitat de Sabadell Zuric i membre de la Junta de Govern del CAC. Ha destacat que el CAC, per col·laborar en la formació dels professionals en un tema tan nou i de tant futur com el de la “sostenibilitat”, l’any 2020 va posar en marxa un programa de webinars relacionats amb aquesta matèria. Fins a la data s’han dut a terme 4 conferències a la qual han participat més de 300 persones, disponibles lliurement a Youtube.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega presentació
Veure webinar

Eleccions 2021

Eleccions a la Junta de Govern del CAC 2021.

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL

15 d’octubre de 2021

Benvolgut/da Company/a,

En relació al procés electoral per triar la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, reunida la Junta Electoral en data 14 d’octubre de 2021, es van prendre els acords següents:

 1. Es dona possessió dels seus càrrecs els següents membres electes:
  • Marisa Galán Camino com a Presidenta.
  • Antonio López López com a Vicepresident.
  • Clara Armengol Vivas  com a Secretària.
  • Josefina Alargé Salvans com a Tresorera.
  • Antoni Fernández Moreno com a Vocal President de la Secció Professional.
  • Emilio Vicente Molero com a Vocal President  de la Secció de Formació i Investigació.
  • Xavier Gómez Naches com a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals.
 1.  S’acorda que la Junta de Govern notifiqui a tots els organismes que calgui la composició de la nova Junta.
 2. Celebrat el sorteig previst a l’article 66 dels Estatuts van resultar elegits per formar part de la Comissió de Deontologia els senyors:
  • Miriam Moya Ruiz, Fèlix Arias Bergadà i Antoni Fernández Moreno, com a titulars.
  • Isidre Martínez Ivars, Miquel Viñals Fusté i  Antonio López López, com a suplents.

4. S’acorda que la Junta de Govern notifiqui a tots els membres de la Comissió de Deontologia el seu nomenament i el contingut de l’article 66 dels Estatuts.

Atentament.
Joan Vicent Pascual Blanch
El President de la Junta Electoral

Rosa Gómez Roure
La Secretària de la Junta Electoral

 

7 de setembre de 2021

Benvolgut Company/a,

En relació al procés electoral per triar la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, a data 6 de setembre de 2021, una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, d’acord amb l’article 52 dels Estatuts, s’han rebut la candidatura següent:

 • Marisa Galán Camino,  Per a Presidenta
 • Antonio López López,  Per a Vicepresident
 • Clara Armengol Vivas,  Per a Secretària
 • Josefina Alargé Salvans,  Per a Tresorera
 • Antoni Fernández Moreno,  Per a Vocal President de la Secció Professional
 • Emilio Vicente Molero,  Per a Vocal President  de la Secció de Formació i Investigació
 • Xavier Gómez Naches,  Per a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals

La candidatura ha estat avalada per 109 actuaris col·legiats.

Al ser la única candidatura presentada, i d’acord amb l’article 52 dels Estatuts, procedeix proclamar als candidats presentats com a nova Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

La Junta Electoral, i d’acord amb l’article 59 dels Estatuts, acorda convocar una reunió pel 14 d’octubre de 2021, a les 18 hores, en la que es donarà formalment possessió dels seus càrrecs als membres de la nova Junta de Govern, amb efectes 10 d’octubre de 2021.  En el mateix Acte es procedirà al sorteig per escollir els membres de la Comissió de Deontologia, segons el que es preveu a l’article 66 dels Estatuts.

Atentament.
Joan Vicent Pascual Blanch
President de la Junta Electoral.

Eduard Jordán Bigorra
Secretari de la Junta Electoral

 

9 de juny de 2021

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL

Benvolgut Company/a,

Us comuniquem que a la reunió de la Junta Electoral del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, celebrada avui dia 7 de juny de 2021, s’han pres, entre d’altres, els següents Acords:

 1. Constitució de la Junta Electoral, que queda formalment constituïda i integrada pels membres titulars següents:
  • Joan Vicent Pascual Blanch, número de col·legiat 471, com a President.
  • Eduard Jordán Bigorra, número de col·legiat 759, com a Secretari.
  • Rosa Gómez Roure, número de col·legiat 600, com a vocal.
  • Isaac Giménez González, número de col·legiat 656, com a vocal.
  • David Garcilópez Solanes, número de col·legiat 545, com a vocal.

Els càrrecs de President i Secretari corresponen als membres més antic i al més nou respectivament.

 1. Comunicar a tots els col·legiats la constitució de la Junta Electoral, el calendari de les eleccions i l’exposició del cens electoral a la seu del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
 2. Amb la finalitat de facilitar la tasca de les diverses candidatures i, al mateix temps, complir amb la normativa legal en matèria de protecció de dades, s’acorda que els fitxers electrònics no surtin del Col·legi i que cada candidatura tingui la possibilitat de fer un mailing postal i fins a tres de forma electrònica, des de la seu del Col·legi.
 3. Ratificar el calendari electoral proposat per la Junta de Govern.

Calendari:

18-05-2021         La Junta de Govern acorda convocar eleccions

25-05-2021         Designació Junta Electoral

07-06-2021         Constitució de la Junta Electoral

08-06-2021         Exposició del Cens. Inici del termini per presentar candidatures.

30-08-2021         Fi del termini per presentar candidatures.

31-08-2021         Proclamació de les candidatures. Els candidats poden disposar del CAC.

29-09-2021         Eleccions.

11-10-2021         Presa de possessió de la nova Junta. Sorteig Comissió Deontològica.

21-10-2021         Comunicació a la Generalitat de Catalunya de la nova Junta.

Ratificar el cens electoral, format per 507 membres titulars.

Acordar que l’horari de les votacions és: 29 de setembre de 2021, entre les 15 hores i les 19 hores.

 

Rebeu una cordial salutació.

Joan Vicent Pascual Blanch

President de la Junta Electoral.

 

28 de maig de 2021

Benvolgut/da Company/a,

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), a la reunió celebrada el dia 18 de maig de 2021, i d’acord amb els Estatuts vigents, va decidir convocar eleccions generals pel proper dia 29 de setembre de 2021.

Els càrrecs a proveir són: el de President, Vice-president, Secretari, Tresorer, Vocal-president de la Secció Professional, Vocal-president de la Secció de Formació i Investigació i Vocal-president de la Secció de Relacions Institucionals.

Les condicions per ser elector i candidat són les que s’especifiquen en els articles 48 i 50 dels Estatuts, que és on es regula el procés electoral i que els podeu consultar a la web del CAC.

Tanmateix, el dimarts 25 de maig de 2021 es va efectuar el sorteig previst pels Estatuts, per nomenar els membres de la Junta Electoral. El col·legiats escollits pel sorteig han estat els següents:

Titulars            

803  Samuel Pérez Barba

710  Sandra Ledesma Ibáñez

491  Joan Mascaró Pons

600  Rosa Gómez Roure

759  Eduard Jordan Bigorra

Suplents

059  Jesús Serra Farré

656  Isaac Giménez González

471  Joan Vicent Pascual Blanch

545  David Garcilópez Solanes

202  Susana Udaondo Martínez

Les eleccions tindran lloc segons el següent calendari, sense perjudici del que en el seu moment determini la Junta Electoral.

Data

18-05-2021         La Junta de Govern va acordar convocar eleccions

19-05-2021         Comunicació als col·legiats de la convocatòria d’eleccions

25-05-2021         Sorteig per la designació de la Junta Electoral

07-06-2021         Constitució de la Junta Electoral

08-06-2021         Exposició del Cens. Inici del termini per presentar candidatures.

30-08-2021         Fi del termini per presentar candidatures.

31-08-2021         Proclamació de les candidatures. Els candidats poden disposar del CAC.

29-09-2021         Eleccions.

11-10-2021         Presa de possessió de la nova Junta. Sorteig Comissió Deontològica.

Comunicació a la Generalitat de Catalunya de la nova Junta.

 

Salutacions cordials.

Miquel Viñals

President

 

19 de maig de 2021 11:55

Benvolgut/da Company/a,

Us comuniquem que a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya d’ahir, 18 de maig de 2021, es va prendre l’acord de convocar eleccions generals pel proper dia 29 de setembre de 2021.

Per aquest motiu, i d’acord amb els Estatuts, el proper dimarts 25 de maig de 2021, a les 18 hores, i a la seu del Col·legi, es celebrarà un sorteig públic per a la designació dels membres de la Junta Electoral, al que esteu convidats a assistir.

Per les limitacions derivades de la covid 19, si esteu interessats/des en assistir-hi, us preguem ens ho digueu abans del divendres 21 de maig.

Rebeu una cordial salutació.

Miquel Viñals

President