Webinar Any 2022: l’inici de la normalització monetària?

 

Dimecres 12 de gener de 2022 es va dur a terme la conferència “Any 2022: l’inici de la normalització monetària ?”, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internacionales (AFI) i Director General de AFI Inversiones Globales , SGIIC. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Cano (AFI)David Cano va comentar que a l’any 2021 el PIB mundial va créixer globalment un +5,8%, i va recuperar la caiguda del 2020 derivada del Covid-​​19, que va ser del -3,2%. Aquest creixement tan sobtat ha ocasionat problemes importants de subministraments i d’inflació.

En el cas d’Espanya, la recuperació de l’economia ha estat molt més lenta. El PIB de l’any 2021 s’estima que va créixer un 4,5% quan la caiguda del 2020 havia estat del -10,8%. Tot això, va comentar, a causa del gran pes que té el turisme internacional a la nostra economia.

En aquest entorn de ràpida recuperació econòmica, l’any 2021 s’ha produït una alça important de la inflació a tot el món (d’un 7% als EUA i un 5% a Europa), derivada per factors “base” (preu de la energia i de les matèries primeres, drets d’emissió de CO2, etc.), factors de demanda (estirada derivada del creixement de les economies) i factors d’oferta (dificultats de subministraments, transport, etc.). El Sr. Cano va comentar que, segons el seu parer, aquests factors són conjunturals i que tendiran a moderar-se el 2022 i anys successius, amb un horitzó d’inflació esperada per als propers 5 anys del 2%/2,5% anual.

Pel que fa als tipus d’interès a la zona euro, segons la seva opinió, els tipus es mantindran baixos, ja que en aquests moments el BCE està prevalent el finançament dels dèficits públics i la recuperació econòmica, per sobre de la possible inflació, que s’estima moderada a mitjà termini. S’estima que els tipus d’interès a la zona euro seran similars al creixement del PIB, en entorns de 2%/2,5%, cosa que pot ajudar a reduir el pes del deute públic i facilitar el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

Pel que fa als mercats financers, va destacar la important revaloració de les borses l’any 2021 a tot el món, amb pujades mitjanes del 20% / 25% anual, degut, fonamentalment, a la caiguda de les borses el 2020, els baixos tipus d’interès i a l’augment dels beneficis empresarials al món, que van créixer de mitjana un +50% respecte dels beneficis del 2020.

Per al 2022 i els anys successius, segons la seva opinió, els tipus d’interès a la zona euro es mantindran en nivells relativament baixos. Probablement pujaran lleugerament als Estats Units i més intensament en determinats mercats emergents, amb monedes fràgils, com a forma de frenar la seva inflació. Respecte als mercats de renda variable, estima que creixeran, però en unes xifres molt més moderades que les del 2021.
Va destacar que continuen existint “riscos geopolítics” importants, que poden afectar l’economia i els mercats financers (evolució de la pandèmia covid, conflictes polítics internacionals, ciberriscos, riscos derivats del canvi climàtic, etc.).

Finalment va comentar que la “descarbonització” de l’economia europea s’estima que mobilitzarà ingents quantitats de diners en els propers anys, públic i privat, cosa que afectarà els mercats financers i generarà noves oportunitats d’inversió.

Van assistir a la conferència 70 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors.

En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Nova Junta de Govern al Col·legi d’Actuaris de Catalunya

 

Benvolguts col·legiats/col·legiades,

Com ja deveu saber, un cop finalitzat el procés electoral previst en els nostres Estatuts, la Junta Electoral en la reunió celebrada el 14 d’octubre de 2021 va acordar donar possessió formal dels càrrecs de la nova Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) que m’honora presidir.

La nova Junta queda constituïda per les persones següents:

De izquierda a derecha Emilio Vicente, Antoni Fernández, Marisa Galán, Antonio López, Fina Alargé, Xavier Gómez i Clara Armengol.

 • Marisa Galán Camino, com a Presidenta.
 • Antonio López López, com a Vicepresident.
 • Clara Armengol Vivas, com a Secretària.
 • Josefina Alargé Salvans, com a Tresorera.
 • Antoni Fernández Moreno, com a Vocal President de la Secció Professional.
 • Emilio Vicente Molero, com a Vocal President de la Secció de Formació i Recerca.
 • Xavier Gómez Naches, com a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals.

En primer lloc, manifestar l’honor que representa per a nosaltres servir al CAC des de la Junta de Govern en els propers 4 anys i l’agraïment per la confiança que heu dipositat en nosaltres, que esperem merèixer.

També voldria agrair la tasca de les Juntes anteriors i del personal del CAC, la feina ha facilitat que el nostre col·legi es trobi en una molt bona posició, que ens ha de facilitar la consecució dels objectius que pretenem assolir.

El nostre agraïment als Membres Protectors del CAC, la col·laboració dels quals facilita que el Col·legi dugui a terme les seves iniciatives amb la màxima solvència, en benefici de col·legiats, empreses i de la Societat.

Els objectius prioritaris de la nostra Junta se centraran en la millora del coneixement i del reconeixement dels actuaris del CAC a través de:

 • Millorar els serveis a les col·legiades/col·legiats i potenciar la formació continuada.
 • Parar una atenció especial a les necessitats i els interessos dels actuaris més joves, per tal d’acompanyar-los i ajudar-los, especialment en els inicis de la seva carrera professional i que puguin ser activament partícips del CAC.
 • Posar en valor els avantatges de la col·legiació, com a mitjà per aconseguir el major reconeixement de la professió.
 • Potenciar els acords internacionals de Mutu Reconeixement de la Professió-MRA, com a forma d’afavorir l’exercici de la professió dels actuaris catalans en altres països europeus.
 • Destacar la funció social de l’actuari com a expert en la gestió de riscos.
 • Ampliar l’àmbit d’actuació dels actuaris a altres sectors diferents al tradicional assegurador.
 • Enfortir les relacions institucionals del CAC amb altres organismes (IAE, DGSFP, Unespa, Icea, Universitats i altres col·legis professionals, entre d’altres).
 • Donar major publicitat a l’opinió de l’actuari com a veu experta en afers de transcendència social i empresarial en matèria de pensions, seguretat social, gestió de riscos i solvència, entre altres.
 • Potenciar la presència dels actuaris del CAC a les associacions actuarials internacionals (IAA, AAE i Cera Global, fonamentalment) per influir en la presa de decisions, disposar d’informació de valor i traslladar-la oportunament als col·legiats.
 • Incorporar els ODS als valors professionals i a la cultura del Col·legi, difonent els esmentats objectius en l’àmbit actuarial i a la societat en general, i contribuint activament per fer realitat la transformació cap una economia més sostenible i inclusiva.

Per a la consecució d’aquests i altres objectius, que sens dubte abordarem en els propers anys, us demanem la vostra col·laboració i la participació activa en les activitats del CAC.

Nosaltres, per la nostra part, posarem tot l’esforç per assolir les metes que ens hem marcat i aconseguir que el CAC continuï sent una institució reconeguda i respectada.

Salutacions cordials.

Marisa Galán Camino
Presidenta.

Webinar Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les reformes

 

El 6 d’octubre de 2021 es va dur a terme la conferència “Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les Reformes”, a càrrec del Dr. Xavier Varea, actuari, director de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària i de la Càtedra UB-Longevity Institute.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El Dr. Xavier Varea va comentar que la previsió social a Espanya està basada en el sistema anomenat d’ “els tres pilars”: la previsió social pública, la previsió social privada en l’àmbit de l’empresa i la previsió social privada especial.

Ha comentat que la previsió social privada al nostre país ha tingut un escàs desenvolupament, el que impedeix ser un complement adequat per a les pensions públiques. Va destacar l’escàs pes de la previsió social empresarial (segon pilar), especialment a les pimes. Va comentar que el 98% dels treballadors de les pimes del nostre país no té un pla de pensions d’empresa.

Va destacar l’èxit de la previsió social empresarial al País Basc, on el 40% dels treballadors és partícip d’un pla de pensions en l’àmbit de l’empresa.

Seguidament va parlar del progressiu envelliment de la població espanyola, derivat de la reducció de la natalitat i de l’increment constant de la longevitat, que anirá tensionant les finances de la Seguretat Social en els propers anys.

Va comentar els efectes perniciosos per a la sostenibilitat del nostre sistema públic de pensions derivat de la precarietat laboral i els baixos salaris, que suposen menors aportacions a el sistema de pensions, de el cost creixent de les jubilacions anticipades i de l’escàs desenvolupament de la previsió social complementària.

Va parlar de les diferents reformes del sistema de Seguretat Social que s’han dut a terme al nostre país des de l’any 1995, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del sistema de pensions i adaptar-lo a la situació econòmica i demogràfica de cada moment. Va comentar els aspectes fonamentals de la nova reforma del sistema de pensions que s’està negociant en aquest moment i que s’espera entri en vigor l’any 2022.

Finalment va comentar que el desequilibri financer a conseqüència de la jubilació dels “baby boomers” és conjuntural i no estructural, que la sostenibilitat financera no ha d’anar en detriment de la sostenibilitat social, que hem de desenvolupar d’una vegada per totes el “segon pilar”, que és aconsellable que les reformes a abordar siguin consensuades i dins l’àmbit de Pacte de Toledo i que, per això, és fonamental el diàleg social.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 100 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Jornada El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

 

El passat 30 de setembre de 2021 es va dur a terme la jornada “El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’activitat humana i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle estan produint canvis accelerats en el clima del planeta. Huracans, pluges torrencials, tempestes atípiques, vents, sequeres acusades, grans incendis, etc.

El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El nostre país es troba especialment exposat als efectes de canvi climàtic. Recentment, la tempesta “Glòria” al mes de gener de 2020 va causar 17 morts i quantiosos danys, especialment en l’àrea del Llevant espanyol. La borrasca “Filomena”, al gener del 2021, amb pluges i neus extraordinàries, també va produir importants danys en les infraestructures del nostre país.

Les companyies d’assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada vegada més habituals la qual cosa incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

A la Jornada, el Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re, ens va parlar de l’impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

El Sr. Artur Reñé, el Sr. Ismael González i la Sra. Ana Nieto, de Guy Carpenter, van presentar un estudi detallat sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d’esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies , la valoració de l’exposició als “perills meteorològics”, el mapa d’exposicions i “Model CAT” per a Espanya, els resultats de la modelització CAT de mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les pròximes renovacions dels contractes.

D’altra banda, el Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory, de Deloitte, va parlar del canvi climàtic i dels aspectes reguladors que, des de la perspectiva de gestió de riscos, afecten les entitats asseguradores. Va comentar les novetats normatives respecte l’informe ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, la Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich Espanya, va parlar dels objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que la Actuarial Association of Europe ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponències
Veure vídeo SwissRe  Veure vídeo Guy Carpenter
Veure vídeo Deloitte  Veure vídeo GT Sostenibilitat

Webinar El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores

 

El 16 de setembre de 2021 es va dur a terme la conferència “El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència va estar a càrrec de Santiago Romera, soci director de AREA XXI.

El Sr. Romera ha comentat que tota entitat asseguradora ha de disposar d’un Pla de Continuïtat de Negoci que li permeti seguir prestant els seus serveis en les condicions més inesperades i/o adverses, protegint a les persones i als actius de l’entitat.

La pandèmia covid 19, segons el parer del Sr. Romera, ha suposat una prova de foc per al sector assegurador, que ha hagut d’adaptar-se a una situació imprevista, de conseqüències potencialment catastròfiques, superant el repte de forma magnífica. En la seva opinió, la resposta de la indústria asseguradora, en general, ha estat modèlica, cosa que ha permès seguir oferint els seus serveis a mediadors i assegurats, mantenint a més uns bons resultats.

D’altra banda, ha comentat que els atacs cibernètics, cada vegada més freqüents i nocius, també a entitats asseguradores, suposen un altre risc crític que fa necessari el seu estudi i la disposició d’alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat de les companyies, en qualsevol circumstància .

En la conferència es van presentar les millors pràctiques i referències normatives sobre la matèria.

També es va mostrar la forma de dissenyar un pla de continuïtat de negoci efectiu en una entitat asseguradora: anàlisi, revisió dels riscos, focus en els riscos catastròfics, controls i accions de mitigació de risc, entrenament dels equips, proves d’auditoria, desenvolupament del pla de continuïtat de servei i manteniment, entre altres.

En la seva opinió, el Pla de Continuïtat de Negoci ha de ser un exercici que es revisi, actualitzi i exerciti amb una certa freqüència, de manera que quan hi hagi la necessitat de la seva posada en pràctica l’entitat tingui els “automatismes” que li permetin dur-lo a terme amb eficàcia.

Finalment comentar que el pla de continuïtat de negoci forma part fonamental de la Gestió de Riscos de les entitats i que totes elles han d’invertir i preparar-se en aquesta fonamental matèria, per poder seguir prestant els seus serveis en les condicions més adverses, com és la pandèmia covid. Tot això complementat amb un exemple pràctic des de la plataforma que la consultora posseeix a aquest efecte, https://gestionrisk.com/plan-de-continuidad-de-servicio/

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Webinar El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores

 

El 14 de juliol de 2021 es va dur a terme la conferència “El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de la companyia d’assegurances DAS .

Luis Cuervo, DAS Aitor Cruz, DASLa conferència va estar a càrrec d’Aitor Cruz, Director d’Oferta a Clients de DAS i de Luis Cuervo, Actuari, i Director de Negoci Corporatiu de DAS.

Els Srs. Cruz i Cuervo van comentar que els especialistes en Intel·ligència Artificial (IA) consideren que una màquina és “intel·ligent” si és capaç de comunicar-se de manera “lògica” amb un ésser humà durant més de 5 minuts. En la seva opinió, molts dels centre d’atenció telefònica basats en IA encara no han aconseguit aquesta fita, tot i que cada dia estan més a prop d’ella.

Van comentar que els projectes basats en el desenvolupament de la IA estan captant una gran quantitat d’inversions a tot el món i que la facturació de les empreses de programari basat en IA creixen també de forma exponencial.

Van explicar que les entitats asseguradores també estan incorporant de forma creixent la IA en la cadena de valor dels seus processos: desenvolupament de productes, màrqueting, distribució, subscripció, pricing, gestió de sinistres, prevenció del frau, reserving, etc.

La IA necessita eines i models que permetin treballar amb grans quantitats de dades i extreure conclusions de valor. Van destacar el valor de l’actuari, que ha d’anar més enllà de la creació de models i ha de ser capaç d’interpretar les dades i donar-los un valor econòmic.

En la seva opinió, la IA està a l’abast de la majoria de les entitats, no només de les més grans, ja que hi ha una gran oferta de proveïdors i d’empreses insurtech que ofereixen molts serveis d’IA a preus realment interessants. En la seva opinió, les entitats asseguradores han de començar com més aviat millor a utilitzar la IA en els seus processos, investigar sense por i posar en pràctica els seus models, aprenent dels errors.

Finalment van explicar la seva experiència en la creació d’un model basat en IA per a la contractació d’assegurances d’impagament de lloguers, per al que van utilitzar més de 100 variables, de què han aconseguit molt bons resultats, destacant la facilitat de contractació i els algoritmes de selecció de riscos, que han permès reduir notablement la sinistralitat.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponència
Veure vídeo

Jornada La Gestió del risc biomètric a les entitats asseguradores

 

El 30 de juny passat es va dur a terme la Jornada “La gestió de el risc biomètric a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 74 persones.

El biomètric és un dels riscos fonamentals en la gestió de les assegurances de vida i una de les majors preocupacions de les entitats asseguradores, fonamentalment de vida i de decessos, per la llarga durada de les seves carteres.

Recentment la DGSFP ha publicat normativa que regula l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes molt notables, especialment en les assegurances de renda vitalícia.

A la Jornada es van analitzar els efectes d’aquesta normativa sobre les asseguradores i els diferents instruments que ofereix el mercat per gestionar el risc, entre ells la gestió ALM (actius / passius) i la reassegurança.

El Sr. Carlos Esquivias, responsable de la Comissió de Vida i Pensions d’Unespa, va parlar de nova normativa sobre taules de mortalitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles.

La Sra. Judith Pujol, Associate Partner, EMEIA Financial Services, de EY, va parlar dels efectes de les noves taules de mortalitat en els resultats i en la solvència de les entitats asseguradores. Va comentar que en els últims temps les entitats asseguradores s’enfronten a reptes molt importants, entre ells l’augment de la longevitat i l’escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, i que la forma de gestionar aquests riscos pot aportar avantatges competitius molt importants. Va comentar que la posada en marxa de les noves taules de mortalitat, i per protegir els seus resultats i solvència, les entitats han reaccionat mitjançant ajustos de tarifes, proteccions de reassegurança, canvis en la gestió ALM i el canvi en el mix de productes, potenciant els assegurances unit linked en detriment de les assegurances amb tipus d’interès garantit, entre d’altres.

El Sr. Enrique Abuín, director general de Serfiex, va parlar del control de riscos de les carteres de rendes vitalícies a través de tècniques de gestió d’actius i passius (ALM). Les assegurances de renda vitalícia, habitualment, garanteixen tipus d’interès a molt llarg termini, de vegades de forma vitalícia. Per cobrir els riscos les asseguradores duen a terme inversions també a molt llarg termini, el que comporta un elevat risc de balanç davant canvis bruscos i inesperats dels tipus d’interès. Les tècniques ALM permeten gestionar aquest risc aportant grans avantatges competitius a les asseguradores en la gestió de riscos derivats de les seves carteres de rendes vitalícies.

El Sr. Juan de Ipiña, director de Business Development, EMEA, de RGA Re, entitat reasseguradora, va parlar del mercat de longevitat a Espanya i de les solucions de reassegurança per cobrir els excessos de longevitat de les carteres de rendes vitalícies i protegir els resultats de les asseguradores. Va comentar que a Espanya les assegurances de renda suposen més de 91.000 milions d’euros en provisions, xifra que sens dubte augmentarà per la conversió en renda al venciment de les diferents modalitats d’estalvi assegurat i de plans de pensions. Va parlar dels diferents instruments que la reassegurança ofereix per a la gestió de risc de longevitat, com els “swaps de longevitat”, instruments que estan tenint un enorme creixement en altres Països.

Finalment, el Sr. Josué Ortega, Director de Departament de Riscos d’Allianz Seguros, va parlar de l’experiència de la seva entitat, que recentment ha dut a terme un programa de reassegurança de la cartera de rendes vitalícies.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Jaime García, actuari, membre de CAC, Soci Director de Novaster i per la Sra. Núria Moreno, actuària, membre de CAC, directora tècnica de Caixa Enginyers Vida.

Descarrega ponències

La Jornada va formar part de el Programa de Formació de CAC, una de les principals activitats de la Institució, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Webinar Sostenibilitat: Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR

 

CONFERÈNCIA “INTEGRACIÓ DELS FACTORS DE SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA: ORSA I SCR“, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 10 de juny de 2021 es va dur a terme la conferència “Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR“, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Serfiex .

La integració dels factors de sostenibilitat en la gestió de riscos està tenint un enorme desenvolupament en el sector financer.

Per a l’impuls dels criteris de sostenibilitat en la gestió de les inversions, la Unió Europea va publicar l’any 2019 el Reglament de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), que introdueix criteris de sostenibilitat en la gestió de risc de les inversions i estableix pautes de transparència que afavoreixin la difusió de les inversions “verdes”. El Reglament va entrar en vigor al nostre país el passat 10 de març de 2021.

D’altra banda, EIOPA considera que les entitats asseguradores hauran de tenir en compte la sostenibilitat de les seves inversions i els efectes potencialment catastròfics del canvi climàtic en els seus escenaris de negoci i solvència, tant en el SCR com en els informes ORSA.

En la conferència, el Sr. Alejandro López-Cortijo, expert en sostenibilitat, va parlar de que el canvi climàtic és el major risc a què s’enfronta la Humanitat, amb enormes impactes socials i econòmics, i que per lluitar contra el canvi climàtic al món ha de “descarbonitzar” l’economia de forma urgent i accelerada. La descarbonització de l’economia requerirà moure una quantitat ingent d’inversions i en això les entitats financeres jugaran un paper fonamental. Va parlar que la sostenibilitat afecta tota la societat i que en ella les empreses han de jugar un paper clau, implicant a tota l’organització, començant pel Consell d’Administració. Va comentar finalment que el futur serà de les empreses sostenibles.

Seguidament, la Sra. Laura del Campo, FRM i experta en risk management, va parlar de la nova regulació dels mercats financers derivada del Reglament UE de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), en vigor des de març de 2021, i de la necessitat de classificar els productes financers segons el nivell de sostenibilitat dels seus emissors. Va comentar que les entitats asseguradores, a més, han de tenir en compte els riscos derivats de la sostenibilitat de les seves inversions i altres, com els derivats del canvi climàtic, al fer les seves valoracions del capital de solvència (SCR) i les seves estimacions futures (ORSA). Finalment comentar la dificultat en obtenir dades fiables sobre les empreses que permetin classificar les seves emissions, valorant criteris “verds”.

Finalment, el Sr. Rafael García, CEO de Serfiex, va comentar que les entitats asseguradores s’enfronten a importants reptes. Entre d’altres, el mesurament dels riscos de sostenibilitat, l’elaboració de polítiques de gestió del risc de sostenibilitat, el compliment de les normes del Reglament de Divulgació, l’elecció de dades i del proveïdor de dades i la incorporació del risc de sostenibilitat en l’ORSA.

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Clara Armengol, directora de Sostenibilitat de Sabadell Zuric i membre de la Junta de Govern del CAC. Ha destacat que el CAC, per col·laborar en la formació dels professionals en un tema tan nou i de tant futur com el de la “sostenibilitat”, l’any 2020 va posar en marxa un programa de webinars relacionats amb aquesta matèria. Fins a la data s’han dut a terme 4 conferències a la qual han participat més de 300 persones, disponibles lliurement a Youtube.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega presentació
Veure webinar

Cloenda del curs Aplicacions pràctiques de la NIIF 17

 

CLOENDA DEL CURS “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NORMA COMPTABLE NIIF 17”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dia 20 de maig de 2021 es va dur a terme la cloenda de la quarta edició del curs “Aplicacions Pràctiques de la Norma Comptable NIIF 17″, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Management Solutions i de Mazars.

Matías Cajiao i Albert de Paz

A les 4 edicions del curs, que es porta a terme des de l’any 2018, hi han participat més de 100 professionals.

Al maig de 2017 va ser publicada la norma comptable NIIF 17, que modificarà radicalment la forma de comptabilitzar les assegurances per part de les entitats asseguradores. La NIIF 17 entrarà en vigor al nostre país l’any 2023, tot i que de moment no és aplicable a totes les entitats.

La seva aplicació en el sector assegurador representarà un gran desafiament que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d’informació dels grups asseguradors.

A la Jornada de cloenda del curs van intervenir Teresa Sendra, directora de funció actuarial del Grup Catalana Occidente – negoci assegurances generals i Rosa María Moliner, directora de planificació econòmica i administració de Vidacaixa. Els dos grups, per les seves peculiaritats, fa anys que treballen en el projecte, ja que hauran d’aplicar la NIIF 17 en l’any 2023.

Teresa Sendra i Rosa María Moliner van comentar els treballs que estan duent a terme per a la implementació de la nova comptabilitat, que té impactes molt rellevants en totes les àrees de les companyies, en els beneficis, patrimoni i en els sistemes d’informació. Van destacar els treballs previs d’anàlisi de la norma, impactes, selecció de proveïdors i d’eines informàtiques, posada de marxa dels treballs, coordinació d’equips, etc. Van comentar també el programa de formació que estan duent a terme, a tots els nivells de les companyies, per donar a conèixer la profunditat del canvi i les implicacions que suposarà la nova norma comptable.

Finalment va intervenir Javier Aguilar, inspector d’assegurances de l’estat, de la DGSFP, que va parlar dels aspectes fonamentals de la norma i del calendari d’implementació. El Sr. Aguilar va destacar el canvi tan important que la nova norma comptable suposarà per a les entitats asseguradores i per als supervisors, la coordinació entre supervisors i entitats per a la posada en marxa de la norma, animant a les companyies a avançar en el projecte sense dilació, tot i els dubtes que existeixen en aquest moment, que s’aniran resolent progressivament.

A la fi de la Jornada es va dur a terme un interessant col·loqui amb els prop de 100 participants.

La Jornada va ser coordinada per Diego Nieto, sènior manager de Mazars i per Matías Cajiao, soci de Management Solutions.

Descarrega ponències

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

European Actuarial Days 2021

 

Us recordem que els dies 2 i 3 de juny de 2021 es celebraran els EUROPEAN ACTUARIAL DAYS 2021 (EAD2021), organitzats per l’Actuarial Association of Europe (AAE), associació de la que forma part el CAC https://actuary.eu/.

El programa comptarà amb 4 sessions plenàries d’alt rang amb ponents convidats de renom i més de 20 presentacions addicionals.

Els temes van des dels últims desenvolupaments en àrees actuarials de treball tradicionals fins a nous camps d’activitat com ara riscos emergents, ciències de la informació i camps més amplis.

Per més informació de les jornades i inscripcions, podeu visitar l’enllaç següent: www.ead2021.org