Visita del Col·legi d’Actuaris de Catalunya a la Universitat de Barcelona

 

El dia 5 de maig de 2022, Marisa Galán, Clara Armengol, Fina Alargé i Joaquim Celma, del Col·legi d’Actuaris de Catalunya van visitar la Universitat de Barcelona (UB), per presentar les oportunitats de la professió actuarial als nous alumnes del màster en Ciències Actuarials i Financeres de la UB.

La visita va estar coordinada pel Dr. Miguel Santolino, director del Màster i per la Dra. Ayuso, catedràtica i professora del Màster.

A la reunió les representants del CAC van parlar de les grans oportunitats professionals que presenta la professió actuarial, dels serveis del CAC pels alumnes del Màster i dels avantatges de la col·legiació, encoratjant als alumnes a treballar de debò per superar els estudis.

La UB és la única universitat catalana que imparteix el Màster en Ciències Actuarials i Financeres, ja des de fa molts anys, i està qualificada com una de les de major qualitat acadèmica de tot l’estat espanyol en aquesta especialitat.

El CAC col·labora estretament des de fa molts anys amb la UB, facilitant l’accés gratuït als alumnes del Màster a la majoria d’activitats de formació del CAC.

Webinar Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic

 

El passat dijous 7 d’abril del 2022 es va dur a terme la conferència online “Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic”, a càrrec del Sr. Svetlozar Mindov, Actuari, Manager de Risk Advisory Consultoria d’Assegurances, de Deloitte. La jornada va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Svetlozar Mindov, DeloitteEl Sr. Mindov va parlar dels efectes del canvi climàtic a les entitats asseguradores i de la seva consideració a l’“Informe ORSA”, estudi prospectiu sobre requeriments de capital i solvència futur, en funció del negoci i risc assumit, que les asseguradores realitzen cada any .

Va comentar que el canvi climàtic afectarà les asseguradores més que altres entitats, ja que d’una banda afectarà el valor de les seves inversions (actius) i, de l’altra, afectarà els seus compromisos (passius) per la sinistralitat més gran esperada de les assegurances. .

EIOPA, l’autoritat supervisora ​​de les entitats asseguradores europees i les autoritats supervisores locals (la DGSFP, en el cas espanyol) recomanen tenir molt en compte diferents escenaris de canvi climàtic, a curt, mitjà i llarg termini, i els efectes que sens dubte tindrà sobre el valor de les inversions, sobre els resultats i les necessitats de capital, per tal de preservar la seva solvència.

Les asseguradores han de valorar els “riscos de transició”, riscos derivats dels canvis en l’economia per la seva transició a una economia més sostenible, i els “riscos físics”, riscos derivats directament per la sinistralitat més gran del canvi climàtic. Les asseguradores han d’analitzar la materialitat de tots els riscos derivats del canvi climàtic, en diferents escenaris, modelitzar els riscos, veure’n la resiliència i considerar accions de resposta, amb l’ajuda de la reassegurança.

EIOPA recomana a les entitats asseguradores que valorin els efectes de les onades de calor, cada cop més freqüents, així com de les inundacions, sequeres i malalties derivades del canvi climàtic.

Com a conclusió, el canvi climàtic afectarà de manera molt considerable el sector assegurador. Per això, les entitats asseguradores han de tenir molt en compte aquest risc, que han de gestionar amb la màxima prudència, valorant diferents escenaris de canvi climàtic i els seus efectes a curt, mitjà i llarg termini, i adoptar les mesures adequades per tal de preservar la solvència futura de les asseguradores.

En aquest punt, el paper dels actuaris és fonamental, com a experts en la valoració i gestió de riscos.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació

Veure vídeo

Jornada alta direcció: situació i perspectives del mercat assegurador al 2022

 

El passat dimecres 2 de març del 2022 es va dur a terme la jornada online d’Alta Direcció “Situació i Perspectives del Mercat Assegurador el 2022”.

La jornada va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i va estar seguida per prop de 300 persones.

A la Jornada es va parlar de la situació del mercat assegurador espanyol i de les perspectives per a l’any 2022 en els rams d’assegurança més importants al nostre mercat: vida, salut, multiriscos, automòbils i defensa jurídica. També es va parlar de la normativa europea sobre sostenibilitat i els efectes sobre les entitats asseguradores.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Sergio Álvarez, director general de la DGSFP.

A la Jornada es va comentar que, malgrat les incerteses derivades de la crisi a Ucraïna, s’estima que l’economia al nostre país creixerà el 2022 al voltant d’un +5% i que el sector assegurador mantindrà la bona evolució del 2021.

La Sr. Javier Murillo, director general de SegurCaixa Adeslas, va parlar de l’assegurança de salut. Va destacar que el 2021 ha estat un any molt positiu, amb una facturació de primes propera als 10.000 milions d’euros, un 5% superior a la del 2020. Va comentar que l’assegurança privada ha refet de manera eficaç i solidària la pandèmia còvid. Segons la seva opinió, les entitats han de posar el focus en les necessitats del client, en la simplificació i en el valor afegit dels serveis.

El Sr. Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa, va parlar de la situació i perspectives de l’assegurança de vida. Va comentar que l’assegurança de vida i de plans de pensions manté una bona situació, malgrat que la facturació de primes i aportacions a plans de pensions ha estat inferior a la del 2020, deguda a l’escenari de baixos tipus d’interès (vida estalvi ) i als canvis fiscals (plans de pensions). Tot i això, els recursos gestionats es mantenen, amb una xifra propera als 208.000 milions d’euros. A parer seu, l’assegurança de vida al nostre país té un futur esperançador. Va comentar els reptes a què s’enfronten es companyies d’assegurances de vida: incertesa econòmica derivada de la crisi d’Ucraïna, evolució de la pandèmia còvid, escenari de tipus d’interès baixos i canvis legislatius de gran importància, entre d’altres.

El Sr. Víctor Ugarte, director de Màrqueting de Reale Seguros, va parlar de la situació i perspectives de les assegurances multirisc. Va comentar que la facturació de primes d’assegurances multirisc el 2021 va ser de 8.100 milions d’euros, un 4,7%, superior a la de l’any anterior. Segons la seva opinió, l’evolució de les assegurances multirisc el 2022 serà positiva. Va destacar els reptes relacionats amb la fidelització dels clients, conscienciació en aspectes mediambientals, introducció de riscos climàtics a la tarifació i millores tecnològiques, entre d’altres.

El Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS, va parlar de la situació i les perspectives de les assegurances d’assistència jurídica. Va comentar que la facturació total de primes el 2021, considerant totes les modalitats que incorporen aquesta garantia, s’estima que va ser de 1.200 milions d’euros. Com a reptes, va parlar de la creixent digitalització dels clients, del desenvolupament de les microassegurances de protecció jurídica, del creixement dels serveis per a pimes i autònoms, del creixement del mercat d’habitatge de lloguer i de les assegurances de protecció de pagaments i de les efectes de les noves tecnologies.

El Sr. Vicente Cancio, CEO del Grup Zurich a Espanya, va parlar de la situació i perspectives del ram d’automòbils. Va comentar que les primes del ram el 2020 van ser de prop d’11.000 milions d’euros, una xifra similar a la dels darrers anys. Va comentar que la sinistralitat del ram el 2021 ha estat superior a la del 2020 (aquesta última molt condicionada per les mesures de confinament del còvid), fet que va portar la ràtio combinada del ram al 94%. Com a reptes per al 2022 va destacar la incertesa econòmica, els canvis regulatoris, l’adaptació al vehicle del futur i les noves necessitats del client, l’ús més gran de la tecnologia i de la intel·ligència artificial en la tarifació, els nous models de distribució i els efectes del canvi climàtic, entre d’altres.

El Sr. Ricardo Pedraz, Soci Responsable de Finances Sostenibles d’Analistes Financers AFI, va parlar de la importància de la sostenibilitat per a les entitats asseguradores. Va comentar que la Unió Europea ha apostat per vincular el desenvolupament de la seva agenda verda amb el sector financer. Això afectarà també les entitats asseguradores, fonamentalment a la política d’inversions ia la subscripció d’assegurances. Va comentar que les entitats asseguradores hauran d’implementar estratègies sostenibles, ser molt transparents i mostrar la sostenibilitat de les activitats.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Sergio Álvarez, director general de la DGSFP. El Sr. Álvarez va parlar de la bona situació en què es troba el sector assegurador espanyol i europeu. La facturació de primes el 2021

Es pot veure els vídeos de les ponències al canal de YouTube del CAC

Webinar Efectes de les noves taules biomètriques sobre les entitats asseguradores

 

El passat dijous 10 de febrer de 2022 es va dur a terme la conferència “Efectes de les noves taules biomètriques sobre les entitats asseguradores”, a càrrec de David Guitart, actuari, Director d’Assegurances i Director de Risk Advisory, de BDO. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Guitart, BDODavid Guitart va parlar dels efectes sobre les entitats asseguradores de la resolució de desembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), sobre les noves taules de mortalitat i supervivència a utilitzar en assegurances de vida i assegurances de decessos , les PASEMF 2020 / PERMF 2020, que substitueixen les utilitzades per les entitats fins a la data, que provenien d’estudis actuarials dels anys 2000.

Les noves taules recullen la mortalitat i l’esperança de vida de la població espanyola actualment, diferent de la que hi havia fa 20 anys. Aquestes taules recullen, genèricament, un risc de mort inferior i una esperança de vida superior, cosa que afecta la tarifació de les noves assegurances, que tendirà a ser inferior en assegurances de vida risc i decessos, i a ser més costosa per a assegurances de renda vitalícia. Així mateix, han estat elaborades tant per atendre les necessitats tradicionals de tarifació i càlcul de provisions, mitjançant taules de primer ordre, com per a les noves necessitats sorgides de Solvència II, a través de les taules de segon ordre.

La normativa afecta també les provisions de les entitats asseguradores, que hauran d’efectuar dotacions per fer front a l’esperança de vida més gran dels seus assegurats, superior a la inicialment prevista quan es van contractar les assegurances.

El Sr. Guitart va comentar que les entitats asseguradores han d’establir mecanismes de control intern per gestionar el risc biomètric. Per això hauran de fer un seguiment permanent de la mortalitat i la supervivència real de les seves carteres d’assegurats, contrastar-la amb les de les bases tècniques utilitzades en la tarifació i, si escau, portar a terme les provisions pertinents.

Van assistir a la conferència 110 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Webinar Any 2022: l’inici de la normalització monetària?

 

Dimecres 12 de gener de 2022 es va dur a terme la conferència “Any 2022: l’inici de la normalització monetària ?”, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internacionales (AFI) i Director General de AFI Inversiones Globales , SGIIC. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Cano (AFI)David Cano va comentar que a l’any 2021 el PIB mundial va créixer globalment un +5,8%, i va recuperar la caiguda del 2020 derivada del Covid-​​19, que va ser del -3,2%. Aquest creixement tan sobtat ha ocasionat problemes importants de subministraments i d’inflació.

En el cas d’Espanya, la recuperació de l’economia ha estat molt més lenta. El PIB de l’any 2021 s’estima que va créixer un 4,5% quan la caiguda del 2020 havia estat del -10,8%. Tot això, va comentar, a causa del gran pes que té el turisme internacional a la nostra economia.

En aquest entorn de ràpida recuperació econòmica, l’any 2021 s’ha produït una alça important de la inflació a tot el món (d’un 7% als EUA i un 5% a Europa), derivada per factors “base” (preu de la energia i de les matèries primeres, drets d’emissió de CO2, etc.), factors de demanda (estirada derivada del creixement de les economies) i factors d’oferta (dificultats de subministraments, transport, etc.). El Sr. Cano va comentar que, segons el seu parer, aquests factors són conjunturals i que tendiran a moderar-se el 2022 i anys successius, amb un horitzó d’inflació esperada per als propers 5 anys del 2%/2,5% anual.

Pel que fa als tipus d’interès a la zona euro, segons la seva opinió, els tipus es mantindran baixos, ja que en aquests moments el BCE està prevalent el finançament dels dèficits públics i la recuperació econòmica, per sobre de la possible inflació, que s’estima moderada a mitjà termini. S’estima que els tipus d’interès a la zona euro seran similars al creixement del PIB, en entorns de 2%/2,5%, cosa que pot ajudar a reduir el pes del deute públic i facilitar el creixement econòmic i la creació d’ocupació.

Pel que fa als mercats financers, va destacar la important revaloració de les borses l’any 2021 a tot el món, amb pujades mitjanes del 20% / 25% anual, degut, fonamentalment, a la caiguda de les borses el 2020, els baixos tipus d’interès i a l’augment dels beneficis empresarials al món, que van créixer de mitjana un +50% respecte dels beneficis del 2020.

Per al 2022 i els anys successius, segons la seva opinió, els tipus d’interès a la zona euro es mantindran en nivells relativament baixos. Probablement pujaran lleugerament als Estats Units i més intensament en determinats mercats emergents, amb monedes fràgils, com a forma de frenar la seva inflació. Respecte als mercats de renda variable, estima que creixeran, però en unes xifres molt més moderades que les del 2021.
Va destacar que continuen existint “riscos geopolítics” importants, que poden afectar l’economia i els mercats financers (evolució de la pandèmia covid, conflictes polítics internacionals, ciberriscos, riscos derivats del canvi climàtic, etc.).

Finalment va comentar que la “descarbonització” de l’economia europea s’estima que mobilitzarà ingents quantitats de diners en els propers anys, públic i privat, cosa que afectarà els mercats financers i generarà noves oportunitats d’inversió.

Van assistir a la conferència 70 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors.

En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Nova Junta de Govern al Col·legi d’Actuaris de Catalunya

 

Benvolguts col·legiats/col·legiades,

Com ja deveu saber, un cop finalitzat el procés electoral previst en els nostres Estatuts, la Junta Electoral en la reunió celebrada el 14 d’octubre de 2021 va acordar donar possessió formal dels càrrecs de la nova Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) que m’honora presidir.

La nova Junta queda constituïda per les persones següents:

De izquierda a derecha Emilio Vicente, Antoni Fernández, Marisa Galán, Antonio López, Fina Alargé, Xavier Gómez i Clara Armengol.

 • Marisa Galán Camino, com a Presidenta.
 • Antonio López López, com a Vicepresident.
 • Clara Armengol Vivas, com a Secretària.
 • Josefina Alargé Salvans, com a Tresorera.
 • Antoni Fernández Moreno, com a Vocal President de la Secció Professional.
 • Emilio Vicente Molero, com a Vocal President de la Secció de Formació i Recerca.
 • Xavier Gómez Naches, com a Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals.

En primer lloc, manifestar l’honor que representa per a nosaltres servir al CAC des de la Junta de Govern en els propers 4 anys i l’agraïment per la confiança que heu dipositat en nosaltres, que esperem merèixer.

També voldria agrair la tasca de les Juntes anteriors i del personal del CAC, la feina ha facilitat que el nostre col·legi es trobi en una molt bona posició, que ens ha de facilitar la consecució dels objectius que pretenem assolir.

El nostre agraïment als Membres Protectors del CAC, la col·laboració dels quals facilita que el Col·legi dugui a terme les seves iniciatives amb la màxima solvència, en benefici de col·legiats, empreses i de la Societat.

Els objectius prioritaris de la nostra Junta se centraran en la millora del coneixement i del reconeixement dels actuaris del CAC a través de:

 • Millorar els serveis a les col·legiades/col·legiats i potenciar la formació continuada.
 • Parar una atenció especial a les necessitats i els interessos dels actuaris més joves, per tal d’acompanyar-los i ajudar-los, especialment en els inicis de la seva carrera professional i que puguin ser activament partícips del CAC.
 • Posar en valor els avantatges de la col·legiació, com a mitjà per aconseguir el major reconeixement de la professió.
 • Potenciar els acords internacionals de Mutu Reconeixement de la Professió-MRA, com a forma d’afavorir l’exercici de la professió dels actuaris catalans en altres països europeus.
 • Destacar la funció social de l’actuari com a expert en la gestió de riscos.
 • Ampliar l’àmbit d’actuació dels actuaris a altres sectors diferents al tradicional assegurador.
 • Enfortir les relacions institucionals del CAC amb altres organismes (IAE, DGSFP, Unespa, Icea, Universitats i altres col·legis professionals, entre d’altres).
 • Donar major publicitat a l’opinió de l’actuari com a veu experta en afers de transcendència social i empresarial en matèria de pensions, seguretat social, gestió de riscos i solvència, entre altres.
 • Potenciar la presència dels actuaris del CAC a les associacions actuarials internacionals (IAA, AAE i Cera Global, fonamentalment) per influir en la presa de decisions, disposar d’informació de valor i traslladar-la oportunament als col·legiats.
 • Incorporar els ODS als valors professionals i a la cultura del Col·legi, difonent els esmentats objectius en l’àmbit actuarial i a la societat en general, i contribuint activament per fer realitat la transformació cap una economia més sostenible i inclusiva.

Per a la consecució d’aquests i altres objectius, que sens dubte abordarem en els propers anys, us demanem la vostra col·laboració i la participació activa en les activitats del CAC.

Nosaltres, per la nostra part, posarem tot l’esforç per assolir les metes que ens hem marcat i aconseguir que el CAC continuï sent una institució reconeguda i respectada.

Salutacions cordials.

Marisa Galán Camino
Presidenta.

Webinar Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les reformes

 

El 6 d’octubre de 2021 es va dur a terme la conferència “Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les Reformes”, a càrrec del Dr. Xavier Varea, actuari, director de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària i de la Càtedra UB-Longevity Institute.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El Dr. Xavier Varea va comentar que la previsió social a Espanya està basada en el sistema anomenat d’ “els tres pilars”: la previsió social pública, la previsió social privada en l’àmbit de l’empresa i la previsió social privada especial.

Ha comentat que la previsió social privada al nostre país ha tingut un escàs desenvolupament, el que impedeix ser un complement adequat per a les pensions públiques. Va destacar l’escàs pes de la previsió social empresarial (segon pilar), especialment a les pimes. Va comentar que el 98% dels treballadors de les pimes del nostre país no té un pla de pensions d’empresa.

Va destacar l’èxit de la previsió social empresarial al País Basc, on el 40% dels treballadors és partícip d’un pla de pensions en l’àmbit de l’empresa.

Seguidament va parlar del progressiu envelliment de la població espanyola, derivat de la reducció de la natalitat i de l’increment constant de la longevitat, que anirá tensionant les finances de la Seguretat Social en els propers anys.

Va comentar els efectes perniciosos per a la sostenibilitat del nostre sistema públic de pensions derivat de la precarietat laboral i els baixos salaris, que suposen menors aportacions a el sistema de pensions, de el cost creixent de les jubilacions anticipades i de l’escàs desenvolupament de la previsió social complementària.

Va parlar de les diferents reformes del sistema de Seguretat Social que s’han dut a terme al nostre país des de l’any 1995, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del sistema de pensions i adaptar-lo a la situació econòmica i demogràfica de cada moment. Va comentar els aspectes fonamentals de la nova reforma del sistema de pensions que s’està negociant en aquest moment i que s’espera entri en vigor l’any 2022.

Finalment va comentar que el desequilibri financer a conseqüència de la jubilació dels “baby boomers” és conjuntural i no estructural, que la sostenibilitat financera no ha d’anar en detriment de la sostenibilitat social, que hem de desenvolupar d’una vegada per totes el “segon pilar”, que és aconsellable que les reformes a abordar siguin consensuades i dins l’àmbit de Pacte de Toledo i que, per això, és fonamental el diàleg social.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 100 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Jornada El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

 

El passat 30 de setembre de 2021 es va dur a terme la jornada “El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’activitat humana i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle estan produint canvis accelerats en el clima del planeta. Huracans, pluges torrencials, tempestes atípiques, vents, sequeres acusades, grans incendis, etc.

El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El nostre país es troba especialment exposat als efectes de canvi climàtic. Recentment, la tempesta “Glòria” al mes de gener de 2020 va causar 17 morts i quantiosos danys, especialment en l’àrea del Llevant espanyol. La borrasca “Filomena”, al gener del 2021, amb pluges i neus extraordinàries, també va produir importants danys en les infraestructures del nostre país.

Les companyies d’assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada vegada més habituals la qual cosa incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

A la Jornada, el Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re, ens va parlar de l’impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

El Sr. Artur Reñé, el Sr. Ismael González i la Sra. Ana Nieto, de Guy Carpenter, van presentar un estudi detallat sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d’esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies , la valoració de l’exposició als “perills meteorològics”, el mapa d’exposicions i “Model CAT” per a Espanya, els resultats de la modelització CAT de mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les pròximes renovacions dels contractes.

D’altra banda, el Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory, de Deloitte, va parlar del canvi climàtic i dels aspectes reguladors que, des de la perspectiva de gestió de riscos, afecten les entitats asseguradores. Va comentar les novetats normatives respecte l’informe ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, la Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich Espanya, va parlar dels objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que la Actuarial Association of Europe ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponències
Veure vídeo SwissRe  Veure vídeo Guy Carpenter
Veure vídeo Deloitte  Veure vídeo GT Sostenibilitat