Webinar El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores

 

El 16 de setembre de 2021 es va dur a terme la conferència “El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència va estar a càrrec de Santiago Romera, soci director de AREA XXI.

El Sr. Romera ha comentat que tota entitat asseguradora ha de disposar d’un Pla de Continuïtat de Negoci que li permeti seguir prestant els seus serveis en les condicions més inesperades i/o adverses, protegint a les persones i als actius de l’entitat.

La pandèmia covid 19, segons el parer del Sr. Romera, ha suposat una prova de foc per al sector assegurador, que ha hagut d’adaptar-se a una situació imprevista, de conseqüències potencialment catastròfiques, superant el repte de forma magnífica. En la seva opinió, la resposta de la indústria asseguradora, en general, ha estat modèlica, cosa que ha permès seguir oferint els seus serveis a mediadors i assegurats, mantenint a més uns bons resultats.

D’altra banda, ha comentat que els atacs cibernètics, cada vegada més freqüents i nocius, també a entitats asseguradores, suposen un altre risc crític que fa necessari el seu estudi i la disposició d’alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat de les companyies, en qualsevol circumstància .

En la conferència es van presentar les millors pràctiques i referències normatives sobre la matèria.

També es va mostrar la forma de dissenyar un pla de continuïtat de negoci efectiu en una entitat asseguradora: anàlisi, revisió dels riscos, focus en els riscos catastròfics, controls i accions de mitigació de risc, entrenament dels equips, proves d’auditoria, desenvolupament del pla de continuïtat de servei i manteniment, entre altres.

En la seva opinió, el Pla de Continuïtat de Negoci ha de ser un exercici que es revisi, actualitzi i exerciti amb una certa freqüència, de manera que quan hi hagi la necessitat de la seva posada en pràctica l’entitat tingui els “automatismes” que li permetin dur-lo a terme amb eficàcia.

Finalment comentar que el pla de continuïtat de negoci forma part fonamental de la Gestió de Riscos de les entitats i que totes elles han d’invertir i preparar-se en aquesta fonamental matèria, per poder seguir prestant els seus serveis en les condicions més adverses, com és la pandèmia covid. Tot això complementat amb un exemple pràctic des de la plataforma que la consultora posseeix a aquest efecte, https://gestionrisk.com/plan-de-continuidad-de-servicio/

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Webinar El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores

 

El 14 de juliol de 2021 es va dur a terme la conferència “El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de la companyia d’assegurances DAS .

Luis Cuervo, DAS Aitor Cruz, DASLa conferència va estar a càrrec d’Aitor Cruz, Director d’Oferta a Clients de DAS i de Luis Cuervo, Actuari, i Director de Negoci Corporatiu de DAS.

Els Srs. Cruz i Cuervo van comentar que els especialistes en Intel·ligència Artificial (IA) consideren que una màquina és “intel·ligent” si és capaç de comunicar-se de manera “lògica” amb un ésser humà durant més de 5 minuts. En la seva opinió, molts dels centre d’atenció telefònica basats en IA encara no han aconseguit aquesta fita, tot i que cada dia estan més a prop d’ella.

Van comentar que els projectes basats en el desenvolupament de la IA estan captant una gran quantitat d’inversions a tot el món i que la facturació de les empreses de programari basat en IA creixen també de forma exponencial.

Van explicar que les entitats asseguradores també estan incorporant de forma creixent la IA en la cadena de valor dels seus processos: desenvolupament de productes, màrqueting, distribució, subscripció, pricing, gestió de sinistres, prevenció del frau, reserving, etc.

La IA necessita eines i models que permetin treballar amb grans quantitats de dades i extreure conclusions de valor. Van destacar el valor de l’actuari, que ha d’anar més enllà de la creació de models i ha de ser capaç d’interpretar les dades i donar-los un valor econòmic.

En la seva opinió, la IA està a l’abast de la majoria de les entitats, no només de les més grans, ja que hi ha una gran oferta de proveïdors i d’empreses insurtech que ofereixen molts serveis d’IA a preus realment interessants. En la seva opinió, les entitats asseguradores han de començar com més aviat millor a utilitzar la IA en els seus processos, investigar sense por i posar en pràctica els seus models, aprenent dels errors.

Finalment van explicar la seva experiència en la creació d’un model basat en IA per a la contractació d’assegurances d’impagament de lloguers, per al que van utilitzar més de 100 variables, de què han aconseguit molt bons resultats, destacant la facilitat de contractació i els algoritmes de selecció de riscos, que han permès reduir notablement la sinistralitat.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponència
Veure vídeo

Jornada La Gestió del risc biomètric a les entitats asseguradores

 

El 30 de juny passat es va dur a terme la Jornada “La gestió de el risc biomètric a les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 74 persones.

El biomètric és un dels riscos fonamentals en la gestió de les assegurances de vida i una de les majors preocupacions de les entitats asseguradores, fonamentalment de vida i de decessos, per la llarga durada de les seves carteres.

Recentment la DGSFP ha publicat normativa que regula l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes molt notables, especialment en les assegurances de renda vitalícia.

A la Jornada es van analitzar els efectes d’aquesta normativa sobre les asseguradores i els diferents instruments que ofereix el mercat per gestionar el risc, entre ells la gestió ALM (actius / passius) i la reassegurança.

El Sr. Carlos Esquivias, responsable de la Comissió de Vida i Pensions d’Unespa, va parlar de nova normativa sobre taules de mortalitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles.

La Sra. Judith Pujol, Associate Partner, EMEIA Financial Services, de EY, va parlar dels efectes de les noves taules de mortalitat en els resultats i en la solvència de les entitats asseguradores. Va comentar que en els últims temps les entitats asseguradores s’enfronten a reptes molt importants, entre ells l’augment de la longevitat i l’escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, i que la forma de gestionar aquests riscos pot aportar avantatges competitius molt importants. Va comentar que la posada en marxa de les noves taules de mortalitat, i per protegir els seus resultats i solvència, les entitats han reaccionat mitjançant ajustos de tarifes, proteccions de reassegurança, canvis en la gestió ALM i el canvi en el mix de productes, potenciant els assegurances unit linked en detriment de les assegurances amb tipus d’interès garantit, entre d’altres.

El Sr. Enrique Abuín, director general de Serfiex, va parlar del control de riscos de les carteres de rendes vitalícies a través de tècniques de gestió d’actius i passius (ALM). Les assegurances de renda vitalícia, habitualment, garanteixen tipus d’interès a molt llarg termini, de vegades de forma vitalícia. Per cobrir els riscos les asseguradores duen a terme inversions també a molt llarg termini, el que comporta un elevat risc de balanç davant canvis bruscos i inesperats dels tipus d’interès. Les tècniques ALM permeten gestionar aquest risc aportant grans avantatges competitius a les asseguradores en la gestió de riscos derivats de les seves carteres de rendes vitalícies.

El Sr. Juan de Ipiña, director de Business Development, EMEA, de RGA Re, entitat reasseguradora, va parlar del mercat de longevitat a Espanya i de les solucions de reassegurança per cobrir els excessos de longevitat de les carteres de rendes vitalícies i protegir els resultats de les asseguradores. Va comentar que a Espanya les assegurances de renda suposen més de 91.000 milions d’euros en provisions, xifra que sens dubte augmentarà per la conversió en renda al venciment de les diferents modalitats d’estalvi assegurat i de plans de pensions. Va parlar dels diferents instruments que la reassegurança ofereix per a la gestió de risc de longevitat, com els “swaps de longevitat”, instruments que estan tenint un enorme creixement en altres Països.

Finalment, el Sr. Josué Ortega, Director de Departament de Riscos d’Allianz Seguros, va parlar de l’experiència de la seva entitat, que recentment ha dut a terme un programa de reassegurança de la cartera de rendes vitalícies.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Jaime García, actuari, membre de CAC, Soci Director de Novaster i per la Sra. Núria Moreno, actuària, membre de CAC, directora tècnica de Caixa Enginyers Vida.

Descarrega ponències

La Jornada va formar part de el Programa de Formació de CAC, una de les principals activitats de la Institució, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Webinar Sostenibilitat: Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR

 

CONFERÈNCIA “INTEGRACIÓ DELS FACTORS DE SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA: ORSA I SCR“, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 10 de juny de 2021 es va dur a terme la conferència “Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR“, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Serfiex .

La integració dels factors de sostenibilitat en la gestió de riscos està tenint un enorme desenvolupament en el sector financer.

Per a l’impuls dels criteris de sostenibilitat en la gestió de les inversions, la Unió Europea va publicar l’any 2019 el Reglament de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), que introdueix criteris de sostenibilitat en la gestió de risc de les inversions i estableix pautes de transparència que afavoreixin la difusió de les inversions “verdes”. El Reglament va entrar en vigor al nostre país el passat 10 de març de 2021.

D’altra banda, EIOPA considera que les entitats asseguradores hauran de tenir en compte la sostenibilitat de les seves inversions i els efectes potencialment catastròfics del canvi climàtic en els seus escenaris de negoci i solvència, tant en el SCR com en els informes ORSA.

En la conferència, el Sr. Alejandro López-Cortijo, expert en sostenibilitat, va parlar de que el canvi climàtic és el major risc a què s’enfronta la Humanitat, amb enormes impactes socials i econòmics, i que per lluitar contra el canvi climàtic al món ha de “descarbonitzar” l’economia de forma urgent i accelerada. La descarbonització de l’economia requerirà moure una quantitat ingent d’inversions i en això les entitats financeres jugaran un paper fonamental. Va parlar que la sostenibilitat afecta tota la societat i que en ella les empreses han de jugar un paper clau, implicant a tota l’organització, començant pel Consell d’Administració. Va comentar finalment que el futur serà de les empreses sostenibles.

Seguidament, la Sra. Laura del Campo, FRM i experta en risk management, va parlar de la nova regulació dels mercats financers derivada del Reglament UE de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), en vigor des de març de 2021, i de la necessitat de classificar els productes financers segons el nivell de sostenibilitat dels seus emissors. Va comentar que les entitats asseguradores, a més, han de tenir en compte els riscos derivats de la sostenibilitat de les seves inversions i altres, com els derivats del canvi climàtic, al fer les seves valoracions del capital de solvència (SCR) i les seves estimacions futures (ORSA). Finalment comentar la dificultat en obtenir dades fiables sobre les empreses que permetin classificar les seves emissions, valorant criteris “verds”.

Finalment, el Sr. Rafael García, CEO de Serfiex, va comentar que les entitats asseguradores s’enfronten a importants reptes. Entre d’altres, el mesurament dels riscos de sostenibilitat, l’elaboració de polítiques de gestió del risc de sostenibilitat, el compliment de les normes del Reglament de Divulgació, l’elecció de dades i del proveïdor de dades i la incorporació del risc de sostenibilitat en l’ORSA.

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Clara Armengol, directora de Sostenibilitat de Sabadell Zuric i membre de la Junta de Govern del CAC. Ha destacat que el CAC, per col·laborar en la formació dels professionals en un tema tan nou i de tant futur com el de la “sostenibilitat”, l’any 2020 va posar en marxa un programa de webinars relacionats amb aquesta matèria. Fins a la data s’han dut a terme 4 conferències a la qual han participat més de 300 persones, disponibles lliurement a Youtube.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega presentació
Veure webinar

Cloenda del curs Aplicacions pràctiques de la NIIF 17

 

CLOENDA DEL CURS “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NORMA COMPTABLE NIIF 17”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dia 20 de maig de 2021 es va dur a terme la cloenda de la quarta edició del curs “Aplicacions Pràctiques de la Norma Comptable NIIF 17″, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Management Solutions i de Mazars.

Matías Cajiao i Albert de Paz

A les 4 edicions del curs, que es porta a terme des de l’any 2018, hi han participat més de 100 professionals.

Al maig de 2017 va ser publicada la norma comptable NIIF 17, que modificarà radicalment la forma de comptabilitzar les assegurances per part de les entitats asseguradores. La NIIF 17 entrarà en vigor al nostre país l’any 2023, tot i que de moment no és aplicable a totes les entitats.

La seva aplicació en el sector assegurador representarà un gran desafiament que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d’informació dels grups asseguradors.

A la Jornada de cloenda del curs van intervenir Teresa Sendra, directora de funció actuarial del Grup Catalana Occidente – negoci assegurances generals i Rosa María Moliner, directora de planificació econòmica i administració de Vidacaixa. Els dos grups, per les seves peculiaritats, fa anys que treballen en el projecte, ja que hauran d’aplicar la NIIF 17 en l’any 2023.

Teresa Sendra i Rosa María Moliner van comentar els treballs que estan duent a terme per a la implementació de la nova comptabilitat, que té impactes molt rellevants en totes les àrees de les companyies, en els beneficis, patrimoni i en els sistemes d’informació. Van destacar els treballs previs d’anàlisi de la norma, impactes, selecció de proveïdors i d’eines informàtiques, posada de marxa dels treballs, coordinació d’equips, etc. Van comentar també el programa de formació que estan duent a terme, a tots els nivells de les companyies, per donar a conèixer la profunditat del canvi i les implicacions que suposarà la nova norma comptable.

Finalment va intervenir Javier Aguilar, inspector d’assegurances de l’estat, de la DGSFP, que va parlar dels aspectes fonamentals de la norma i del calendari d’implementació. El Sr. Aguilar va destacar el canvi tan important que la nova norma comptable suposarà per a les entitats asseguradores i per als supervisors, la coordinació entre supervisors i entitats per a la posada en marxa de la norma, animant a les companyies a avançar en el projecte sense dilació, tot i els dubtes que existeixen en aquest moment, que s’aniran resolent progressivament.

A la fi de la Jornada es va dur a terme un interessant col·loqui amb els prop de 100 participants.

La Jornada va ser coordinada per Diego Nieto, sènior manager de Mazars i per Matías Cajiao, soci de Management Solutions.

Descarrega ponències

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

European Actuarial Days 2021

 

Us recordem que els dies 2 i 3 de juny de 2021 es celebraran els EUROPEAN ACTUARIAL DAYS 2021 (EAD2021), organitzats per l’Actuarial Association of Europe (AAE), associació de la que forma part el CAC https://actuary.eu/.

El programa comptarà amb 4 sessions plenàries d’alt rang amb ponents convidats de renom i més de 20 presentacions addicionals.

Els temes van des dels últims desenvolupaments en àrees actuarials de treball tradicionals fins a nous camps d’activitat com ara riscos emergents, ciències de la informació i camps més amplis.

Per més informació de les jornades i inscripcions, podeu visitar l’enllaç següent: www.ead2021.org

Programa CPD del CAC

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE), l’any 2019 va posar en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (Programa CPD).

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

L’objectiu de el Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

L’any 2020 el CAC va certificar un total de 3.861 hores als seus més de 500 col·legiats. El total d’hores certificades des del començament de el Programa CPD és de 11.996 hores.

Del total d’hores de formació certificades, el 59% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 92% han estat activitats de contingut tècnic.

Cada col·legiat té el seu “Compte CPD” en què s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades. El Compte CPD es pot consultar a través de la pàgina web.

Per al seguiment de el Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Jornada ciberriscos i ciberassegurances

 

JORNADA “CIBERRISCOS I CIBERASSEGURANCES: SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES DE MERCAT”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 28 d’abril de 2021 es va dur a terme la Jornada “Ciberriscos i Ciberassegurances: Situació actual i tendències de mercat“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 51 persones.

El risc cibernètic és un dels riscos de major impacte potencial, segons l’Informe Global de Riscos del World Econòmic Forum. El risc cibernètic s’ha incrementat en els últims anys a causa dels avenços de la tecnologia (digitalització de processos, internet de les coses, intel·ligència artificial, blockchain, etc.), i també derivat de la creixent dependència de proveïdors externs. La pandèmia covid 19, d’altra banda, amb la generalització del teletreball i el creixement exponencial del comerç electrònic, no ha fet més que incrementar el risc cibernètic.

La Sra. Jacqueline Simon, gerent de riscos financers i ciberriscos de Marsh, va comentar que el mercat de ciberassegurances és un mercat en gran creixement, que s’ha endurit molt en l’últim any, a causa de l’increment dels sinistres a tot el món, especialment derivats pel ransomware. Va comentar que les companyies d’assegurances exigeixen a les empreses que adoptin majors mesures de seguretat informàtica, i que els capitals a assegurar i les franquícies en les pòlisses són cada vegada més elevades.

La Sra. Karen Velandia, mànager de cyber & professional indemnity de Zurich, va parlar de les cobertures més habituals de les pòlisses ciber: gestió de les crisis, responsabilitat civil, danys propis, etc. Va comentar que la demanda d’aquest tipus d’assegurances ha augmentat molt en el nostre mercat, seguint les tendències d’altres mercats, com l’americà, en els quals les assegurances per a la cobertura de riscos ciber tenen un enorme creixement. Va parlar també dels sinistres més habituals, fonamentalment ransomware, i de la generalització de la pràctica delictiva de demanar rescats en bitcoins dels sistemes informàtics encriptats.

Veure vídeo Karen Velandia

El Sr. Eduardo Ratia, director general de Lazarus, va parlar de la seva experiència de la gestió de crisi en empreses i institucions davant d’atacs informàtics, cada vegada més freqüents i nocius. Va comentar que el mercat de ciberdelictes està molt industrialitzat, que els ciberdelinqüents són cada vegada més professionals i que, en general, les empreses no estan prou preparades per abordar una crisi derivada d’un atac informàtic, de manera que han d’invertir més recursos en ciberseguretat i assegurar els seus riscos.

Veure vídeo Eduardo Ratia

La Sra. Marta Mateos, sènior broker de Guy Carpenter, va parlar del mercat de reassegurança dels riscos cibernètics. Va comentar que és un mercat ampli, tot i que s’està endurint, a causa de l’increment de la sinistralitat en els últims anys. Va presentar els tipus de contractes de reassegurança més habituals i va comentar que les asseguradores, cada vegada més, veuen en la reassegurança una eina útil per reduir els seus riscos i optimitzar el consum de capital.

Veure vídeo Marta Mateos

El Sr. Jorge Monge, partner de Management Solutions, va parlar dels riscos cibernètics en les entitats asseguradores, considerat com un “risc operacional”, i dels seus efectes en el còmput del capital de solvència (SCR). Va comentar que EIOPA i la DGSFP està summament preocupada per aquest risc en les asseguradores, per l’elevat impacte potencial de les seves pèrdues. Finalment va comentar que per a l’avaluació correcta del risc cibernètic hem d’identificar els riscos, els factors que incideixen en el mateix i dissenyar bones metodologies per al seu mesurament.

Veure vídeo Jorge Monge

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Oriol Torruella, director general de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Va parlar de les activitats de l’Agència a Catalunya i de la importància del desenvolupament de polítiques públiques en matèries de ciberseguretat. Va comentar que la ciberseguretat té un enorme potencial de creixement i que Catalunya es troba en una bona posició competitiva per al desenvolupament de clústers d’empreses especialistes en ciberseguretat, un sector amb un gran potencial de creixement.

Veure vídeo Oriol Tarruella

Finalment, el Sr. Miquel Viñals, president de Col·legi d’Actuaris de Catalunya, va agrair als ponents les seves magnífiques presentacions. Va comentar que el CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 37 membres protectors, i que en els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Noves certificacions CERA al CAC

 

NOVES CERTIFICACIONS CERA AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) ha certificat a vuit nous actuaris CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary).

Els actuaris certificats CERA pel CAC han estat els següents: Francisco Durán Loenzo, Marta Marco González, Enrique Sánchez Rodríguez, Teresa Sendra Vives, Mahamadou Sohna Kebbeh, Emilio Vicente Molero, Atenodoro Villar Granados i Miquel Viñals Fusté.

Fins a la data, el CAC ha certificat a un total de 12 actuaris CERA.

La certificació CERA és l’acreditació en gestió de riscos empresarials (ERM – Enterprise Risk Management) de major prestigi entre els actuaris a nivell mundial.

La certificació CERA està impulsada per la CERA Global Association, fundada l’any 2009, de la qual formen part els més prestigiosos col·legis d’actuaris del món, associació de la qual el CAC és membre. https://ceraglobal.org/

CERA Global Association

La certificació CERA atorga als seus acreditats els coneixements més actualitzats en gestió de riscos en l’àmbit de l’empresa financera, industrial i de serveis.

La formació abasta tot tipus de riscos (financers, industrials, operacionals, cibernètics, entre d’altres).

Els estudis per assolir la certificació CERA estan regulats per la CERA Global Association, el que garanteix uns estàndards de màxima qualitat a tots els seus membres.

Els experts en gestió de riscos CERA gaudeixen del més ampli reconeixement internacional de les seves capacitats, el que els permet desenvolupar la professió al més alt nivell arreu del món. En aquest moment més de 5.500 actuaris a tot el món disposen de l’acreditació CERA.

Per dur a terme la formació necessària als seus col·legiats, el CAC ha arribat a un acord amb l’European Actuarial Accademy (EAA), amb seu a Colònia (Alemanya), que s’encarrega d’impartir la formació CERA en diferents països d’Europa des de fa anys. https://actuarial-academy.com/

Barcelona 6 de maig de 2021.

Webinar MPS en el segle XXI: reptes i oportunitats

 

CONFERÈNCIA “MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL AL ​​SEGLE XXI: REPTES I OPOTUNITATS”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El 26 d’abril de 2021 es va dur a terme la conferència “Mutualitats de Previsió Social en el Segle XXI: reptes i oportunitats”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Antonio López, Mutual MédicaLa conferència va estar a càrrec del Sr. Antonio López, CEO de Mutual Mèdica i actuari membre de CAC, i va formar part dels actes de la presentació de la revista ADC21 del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, corresponent a el primer semestre del 2021 .

En la conferència, a Sr. López va parlar de l’origen del mutualisme, en la primera revolució industrial de segle XIX, amb la massiva arribada de població rural a les ciutats per treballar en els centres fabrils, i la necessitat d’auto cobrir les seves necessitats de protecció davant les malalties o la mort.

El Sr. López va comentar que les mutualitats avui dia, en general, són entitats asseguradores modernes i solvents, amb una important quota de mercat, que aporten avantatges significatius respecte a les societats anònimes, entre elles la de poder fixar objectius estables a llarg termini , en interès dels seus mutualistes, al no dependre tant de la rendibilitat dels recursos propis (ROE), com les societats anònimes.

El Sr. López va comentar que les mutualitats tenen importants reptes per davant. Entre d’altres va destacar la necessitat de millorar l’experiència digital i la d’augmentar la seva vinculació dels mutualistes amb l’entitat, el que sens dubte milloraria el seu “bon govern”.

Va comentar el handicap que en alguns moments pot suposar l’escassa mida d’algunes entitats, que pot dificultar abordar algunes inversions necessàries per millorar el servei als mutualistes.

Segons la seva opinió, aquestes dificultats es poden superar mitjançant aliances entre mutualitats i insurtech, que permeten abordar projectes d’innovació de forma coordinada, aprofitant sinergies entre les entitats o optimitzant costos.

Finalment comentar que, segons ell, a hores d’ara ens trobem de ple immersos en una nova revolució industrial, amb algunes característiques comunes a les anteriors, com la incertesa i la precarietat, que fan més necessari que mai la necessitat i avantatges del mutualisme, a què li augura un gran futur.

El CAC edita la seva revista ADC21 (Actuaris de Catalunya Segle XXI) des de l’any 2007, des de l’any 2016 en format digital. La revista està disponible a la pàgina web de CAC. https://actuaris.org/revista/

Descarga ponencia
Ver vídeo