Col·legiació

A continuació es descriuen els requisits per a la col·legiació:

Membre titular

Els requisits per a ser Membre titular del Col·legi són els següents:

a) Ser major d’edat i tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sempre que es compleixin els requisits exigits a aquests efectes per la normativa vigent.

b) Tenir algun dels títols universitaris següents: actuari d’assegurances, llicenciat en ciències actuarials i financeres, Màster en ciències actuarials i financeres, o aquells altres que, qualsevulla que sigui la seva denominació, els substitueixin o es creïn en el futur i habilitin legalment per a l’exercici de la professió d’actuari a Espanya o en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Per a la incorporació de professionals amb nacionalitat i titulació compreses en les directives de la Unió Europea sobre reconeixement mutu de títols i exercici del dret d’establiment i lliure prestació de serveis, s’estarà al disposat a les directives específiques i en la transposició d’aquestes a l’ordenament jurídic espanyol.

Pel que fa a la resta de títols estrangers, hauran de ser homologats o convalidats als anteriors de manera legalment establerta. Aquests ciutadans estrangers hauran d’aportar la convalidació, de la manera legalment establerta a Espanya, del títol universitari o equivalent requerit en el seu país per a l’exercici de la professió d’actuari.

El Col·legi podrà exigir als ciutadans estrangers les mateixes condicions d’ingrés demandades al seu país per a l’exercici de la professió.

c) No trobar-se en situació d’inhabilitació professional, ni sotmès a causes d’incapacitat, incompatibilitat o de prohibició per a l’exercici de la professió d’actuari establertes legalment.

d) Abonar les quotes que estableixi el Col·legi.

Aquesta titulació és pot assolir a:

Tramitació

L’alta de col·legiació és un tràmit obligatori per a l’exercici de la professió que cal sol·licitar, personalment a través de la oficina del Col·legi o enviant la sol·licitud a més de la documentació.

Documentació:

 • Sol·licitud d’ingrés degudament complimentada.
 • Títol de Llicenciat o Màster en Ciències Actuarials i Financeres.
  • Cal aportar original i una fotocòpia.
  • En cas de no tenir-lo, caldrà aportar el resguard (original i fotocòpia) dels drets d’expedició del títol.
  • En cas de títol estranger s’ha d’aportar el títol original del seu país i la seva homologació oficial.
 • DNI (original i còpia)
 • Una fotografia tipus carnet.
 • Dades bancàries.

En cas de no presentar la documentació personalment a la Secretaria del Col·legi, s’haurà d’enviar l’anterior documentació, substituint l’original i fotocòpia del títol i del DNI, per còpia oficialment compulsada.

Quotes
 • Quota primer any de col·legiació: 45€ per semestre.
 • Següents anys: 95€ per semestre.

Períodes de facturació: 1a quinzena de gener i 1a quinzena de juliol.

Segell de col·legiat

El segell de col·legiat és necessari per poder signar els treballs i dictamens actuarials.

Aquest segell el proporciona el Col·legi.

El cost del segell és 50,00€ + 21% IVA, que s’abonarà al donar-se d’alta al Col·legi.

Membre Col·laborador

La figura del Membre Col·laborador permet als estudiants de la Llicenciatura/Màster de Ciències Actuarials i Financeres participar lliure i gratuïtament de moltes de les activitats formatives del Col·legi.

Per poder ingressar com a Membre Col·laborador has d’emplenar i enviar-nos el següent full d’adhesió  a Col·legi d’Actuaris de Catalunya – Via Laietana, 32, 4t 98 (08003 – Barcelona) o a través de actuaris@actuaris.org.