Programa CPD del CAC

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) disposa d’un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat disposa d’un “Compte CPD” personalitzat en la qual s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i/o actualitzar el “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020 el total d’hores de formació continuada acreditades pels membres del CAC ha estat de 1.472 hores. Del total d’hores acreditades, el 87% han estat en activitats de formació en el mateix CAC i el 97% han estat de contingut tècnic.

Per facilitar el compliment dels requeriments de formació continuada als actuaris, el CAC porta a terme una intensa activitat de formació. A final de l’any 2020 s’hauran organitzat 29 activitats, des del mes d’abril en modalitat online, en què es preveu que hi participaran més de 1.500 persones amb un total de 2.500 hores de formació. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en què han participat més de 2.300 persones.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

Webinar adaptació dels estàndards actuarials

 

CONFERÈNCIA “ADAPTACIÓ DELS ESTÀNDARDS ACTUARIALES ESAP1, ESAP2, ESAP3 i ISAP3” AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

El 17 de novembre passat de 2020 es va dur a terme la “Presentació dels Estàndards Actuarials ESAP1, ESAP2, ESAP3 i ISAP3”, portada a terme pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Una de les principals missions dels col·legis professionals és facilitar les millors pràctiques professionals dels seus membres, orientant-los en l’aplicació pràctica dels coneixements acadèmics.

Un dels instruments que materialitza l’aplicació pràctica dels coneixements acadèmics dels actuaris són els Estàndards Professionals.

Els Estàndards Professionals de major nivell entre els actuaris són els que elaboren l’AAE (Actuarial Association of Europe) i la IAA (International Actuarial Association), les dues associacions d’actuaris de les quals el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC ) és membre de ple dret.

El CAC ha impulsat la creació d’un grup de treball que ha dut a terme l’adaptació d’alguns dels Estàndards més significatius de la professió actuarial, concretament:

ESAP1: Estàndard de la AAE de la Pràctica Actuarial General.
ESAP2: Estàndard de la AAE de la Funció Actuarial.
ESAP3: Estàndard de la AAE del Procés ORSA en Solvència II.
ISAP3: Estàndard de la IAA de la Pràctica Actuarial en relació amb la Norma Comptable IAS19 de Beneficis per a Empleats.

El grup de treball, integrat pels actuaris Jordi Margarit, Kamal Mustafa, María Jesús Romero, Jaume Quibus i Joan Serra, ha estat coordinat per Albert Ferrando i Xavier Plana.

L’objectiu del CAC és que els Estàndards siguin coneguts pels actuaris i aplicats, en la mesura del possible, en la seva pràctica professional, en línia amb les millors pràctiques dels col·legis i associacions d’actuaris de tot el món.

Els Estàndards esmentats estan a disposició de les persones interessades a la pàgina web de CAC. https://actuaris.org/estandards-professionals/

Descarrega presentacions
Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org).

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 15 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit prop de 1.500 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Webinar Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT: REPTES PER AL SECTOR ASSEGURADOR” AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 12 de novembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador”.

Van participar en la conferència, Clara Armengol, directora de sostenibilitat de Sabadell Zurich Assegurances i membre de la Junta del CAC, Pedro Del Pozo, responsable del departament d’Economia i Finances d’Unespa, Jaume Iglésies, director executiu d’UBS Wealth Management AG i Josep Maria Canyelles, soci de Vector 5/Excel·lència i Sostenibilitat.

La Comunitat Europea ha regulat normativa d’obligat compliment sobre Sostenibilitat, amb la finalitat que les administracions públiques, empreses i particulars adoptin hàbits i comportaments més sostenibles, que ajudin a reduir el canvi climàtic i els seus efectes, potencialment catastròfics.

La Sostenibilitat suposa un seguit de reptes i noves oportunitats per al sector financer i més en particular per al sector assegurador.

La sostenibilitat afecta molts aspectes de les entitats financeres: governança, la gestió de riscos, inversions (que hauran de ser socialment responsables), entre d’altres, i per tant en la tasca dels actuaris.

Clara Armengol va parlar de l’Agenda 2030 de l’ONU, dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) i de la importància de valorar els impactes en el medi ambient de la nostra activitat. Va comentar que la inversió necessària per abordar els primers impactes dels objectius ODS es va valorar en 180 mil milions d’euros i que això requereix la col·laboració entre els estats i les empreses privades, entre elles les entitats asseguradores. Va parlar dels propers reptes per a les entitats asseguradores, entre d’altres: adequació a les exigències normatives, gestió adequada dels riscos mediambientals, definició del seu posicionament estratègic i dur a terme una transformació cap a societats més sostenibles.

Pedro Del Pozo va parlar dels principals reptes que afecten el sector assegurador, entre d’altres: l’adaptació del Reglament 2019/2088 de sostenibilitat dels serveis financers, d’aplicació a partir de març de 2021, la taxonomia de les inversions sostenibles, desenvolupada pel Reglament 2020/852, de juny de 2020, en el qual fixen objectius mediambientals, de la directiva d’informació no financera, del pacte verd europeu, de les modificacions de les directives Solvència II i IDD, que incorporen els riscos de sostenibilitat, etc. Finalment, el Sr, Del Pozo va comentar que la sostenibilitat forma part de l’ADN del sector assegurador des de fa molts anys i de l’oportunitat per al sector assegurances de fomentar i millorar el nivell d’assegurament entre ciutadans i empreses per contrarestar els efectes perniciosos del canvi climàtic

Jaume Iglésies va parlar de l’evolució de les “finances sostenibles”, que avui dia figura en el primer lloc de la cartera d’inversions que les entitats financeres ofereixen als seus clients, amb una àmplia acceptació per part seva. Va comentar que actualment el 85% dels clients institucionals es mostren interessats en la inversió en actius “sostenibles” i que aquesta tendència es consolidarà en el futur. Així mateix va incidir en la importància de la sostenibilitat com un indicador de bona gestió empresarial, valorant aspectes com tractar bé als empleats, a través de la diversitat, bones condicions de treball i formació, tractar bé els clients, mitjançant la qualitat i seguretat dels productes oferts, entre d’altres.

Finalment, Josep Maria Canyelles va comentar que el desenvolupament sostenible és un dels grans reptes de la Humanitat i que té mes valor, si és possible, a partir dels efectes de la pandèmia covid 19, que han augmentat la sensibilitat de la Societat cap a aquesta transcendental matèria. Segons el seu parer la sostenibilitat ha de formar part dels compromisos corporatius de les entitats, que han de traslladar els seus compromisos en matèria de sostenibilitat a accions concretes, de les que han de retre comptes a la memòria de responsabilitat social.

Descarrega presentació

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 14 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit més de 1.400 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Conferència de D. Sergio Álvarez, director general de la DGSFP en el CAC

CONFERÈNCIA “QÜESTIONS ACTUALS EN LA REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LES ASSEGURANCES PRIVADES” A CÀRREC DE D. SERGIO ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA DGSFP, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

El passat 29 d’octubre de 2020 va dur a terme la conferència “Qüestions actuals en la regulació i supervisió de les assegurances privades”, a càrrec del Sr. Sergio Álvarez, director general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), organitzada pel CAC.

El Sr. Sergio Álvarez va comentar diversos temes de la màxima actualitat per al sector assegurador i la professió actuarial.

En primer lloc va parlar dels impactes en les entitats asseguradores de tot el món, d’un escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, que empeny a les entitats asseguradores a prendre més riscos en les seves inversions i a llançar nous productes de vida que requereixen un major assessorament.

Va parlar també de la importància per a les asseguradores de vida de l’adequada gestió del risc de longevitat i de la propera publicació de normativa per a l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes en l’exercici 2020.

Va comentar l’impacte de la crisi sanitària de la pandèmia covid-19 i de la magnífica reacció de el sector, que ha implementat amb èxit plans de contingència per assegurar la continuïtat del negoci i mantenir el servei als seus clients.

Va destacar l’elevada solvència del sector assegurador espanyol, amb una ràtio mitjana de solvència superior al 200% del mínim exigible i de la importància de tenir cura de la liquiditat de les inversions en aquests moments tan especials.

Descarrega ponència DGSFP

Va comentar també els efectes de la pandèmia covid-19 en les diferents modalitats d’assegurança del nostre país, de la importància de la gestió del risc reputacional i de l’adequada gestió dels ciberriesgos, que s’han incrementat a causa de la creixent digitalització de la nostra economia ja la generalització de treball a distància.

En l’apartat regulador, ha comentat que s’està treballant en la revisió de la directiva Solvència II, en la norma comptable NIIF 17, en finances sostenibles i en el desenvolupament de la normativa sobre productes de pensió paneuropeus.

Va destacar també el suport de la DGSFP al sector assegurador, entre d’altres, mitjançant la reducció de càrregues operatives i mitjançant el suport a l’assegurança de crèdit, amb l’ampliació de les capacitats de la reassegurança a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Finalment va destacar la important tasca dels actuaris, figura fonamental en la gestió de les entitats asseguradores, animant al CAC a seguir amb les seves activitats de formació i de divulgació de la ciència actuarial.

Abans de la conferència es van presentar les dues revistes ADC 21 publicades pel CAC l’any 2020. La presentació va ser duta a terme pel Sr. Emilio Vicente, director de la revista. Les revistes es poden consultar a la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Descarrega presentació revista

La jornada va ser presentada per la Sra. Marisa Galán, membre de la Junta de CAC.

L’any 2020, el CAC segueix mantenint la seva aposta decidida per la formació dels actuaris. Des de gener fins a l’octubre el CAC ha organitzat un total de 21 activitats en què han participat més de 1.000 persones, amb més de 2.000 hores de formació impartides, des d’abril en format 100% online.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i i els seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.300 persones, amb un total de 16.000 hores de formació.

ECA 2021 (Postponed to 2022)

ECA2021 postponed to 2022

Due to the current and expected restrictions related to COVID-19, the Board of the AAE has decided to postpone ECA 2021 (scheduled to take place in Madrid, Spain, on 3-4 June 2021) to June 2022.

All parties involved in the organisation of the event are now working on making arrangements for ECA 2022 in June 2022.

The final dates of ECA 2022 will be communicated with you as soon as the information is available. The venue in 2022 will (again) be Madrid, Spain.

European Congress of Actuaries 2021

Pel vostre interès us informem que els dias 3 i 4 de juny del 2021, tindrà lloc el ECA 2021 (Congrès Europeu d’Actuaris en les seves sigles en anglès) www.eca2021.eu

Recordar-vos que el proper 31 d’octubre acabarà la data per presentar treballs Call for Papers.

Webinar Impacte dels hàbits saludables en l’esperança de vida

 

El passat 15 d’octubre de 2020 es va dur a terme la conferència “L’impacte dels hàbits saludables en l’esperança de vida”, a càrrec de Lidia Martínez, Núria Moreno i Emilio Vicente, actuaris del Grup de Treball de Pensions del CAC.

En la conferència es va parlar del concepte “actuarial” d’esperança de vida i de com aquesta ha evolucionat al nostre país i arreu del món. Van comentar que actualment, l’esperança de vida a Espanya és una de les més grans del món, el que sens dubte afecta la nostra societat i, especialment, al nostre sistema de salut i de pensions.

Van comentar que l’esperança de vida depèn de molts factors, i no només de l’edat i de sexe. En ella incideixen diferents “hàbits” de la nostra vida, que podem modificar per aconseguir una vida més llarga i saludable.

Entre d’altres factors, han comentat que la nostra esperança de vida pot dependre de l’entorn familiar en què vivim, de l’excés de pes, del consum d’alcohol i de tabac, de la pràctica regular de l’esport i del nivell d’estrès en què es desenvolupa la nostra vida.

Tots aquests factors han estat estudiats per metges i actuaris i, amb ells, han elaborat estudis que, juntament amb l’edat i el sexe, estimen la nostra esperança de vida.

En la conferència es va presentar la calculadora desenvolupada pel CAC, amb la col·laboració de Nacional de Reaseguros, que estima l’esperança de vida amb les nostres dades personals (edat i sexe) i amb informació d’alguns dels nostres hàbits. La calculadora informa de com es pot incrementar l’esperança de vida variant alguns dels nostres hàbits, estimulant sens dubte a portar una vida més saludable.

La calculadora es pot utilitzar en el següent enllaç: https://actuaris.org/calculadora01/

El CAC mitjançant el desenvolupament d’aquesta calculadora pretén conscienciar els ciutadans sobre la importància de seguir hàbits saludables i com ells poden repercutir en que la nostra vida sigui més llarga i plena. Al mateix temps pretén acostar a la societat els treballs de la ciència actuarial, de vegades poc coneguts.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de l’covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC.

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 12 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit prop de 700 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha realitzat 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Webinar de Rosa Salas i Ana Claudia Orza de WTW

CONFERENCIA DE ROSA SALAS Y ANA CLAUDIA ORZA, DE WILLIS TOWERS WATSON, EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El pasado 30 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la conferencia “El valor de la automatización de procesos actuariales para la industria aseguradora”, a cargo de la Sra. Rosa Salas y de la Sra. Ana Claudia Orza, directoras de Willis Towers Watson.

La Sra. Salas y la Sra. Orza hablaron de la creciente demanda de la automatización de procesos actuariales en las aseguradoras con el objetivo de aumentar su eficiencia, proceso que se ha acelerado por la crisis derivada del covid 19, que pone de manifiesto la necesidad de aumentar la productividad en las entidades.

En este contexto se observa como la industria del seguro está empezando a llevar a cabo programas de transformación de gran calado.

Las compañías de seguros se encuentran en una encrucijada a la hora de abordar los retos utilizando métodos tradicionales o bien afrontándolos de una manera diferente, utilizando tecnologías a su alcance para hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y más sostenible.

La tendencia es que cada vez más compañías están abordando nuevos enfoques con el uso de tecnologías que permiten la automatización de procesos y la computación en la nube.

En opinión de la Sra. Salas y de la Sra. Orza, la automatización de procesos con el uso de las modernas tecnologías es un potente impulsor que acelera la transformación y aporta grandes beneficios a las entidades.

Finalmente comentaron que la automatización de procesos actuariales no es algo exclusivo de las grandes entidades, si no que el coste decreciente de las tecnologías y las habilidades de los nuevos profesionales, entre ellos los actuarios, lo pone al alcance de prácticamente todas las entidades.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferencia se enmarcó en el nuevo Programa de Webinars impulsado por el CAC, con el objetivo de potenciar sus actividades de formación continuada, adaptadas a la nueva situación derivada del covid 19.  Los webinars son gratuitos y se puede acceder a ellos mediante inscripción previa, que se puede formalizar a través de la página web del CAC (www.actuaris.org).

Desde el 16 de abril de 2020 se han llevado a cabo 11 webinars, con temas de la máxima actualidad, a las que se han inscrito cerca de 700 personas.

El CAC lleva a cabo una importante labor de formación para sus más de 500 colegiados y empleados de sus 37 miembros protectores. En los últimos 5 años ha llevado a cabo 81 actividades de formación, en las que han participado 2.345 personas, con un total de 16.291 horas de formación.

Clausura del curso La Función Actuarial

CLAUSURA DEL CURSO “LA FUNCIÓN ACTUARIAL”, EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El pasado 29 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la clausura de la tercera edición del curso La Función Actuarial, organizado por el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

En el curso, de modalidad online, se abordaron los aspectos fundamentales que establece la legislación española sobre la Función Actuarial.

En primer lugar se revisó el marco regulatorio de la Función Actuarial, sus responsabilidades y tareas, independencia de la misma, relación con las otras Funciones y su adaptación a los nuevos retos de la norma contable IFRS17.

Se abordó también aspectos relacionados con la revisión de la política de suscripción: suficiencia de primas, profit testing para nuevos productos, perfil de riesgo, anti selección, política de pricing, etc.

También se revisaron los aspectos relacionados con la evaluación de la suficiencia de provisiones técnicas, la política de reaseguros y la gestión de riesgos de la entidad.

Finalmente, se analizaron los diferentes informes que debe emitir el actuario, relacionados con la Función Actuarial, destinados al Órgano de Administración de la entidad aseguradora y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

El curso fue llevado a cabo por actuarios de BDO, EY, Guy Carpenter, Management Solutions, MGS Seguros, Serfiex y Zurich Seguros, colaboradores habituales en las actividades de formación del CAC.

En el curso han participado actuarios de España, Andorra y Latinoamérica.

En el año 2020, el CAC sigue manteniendo su apuesta decidida por la formación de los actuarios. Desde enero hasta septiembre, el CAC ha organizado un total de 16 actividades en las que han participado más de 800 personas, con un total de 1.300 horas de formación impartidas, desde abril en formato 100% online.

El CAC lleva a cabo una importante labor de formación para sus más de 500 colegiados y sus 38 miembros protectores. En los últimos 5 años ha llevado a cabo 81 actividades de formación, en las que han participado 2.300 personas, con un total de 16.000 horas de formación.

Barcelona,  30 de septiembre de 2020.

Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

Us adjuntem la Presentació i la Memòria Anual de l’exercici 2019 que se sotmetrà a la vostra aprovació a l’Assemblea Anual Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del proper dia 15 de setembre de 2020, a les 19 hores, i a la sala B de Foment del Treball, Via Laietana, 32, de Barcelona. 

Donades les circumstàncies actuals derivades del covid 19, que limiten l’aforament de les reunions presencials a un màxim de 10 persones, us demanem que qui vulgui assistir presencialment, tot i que no és aconsellable, ens ho comuniqui el més aviat possible. 

Finalment, us informem també que podreu seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts.

Els que estigueu interessats en seguir l’Assemblea per videoconferència us preguem ens ho digueu el abans del 14 de setembre de 2020 per correu electrònic a actuaris@actuaris.org, per poder enviar-vos per correu electrònic ll’enllaç.

Rep una cordial salutació.

Miquel Viñals
President.


 

Bon dia,

Us recordem que el proper dia 15 de setembre de 2020, a les 19 hores, i a la sala B de Foment del Treball, Via Laietana, 32, es farà l’Assemblea Anual Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC). 

Donades les circumstàncies actuals derivades de la covid 19, que limiten molt l’aforament de les reunions presencials, per prudència i per vetllar per la salut de tots/tes, us demanem feu servir prioritàriament la Delegació de Vot, que podeu enviar signada al CAC, el més aviat possible, per correu ordinari o bé per correu electrònic a jcelma@actuaris.org.

DESCARREGAR DELEGACIÓ DE VOT

Finalment, us informem també que podreu seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts. Els que estigueu interessats en seguir l’Assemblea per videoconferència us preguem ens ho digueu abans del 14 de setembre de 2020 per correu electrònic (actuaris@actuaris.org), per poder enviar-vos l’enllaç.

Rep una cordial salutació.

Miquel Viñals
President.


 

Benvolgut/da col·legiat/da,

Un informem que la Junta del CAC del 14 de juliol de 2020 ha decidit convocar l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, pel dimarts 15 de setembre de 2020, a les 19 hores, a Foment del Treball, Via Laietana, 32, sala B

Els actes previstos esdevindran d’acord amb el següent Ordre del Dia:

  1. Recensió, per part del president, dels fets més importants esdevinguts durant l’any 2019.
  2. Aprovació de la gestió realitzada per la junta de govern, dels comptes anuals de l’any 2019 i del pressupost per a l’any 2020.
  3. Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna.
  4. Precs i preguntes.

Us adjuntem enllaç a la carta formal de convocatòria (enllaç) i al document per a la delegació de vot (enllaç), que també rebreu en els propers dies per correu ordinari, com preveuen els Estatuts, juntament amb la Delegació de Vot.

Donades les circumstàncies actuals, per prudència i per vetllar per la salut de tots/tes, us demanem feu servir prioritàriament la Delegació de Vot, que podeu enviar signada al CAC, el més aviat possible, per correu ordinari o bé per correu electrònic a actuaris@actuaris.org.

No obstant, pels col·legiats que vulguin venir a l’Assemblea, el Col·legi vetllarà per mantenir totes les mesures d’higiene i prevenció de riscos derivats de la Covid-19 que preveu la normativa legal.

Finalment, us informem també que podreu seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts. Els que estigueu interessats en seguir l’Assemblea per videoconferència us preguem ens ho digueu abans del 7 de setembre de 2020 per correu electrònic (actuaris@actuaris.org), per poder enviar-vos per correu electrònic la invitació per seguir l’Assemblea per internet.

Rep una cordial salutació.

Miquel Viñals

President.

Programa de Formació Professional Contínua (CPD) en el CAC

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) disposa d’un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat disposa d’un “Compte CPD” personalitzat en la qual s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i/o actualitzar el “Compte CPD” a través de la pàgina web.

A causa de la covid 19, el CAC va ampliar a 30 de juny de 2020 el termini per informar de les activitats de formació de l’any 2019.

Un cop finalitzat aquest termini, el CAC ha certificat un total de 8.134 hores de formació, corresponent a activitats de l’any 2019.

Del total d’hores de formació certificades, el 80% es corresponen a activitats de formació en el mateix CAC i el 92% han estat activitats de contingut tècnic.

Els Actuaris que hagin realitzat les hores establertes, rebran un Certificat CDP on acreditarà aquesta Certificació Anual.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en què han participat més de 2.300 persones.

Barcelona,22 de ​​juliol de 2020