Webinar de Santiago Romera, soci director de AREA XXI, al CAC

CONFERÈNCIA DE SANTIAGO ROMERA, SOCI DIRECTOR DE AREA XXI, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 7 de maig de 2020 es va dur a terme la conferència La gestió de riscos en les entitats asseguradores, a càrrec del Sr. Santiago Romera, soci director de AREA XXI.

El Sr. Romera va comentar la importància que té per a les asseguradores la identificació i la gestió dels riscos, eina fonamental per a l’assignació eficient del capital, cada vegada més important en un mercat financer altament competitiu.

Segons el parer del Sr. Romera, les entitats asseguradores que gestionen els seus riscos de forma òptima poden aconseguir beneficis, satisfer les necessitats dels seus accionistes i complir amb els requeriments normatius.

Per a la gestió òptima dels riscos és necessari, en opinió del Sr. Romera, l’aprenentatge d’una metodologia adequada, preparar i implementar els desenvolupaments adequats, prioritzar tasques i estratègies d’acord amb el criteris de materialitat, disposar de dades i informació necessàries i de qualitat, traçar els circuits i processos de gestió de riscos, disposar de les eines adequades, i fonamentalment, disposar d’una organització centrada en la gestió del risc.

Descarrega Ponència
Veure vídeo Ponència

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 12 de maig de 2020

Webinar de Judith Pujol, sòcia FAAS de EY, al CAC

CONFERÈNCIA DE JUDITH PUJOL, SÒCIA FAAS DE EY, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 30 d’abril de 2020 va dur a terme la conferència Per què és necessària una regulació com Solvència II? , A càrrec del Sra. Judith Pujol, sòcia FAAS de EY.

La Sra. Pujol va comentar l’evolució de la normativa Solvència II, que ha modificat la gestió de les entitats asseguradores a tot el món.

Va comentar que la Directiva de Solvència II, publicada al desembre de l’any 2009, portava anys gestant-se i que la crisi financera mundial, a partir de l’any 2008, després de la fallida del banc Lehman Brothers, va accelerar la seva aprovació.

La Directiva de Solvència II va ser adaptada a la regulació espanyola en l’any 2015, mitjançant la Llei 20/2015 de 14 de juliol (LOSSEAR) i el Reial Decret 1060/2015 (ROSSEAR), que van entrar en vigor l’any 2016.

Des de l’entrada en vigor el 2016 de la LOSSEAR i del ROSSEAR, la gestió de les entitats asseguradores ha canviat radicalment, amb un major pes en la gestió de riscos, quantificació de la solvència basada en els riscos i un reporting molt més exhaustiu.

Judith Pujol ens va parlar també dels principals efectes introduïts pel Reglament Delegat (UE) 2019/981. També va comentar els importants canvis que s’espera s’aprovin en l’any 2020 derivats de l’adaptació de la Directiva de Solvència II, que afectaran fonamentalment a les garanties a llarg termini i noves mesures de regulació macro prudencials, entre d’altres.

Descarrega la ponència

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació de el futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 11 de maig de 2020

Webinar de Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros

El pasado 16 de abril de 2020 se llevó a cabo el webinar El impacto del insurtech en el sector asegurador, a cargo del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS seguros.

El Sr. Rivera comentó que los modelos de negocio digitales han penetrado en todos los sectores de la sociedad en los últimos años.

Desde los años 90 con la aparición de Amazon, centrada inicialmente en la distribución de libros y actualmente a todo tipo de productos, cambiando el modelo de distribución, hasta las actuales fintech e insurtech, que están modificando los modelos de negocio y la gestión de las entidades financieras y aseguradoras.

Las nuevas tecnologías están impulsando el cambio: IA, IoT, blockchain, machine learning, big data, etc., posibilitan cambios impensables tan solo hace pocos años.

Por otro lado, el cambio del comportamiento de los clientes, cada vez más digitales, acelera la transformación hacia lo digital con nuevos servicios de la economía colaborativa.

Los modelos de distribución de seguros también están cambiando.

Las capacidades de las insurtech permiten acercar nuevos servicios al cliente, mayor personalización, mejoras en la experiencia-cliente e incrementos de la fidelización.

En los últimos años han aparecido gran cantidad de insurtech, alguna de ellas con mucho éxito: Metromile, Lemonade, Oscar, Zego, Weecover, Trop, Signaturit, Mi Legado Digital, entre otras.

En opinión del Sr. Rivera, el sector asegurador va a experimentar grandes cambios, derivados del desarrollo de las nuevas tecnologías. Los mayores impactos de entrada se van a ver en la gestión de riesgos, en la distribución y en la eficiencia y automatización de los procesos.

Todos estos cambios sofisticarán y modificarán el modelo “tradicional” en el que se desenvuelven las entidades aseguradoras, creando nuevas soluciones de negocio que cambiarán la industria.

Las entidades aseguradoras deben adoptar una actitud proactiva y liderar el cambio, si no quieren verse superadas por nuevos competidores que aparecen dispuestos a jugar un papel en el sector asegurador.

 Veure vídeo

La conferencia se enmarcó en el nuevo Programa de Webinars impulsado por el CAC, con el objetivo de potenciar sus actividades de formación continuada, adaptadas a la nueva situación derivada del covid 19.

Las webinars son gratuitas y se puede acceder a ellas mediante inscripción previa, que se podrá formalizar a través de la página web del CAC (www.actuaris.org).

Las webinars programadas a la fecha son las siguientes:

Num. data Webinar
1 2020.04.30 Per què és necessària una regulació com Solvència II?, A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Sòcia FAAS EY
2 2020.05.07 La gestió de riscos en les entitats asseguradors, A càrrec del Sr. Santiago Romera, Soci Director d’ Area XXI
3 2020.05.14 Accessibilitat, rellevància i simplicitat, eixos clau en la realitat digital, A càrrec del Sr. Joan Pérez Munné, Head of Organizational Excellence, d’ Allianz.
4 2020.05.21 Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu, A càrrec de Víctor Luís, Director de Gestió d’Inversions, de Vidacaixa
5 2020.05.28 Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la Covid 19, A càrrec del Sr. Enrique Álvarez, Investigador del Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
6 2020.06.04 Novetats sobre la futura norma comptable IFRS 17, A càrrec del Sr. Albert de Paz, Manager de Management Solutions.
7 2020.06.11 La influència i les noves tecnologies mèdiques en l’assegurança de salut, A càrrec de Dr. Juan Ramón González, de Fiatc.
8 2020.06.18 El sector assegurador davant el canvi climàtic: reptes i oportunitats, A càrrec del Sr. Miguel Ángel Mora, director Tècnic Actuarial de Nacional de Reaseguros.

En el CAC estamos convencidos que las dificultades actuales potenciarán la utilización de las nuevas tecnologías, que sin duda serán una herramienta fundamental en la formación del futuro.

El CAC lleva a cabo una importante labor de formación para sus más de 500 colegiados y empleados de sus 38 miembros protectores. En los últimos 5 años ha llevado a cabo 81 actividades de formación, en las que han participado 2.345 personas, con un total de 16.291 horas de formación.

Barcelona, 20 de abril de 2020

Webinar de Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros, al CAC

CONFERÈNCIA DE JORDI RIVERA, CEO DE DAS ASSEGURANCES, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 16 d’abril de 2020 va dur a terme la conferència L’impacte de l’insurtech en el sector assegurador, a càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS seguros.

El Sr. Rivera va comentar que els models de negoci digitals han penetrat en tots els sectors de la societat en els últims anys.

Des dels anys 90 amb l’aparició d’Amazon, centrada inicialment en la distribució de llibres i actualment a tot tipus de productes, canviant el model de distribució, fins a les actuals fintech i insurtech, que estan modificant els models de negoci i la gestió de les entitats financeres i asseguradores.

Les noves tecnologies estan impulsant el canvi: IA, IoT, blockchain, machine learning, big data, etc., possibiliten canvis impensables tan sols fa pocs anys.

D’altra banda, el canvi del comportament dels clients, cada vegada més digitals, accelera la transformació cap al digital amb nous serveis de l’economia col·laborativa.

Els models de distribució d’assegurances també estan canviant.

Les capacitats de les insurtech permeten apropar nous serveis a client, major personalització, millores en l’experiència-client i increments de la fidelització.

En els últims anys han aparegut gran quantitat d’insurtech, alguna d’elles amb molt d’èxit: Metromile, Lemonade, Oscar, Zego, Weecover, Trop, Signaturit, Mi Legado Digital, entre d’altres.

Segons l’opinió del Sr. Rivera, el sector assegurador experimentarà grans canvis, derivats de el desenvolupament de les noves tecnologies. Els majors impactes d’entrada es veuran en la gestió de riscos, en la distribució i en l’eficiència i automatització dels processos.

Tots aquests canvis sofisticaran i modificaran el model “tradicional” en què es desenvolupen les entitats asseguradores, creant noves solucions de negoci que canviaran la indústria.

Les entitats asseguradores han d’adoptar una actitud proactiva i liderar el canvi, si no volen veure superades per nous competidors que apareixen disposats a jugar un paper en el sector assegurador.

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Descarrega Ponència
Veure vídeo Ponència

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es podrà formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org). Aquí podeu veure el Llistat webinars programats.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació de el futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 20 d’abril de 2020.

Nou Programa de webinars del CAC

Amb l’objectiu de mantenir la seva intensa tasca de formació, i a causa de les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia covid 19, el CAC ha posat en marxa un Programa de Webinars, d’interès per actuaris i altres professionals.

Els webinars són gratuïts i es podrà accedir mitjançant inscripció prèvia, que es podrà formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Fins a la data el CAC ha programat 8 webinars, que són les següents:

Num.

data Webinar
1 2020.04.16 La Importància de l’Insurtech en el sector assegurador, A càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS.
2 2020.04.30 Per què és necessària una regulació com Solvència II?, A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Sòcia FAAS EY
3 2020.05.07 La gestió de riscos en les entitats asseguradors, A càrrec del Sr. Santiago Romera, Soci Director d’ Area XXI
4 2020.05.14 Accessibilitat, rellevància i simplicitat, eixos clau en la realitat digital, A càrrec del Sr. Joan Pérez Munné, Head of Organizational Excellence, d’ Allianz.
5 2020.05.21 Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu, A càrrec de Víctor Luís, Director de Gestió d’Inversions, de Vidacaixa
6 2020.05.28 Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la Covid 19, A càrrec del Sr. Enrique Álvarez, Investigador del Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
7 2020.06.04 Novetats sobre la futura norma comptable IFRS 17, A càrrec del Sr. Albert de Paz, Manager de Management Solutions.
8 2020.06.11

La influència i les noves tecnologies mèdiques en l’assegurança de salut, A càrrec de Dr. Juan Ramón González, de Fiatc.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 14 d’abril de 2020

Actuacions del CAC davant la pandèmia de la Covid 19

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) manifesta la seva preocupació per l’evolució i les conseqüències de l’expansió de la pandèmia SARS-COV-2 (Covid-19) per tot el món, i en particular, pels efectes especialment intensos al nostre país.

El CAC, en primer lloc, desitja expressar la seva solidaritat amb les persones i famílies que pateixen directament les conseqüències de la malaltia.

També desitja manifestar el reconeixement i admiració cap a tots els professionals, principalment en l’àmbit de l’assistència sanitària, que es troben al capdavant de la lluita contra la pandèmia de manera incansable, arriscant fins i tot la seva salut.

En aquestes circumstàncies, el CAC ha iniciat una campanya de recollida de fons entre els seus col·legiats i membres protectors.

Els fons recaptats es destinaran a el projecte de recerca clínica (#yomecorono) per frenar la pandèmia del coronavirus que porta a càrrec un equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l’Hospital Universitari Trias i Pujol, liderats per Dr. Oriol Mitjà i el Dr. Bonaventura Clotet, que estan treballant en un assaig clínic per trobar els fàrmacs que puguin servir per frenar la transmissió de virus SARS-COV-2 (Covid-19) i prevenir pandèmies futures.

 

El Covid 19 també ha afectat el funcionament habitual de CAC, com el de la majoria d’entitats del nostre país.

Les accions que el CAC ha adoptat són les següents:

 • 100% de l’equip en teletreball.
 • 100% Atenció telefònica i documentació digitalitzada.
 • 100% prestació de serveis a distància a col·legiats i empreses.
 • Reunions de la Junta a través videoconferència.
 • CPD (Continuous Professional Development) a l’objecte de que els Col·legiats puguin complir amb el nombre mínim anual d’hores de formació contínua:
  • Ampliació del termini del CPD
  • Formació On Line a través d’un programa de webinars gratuïts
 • Plataforma ACTUVIEW, d’accés a continguts especialitzats en temes actuarials a nivell internacional, i gratuït per als Col·legiats (http://actuaris.org/actuview).
 • Informes Especialitzats de l’Covid-19 a la web.

Esperem i desitgem que, amb la deguda prudència, la situació es normalitzi com més aviat millor, i que els danys siguin els menors possibles per al conjunt de la societat i en especial per al Sector Assegurador i Financer.

Barcelona, 6 de abril de 2020

Col·laboració del CAC amb les iniciatives d’actuació contra la Covid 19

Benvolguda, benvolgut,

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) desitja fer avinent la seva preocupació per l’evolució i les conseqüències de l’expansió de la pandèmia Covid 19 per tot el món, i en particular, per la seva afectació especialment intensa al nostre país.

En nom del conjunt de la professió, la Junta voldria, primer de tot, expressar la seva solidaritat amb les persones que pateixen directament les conseqüències de la malaltia. A les famílies que, malauradament, hagin patit la pèrdua d’algú estimat, desitgem fer-los arribar el nostre escalf i la nostra condolença en aquests moments tan difícils.

També voldríem palesar el nostre reconeixement i la nostra admiració envers tots els professionals, principalment en l’àmbit de l’assistència sanitària, que es troben al capdavant de la lluita contra la pandèmia de forma incansable, arriscant, sovint, fins i tot la seva salut.

En aquestes circumstàncies, la Junta considera que el CAC, com a entitat professional compromesa en el servei al nostre país, ha de col·laborar en l’esforç que el conjunt de la nostra societat està realitzant i, en aquest sentit, ha decidit per unanimitat de fer una aportació de 2.000 euros (dos mil euros) al projecte de l’assaig clínic per frenar la pandèmia del coronavirus, a càrrec d’un equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra el Sida, IrsiCaixa i l’hospital Universitari Trias i Pujol, liderats pel Dr. Oriol Mitjà i pel Dr. Bonaventura Clotet, que estan treballant en un assaig clínic per tal de cercar els fàrmacs que serviran per frenar la transmissió del virus SARS-COV-2 (Covid-19) i d’aquesta manera evitar en situacions futures el que estem vivint actualment.

La Junta creu també que aquesta iniciativa ha d’estar oberta a tots els col·legiats que s’hi vulguin afegir i, per tant, et proposem que, si ho desitges, facis una aportació, abans del proper 30 d’abril de 2020 al següent compte del CAC: ES40-0081-0057-3100-0118-8927. En aquest cas, preguem indiqueu el nom i cognoms del col·legiat que fa la donació, amb la referència Covid 19.

Tots els diners recollits, juntament amb l’aportació del CAC, seran lliurats al projecte abans esmentat.

En nom de la Junta, vull agrair-te molt especialment la teva col·laboració i el teu compromís.

Rep una cordial salutació.

 

Miquel Viñals

President.

Barcelona, 3 d’abril de 2020.

AJORNAMENT DATA ALTA FORMACIONS PROGRAMA CPD

AJORNAMENT DE LA DATA LÍMIT PER DONAR D’ALTA LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ AL COMPTE CPD DEL CAC AL 30 DE JUNY DE 2020.

Com sabeu, el CAC ha posat en marxa un Programa de Formació Continuada (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019. Teniu tota la informació a la pàgina web. http://actuaris.org/formacio-continuada-cpd/

Els col·legiats han de donar d’alta les activitats de formació fetes fora del CAC els anys 2018 i 2019 a través de la pàgina web.

La data límit per donar d’alta les activitats “elegibles” del 2018 i 2019, segons preveu el Reglament (que el podeu veure a la web) finalitzava el 31 de març de 2020.

Donades les actuals circumstàncies, condicionades pel confinament derivat del Covid 19, la Junta del CAC, a proposta del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD, ha acordat d’ajornar la data límit al 30 de juny de 2020.

Per tant, heu de donar d’alta les activitats que poden computar pel Programa CPD (cursos, conferències, publicacions, etc.), abans del 30 de juny de 2020, a través de la part privada de la pàgina web.

Si no el teniu (o no recordeu), el vostre codi d’usuari i password per accedir a la part privada de la web els podeu demanar al CAC (actuaris@actuaris.org).

Esperant i desitjant que tots i totes gaudiu de bona salut, rebeu una cordial salutació.

Miquel Viñals

President.

Barcelona, 25 de març de 2020.

AJORNAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

AJORNAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CAC.

Benvolguts col·legiats/des,

Degut als recents esdeveniments, la Junta del CAC, per raons de causa major i per responsabilitat social, hem decidit ajornar l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) que estava prevista pel dimecres dia 18 de març de 2020.

Quan les coses estiguin normalitzades, esperem que el més aviat possible, convocarem de nou l’Assemblea anual del CAC, del que us informarem oportunament.

Dir-vos també que el personal del CAC continuarà treballant, a través de “teletreball” fonamentalment. Per a qualsevol cosa us podeu adreçar al CAC a través de actuaris@actuaris.org. Per urgències podeu posar-vos en contacte amb el gerent, Joaquim Celma, al telèfon 636-322-919.

Des de la Junta desitjar-vos que passeu aquests dies de la millor manera i que cuideu molt la vostra salut i la dels vostres.

Salutacions cordials.

Miquel Viñals

President.

Barcelona, 16 de març de 2020.

AJORNAMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL CAC

Benvolguts/des,

D’acord amb les recomanacions de les Institucions Públiques, al igual que estan fent les universitats i altres centres educatius, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha decidit ajornar les activitats de formació previstes a la data.

Lamentem les molèsties ocasionades, per causes alienes a la nostra voluntat.

Quan sigui possible us informarem de la nova data en la que es podran fer les activitats ja programades.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el CAC a través de actuaris@actuaris.org, o be per telèfon al 933-190-818.

Atentament.

Miquel Viñals

President