Notícies Published by: 0

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE), ha posat en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 gener 2019.

El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats. El total d’hores de formació certificades, el 93% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 86% han estat activitats de contingut tècnic.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut a allò que està disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme més de 70 activitats de formació en què han participat més de 2.200 persones.