Published by: 0

L’Autoritat Financera Andorrana

L’Autoritat Financera Andorrana (d’ara endavant, l’AFA) vol procedir a la contractació de dos actuaris pel seu Servei de Supervisió i Control d’Assegurances.

 1. L’AFA desenvolupa les funcions d’autoritat de control i de supervisió del sistema financer i del sistema assegurador i reassegurador del Principat d’Andorra.
 2. Els objectius de l’AFA en el sector assegurador i reassegurador són els que preveu la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, entre d’altres:
  • a) promoure i vetllar pel bon funcionament del sistema assegurador i reassegurador andorrà;
  • b) vetllar per la salvaguarda de l’estabilitat i la reputació del sistema assegurador i reassegurador andorrà i promoure’n la confiança;
  • c) garantir-ne la transparència, promoure el desenvolupament ordenat del mercat de les assegurances i reassegurances i tutelar els drets dels prenedors, els assegurats i els beneficiaris;
  • d) promoure la competitivitat de la plaça asseguradora i reasseguradora andorrana a l’àmbit nacional i internacional;
  • e) realitzar les actuacions necessàries que requereix l’exercici de les seves funcions.

Requisits generals:

 • Titulació d’ensenyament estatal superior, de com a mínim el nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES), o una altra titulació superior equivalent, en l’àmbit de Ciències Actuarials i Financeres.

Coneixements i experiència requerits:

 • Experiència contrastada, preferiblement entre 8 i 12 anys al sector de les assegurances, o d’auditoria i/o consultoria d’entitats asseguradores a Andorra o a l’estranger
 • Es valorarà el grau de coneixement de regulacions relatives al sector assegurador com ara Solvència II i coneixements de normativa comptable com ara IFRS 4, 9, 17, etc.
 • Domini del català i/o castellà i anglès
 • Domini de les aplicacions informàtiques a nivell avançat (Excel, R, SQL, etc.)
 • Es valoraran el domini del francès i els coneixements d’altres idiomes
 • Es valorarà l’experiència internacional

Aptituds:

 • Flexibilitat, polivalència, proactivitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de gestió, d’organització i de planificació.
 • Sentit del compromís, discreció i honestedat.

Salari a convenir segon vàlua del candidat.

Edicte sencer:

https://www.bopa.ad/bopa/031069/Pagines/AFA20190808_12_32_35.aspx

Les persones interessades, de manera personal o representades per persona o entitat autoritzada a l’efecte, han d’adreçar una sol·licitud a l’AFA “selecció de personal – Actuari 19”, al C/ Bonaventura Armengol, 10 – Edifici Montclar, bloc 2, 4a Planta, AD500 Andorra la Vella, o bé per correu electrònic a recursoshumans@afa.ad, especificant com a referència “Actuari 19”, i acompanyada del currículum vitae, dels certificats acadèmics corresponents, del certificat d’antecedents penals, d’un certificat mèdic i d’una declaració jurada de no haver estat acomiadades de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu i de no estar incapacitades civilment, abans de les 13:00 hores del dia 16 de setembre del 2019.Es facilitarà, a tota persona interessada, qualsevol informació complementària que vulgui requerir per correu electrònic a recursoshumans@afa.ad especificant com a referència “Actuari 19 – consulta”.

To apply for this job email your details to recursoshumans@afa.ad