Convocatòria Assemblea General Ordinària

 

Us adjuntem la Presentació i la Memòria Anual de l’exercici 2019 que se sotmetrà a la vostra aprovació a l’Assemblea Anual Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del proper dia 15 de setembre de 2020, a les 19 hores, i a la sala B de Foment del Treball, Via Laietana, 32, de Barcelona. 

Donades les circumstàncies actuals derivades del covid 19, que limiten l’aforament de les reunions presencials a un màxim de 10 persones, us demanem que qui vulgui assistir presencialment, tot i que no és aconsellable, ens ho comuniqui el més aviat possible. 

Finalment, us informem també que podreu seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts.

Els que estigueu interessats en seguir l’Assemblea per videoconferència us preguem ens ho digueu el abans del 14 de setembre de 2020 per correu electrònic a actuaris@actuaris.org, per poder enviar-vos per correu electrònic ll’enllaç.

Rep una cordial salutació.

Miquel Viñals
President.


 

Bon dia,

Us recordem que el proper dia 15 de setembre de 2020, a les 19 hores, i a la sala B de Foment del Treball, Via Laietana, 32, es farà l’Assemblea Anual Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC). 

Donades les circumstàncies actuals derivades de la covid 19, que limiten molt l’aforament de les reunions presencials, per prudència i per vetllar per la salut de tots/tes, us demanem feu servir prioritàriament la Delegació de Vot, que podeu enviar signada al CAC, el més aviat possible, per correu ordinari o bé per correu electrònic a jcelma@actuaris.org.

DESCARREGAR DELEGACIÓ DE VOT

Finalment, us informem també que podreu seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts. Els que estigueu interessats en seguir l’Assemblea per videoconferència us preguem ens ho digueu abans del 14 de setembre de 2020 per correu electrònic (actuaris@actuaris.org), per poder enviar-vos l’enllaç.

Rep una cordial salutació.

Miquel Viñals
President.


 

Benvolgut/da col·legiat/da,

Un informem que la Junta del CAC del 14 de juliol de 2020 ha decidit convocar l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, pel dimarts 15 de setembre de 2020, a les 19 hores, a Foment del Treball, Via Laietana, 32, sala B

Els actes previstos esdevindran d’acord amb el següent Ordre del Dia:

  1. Recensió, per part del president, dels fets més importants esdevinguts durant l’any 2019.
  2. Aprovació de la gestió realitzada per la junta de govern, dels comptes anuals de l’any 2019 i del pressupost per a l’any 2020.
  3. Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna.
  4. Precs i preguntes.

Us adjuntem enllaç a la carta formal de convocatòria (enllaç) i al document per a la delegació de vot (enllaç), que també rebreu en els propers dies per correu ordinari, com preveuen els Estatuts, juntament amb la Delegació de Vot.

Donades les circumstàncies actuals, per prudència i per vetllar per la salut de tots/tes, us demanem feu servir prioritàriament la Delegació de Vot, que podeu enviar signada al CAC, el més aviat possible, per correu ordinari o bé per correu electrònic a actuaris@actuaris.org.

No obstant, pels col·legiats que vulguin venir a l’Assemblea, el Col·legi vetllarà per mantenir totes les mesures d’higiene i prevenció de riscos derivats de la Covid-19 que preveu la normativa legal.

Finalment, us informem també que podreu seguir l’Assemblea a través de videoconferència, tot i que el dret de vot s’haurà d’exercir presencialment o bé per delegació, d’acord amb els Estatuts. Els que estigueu interessats en seguir l’Assemblea per videoconferència us preguem ens ho digueu abans del 7 de setembre de 2020 per correu electrònic (actuaris@actuaris.org), per poder enviar-vos per correu electrònic la invitació per seguir l’Assemblea per internet.

Rep una cordial salutació.

Miquel Viñals

President.

Programa de Formació Professional Contínua (CPD) en el CAC

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) disposa d’un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat disposa d’un “Compte CPD” personalitzat en la qual s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i/o actualitzar el “Compte CPD” a través de la pàgina web.

A causa de la covid 19, el CAC va ampliar a 30 de juny de 2020 el termini per informar de les activitats de formació de l’any 2019.

Un cop finalitzat aquest termini, el CAC ha certificat un total de 8.134 hores de formació, corresponent a activitats de l’any 2019.

Del total d’hores de formació certificades, el 80% es corresponen a activitats de formació en el mateix CAC i el 92% han estat activitats de contingut tècnic.

Els Actuaris que hagin realitzat les hores establertes, rebran un Certificat CDP on acreditarà aquesta Certificació Anual.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en què han participat més de 2.300 persones.

Barcelona,22 de ​​juliol de 2020

Webinar de Miguel Ángel Menéndez, director del área de previsión y pensiones de Mercer

CONFERENCIA DEL SR. MIGUEL ÁNGEL MENÉNDEZ, DIRECTOR DEL ÁREA DE PREVISIÓN Y PENSIONES DE MERCER, EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El pasado 22 de junio de 2020 se llevó a cabo la conferencia “Presentación del Informe “Melbourne Mercer Global Pensions Index (MMGPI)” , a cargo del Sr. Miguel Ángel Menéndez, director del área de previsión y pensiones de Mercer.

El Sr. Menéndez presentó los aspectos principales de la 11ª edición del informe “Melbourne Mercer Global Pensions Index – MMGPI”, estudio que anualmente publica Mercer y que analiza y valora los sistemas de pensiones públicos y privados de 37 países, entre ellos España, que representan el 63% de la población mundial.

El estudio pretende llevar a cabo una valoración objetiva de los diferentes sistemas de pensiones públicos y privados de los 37 países, puntuando tres aspectos fundamentales: la suficiencia, los mecanismos de gobernanza y la sostenibilidad y los de los sistemas de pensiones.

En el apartado SUFICIENCIA, el informe MMGPI otorga al sistema público y privado de pensiones español la posición 13 sobre los 37 países del estudio. En este apartado el peso fundamental se debe a la aportación de las pensiones públicas, con una tasa de sustitución sobre los salarios del 78%, la segunda más alta entre los países de la OCDE. En cambio, el peso de las pensiones privadas es muy limitado, inferior al de otros países.

En el apartado GOBERNANZA (legislación, información a pensionistas, etc.), el índice MMGPI otorga al sistema de pensiones español la posición 22 sobre los 37 países del estudio.

En cambio, en el apartado SOTENIBILIDAD, el índice MMGPI otorga al sistema de pensiones español la posición 35 sobre los 37 países del estudio, una de las más bajas del estudio. Destaca el estudio las debilidades de nuestro sistema público de pensiones, un sistema de reparto, con un déficit de 18.000 millones de euros/año, con un futuro incierto de no acometer reformas urgentemente, dada la evolución de la demografía en nuestro país.

Finalmente, el Sr. Menéndez comentó algunas recomendaciones del informe MMGPI para el caso de España: entre otros, ajustar la edad efectiva de la jubilación y el importe de las pensiones a la esperanza de vida, incrementar la tasa de actividad, especialmente para el colectivo entre 55-65 años y potenciar el ahorro privado en sistemas de pensiones, especialmente en el ámbito de la empresa.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferencia se enmarcó en el nuevo Programa de Webinars impulsado por el CAC, con el objetivo de potenciar sus actividades de formación continuada, adaptadas a la nueva situación derivada del covid 19.

Desde el 16 de abril de 2020 se han llevado a cabo 10 webinars, con temas de la máxima actualidad, a las que se han inscrito más de 600 personas. El CAC lleva a cabo una importante labor de formación para sus más de 500 colegiados y empleados de sus 38 miembros protectores. En los últimos 5 años ha llevado a cabo 81 actividades de formación, en las que han participado 2.345 personas, con un total de 16.291 horas de formación.

Barcelona, 24 de junio de 2020

Webinar de Miguel Ángel Mora, director tècnic actuarial de Nacional de Reaseguros

CONFERÈNCIA DEL SR. MIGUEL ÁNGEL MORA, DIRECTOR TÈCNIC ACTUARIAL, DE NACIONAL DE REASEGUROS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 18 de juny de 2020 es va dur a terme la conferència “El sector assegurador davant el canvi climàtic: reptes i oportunitats“, a càrrec del Sr. Miquel Àngel Mora, director tècnic actuarial Nacional de Reaseguros.

El Sr. Mora ha comentat que el canvi climàtic és un dels majors reptes als quals s’enfronta la societat de segle XXI i és una de les principals preocupacions en les entitats asseguradores i reasseguradores.

Va explicar que el canvi climàtic s’ha accelerat en els darrers decennis, a causa dels impactes de l’efecte hivernacle, el que ha provocat que els esdeveniments extraordinaris (terratrèmols, ciclons, tempestes, sequeres, grans incendis, etc.) siguin cada vegada més freqüents i més devastadors.

El canvi climàtic afecta de manera notable també al nostre país que, amb clima molt divers, ha patit freqüents efectes atmosfèrics catastròfics en els últims anys (tempestes, vents huracanats, sequeres i terratrèmols, fonamentalment).

Va comentar que els esdeveniments catastròfics d’altres zones del planeta, per exemple al Carib, també afecten les asseguradores espanyoles, ja que aquesta zona hi ha importants interessos econòmics d’empreses espanyoles (hotels, infraestructures, parcs eòlics, fonamentalment), que estan assegurats a Espanya per asseguradores locals.

Va destacar l’important paper que a Espanya suposa el Consorcio de Compensación de Seguros, un model únic, que assumeix els efectes dels esdeveniments catastròfics amb gran eficiència i que ha servit per reduir l’impacte dels esdeveniments catastròfics directament a les asseguradores.

Va parlar dels sistemes més habituals que utilitzen les asseguradores espanyoles per reassegurar els riscos catastròfics i dels utilitzats en altres mercats. Finalment va parlar de la necessitat que tot el sector s’impliqui en polítiques de responsabilitat social corporativa que ajudin a reduir la velocitat del canvi climàtic i els seus efectes econòmics i socials, que poden arribar a ser devastadors si no reaccionem a temps.

Descarrega presentació
Veure webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 9 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit prop de 600 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona, ​​19 de juny de 2020

Webinar de Dr Juan Ramón González director médico de Fiatc Seguros

CONFERÈNCIA DEL DR. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ, DIRECTOR MÈDIC DE FIATC ASSEGURANCES, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 11 de juny de 2020 es va dur a terme la conferència “La influència de les noves tecnologies mèdiques en els costos de l’assegurança de salut“, a càrrec de Dr. Juan Ramón González, director mèdic de Fiatc Assegurances.

El Dr. González va parlar de la irrupció de la tecnologia en la medicina en els darrers decennis i els seus efectes en l’assegurança de salut. En la seva opinió, les noves tecnologies permeten diagnòstics més precisos i accions quirúrgiques menys invasives i de menor cost, amb una recuperació més ràpida del pacient i una major esperança de vida.

D’altra banda, les noves tecnologies també comporten un cert “sobrediagnòstic” i l’aparició d’un nou col·lectiu de malalts crònics, molt demandant de serveis, cada vegada més costosos, el que afecta la rendibilitat del ram.

Segons els seu parer, els avenços tecnològics tindran un gran impacte en la medicina i en l’assegurança de salut, especialment la telemedicina i el diagnòstic a distància, el que sens dubte millorarà la valoració el servei per part dels assegurats.

Finalment va comentar els efectes de la covid 19 a Fiatc Assegurances, amb una important activitat en el ram de salut, i que disposa, a més, d’una clínica pròpia. En la seva opinió, els efectes de la covid 19 en l’assegurança de salut es veuran en els propers mesos, ja que moltes intervencions quirúrgiques, ja previstes, han estat ajornades per les urgències de la pandèmia. A més, hi ha hagut un cert recel dels assegurats a acudir als serveis mèdics, per por del contagi.

La covid 19 també afectarà a la rendibilitat de les assegurances de salut en el mig termini, ja que les asseguradores han assumit els costos derivats de la pandèmia, amb uns efectes en la salut dels assegurats infectats, alguns asimptomàtics, no del tot coneguts.

Descarrega ponència
Veure vídeo webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 8 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit prop de 600 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 12 de juny de 2020

Webinar d’Albert de Paz, mànager de Management Solutions

CONFERÈNCIA D’ALBERT DE PAZ, MÀNAGER DE MANAGEMENT SOLUTIONS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 4 de juny de 2020 es va dur a terme la conferència “Aspectes pràctics en l’aplicació de la norma comptable IFRS 17“, a càrrec d’Albert de Paz, Mànager de Management Solutions.

Albert de Paz va parlar de la problemàtica que per a les entitats asseguradores comporta la implementació de la norma comptable IFRS 17, que entrarà en vigor l’any 2023, i que modifica radicalment la comptabilització de les assegurances en les entitats asseguradores.

La norma es fonamenta en aspectes derivats de la Directiva Solvència II, que va ser adaptada al mercat espanyol l’any 2016.

També va comentar que l’aplicació dels estàndards de la norma comptable IFRS17 obliga a interpretar els principis fixats per a la norma per la IASB, així com la seva particularització a cada mercat i companyia d’assegurances. En el procés d’anàlisi prèvia sorgeixen diverses decisions a prendre, amb un impacte potencialment elevat per als resultats de l’entitat.

Durant la conferència es van comentar algunes de les implicacions de l’aplicació pràctica de la IFRS 17 que, d’acord a l’experiència de Management Solutions, que atresora un ampli coneixement en la matèria, poden ser rellevants per a la implantació dels estàndards en les companyies d’assegurances.

Descarrega

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 7 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 500 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona, ​​5 de juny de 2020

Webinar de Enrique Álvarez, investigador del grupo BIOCOSC de la UPC

CONFERÈNCIA D’ENRIQUE ÁLVAREZ, INVESTIGADOR DEL GRUP BIOCOMSC, DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 28 de maig de 2020 es va dur a terme la conferència “Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la COVID-19“, a càrrec d’Enrique Álvarez, investigador de el Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC), un dels grups d’investigadors més actius en l’anàlisi de la previsible propagació de la pandèmia Covid 19, que tant impacte està tenint a casa nostra i arreu del món.

Enrique Álvarez va presentar el treball realitzat en el grup de recerca BIOCOMSC sobre la predicció a curt termini de l’evolució de la pandèmia de la covid-19.

Concretament va explicar com es realitzen les prediccions a curt termini de nous casos, hospitalitzacions i UCIS, i de la seva rellevància tant sociosanitària com institucional, mostrant el tipus d’informació que es processa a nivell de la Comissió Europea i de qualsevol organisme interessat en les prediccions.

A més, va comentar com es poden fer estimacions a mig i llarg termini dels seus efectes per poder fer estimacions raonables a més de 5 dies vista. Aquests possibles escenaris futurs han de diferenciar-se de les prediccions calibrades a curt termini.

En la seva opinió, tot i no poder estimar rangs de fiabilitat precisos en les avaluacions d’escenaris, sí que es poden permetre prendre mesures preparatòries en funció de criteris d’avaluació de possibles riscos.

Descarrega Presentació
Veure Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de l’covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org). Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 6 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 400 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 2 de juny de 2020

Webinar de Víctor Luis, director de gestió d’inversions de VidaCaixa

CONFERÈNCIA DE VÍCTOR LUIS MASSANA, DIRECTOR DE GESTIÓ D’INVERSIONS DE VIDACAIXA, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 21 de maig passat es va dur a terme la conferència “Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu”, a càrrec de Víctor Luis Massana, director de gestió d’inversions de VidaCaixa, la principal entitat asseguradora de vida del mercat espanyol.

El Sr. Víctor Luis va comentar que les asseguradores fan front a nombrosos reptes de cara a un futur proper: els efectes de la pandèmia Covid 19, la incertesa macroeconòmica i geopolítica, els canvis en els hàbits de consum per part dels clients, la digitalització, etc.

Segons l’opinió del Sr. Lluís, la gestió de les inversions no és un repte menor per a les asseguradores. Les rendibilitats esperades de cara als propers anys, per a totes les classes d’actius són modestes, per sota de les seves mitjanes històriques.

A causa de la pressió en marges que està patint la indústria i de la persistència dels baixos tipus d’interès, la funció de la gestió de les inversions en les companyies asseguradores cobra cada vegada més importància.

Naturalment, això té implicacions per a la tipologia de les inversions, que tradicionalment han estat molt conservadores.

Segons l’opinió del Sr. Luis els factors que marcaran el futur de les inversions de les entitats asseguradores seran el major pes en les “inversions alternatives” i la creixent importància de les “sostenibilitat”, cosa que encaixa perfectament en l’objectiu prioritari de les asseguradores, orientades a la inversió a llarg termini.

Finalment va comentar els impactes de la pandèmia covid 19 en els mercats financers i, per tant, en les inversions de les asseguradores.

Descarrega Presentació

Veure vídeo Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org). Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 5 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 300 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha realitzat 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 25 de maig de 2020.

Webinar de Joan Pérez Munné, head of organizational excellence d’Allianz Seguros

CONFERÈNCIA DE JOAN PÉREZ MUNNÉ, RESPONSABLE D’ORGANIZATIONAL EXCELLENCE, D’ALLIANZ ASSEGURANCES, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 14 de maig passat es va dur a terme la conferència “Accessibilitat, Rellevància i Simplicitat, eixos clau en la realitat digital“, a càrrec de Joan Pérez Munné, head of organizational excellence, d’ALLIANZ SEGUROS, referent en processos de digitalització en entitats asseguradores.

El Sr. Pérez Munné, va comentar que la transformació digital s’ha d’entendre com un element estructural que modifica la nostra realitat i expectatives com a individus i consumidors, un veritable disruptor de mercat, que genera canvis en els clients.

En aquest entorn digital, segons l’opinió del Sr. Pérez Munné, les entitats asseguradores han de jugar un nou rol, superior a el de simples “productors d’assegurances”, en què el seu actiu principal sigui la relació amb el seu client, a qui proporcionar els productes i serveis més adequats en cada moment.

Les entitats, segons el Sr. Pérez Munné, han d’adaptar la seva visió corporativa, comportament i llenguatge a les expectatives del nou client, en un entorn clarament digital. L’adaptació s’ha de construir a través de 3 eixos:

  • Accessibilitat: garantir als clients la correcta accessibilitat als productes i serveis.
  • Rellevància: constituir-se com un actor rellevant per al consumidor, per al que es poden utilitzar tècniques de Data Analytics, Intel·ligència Artificial i Machine Learning.
  • Simplicitat: reduir l’esforç del client i aconseguir l’excel·lència de les operacions.
Descarrega Ponència
Veure vídeo Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org). Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 4 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit prop de 300 persones.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 20 de maig de 2020

Documentació sobre Covid 19

Aquí podeu consultar informació de molt d’interès sobre la pandemia COVID 19

 

Document de Marsh que conté “Informació sobre la protección contra el riesgo de pandemia“, de juny 2020.

Document de Guy Carpenter “Visión de Standard & Poor’s (S&P) sobre reaseguro global y los seguros de P&C y de vida en EE. UU.“, de juny 2020.

Document de l’Actuarial Society of South Africa (ASSA) “COVID-19 Considerations for Life Assurance Actuaries“, de maig 2020.

Document de PwC “Beyond COVID-19: Five key strategic priorities for a post-crisis world“,  de 4 de maig de 2020.

Document de l’AAE (Actuarial Association of Europe) “AAE position paper on Covid 19“, d’11 de maig de 2020.

Document de Kpmg “El impacto económico del COVID-19 y la respuesta de política económica“, de 26 d’abril de 2020.

Document de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19“, de 20 d’abril de 2020.

Document del Financial Stability Institute (FSI) of the Bank for International Settlements (BIS) “Insurance regulatory measures in response to Covid-19“,d’abril 2020.

Article del Banco de España “Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el covid 19”, de 20 d’abril de 2020.

Informe de Communty of Insurance “Covid – 19, Impacto y perspectivas para el seguro“, de 19 d’abril de 2020.

Document de Mckinsey & Company “COVID 19: Briefing materials“, de 3 d’abril de 2020.

Articles del Sr. Xavier Varea, actuari membre del CAC, publicats a La Vanguardia:
14/04/2020 – ¿Es posible frenar la pandemia sin tener certeza de a cuánta gente afecta ni cómo?
25/03/2020 – ¿Son efectivas las medidas de confinamiento para vencer alCovid-19?

Document del Solvency II Working Group de l’Actuarial Association of Europe sobre la Covid 19, de 3 d’abril de 2020.

Documentació rellevant d’EIOPA relacionada amb COVID 19:

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-urges-insurers-and-intermediaries-continue-take-actions-mitigate-impact_en

https://www.eiopa.europa.eu/content/update-other-measures-impacted-covid-19-pandemic_en

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-urges-reinsurers-temporarily-suspend-all-discretionary-dividend-distributions-and_en

https://www.eiopa.europa.eu/content/monthly-update-symmetric-adjustment-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-march-2020_en

Document de DELOITTE “Reacciones del sector asegurador ante el Covid-19 en torno al cliente y la comunicación“, de març 2020.

Document del Wheeler Institute for Business and Development de la London Business School “The economics of a pandemic: the case of Covid-19“, de 31 de març de 2020.

Document de l’IAIS “IAIS Executive Committee takes steps to address impact of COVID-19 on t’he insurance sector“,  de 27 de març de 2020.

Informe de OLIVER WYMAN, del grup MARSH, “RESPONDING TO COVID 19: primer, scenarios and implications”, de 25 de març de 2020.

Informes de GUY CARPENTER, del grup MARSH:

International Actuarial Association (IAA). Informació sobre Covid 19 – ENLLAÇ