Notícies Published by: 0

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT: REPTES PER AL SECTOR ASSEGURADOR” AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 12 de novembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador”.

Van participar en la conferència, Clara Armengol, directora de sostenibilitat de Sabadell Zurich Assegurances i membre de la Junta del CAC, Pedro Del Pozo, responsable del departament d’Economia i Finances d’Unespa, Jaume Iglésies, director executiu d’UBS Wealth Management AG i Josep Maria Canyelles, soci de Vector 5/Excel·lència i Sostenibilitat.

La Comunitat Europea ha regulat normativa d’obligat compliment sobre Sostenibilitat, amb la finalitat que les administracions públiques, empreses i particulars adoptin hàbits i comportaments més sostenibles, que ajudin a reduir el canvi climàtic i els seus efectes, potencialment catastròfics.

La Sostenibilitat suposa un seguit de reptes i noves oportunitats per al sector financer i més en particular per al sector assegurador.

La sostenibilitat afecta molts aspectes de les entitats financeres: governança, la gestió de riscos, inversions (que hauran de ser socialment responsables), entre d’altres, i per tant en la tasca dels actuaris.

Clara Armengol va parlar de l’Agenda 2030 de l’ONU, dels 17 objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) i de la importància de valorar els impactes en el medi ambient de la nostra activitat. Va comentar que la inversió necessària per abordar els primers impactes dels objectius ODS es va valorar en 180 mil milions d’euros i que això requereix la col·laboració entre els estats i les empreses privades, entre elles les entitats asseguradores. Va parlar dels propers reptes per a les entitats asseguradores, entre d’altres: adequació a les exigències normatives, gestió adequada dels riscos mediambientals, definició del seu posicionament estratègic i dur a terme una transformació cap a societats més sostenibles.

Pedro Del Pozo va parlar dels principals reptes que afecten el sector assegurador, entre d’altres: l’adaptació del Reglament 2019/2088 de sostenibilitat dels serveis financers, d’aplicació a partir de març de 2021, la taxonomia de les inversions sostenibles, desenvolupada pel Reglament 2020/852, de juny de 2020, en el qual fixen objectius mediambientals, de la directiva d’informació no financera, del pacte verd europeu, de les modificacions de les directives Solvència II i IDD, que incorporen els riscos de sostenibilitat, etc. Finalment, el Sr, Del Pozo va comentar que la sostenibilitat forma part de l’ADN del sector assegurador des de fa molts anys i de l’oportunitat per al sector assegurances de fomentar i millorar el nivell d’assegurament entre ciutadans i empreses per contrarestar els efectes perniciosos del canvi climàtic

Jaume Iglésies va parlar de l’evolució de les “finances sostenibles”, que avui dia figura en el primer lloc de la cartera d’inversions que les entitats financeres ofereixen als seus clients, amb una àmplia acceptació per part seva. Va comentar que actualment el 85% dels clients institucionals es mostren interessats en la inversió en actius “sostenibles” i que aquesta tendència es consolidarà en el futur. Així mateix va incidir en la importància de la sostenibilitat com un indicador de bona gestió empresarial, valorant aspectes com tractar bé als empleats, a través de la diversitat, bones condicions de treball i formació, tractar bé els clients, mitjançant la qualitat i seguretat dels productes oferts, entre d’altres.

Finalment, Josep Maria Canyelles va comentar que el desenvolupament sostenible és un dels grans reptes de la Humanitat i que té mes valor, si és possible, a partir dels efectes de la pandèmia covid 19, que han augmentat la sensibilitat de la Societat cap a aquesta transcendental matèria. Segons el seu parer la sostenibilitat ha de formar part dels compromisos corporatius de les entitats, que han de traslladar els seus compromisos en matèria de sostenibilitat a accions concretes, de les que han de retre comptes a la memòria de responsabilitat social.

Descarrega presentació

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 14 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit més de 1.400 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.