Notícies Published by: 0

 

El passat dimarts 8 de novembre de 2022 es va dur a terme la conferència “El rol de l’actuari a la Reassegurança”.

La conferència va estar a càrrec del Sr. Pedro Herrera, CEO de Nacional de Reaseguros i actuari de formació.

Pedro Herrera, Nacional de ReasegurosEl Sr. Herrera va comentar que la tasca de l’actuari al món reassegurador ha anat canviant al llarg del temps. De les funcions clàssiques de l’actuari, centrades en la creació de tarifes i la determinació de reserves, ha anat evolucionant cap a altres funcions, basades en la gestió dels riscos i de la volatilitat, mitjançant l’ús de tècniques actuarials i models predictius.

Va comentar les funcions més habituals de l’actuari en una entitat reasseguradora:

  • A l’Àrea Tècnica: fixació dels criteris de subscripció, elaboració dels pressupostos de sinistralitat, quantificació de les reserves i de les provisions sota Solvència II, creació de productes, disseny de contractes de reassegurança, models alternatius de transferència de riscos, anàlisi de rendibilitat de negocis, gestió de sinistres, valoració de models de riscos catastròfics, entre d’altres.
  • A l’Àrea de Retrocessió: el disseny de les cobertures adequades per reassegurar els seus propis riscos, garantint la solvència de l’entitat reasseguradora.
  • A l’Àrea de Subscripció: proposta, assessorament, valoració, negociació i acceptació dels programes de reassegurança.
  • A l’Àrea Financera: gestió d’inversions, de capital, de solvència i la relació amb les agències de ràting.
  • A l’Àrea Comercial: relació i suport a les asseguradores cedents.

El Sr. Herrera va comentar que la funció de l’actuari canviarà en un futur proper. L’automatització dels càlculs permetrà a l’actuari centrar-se en tasques de més valor afegit: anàlisi i valoració de riscos (climàtics, ciberriscos, entre d’altres) i de noves formes de reassegurança, un rol més dinàmic i amb més implicació en les decisions estratègiques de les reasseguradores.

Per a aquestes funcions, l’actuari haurà de desenvolupar nous atributs: capacitats multidisciplinàries, forts coneixements financers, capacitat resolutiva, habilitats en la comunicació, competència social i intercultural, treball en equip i creativitat.

També va comentar que la Reassegurança és un sector ple d’oportunitats per als actuaris, que s’estima que va facturar 350.000 milions de dòlars a tot el món l’any 2021.

Va afirmar que la Reassegurança ofereix un entorn professional divers, qualificat, dinàmic, innovador, molt valorat per les entitats asseguradores i que ofereix la possibilitat de conèixer altres mercats.

Va explicar que la Reassegurança ofereix nous camps als actuaris on treballar: índexs climàtics, models de valoració de riscos catastròfics, models de valoració de riscos de longevitat, d’envelliment, d’incapacitat i de dependència, riscos cibernètics, parades de la producció, transformació digital, entre d’altres.

Finalment va parlar de l’experiència de Nacional de Reaseguros, entitat líder al mercat nacional de reassegurances, en què el 20% de la plantilla compta amb la formació d’actuari, alguns ocupant llocs d’alta direcció.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació
Veure vídeo