Notícies Published by: 0

CONFERÈNCIA “QÜESTIONS ACTUALS EN LA REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LES ASSEGURANCES PRIVADES” A CÀRREC DE D. SERGIO ÁLVAREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA DGSFP, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

El passat 29 d’octubre de 2020 va dur a terme la conferència “Qüestions actuals en la regulació i supervisió de les assegurances privades”, a càrrec del Sr. Sergio Álvarez, director general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), organitzada pel CAC.

El Sr. Sergio Álvarez va comentar diversos temes de la màxima actualitat per al sector assegurador i la professió actuarial.

En primer lloc va parlar dels impactes en les entitats asseguradores de tot el món, d’un escenari prolongat de molt baixos tipus d’interès, que empeny a les entitats asseguradores a prendre més riscos en les seves inversions i a llançar nous productes de vida que requereixen un major assessorament.

Va parlar també de la importància per a les asseguradores de vida de l’adequada gestió del risc de longevitat i de la propera publicació de normativa per a l’aplicació de noves taules de mortalitat, amb efectes en l’exercici 2020.

Va comentar l’impacte de la crisi sanitària de la pandèmia covid-19 i de la magnífica reacció de el sector, que ha implementat amb èxit plans de contingència per assegurar la continuïtat del negoci i mantenir el servei als seus clients.

Va destacar l’elevada solvència del sector assegurador espanyol, amb una ràtio mitjana de solvència superior al 200% del mínim exigible i de la importància de tenir cura de la liquiditat de les inversions en aquests moments tan especials.

Descarrega ponència DGSFP

Va comentar també els efectes de la pandèmia covid-19 en les diferents modalitats d’assegurança del nostre país, de la importància de la gestió del risc reputacional i de l’adequada gestió dels ciberriesgos, que s’han incrementat a causa de la creixent digitalització de la nostra economia ja la generalització de treball a distància.

En l’apartat regulador, ha comentat que s’està treballant en la revisió de la directiva Solvència II, en la norma comptable NIIF 17, en finances sostenibles i en el desenvolupament de la normativa sobre productes de pensió paneuropeus.

Va destacar també el suport de la DGSFP al sector assegurador, entre d’altres, mitjançant la reducció de càrregues operatives i mitjançant el suport a l’assegurança de crèdit, amb l’ampliació de les capacitats de la reassegurança a través del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

Finalment va destacar la important tasca dels actuaris, figura fonamental en la gestió de les entitats asseguradores, animant al CAC a seguir amb les seves activitats de formació i de divulgació de la ciència actuarial.

Abans de la conferència es van presentar les dues revistes ADC 21 publicades pel CAC l’any 2020. La presentació va ser duta a terme pel Sr. Emilio Vicente, director de la revista. Les revistes es poden consultar a la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Descarrega presentació revista

La jornada va ser presentada per la Sra. Marisa Galán, membre de la Junta de CAC.

L’any 2020, el CAC segueix mantenint la seva aposta decidida per la formació dels actuaris. Des de gener fins a l’octubre el CAC ha organitzat un total de 21 activitats en què han participat més de 1.000 persones, amb més de 2.000 hores de formació impartides, des d’abril en format 100% online.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i i els seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.300 persones, amb un total de 16.000 hores de formació.