Cloenda Curs VB i Macros d’Excel

El dia 4 de juliol de 2019, amb la presència d’Antonio López, director general de Mutual Mèdica, es va clausurar el curs “VISUAL BASIC I MACROS D’EXCEL”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El curs es va dur a terme a la seu de Mutual Mèdica, a Barcelona, ​​i va estar a càrrec d’Emilio Vicente, actuari, responsable de la funció actuarial i de la funció de gestió de riscos de MGS Assegurances, i de Jordi Morató, actuari de l’àrea tècnica i de reassegurança, de Segurcaixa Adeslas.

En l’activitat actuarial és habitual la realització de càlculs per a la valoració de primes, provisions tècniques, disseny de productes, valoració de carteres, etc.

Els actuaris utilitzen habitualment bases de dades i fulls de càlcul per a la realització de treballs específics i per a la validació dels treballs dels sistemes informàtics de les entitats asseguradores.

Visual Basic (VBA), un dels llenguatges de programació més utilitzats pels actuaris, permet la creació de macros per a automatitzar determinats processos, augmentant la productivitat.

L’objectiu del curs és el d’oferir els coneixements necessaris de VBA per dur a terme mitjançant programació tot tipus de càlculs financers, estadístics i actuarials, utilitzant l’accés a bases de dades externes, com SQL Server o Acces.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Conferència La protecció de dades en les entitats asseguradores

El dia 27 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la conferència “LA PROTECCIÓ DE DADES A LES ENTITATS ASSEGURADORES”.

La conferència es va celebrar a la seu de Cuatrecasas, a Barcelona, ​​a càrrec d’Albert Agustinoy i de Jorge Monclús, soci i associat sènior de Cuatrecasas, respectivament.

El nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD), en vigor des de maig de 2018, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, defineixen el nou marc en el que les entitats asseguradores han de complir en l’àmbit de la privacitat de les dades.

Les entitats treballen en l’aplicació de la nova normativa, la qual cosa ha obligat a la revisió dels seus procediments i documentació per a la recollida i el tractament de les dades, cada vegada més complexos per la creixent importància dels canals digitals, que diversifiquen l’origen de la informació i dificulten el seu control.

En la conferència es van analitzar els criteris de les autoritats comunitàries i nacionals respecte el nou marc regulador. També es va posar de manifest que la informació i les dades són els principals actius de les entitats asseguradores, per la qual cosa han de parar molta atenció al seu tractament i protecció.

Es va parlar de l’especial risc que suposa per a les entitats el tractament de dades de salut dels assegurats, especialment protegides.

Finalment, comentar que un dels principals actius d’una entitat asseguradora és la seva Reputació, i que una inadequada gestió de les dades pot atemptar contra ella i comprometre el futur de l’entitat, en cas de fallida de la confiança dels seus assegurats.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ

Cloenda Curs Gestió actius i passius (ALM)

El dia 19 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar el Curs “GESTIÓ D’ACTIUS I PASSIUS (ALM) EN ENTITATS ASSEGURADORES”.

El curs es va dur a terme a Barcelona, ​​amb la col·laboració de Serfiex, consultora actuarial i de gestió de riscos, especialistes en ALM per entitats asseguradores.

Les entitats asseguradores de vida garanteixen tipus d’interès a llarg termini en les seves pòlisses, per exemple, en les rendes vitalícies. Per a això, prèviament han de dur a terme inversions a tipus d’interès superiors i terminis similars als compromisos, per reduir els seus riscos.

La gestió ALM permet minimitzar els riscos derivats de les variacions dels tipus d’interès, que afecten el valor dels passius (assegurances) i al valor dels actius (inversions afectes).

A conseqüència de l’entorn de baixos tipus d’interès en el qual ens trobem des de fa molts anys, una de les principals preocupacions de les entitats asseguradores és la de dur a terme una adequada gestió dels seus actius i passius (ALM), que permeti minimitzar el impacte en les seves provisions i fons propis derivats del descompte de fluxos d’ingressos (primeres i rendiments de les inversions) i despeses (prestacions i despeses), previstos a les seves assegurances, baixos els criteris de Solvència II i de la futura normativa comptable IFRS 17.

El curs va ser impartit per Rafael García, Enrique Abuín i Jordi Pagès, de Serfiex.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Cloenda de la Jornada de Provisió d’Assegurances de Vida

El dia 3 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “PROVISIÓ D’ASSEGURANCES DE VIDA: METODOLOGIES DE CÀLCUL”.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Zurich, a Barcelona, ​​en col·laboració amb Milliman, una de les firmes de consultoria actuarial i d’assegurances més grans del món.

A la Jornada es va abordar en profunditat les diferents metodologies utilitzades per les entitats asseguradores per a la valoració de les provisions d’assegurances de vida: la provisió tècnica, la provisió comptable i la provisió “best estimate”, utilitzada per al càlcul del balanç econòmic en l’entorn de Solvència II.

Addicionalment, les entitats asseguradores aborden els efectes de la norma comptable IRFS17, que entrarà en vigor l’any 2022 i que incorpora canvis substancials en la comptabilització de les provisions de les assegurances.

Les diferents metodologies tenen impactes molt substancials en el càlcul de les provisions de les assegurances de vida, que en el nostre mercat s’aproximen als 200.000 milions d’euros, el que afecta a la seva vegada, al balanç, patrimoni i als resultats de les entitats asseguradores.

El curs va ser impartit per Piero Bacigalupo, actuari per la Universitat Carlos III de Madrid i Mànager de l’oficina de Milliman a Madrid.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Cloenda Curs Aplicacions pràctiques de la NIIF 17

El dia 22 de maig de 2019 va clausurar el curs “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), es va dur a terme a la seu de MGS Seguros, a Barcelona.

En el curs, de 16 hores de durada, es van abordar els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d’assegurances, que es preveu entraran en vigor l’any 2022, amb importants impactes en diferents àmbits de les entitats asseguradores:

  • En la gestió de les dades, ja que els nous principis implicaran una major granularitat de càlcul, que exigirà un major control i govern de la qualitat de dades.
  • En la tecnologia, ja que els repositoris i motors de càlcul han de ser adaptats, incorporant components per a nous càlculs i requeriments.
  • En el negoci, ja que la gestió del negoci es veurà impactada en la mesura que es relaciona amb les provisions tècniques.
  • En el govern corporatiu i processos, ja que la comptabilitat actual haurà de ser revisada i adaptada a la nova normativa.

El curs va ser impartit per Diego Nieto i Miguel Ángel Merino (Mazars) i per Albert De Paz i Juan Jesús Marín (Management Solutions). Va ser coordinat per Emilio Vicente (MGS Assegurances). Tots ells professionals amb una dilatada experiència professional i docent.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Cloenda Curs Fonaments en Solvència II

El dia 15 de maig de 2019 es va clausurar el curs “FONAMENTS EN SOLVÈNCIA II”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), es va dur a terme a la seu de Fiatc Assegurances, a Barcelona.

El curs respon a una petició expressa de les entitats asseguradores, interessades en que els seus joves professionals “no actuaris” rebin una formació tècnica en els aspectes fonamentals de Solvència II, que els permeti assumir els coneixements necessaris per a l’exercici de les seves funcions (finances, comptabilitat, auditoria, control de gestió, etc.) amb més rapidesa i consistència.

En el curs, de 16 hores, es van analitzar els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos, les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital, el càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II, els requeriments en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, la gestió de l’ORSA, la funció actuarial, l’auditoria interna i els requeriments d’informació externa (QRT’S, SCFR, etc.), entre altres.

El curs va ser impartit per Anna Labayen (Area XXI), Jordi Pagès (Serfiex), Judith Pujol (KPMG) i Emilio Vicente (MGS Assegurances), i va ser coordinat per Olga Torrente, tots ells actuaris membres del CAC amb una dilatada experiència professional i docent.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Jornada sobre la valoració de les indemnitzacions en els accidents de trànsit

Dijous passat dia 11 d’abril de 2019, a l’Auditori de la Mútua dels Enginyers, de Barcelona, ​​es va celebrar la Jornada “Llei 35/2015, la valoració de les indemnitzacions per lucre cessant o dany emergent en accidents de trànsit i la necessitat del dictamen pericial actuarial“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Van participar en la Jornada el Sr. José Pérez Tirado, advocat expert en el Barem d’Automòbils, la Sra. Olga Torrente, actuaria i pèrit judicial especialista en peritatges d’indemnitzacions per danys i perjudicis, i el Sr. Angel Maya, responsable de sinistres d’Allianz .

A la Jornada es va analitzar la metodologia de càlcul de les indemnitzacions per lucre cessant i dany emergent del nou Barem d’Automòbils, d’acord amb les bases tècniques actuarials que el suporten.

Es va parlar dels diferents casos en què, al marge del barem, la Llei permet dur a terme una valoració actuarial específica, aquests són els casos en què les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereixin de les estimades en les bases tècniques del barem.

El Sr. Pérez Tirado, membre de la comissió d’experts del seguiment de la Llei 35/2015, va comentar que el Barem ha modificat substancialment la valoració de les indemnitzacions per accident de trànsit. També va comentar les diferents “finestres a la llei” que permeten reclamar indemnitzacions sensiblement diferents a les que estipula el Barem, aportant una valoració actuarial que ho justifiqui. Finalment va recomanar als advocats que comptin amb la col·laboració dels actuaris, especialment en els sinistres en què es reclamen quanties significatives.

La Sra. Torrente va exposar els aspectes fonamentals de la metodologia actuarial que suporta el Barem i va exposar diferents casos pràctics en els quals les quantitats aconseguides pels perjudicats van ser molt superiors a les que contemplava el Barem, derivades d’un estudi actuarial en els casos permesos per el barem, en els quals es van utilitzar dades “reals” de pensions públiques dels perjudicats i no les simplificacions generalistes de la base tècnica del barem.

Finalment, el Sr. Maya, va parlar de l’experiència de l’aplicació del Barem a la companyia d’assegurances Allianz. Va comentar que l’aplicació del barem ha estat molt positiu per a les víctimes d’accidents d’automòbils, que ha millorat la professionalització del sector i que es tracta d’un dels sistemes més avançats d’Europa. Va parlar de que les excepcions al Barem estan previstes en la Llei i en el Codi de Bones Pràctiques publicat per la DGSFP. També va comentar que, segons ell, en cas de sinistres amb grans lesionats l’existència d’un informe actuarial pot ajudar a delimitar les reclamacions i a facilitar els acords entre les parts.

Van assistir a la Jornada un total de 33 persones.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

Debat sobre el Futur de les Pensions amb els Partits Polítics

Dijous passat dia 4 d’abril de 2019, a l’Auditori Torre Banc de Sabadell, de Barcelona, es va celebrar un Debat sobre “El futur de les pensions”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i per la Càtedra ICEA-UB de la Universitat de Barcelona (UB), en què van participar diferents representants dels principals partits polítics que concorren a les eleccions d’abril de 2019.

Van participar en el Debat: Sergio Del Campo (Ciudadanos), Mercè Perea (PSC), Maite Rivero (PDeCAT), Josep Rufà (ERC) i Aina Vidal (En Comú Podem). El debat va estar moderat per la Clara Armengol (CAC).

En el debat es va parlar de la viabilitat i suficiència del sistema de pensions, de les propostes sobre l’edat ordinària de jubilació, de l’aplicació de l’índex de revalorització en les pensions i del factor de sostenibilitat, de les propostes dels diferents partits per assegurar la sostenibilitat de les pensions, dels sistemes complementaris i el seu possible foment i, finalment, de les mesures que s’haurien de dur a terme per millorar la formació dels ciutadans i la informació que haurien de rebre, per prendre les decisions adients, en el moment oportú.

Els participants es van mostrar partidaris de l’actual sistema de pensions de repartiment. Van comentar que s’haurien d’abordar reformes per assegurar la seva sostenibilitat, apuntant diferents propostes: millorar l’eficiència del sistema, passar als PGE algunes partides de despesa, actualment a càrrec de la seguretat social, alguns opinen que s’hauria d’augmentar el finançament del sistema mitjançant impostos , altres que s’hauria de considerar la totalitat de la vida laboral en el càlcul de les pensions, entre d’altres.

Respecte l’edat de jubilació, alguns consideren oportú vincular-la a l’esperança de vida, altres opinen que s’hauria de flexibilitzar el sistema, per permetre compaginar la jubilació i el treball, avançar la jubilació en cas de certes professions o de persones que portin cotitzats molts anys, per exemple.

Pel que fa al foment dels sistemes alternatius, l’opinió general és que s’haurien de fomentar els plans de pensions d’empresa (tercer pilar) i no els plans individuals (segon pilar). En aquest sentit, l’opinió general és que els baixos salaris dificulten l’estalvi, per a potenciar l’estalvi s’hauria d’abordar el problema dels baixos salaris i de la productivitat.

Pel que fa a la formació dels ciutadans, l’opinió general és que s’hauria d’introduir formació a les escoles, per ensenyar sobre les prestacions de la seguretat social i dels sistemes alternatius.

També es considera necessari informar de les pensions estimades a la jubilació, tal com preveia la reforma del 2011, evitant en tot cas l’alarmisme, donant confiança als ciutadans.

L’opinió general és que el sistema de pensions públic ha de ser sostenible i que les pensions han de permetre viure amb dignitat als ciutadans, per la qual cosa es requereixen millors salaris i majors cotitzacions al sistema de seguretat social.

Alguns participants van opinar que els països que potencien el segon i tercer pilar suporten millor les crisis econòmiques que els que no ho fan tant.

Tots els participants van destacar la necessitat de tornar als consensos del Pacte de Toledo i de treure el debat de les pensions del terreny electoral.

Finalment, van tancar el Debat Manuela Bosch (UB) i Xavier Varea (UB), agraint als participants la seva col·laboració, destacant les aportacions que la professió actuarial pot fer en aquesta matèria.

Incorporació Xavier Gómez Naches a la Junta de Govern

El dimecres 20 de març de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme l’Assemblea Anual del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’Assemblea, a proposta de la Junta de Govern, va aprovar el nomenament de Xavier Gómez Naches com a nou vocal de la Secció de Relacions Institucionals.

Xavier Gómez Naches té 55 anys i és actuari per la Universitat de Barcelona, ​​BSc Mathematics and Statistics per l’Open University britànica i diplomat en Alta Direcció d’Empreses per ESADE. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el Grup CaixaBank, on ha ocupat diferents posicions directives en els àmbits de comptabilitat, Solvència, Control Intern i Compliment Normatiu. Actualment és director de Control de MicroBank, entitat filial del Grup CaixaBank especialitzada en microfinances.

Porta a terme una intensa tasca de col·laboració amb el CAC, formant part de diversos comitès i grups de treball, entre ells el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC i el Grup de Treball de “Pensions i Seguretat social “. Així mateix, és el representant del Col·legi al task force de l’AAE “Role of Actuaries”.

El president del CAC, Sr. Miquel Viñals, li va donar la benvinguda i li va desitjar molts èxits en les seves noves funcions a la Junta.

El Sr. Viñals va destacar també que el CAC seguirà treballant per augmentar la col·legiació, millorar els serveis a col·legiats i protectors, consolidar un model de formació continuada modern que permeti facilitar als col·legiats les millors competències professionals i potenciar el reconeixement de la professió, entre altres.

Formació Professional Continua (CPD) del CAC

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha aprovat un Programa de Formació Professional Contínua (CPD) que està en vigor des de l’1 de gener del 2019.

El CAC ha seguit les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de l’Actuarial Association of Europe (AAE) per al llançament del Programa.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per al seguiment del Programa CPD s’ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per 5 col·legiats experts, que vetllen per la seva implementació.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme més de 70 activitats de formació en què han participat més de 2.200 persones.