Notícies Published by: 0

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) ha posat en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

El 31 de desembre de 2019 el CAC ha certificat ja un total de 6.831 horas de formació als seus més de 500 col·legiats.

Del total d’hores de formació certificades, el 72% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 83% han estat activitats de contingut tècnic.

L’objectiu de el Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió de el Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Per al seguiment de el Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en les que han participat més de 2.300 persones.