Notícies Published by: 0

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) disposa d’un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat disposa d’un “Compte CPD” personalitzat en la qual s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i/o actualitzar el “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de setembre de 2020 el total d’hores de formació continuada acreditades pels membres del CAC ha estat de 1.472 hores. Del total d’hores acreditades, el 87% han estat en activitats de formació en el mateix CAC i el 97% han estat de contingut tècnic.

Per facilitar el compliment dels requeriments de formació continuada als actuaris, el CAC porta a terme una intensa activitat de formació. A final de l’any 2020 s’hauran organitzat 29 activitats, des del mes d’abril en modalitat online, en què es preveu que hi participaran més de 1.500 persones amb un total de 2.500 hores de formació. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en què han participat més de 2.300 persones.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.