Notícies Published by: 0

El dia 17 de novembre de 2016, a la seu de la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya, es va fer la cloenda del curs  “La Funció Actuarial”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya, es va desenvolupar entre els dies 17 d’octubre i 17 de novembre, amb un total de 40 hores lectives.

INFORME DEL GRUP DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA

En primer lloc, el grup de treball del Col·legi d’Actuaris de Catalunya que investiga sobre els aspectes relacionats amb la Funció Actuarial, va presentar un document amb les conclusions dels seus treballs, els aspectes fonamentals que haurà de considerar l’actuari responsable de la Funció Actuarial (FA) a l’entitat asseguradora i amb unes guies pels actuaris responsables de la FA, que els ajudin a fer l’informe anual de la FA, a reportar al Consell d’Administració. gt_lfa

En la seva opinió, la FA du a terme una funció supervisora, pel que, en el seu parer, ha d’estar separada de la funció de càlcul de les provisions tècniques.

El contingut de l’informe ha de considerar les responsabilitats i objectius assumides per la FA, el resum executiu de cada àrea, amb opinions i recomanacions, opinió sobre la metodologia i hipòtesis pel càlcul de les provisions tècniques, opinió sobre la idoneïtat dels contractes d’assegurança i sobre la política de subscripció de l’entitat i, finalment, sobre la contribució de la FA a la gestió del risc.

El Grup de Treball de Funció Actuarial del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha estat constituït per la Sra. Maria Carmen Ceña, la Sra. Elena Gaude,  el Sr. Dídac Leiva, la Sra. Marta Marco i la Sra. Olga Torrente.

 

LA FUNCIÓ ACTUARIAL EN L’ÀMBIT D’UNA ENTITAT ASSEGURADORA INTERNACIONAL.

En segon lloc, la Sra. Fina Alargé, directora actuarial de vida per Espanya del grup Zurich, y membre titular del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, ens va parlar de la FA en l’àmbit d’una entitat asseguradora internacional.

Va parlar de la complexitat de la implementació coherent del projecte Solvència II en una entitat multinacional, que opera a 8 països europeus, amb les particularitats legals pròpies de cada país.sra_alarge

Va parlar de les peculiaritats de la implementació de la FA a diferents països: Espanya, Itàlia, Alemanya, Portugal, Regne Unit i Àustria.

Finalment ens va parlar de el contingut de l’informe de la FA, amb una proposta d’índex de matèries a desenvolupar, que ha de donar opinió sobre provisions tècniques, política de subscripció, política de reassegurança i de la contribució de la FA a la gestió del risc.

 

EL GOVERN CORPORATIU I LA FUNCIÓ ACTUARIAL DE LES ENTITATS ASSEGURADORES,

Finalment, la Sra. Maria José Navalón, Cap de l’Àrea d’Autoritzacions, de la Sots Direcció de Solvència, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), ens va parlar de la FA, com a part fonamental del govern corporatiu de les entitats asseguradores.

Les entitats asseguradores  han de tenir un eficaç sistema de govern que garanteixi la gestió sana i prudent de la companyia. El sistema de govern ha de ser subjecte de revisió periòdica, ha d’estar basat en el principi de proporcionalitat (adequat al volum i complexitat de cada entitat), haurà de comptar amb polítiques escrites, amb plans de contingència i haurà de ser verificat pel Supervisor.sra_navalon

El sistema de govern inclou, entre d’altres, la Funció Actuarial, formant part de la “segona línia de defensa”, juntament amb la funció de gestió de riscos i la funció de compliment.

Las persones que desenvolupin la Funció Actuarial han de tenir acreditada aptitud (qualificació professional, competència i experiència) i honorabilitat, suficients.

La Funció Actuarial, haurà de contrastar de forma periòdica el càlcul de les provisions tècniques amb l’experiència real, informar al Consell d’Administració de les desviacions i de les mesures per corregir-les.  A més, haurà d’elaborar un informe escrit anual a presentar al Consell que recollirà les deficiències detectades i recomanacions de com poden ser corregides.

A la conferència van assistir 40 persones.

Descarregar les ponències  PDFicon