Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada Nou Barem Autos

Description:

LLEI 35/2015, LA VALORACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER LUCRE CESSANT O DANY EMERGENT EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT I NECESSITAT DEL DICTAMEN PERICIAL ACTUARIAL

1.- PRESENTACIÓ

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, que des l'1 de gener de 2016 modifica el Text Refós de la Llei sobre Responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (aprovat mitjançant el RD Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre), introdueix un nou títol IV mitjançant el qual es regula el model de càlcul de les indemnitzacions pels diversos danys a qualsevol perjudicat conseqüència d'un accident de circulació.

El nou Barem pretén aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis ocasionats als diferents perjudicats com a conseqüència d'un accident de circulació. A més d'establir compensacions pels perjudicis personals, s'estructuren i doten de realitat les indemnitzacions per danys patrimonials (increment de despeses o dany emergent i pèrdua neta d'ingressos o lucre cessant), que, en l'anterior barem, o no estaven previstes o bé eren insuficients.

Per a la quantificació de les indemnitzacions que es consideren de tracte successiu, tant de despeses com de pèrdua d'ingressos, el nou Barem incorpora una metodologia actuarial recollida en el document Bases Tècniques Actuarials del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, amb hipòtesis biomètriques, econòmic-financeres i de valoració assumides per la quantificació de les indemnitzacions de danys patrimonials (lucre cessant per defunció o incapacitat, ajuda de tercera persona).

Les taules que figuren com a annex a la Llei 35/2015, recullen les indemnitzacions corresponents a cada perjudicat per lucre cessant o per dany emergent que correspongui com a resultat de la valoració efectuada d'acord amb el que disposen les bases tècniques actuarials.

Estan previstos a la Llei, certs casos en què d’acreditar-se que el valor de les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereix de l’estimat per les bases tècniques actuarials per a la quantificació de la indemnització recollida en la taula corresponent, és oportú la realització d'una valoració actuarial individualitzada per determinar la quantia de la indemnització corresponent, tal com la Guia de bones pràctiques per a l'aplicació del barem d’actuacions preveu.

En aquesta jornada s'abordarà l'estudi de les indemnitzacions per perjudicis patrimonials del nou Barem (lucre cessant i dany emergent), centrant-se en aquelles que requereixen una valoració actuarial.

En primer lloc, el Sr. Pérez Tirado, advocat, especialista en el Barem, a l’haver estat membre de la Comissió d’Experts de la Llei 35/2015 i actualment membre de la Comissió de Seguiment de la Llei 35/2015 en representació de les Associacions de Víctimes d’Accidents de Trànsit, ens abordarà des d’un punt de vista jurídic i pràctic, com el nou Barem ha modificat les indemnitzacions per danys patrimonials (increment de despeses o dany emergent i pèrdua neta d’ingressos o lucre cessant), que, en l’anterior Barem, o no estava previst o bé era insuficient, i els errors que poden estar cometent els Advocats en l’aplicació de la Llei 35/2015 de no comptar amb la col·laboració directa d’un Actuari d’Assegurances per als supòsits de “finestres a la Llei” que permeten l’aportació de dictàmens actuarials per a la veritable valoració del dany emergent o del lucre cessant.

Seguidament, la Sra. Torrente, actuària d'assegurances, exposarà la metodologia actuarial utilitzada en les bases tècniques actuarials per a la determinació del lucre cessant en els casos de mort i incapacitat, i d'ajuda de tercera persona, considerant aquells supòsits en què d'acreditar-se que el valor de les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereix del estimat per a la quantificació de la indemnització recollida en la taula corresponent, resulta oportú la realització d'una valoració actuarial individualitzada.

Finalment, el Sr. Maya, responsable de sinistres d'Allianz, ens parlaran dels efectes del nou Barem en la gestió de sinistres (lucre cessant i dany emergent) a Allianz, líder en el mercat espanyol d'assegurances d'automòbils.

 

2.- DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA

09:00h - 09:05h  Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Miquel Viñals Fusté, president del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

09:05h - 10:15h   Les indemnitzacions per danys patrimonials amb el Nou Barem, visió jurídica (lucre cessant i dany emergent). Excepcions a les Taules i necessitat de dictamen actuarial. A càrrec del Sr. José Pérez Tirado.

10:15h - 10:45h   Pausa per cafè.

10:45h - 12:15h   Metodologia actuarial utilitzada en les bases tècniques actuarials per a la determinació del lucre cessant i dany emergent. A càrrec de la Sra. Olga Torrente Pascual.

12:15h - 13:15h   L'experiència d'Allianz en la gestió de sinistres (lucre cessant i dany emergent) sota el nou Barem d'assegurances d'automòbils. A càrrec del Sr. Ángel Maya Castaño.

13:15h - 13:45h   Precs i Preguntes.

13:45h - 14:00h   Cloenda de la Jornada.

 

3.- PONENTS

Sr. José Pérez Tirado, advocat, expert en el Barem.

Sra. Olga Torrente Pascual, actuària, pèrit judicial. Gabinete Torrente Asesores Associados.

Sr. Ángel Maya Castaño, responsable de sinistres d'Automòbils, d'Allianz.

 

4.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
250 375

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori de la Mútua dels Enginyers, Via Laietana, 39, de Barcelona.

 

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

5.- CPD.

El curs computarà 5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso