Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació R Avançat

Description:

Dates: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 22 i 27 de maig de 2024 de 18 a 20:00 hores. (18 hores)

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS ONLINE.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

Les possibilitats del llenguatge de programació R són innumerables i diverses, encara que es requereix d'una mínima base per poder avançar.

L'objectiu principal del curs online és oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne podrà començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès i adquirirà uns coneixements de programació clars per poder progressar em l’anàlisi de dades.

El curs té un component pràctic molt important.

Parteix de l'explicació inicial dels conceptes bàsics de programació. Posteriorment progressar cap a conceptes més avançats, que l'alumne haurà de practicar mitjançant la realització dels exercicis que li seran proposats.

3.- PROGRAMA.

 • Estructura d’una aplicació
 • Introducció a controladors de versions
 • Llibreries
 • Tipus de dades i estructures de dades
 • Objectes, classes i mètodes
 • Operadors lògics
 • Fluxos amb condicionals, for loop i while
 • Vectorització
 • Funcions matemàtiques i estadístiques
 • Números aleatoris i distribucions de probabilitat
 • Manipulació i tractament de les dades
 • Subconjunts de dades
 • Importació de dades de diferents fonts
 • Exportació de dades
 • Funcions
 • Verificació de dades de les funcions
 • Introducció als gràfics
 • Cas pràctic: automatització del càlcul d’una renda

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
450 225 675

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 18 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR450.00 + 21.00%

Start Date: 06/05/2024
End Date: 27/05/2024

Adreça:

online
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso