Formació Professional Continua (CPD) del CAC

Notícies

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha aprovat un Programa de Formació Professional Contínua (CPD) que està en vigor des de l’1 de gener del 2019.

El CAC ha seguit les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de l’Actuarial Association of Europe (AAE) per al llançament del Programa.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per al seguiment del Programa CPD s’ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per 5 col·legiats experts, que vetllen per la seva implementació.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme més de 70 activitats de formació en què han participat més de 2.200 persones.