Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Fiscalitat d'assegurances i previsió social

Description:

DATA D’INICI DEL CURS18 de febrer de 2020

OBJECTIUS DEL CURS

El coneixement en profunditat de la fiscalitat d'assegurances de vida, plans de pensions i la resta de productes que configuren la previsió social és imprescindible per actuaris i altres professionals relacionats amb:

 • Disseny, desenvolupament i actualització de productes.
 • Implementació i manteniment d'aplicacions informàtiques.
 • Producció, sinistres, control intern, atenció a clients, etc.
 • Formació de les xarxes comercials.
 • Comercialització de productes.
 • etc

Els objectius principals de la tercera edició del curs "FISCALITAT D'ASSEGURANCES I PREVISIÓ SOCIAL" és el de donar a conèixer amb detall el tractament fiscal dels diferents productes d'assegurança, pensions i previsió social al nostre país.

Concretament, els Objectius del curs són conèixer amb detall els següents aspectes:

 • Els impostos que graven la tributació de l'estalvi al nostre país.
 • L'esquema de tributació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • La tributació de les assegurances de vida i invalidesa, tant en l'IRPF com en l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i en l'Impost sobre el Patrimoni (IP).
 • El tractament fiscal de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions.
 • La tributació de Plans de Pensions (PP), Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • La tributació dels productes de les Mutualitats de Previsió Social (MPS).
 • I, finalment, conèixer la tributació dels no residents.

A QUI VA DIRIGIT

A actuaris i altres professionals interessats en conèixer en profunditat el tractament fiscal de les assegurances de vida, plans de pensions i altres instruments de previsió social, individuals i col·lectius.

CRÈDITS

La Jornada computarà 7,5hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada.

MATRÍCULA

Membres Titulars del Col·legi i Treballadors de Membres Protectors:   300 euros (+iva).

Altres Assistentes: 400 euros (+iva).

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Oficina de Garrigues a Barcelona, a l’Avinguda Diagonal 654, Escala D, 1ª planta.

 

JORNADES

PRIMERA SESSIÓ: dia 18 de febrer de 2020

Horari: de 18:15h a 18:30h

Benvinguda i presentació del curs, a càrrec del Sr. Isidre Martínez, Vocal President de la Secció de Formació i Investigació, del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Introducció general a la tributació de l’estalvi a Espanya.

 • Evolució i impostos aplicables:
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
  • Impost sobre el Patrimoni (IP).
  • Impost sobre la Renda dels no Residents (IRNR).
  • Impost sobre les Primes d’Assegurança (IPS) i recàrrecs.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 • Esquema general de tributació.
 • Delimitació de l’àmbit d’aplicació IRPF/ISD.
 • Qualificació dels rendiments de les assegurances.

SEGONA SESSIÓ: dia 20 de febrer de 2020

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Tributació de les assegurances individuals de vida i invalidesa: IRPF

 • Prestacions: capital, rescat, rendes i règim transitori de les reduccions.
 • Plans d’Inversió de Estalvi Sistemàtic (PIAS).
 • Assegurances en les que el prenedor assumeix el risc de la inversió (unit-linked).
 • Amortització de crèdits.
 • Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP).
 • Exempció per reinversió en rendes vitalícies assegurades.

TERCERA SESSIÓ: dia 25 de febrer de 2020

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Tributació de les assegurances individuals de vida i invalidesa: ISD, IP i IRNR

 • Tributació en el Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 • Tributació en el Impost sobre el Patrimoni (IP).
 • Tributació en el Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR).

Tributació indirecta de les assegurances i la previsió social

 • Impost sobre Primes d’Assegurança (IPS)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

QUARTA SESSIÓ: dia 27 de febrer de 2020

Horari: de 18:30 a 20:00h

Temari:

Previsió social empresarial

Tributació dels compromisos per pensions.

 • Concepte compromisos per pensions i situacions assimilades.
 • Instruments: plans de pensions, assegurances, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social.
 • Tributació de l’empresa: requisits per a la deducció de la despesa.
 • Tributació del treballador:
  • Imputació fiscal de les aportacions.
  • Règim transitori de reduccions sobre capitals.

Assegurances que no instrumenten compromisos per pensions.

Altres assegurances. Unit-linked.

CINQUENA SESSIÓ: dia 3 de març de 2020

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Previsió social individual

 • Característiques dels diferents instruments: plans de pensions, plans de previsió assegurat, assegurances de dependència i mutualitats de previsió social.
 • Reducció en base imposable de les aportacions.
 • Tributació de les prestacions.
 • Règim fiscal de les mobilitzacions.
 • Règim transitori de les reduccions.
 • Especialitats dels sistemes de previsió social a favor de discapacitats.

Revisió de conceptes.

Cloenda del Curs.

 

PONENTS

Ignasi Calvet: Soci de Garrigues. Responsable del Departament de Dret Tributari i de l’Àrea d’Assegurances i Previsió Social a Catalunya. Actuari d’assegurances, advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional al Despatx des de la seva incorporació a Arthur Andersen a l’any 1989. Especialitzat en la industria asseguradora i de previsió social, assessora de manera recurrent a entitats del sector en l’àmbit fiscal, regulador i contractual.

Xavier Asensio: Associat Principal de Garrigues en l’Àrea de Fiscalitat Financera del Departament de Dret Tributari a Catalunya. Advocat. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional al Despatx des de la seva incorporació a l’any 2007.

Amb la col·laboració de GARRIGUES

PROGRAMA EN CATALÀ

PROGRAMA EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso