Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada El nou Reglament Delegat de Solvència II: implicacions

Description:

Data: 31 d'octubre de 2019, de 9:30 a 13,30 hores.

1.- PRESENTACIÓ.

El 18 de juny de 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el nou Reglament Delegat 2019/981 de Solvència II, que modifica l'anterior Reglament Delegat 2015/35 i completa la Directiva 2009/138/CE, sobre l'accés a l'activitat d'assegurança i de reassegurança i el seu exercici, coneguda com a Directiva de Solvència II.

Solvència II requereix que les asseguradores tinguin un determinat volum de capital propi no compromès per tal de fer front a fluctuacions inesperades en les seves partides de balanç. Aquesta quantitat es determina mitjançant l'anomenada "fórmula estàndard" i es coneix com a capital requerit de solvència (SCR).

Donada la complexitat de la fórmula estàndard utilitzada, hi ha un procés de revisió regulador amb el qual es procura mantenir-la actualitzada. D'aquesta manera, i després d'un llarg procés d'elaboració, el 18 de juny de 2019 es va publicar l'esmentat Reglament Delegat (UE) 2019/981, que recull les modificacions introduïdes en aquesta fórmula estàndard.

Des del passat 18 de juny les modificacions publicades ja estan en vigor, llevat de les referides als paràmetres específics de primes i reserves i els canvis referents al tractament dels impostos diferits, que entraran en vigor al gener de 2020.

A la jornada, entre d'altres, s'abordaran els canvis produïts en els següents apartats:

  • SCR No Vida: Paràmetres de calibratge, definició de primes futures en assegurances plurianuals, simplificació del risc de caiguda i risc catastròfic ( "man made" i natural).
  • SCR Vida i SCR Salut: Fórmula simplificada de mortalitat.
  • SCR Mercat: Modificacions en els riscos associats a spread, concentració, accions i divises, així com canvis en la determinació del "Look through".
  • SCR Contrapart: Els factors de risc de contrapart, els acords de compensació contractual i les modificacions per a la quantificació de default de determinats actius entre altres modificacions.
  • USP’s: Ajustos en la reassegurança no proporcional.
  • Capacitat d'absorció de pèrdues: Els impostos diferits i, a Pilar III, es comentarà la informació a subministrar sobre impostos diferits i projecció de beneficis futurs.

A la jornada també s'analitzaran les properes modificacions normatives relacionades amb el reglament de Solvència II, que es preveu entraran en vigor en els pròxims mesos, amb importants impactes en les entitats asseguradores.

2.- PROGRAMA.

09:30h - 09:35h  Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de la Sra. Marisa Galán, directora adjunta a la Presidència de FIATC i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

09:35h - 10:15h  Principals canvis en el tractament dels riscos de subscripció (No Vida, Vida i Salut), a càrrec de la Sra. Anna Labayen.

10:15h - 10:45h  Pausa per cafè.

10:45h - 11:30h  Principals canvis que afecten al tractament del risc de mercat, a càrrec del Sr. Rafael García.

11:30h - 12:15h  Principals canvis que afecten l'absorció de pèrdues per impostos diferits, a càrrec del Sr. David Guitart.

12:15h - 13:15h  Implicacions fonamentals de nou Reglament en les entitats asseguradores i pròximes modificacions normatives relacionades amb Solvència II, a càrrec del Sr. Pedro Del Pozo.

13:15h - 13:30h  Torn obert de paraules.

3.- PONENTS.

Sr. Pedro Del Pozo, responsable del departament d'Economia i Finances de Unespa.

Sr. Rafael García, CEO de Serfiex.

Sr. David Guitart, actuari, director d'Assegurances de BDO.

Sra. Anna Labayen, actuaria, PMO Projectes Quantitatius de Área XXI.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
250 375

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori de Fiatc - Av. Diagonal, 648 - Barcelona 08017

5.- CPD.

El curs computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso