Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Gestió de riscos a les entitats asseguradores

Description:

Dates: 6, 7, 13, 14 i 20 de juny de 2023 de 18 a 20:00 hores. (10 hores)

1.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

Les entitats asseguradores s'han vist obligades a afrontar reptes importants en l'àmbit regulador, financer i empresarial. L'últim va ser l'entrada en vigor de la normativa Solvència II, que ha estat la que ha catalitzat l'impuls de la gestió empresarial basada en el risc.

Aquest nou model de gestió basat en la gestió dels riscos ha permès a les asseguradores augmentar la seva capacitat d’adaptació al nou entorn (riscos geopolítics, digitalització, riscos financers, cibernètics, etc.), així com als escenaris d’estrès derivats de la covid-19 o del conflicte Rússia/Ucraïna, on s'ha constatat el valor de l'adequada gestió dels riscos a les organitzacions.

El curs online aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació espanyola sobre la Funció de Gestió de Riscos a les entitats asseguradores:

·         DIRECTIVA 2009/138 (25.11.2009): art.48.

·         REGLAMENT DELEGAT 2015/35 (10.10.2014): art.272.

·         LOSSEAR (LLEI 20/2015 de 14/07): art.66.5.

·         ROSSEAR (RD 1060/2015, de 20.11): art.47.

·         DIRECTRIUS EIOPA (RES. DGSFP 18.12.2015) (EIOPA-BOS-14/253: DIR. 46 a la 51).

L'esmentada regulació estableix l'abast de la gestió de riscos a les asseguradores, definint les àrees de risc a gestionar, així com la pròpia Funció de Gestió de Riscos, com a segona línia de defensa.

Aquest curs online  creat pel CAC se centra a cobrir de manera pràctica i detallada les àrees que el sistema de gestió de riscos ha d'abordar, com ara la subscripció i constitució de reserves, gestió d'actius i passius, inversions, liquiditat i concentració, operacions i impostos diferits. També s'aborda la responsabilitat de la Funció de Gestió de Riscos i la seva alineació amb l'estratègia de l'organització mitjançant l'Apetit al Risc, així com el Procés d'Avaluació Interna de Riscos i Solvència (ORSA).

L'objectiu principal és respondre preguntes com:

  • Què esperem de la Funció de Gestió de Riscos de l'Entitat?
  • Com es controlen els principals riscos de l'empresa i com s'integra el sistema de gestió de riscos a l'organització?”.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit especialment a:

·         Professionals d'entitats asseguradores, consultors i/o auditors, amb coneixements a Solvència II interessats en la gestió de riscos.

·         Professionals que desenvolupen tasques relacionades amb la gestió de riscos, tant com a primera línia de defensa com a la pròpia Funció de Gestió de Riscos.

·         Professionals que vulguin ampliar la seva actuació a altres àmbits, diferents de l'assegurador, mitjançant la gestió de riscos.

Es proporcionaran als professionals, actuaris i no actuaris, els mitjans necessaris per facilitar l’adaptació de les seves capacitats professionals a aquest marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

Es comentaran els efectes que sobre la funció de gestió de riscos ha suposat la nova àrea de risc d'impostos diferits, així com els nous requeriments derivats de l'actualització de les taules biomètriques.

S'analitzarà com s'està abordant la gestió de riscos al mercat assegurador local, incloent-hi procediments metodològics, procediments d'identificació i de gestió de riscos, implementació de sistemes de gestió de riscos, el procés ORSA, així com el procediment d'assessorament a l'òrgan d’administració per part de la Funció de Gestió de Riscos.

3.- PROGRAMA.

TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RISCOS.

• Dia: 6 de juny de 2023, de 18:00 ha 20:00 h
• A càrrec de la Sra. Maria Jesús Romero, Actuària, Certificada CERA, Chief Risk Officer de Zurich Espanya.

TEMA 2 - EL RISC DE LES INVERSIONS.

• Dia: 7 de juny de 2023, de 18:00 ha 20:00 h
• A càrrec del Sr. David Guitart, Actuari, Director d'Assegurances i de Risk Advisory Services, de BDO.

TEMA 3 - RISC DE SUBSCRIPCIÓ I DE CONSTITUCIÓ DE RESERVES.

• Dia: 13 de juny del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. David Guitart, Actuari i Director d'Assegurances i de Risk Advisory Services de BDO.

TEMA 4.- RISC OPERACIONAL

• Dia: 14 de juny del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Gabriel Tepsich Cantero, Chief de Risc Operacional de Zurich Espanya.

TEMA 5 - ORSA, IMPOSTOS DIFERITS I INFORME DE GESTIÓ DE RISCOS.

• Dia: 20 de juny de 2023, de 18:00 ha 20:00 h
• A càrrec del Sr. Emilio Vicente, Actuari, Certificat CERA i Responsable de la Funció de Gestió de Riscos i Funció Actuarial de MGS Assegurances.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 700

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso