Estatuts-Codi ètic

A continuació es descriuen els estatuts i el codi ètic del Col·legi d’Actuaris de Catalunya:

Estatuts

Els actuals estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya van ser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de la Institució del 25 deestatuts novembre de 2010. Estan dipositats a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i acompleixen amb la normativa estatal i autonòmica sobre col·legis professionals.

A continuació es pot baixar la versió amb castell’a dels estatuts: Estatutos ver_cast

Codi Ètic

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya està acollit al codi ètic de la International Actuarial Association (IAA), la principal associació de col·legis d’actuaris a tot el mon, amb seu a Ottawa.

L’objectiu del codi ètic és respondre als problemes ètics actuals de la professió i donar a conèixer els valors que defensa la professió d’actuaris, la seva bona pràctica professional i el seu compromís cap a la societat. Per això, s’ha d’exercir la professió amb responsabilitat i respecte a la legalitat vigent i als valors, drets i principis reconeguts a la Constitució. Només l’estricte compliment de les normes ètiques pot proporcionar a la professió la legitimació social indispensable per al seu exercici.