Conveni AEAT

declaracion-de-la-renta-410x250El nostre Col·legi té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària, mitjançant el qual aquells membres que s’adhereixin a aquest conveni podran, entre altres coses, presentar, per compte de tercers, declaracions tributàries per via telemàtica.

Per adherir-se al referit conveni hauràs donar-te d’alta al cens de col·laboradors socials a través de l’AEAT i mitjançant un certificat electrònic

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, té subscrit un conveni de tipus 1.

Aquest servei està pensat per als que de manera habitual prestin serveis d’assessorament i gestió en matèria tributària, puguin presentar i pagar, per via telemàtica, en representació de terceres persones, les declaracions i autoliquidacions en els supòsits i en les condicions establertes en la normativa corresponent.

Naturalment per participar en aquest tipus d’activitats s’han de reunir entre d’altres els següents requisits:

  • Disposar d’un certificat digital emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o una altra entitat de certificació acceptada.
  • Posseir un equip informàtic que reuneixi els requisits establerts per l’Agència Tributària.
  • Ostentar la representació dels contribuents en nom dels quals actuen, en els termes de l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Complir els requeriments establerts per la Llei de protecció de dades.
  • Estar legalment habilitat per exercir aquest tipus d’activitats.