Junta de govern

sala reuniones

La Junta de Govern és l’òrgan de direcció, administració i gestió del Col·legi.

La Junta de Govern està composada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i 3 vocals elegits democràticament per un període de 4 anys, segons el procediment previst als Estatuts Col·legials.

Els components de la Junta de Govern assumeixen responsabilitats en les diferents matèries i àmbits col·legials.

Actualment, la composició de la Junta de Govern és la següent:

President:
Miquel Viñals Fusté
Vicepresidenta:
Julia Soler Milian
Secretari:
Emilio Vicente Molero
Tresorer:
Francisco Durán Lorenzo
Vocal President de la Secció Professional:
Xavier Plana Marcos
Vocal President de la Secció Formació i Investigació:
Lluís Bermúdez Morata
Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals:
Marc Arias Bellot

 

Gerència i Administració

Gerència: Joaquim Celma Bueso   jcelma@actuaris.org
Administració: Rosa Maria Felipe Checa actuaris@actuaris.org