Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Fiscalitat d'assegurances i previsió social

Description:

DATA D’INICI DEL CURS18 de febrer de 2020

OBJECTIUS DEL CURS

El coneixement en profunditat de la fiscalitat d'assegurances de vida, plans de pensions i la resta de productes que configuren la previsió social és imprescindible per actuaris i altres professionals relacionats amb:

 • Disseny, desenvolupament i actualització de productes.
 • Implementació i manteniment d'aplicacions informàtiques.
 • Producció, sinistres, control intern, atenció a clients, etc.
 • Formació de les xarxes comercials.
 • Comercialització de productes.
 • etc

Els objectius principals de la tercera edició del curs "FISCALITAT D'ASSEGURANCES I PREVISIÓ SOCIAL" és el de donar a conèixer amb detall el tractament fiscal dels diferents productes d'assegurança, pensions i previsió social al nostre país.

Concretament, els Objectius del curs són conèixer amb detall els següents aspectes:

 • Els impostos que graven la tributació de l'estalvi al nostre país.
 • L'esquema de tributació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • La tributació de les assegurances de vida i invalidesa, tant en l'IRPF com en l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i en l'Impost sobre el Patrimoni (IP).
 • El tractament fiscal de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions.
 • La tributació de Plans de Pensions (PP), Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • La tributació dels productes de les Mutualitats de Previsió Social (MPS).
 • I, finalment, conèixer la tributació dels no residents.

A QUI VA DIRIGIT

A actuaris i altres professionals interessats en conèixer en profunditat el tractament fiscal de les assegurances de vida, plans de pensions i altres instruments de previsió social, individuals i col·lectius.

CRÈDITS

La Jornada computarà 7,5hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada.

MATRÍCULA

Membres Titulars del Col·legi i Treballadors de Membres Protectors:   300 euros (+iva).

Altres Assistentes: 400 euros (+iva).

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Oficina de Garrigues a Barcelona, a l’Avinguda Diagonal 654, Escala D, 1ª planta.

 

JORNADES

PRIMERA SESSIÓ: dia 18 de febrer de 2020

Horari: de 18:15h a 18:30h

Benvinguda i presentació del curs, a càrrec del Sr. Isidre Martínez, Vocal President de la Secció de Formació i Investigació, del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Introducció general a la tributació de l’estalvi a Espanya.

 • Evolució i impostos aplicables:
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
  • Impost sobre el Patrimoni (IP).
  • Impost sobre la Renda dels no Residents (IRNR).
  • Impost sobre les Primes d’Assegurança (IPS) i recàrrecs.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

 • Esquema general de tributació.
 • Delimitació de l’àmbit d’aplicació IRPF/ISD.
 • Qualificació dels rendiments de les assegurances.

SEGONA SESSIÓ: dia 20 de febrer de 2020

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Tributació de les assegurances individuals de vida i invalidesa: IRPF

 • Prestacions: capital, rescat, rendes i règim transitori de les reduccions.
 • Plans d’Inversió de Estalvi Sistemàtic (PIAS).
 • Assegurances en les que el prenedor assumeix el risc de la inversió (unit-linked).
 • Amortització de crèdits.
 • Plans d’Estalvi a Llarg Termini (PALP).
 • Exempció per reinversió en rendes vitalícies assegurades.

TERCERA SESSIÓ: dia 25 de febrer de 2020

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Tributació de les assegurances individuals de vida i invalidesa: ISD, IP i IRNR

 • Tributació en el Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 • Tributació en el Impost sobre el Patrimoni (IP).
 • Tributació en el Impost sobre la Renda dels No Residents (IRNR).

Tributació indirecta de les assegurances i la previsió social

 • Impost sobre Primes d’Assegurança (IPS)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

QUARTA SESSIÓ: dia 27 de febrer de 2020

Horari: de 18:30 a 20:00h

Temari:

Previsió social empresarial

Tributació dels compromisos per pensions.

 • Concepte compromisos per pensions i situacions assimilades.
 • Instruments: plans de pensions, assegurances, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social.
 • Tributació de l’empresa: requisits per a la deducció de la despesa.
 • Tributació del treballador:
  • Imputació fiscal de les aportacions.
  • Règim transitori de reduccions sobre capitals.

Assegurances que no instrumenten compromisos per pensions.

Altres assegurances. Unit-linked.

CINQUENA SESSIÓ: dia 3 de març de 2020

Horari: de 18:30h a 20:00h

Temari:

Previsió social individual

 • Característiques dels diferents instruments: plans de pensions, plans de previsió assegurat, assegurances de dependència i mutualitats de previsió social.
 • Reducció en base imposable de les aportacions.
 • Tributació de les prestacions.
 • Règim fiscal de les mobilitzacions.
 • Règim transitori de les reduccions.
 • Especialitats dels sistemes de previsió social a favor de discapacitats.

Revisió de conceptes.

Cloenda del Curs.

 

PONENTS

Ignasi Calvet: Soci de Garrigues. Responsable del Departament de Dret Tributari i de l’Àrea d’Assegurances i Previsió Social a Catalunya. Actuari d’assegurances, advocat i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional al Despatx des de la seva incorporació a Arthur Andersen a l’any 1989. Especialitzat en la industria asseguradora i de previsió social, assessora de manera recurrent a entitats del sector en l’àmbit fiscal, regulador i contractual.

Xavier Asensio: Associat Principal de Garrigues en l’Àrea de Fiscalitat Financera del Departament de Dret Tributari a Catalunya. Advocat. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional al Despatx des de la seva incorporació a l’any 2007.

Amb la col·laboració de GARRIGUES

PROGRAMA EN CATALÀ

PROGRAMA EN CASTELLANO

Price: EUR400.00 + 21.00%

Start Time: 6:30 pm
End Time: 8:00 pm

Start Date: 18 Febrer, 2020
End Date: 3 Març, 2020

Adreça:
Garrigues
Avinguda Diagonal, 654
Escala D, 1ª planta
Barcelona
08034
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso