Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada Nou Barem Autos

LLEI 35/2015, LA VALORACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS PER LUCRE CESSANT O DANY EMERGENT EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT I NECESSITAT DEL DICTAMEN PERICIAL ACTUARIAL

1.- PRESENTACIÓ

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, que des l'1 de gener de 2016 modifica el Text Refós de la Llei sobre Responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (aprovat mitjançant el RD Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre), introdueix un nou títol IV mitjançant el qual es regula el model de càlcul de les indemnitzacions pels diversos danys a qualsevol perjudicat conseqüència d'un accident de circulació.

El nou Barem pretén aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis ocasionats als diferents perjudicats com a conseqüència d'un accident de circulació. A més d'establir compensacions pels perjudicis personals, s'estructuren i doten de realitat les indemnitzacions per danys patrimonials (increment de despeses o dany emergent i pèrdua neta d'ingressos o lucre cessant), que, en l'anterior barem, o no estaven previstes o bé eren insuficients.

Per a la quantificació de les indemnitzacions que es consideren de tracte successiu, tant de despeses com de pèrdua d'ingressos, el nou Barem incorpora una metodologia actuarial recollida en el document Bases Tècniques Actuarials del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, amb hipòtesis biomètriques, econòmic-financeres i de valoració assumides per la quantificació de les indemnitzacions de danys patrimonials (lucre cessant per defunció o incapacitat, ajuda de tercera persona).

Les taules que figuren com a annex a la Llei 35/2015, recullen les indemnitzacions corresponents a cada perjudicat per lucre cessant o per dany emergent que correspongui com a resultat de la valoració efectuada d'acord amb el que disposen les bases tècniques actuarials.

Estan previstos a la Llei, certs casos en què d’acreditar-se que el valor de les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereix de l’estimat per les bases tècniques actuarials per a la quantificació de la indemnització recollida en la taula corresponent, és oportú la realització d'una valoració actuarial individualitzada per determinar la quantia de la indemnització corresponent, tal com la Guia de bones pràctiques per a l'aplicació del barem d’actuacions preveu.

En aquesta jornada s'abordarà l'estudi de les indemnitzacions per perjudicis patrimonials del nou Barem (lucre cessant i dany emergent), centrant-se en aquelles que requereixen una valoració actuarial.

En primer lloc, el Sr. Pérez Tirado, advocat, especialista en el Barem, a l’haver estat membre de la Comissió d’Experts de la Llei 35/2015 i actualment membre de la Comissió de Seguiment de la Llei 35/2015 en representació de les Associacions de Víctimes d’Accidents de Trànsit, ens abordarà des d’un punt de vista jurídic i pràctic, com el nou Barem ha modificat les indemnitzacions per danys patrimonials (increment de despeses o dany emergent i pèrdua neta d’ingressos o lucre cessant), que, en l’anterior Barem, o no estava previst o bé era insuficient, i els errors que poden estar cometent els Advocats en l’aplicació de la Llei 35/2015 de no comptar amb la col·laboració directa d’un Actuari d’Assegurances per als supòsits de “finestres a la Llei” que permeten l’aportació de dictàmens actuarials per a la veritable valoració del dany emergent o del lucre cessant.

Seguidament, la Sra. Torrente, actuària d'assegurances, exposarà la metodologia actuarial utilitzada en les bases tècniques actuarials per a la determinació del lucre cessant en els casos de mort i incapacitat, i d'ajuda de tercera persona, considerant aquells supòsits en què d'acreditar-se que el valor de les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereix del estimat per a la quantificació de la indemnització recollida en la taula corresponent, resulta oportú la realització d'una valoració actuarial individualitzada.

Finalment, el Sr. Maya, responsable de sinistres d'Allianz, ens parlaran dels efectes del nou Barem en la gestió de sinistres (lucre cessant i dany emergent) a Allianz, líder en el mercat espanyol d'assegurances d'automòbils.

 

2.- DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA

09:00h - 09:05h  Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Miquel Viñals Fusté, president del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

09:05h - 10:15h   Les indemnitzacions per danys patrimonials amb el Nou Barem, visió jurídica (lucre cessant i dany emergent). Excepcions a les Taules i necessitat de dictamen actuarial. A càrrec del Sr. José Pérez Tirado.

10:15h - 10:45h   Pausa per cafè.

10:45h - 12:15h   Metodologia actuarial utilitzada en les bases tècniques actuarials per a la determinació del lucre cessant i dany emergent. A càrrec de la Sra. Olga Torrente Pascual.

12:15h - 13:15h   L'experiència d'Allianz en la gestió de sinistres (lucre cessant i dany emergent) sota el nou Barem d'assegurances d'automòbils. A càrrec del Sr. Ángel Maya Castaño.

13:15h - 13:45h   Precs i Preguntes.

13:45h - 14:00h   Cloenda de la Jornada.

 

3.- PONENTS

Sr. José Pérez Tirado, advocat, expert en el Barem.

Sra. Olga Torrente Pascual, actuària, pèrit judicial. Gabinete Torrente Asesores Associados.

Sr. Ángel Maya Castaño, responsable de sinistres d'Automòbils, d'Allianz.

 

4.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
250 375

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori de la Mútua dels Enginyers, Via Laietana, 39, de Barcelona.

 

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

5.- CPD.

El curs computarà 5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

Date: 11 Abril, 2019

Available Spaces: Unlimited

Cursos de Programació en R

Us presentem el nou programa de cursos de PROGRAMACIÓ EN R, que farem a partir del 13 de març del 2019.

Avui en dia tenir coneixements de programació en R és un gran avantatge per als actuaris i altres professionals que treballen amb la gestió de dades, ja que permet fer-ho d’una manera més àgil, senzilla i ràpida.

El Programa és molt complert. Consta de 4 cursos, que es poden fer en la seva totalitat o separadament:

 • Curs 1: Introducció a R. INSCRIPCIÓ TANCADA
 • Curs 2: Tractament de dades i de bases de dades.
 • Curs 3: Gràfics.
 • Curs 4: Models Predictius.

El Programa va adreçat a totes les persones, actuaris i no actuaris, que treballen en un entorn assegurador, companyies i consultores, que han de tractar dades i bases de dades i que volen conèixer en profunditat les possibilitats de la programació en R.

El professor del Programa serà el Sr. Francesc Vallvé, actuari, amb una gran experiència professional en consultores i asseguradores, i que ha liderant des de fa temps molts projectes en entorns de programació en R.

PROGRAMA

El Programa és MODULAR. Pot seguir-se en la seva totalitat (els 4 cursos) o per cursos concrets, en funció de l'interès de cada alumne.

CURS 1: INTRODUCCIÓ A R (2a edició) INSCRIPCIÓ TANCADA

CURS 2: TRACTAMENT DE DADES I BASES DE DADES

CURS 3: GRÀFICS

CURS 4: MODELS PREDICTIUS

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

DATES I MATRÍCULES

Horari: de 9 a 18 hores.

(IVA el 21% NO INCLÒS) (Coffe break i dinar inclòs en el preu)

CURSOS DATES Membres titulars i treballadors de Membres Protectors  Estudiants i actuaris en situació d'atur  

 

Altres

CURS 1.

INTRODUCCIÓ A R

INSCRIPCIÓ TANCADA

13, 14 i 15 de març 800 400 1.200
CURS 2.

TRACTAMENT DE DADES I DE BASES DE DADES

25 i 26 d'abril 550 275 825
CURS 3.

GRÀFICS

 

6 i 7 de juny

 

550 275  

825

 

CURS 4.-

MODELS PREDICTIUS

 

19 i 20 de setembre 550 275 825
TOTAL PROGRAMA 2.450 1.225 3.675

INSCRIPCIONS 

A través de actuaris@actuaris.org

L'ALUMNE HAURÀ PORTAR EL SEU ORDINADOR PORTÀTIL

LLOC DE CELEBRACIÓ

FIATC ASSEGURANCES

Av. Diagonal 648, 5a planta

08017 - Barcelona

CPD

Els cursos computen amb un total de 36 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 25 Abril, 2019

Curs Fonaments de Solvència II

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Us presentem el curs  FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II que organitza el Col·legi d’Actuaris de Catalunya els dies 14 i 15 de maig de 2019.

El curs, FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II, de 2 dies i 16 hores de durada, tracta els aspectes fonamentals de la normativa, que ha comportat canvis molt significatius en la gestió de les entitats asseguradores.
En el curs es tractaran:

 • Els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos.
 • Les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital.
 • El càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II.
 • Els requeriments en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, gestió de l’ORSA, funció actuarial i auditoria interna.
 • Els requeriments d’informació externa.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a tot professional del sector assegurador interessat en conèixer amb detall els fonaments de la normativa Solvència II i els impactes que la mateixa té en la gestió de les entitats asseguradores.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. 

Dia: 14 de maig de 2019, de 9:00h a 18:00h

TEMA 1.- FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II. LA GESTIÓ DE RISCOS (PILAR II).

 • 14 de maig de 2019, de 9:00h a 13:45h.
 • A càrrec de ANNA LABAYEN, Actuària, d’AREA XXI.
 • CONTINGUT
 • Fonaments de Solvència II:
  • Objectius.
  • Normativa bàsica.
 • Sistema de Govern (Pilar II).
  • OADS
  • Funcions Fonamentals:
   • Funció de Gestió de Riscos.
   • Funció de Verificació de Compliment.
   • Funció Actuarial .
   • Funció d’Auditoria Interna.
  • Polítiques.
  • Externalització.
  • Altres Requisits .
 • Gestió de Riscos (Pilar II):
  • Cicle de Gestió de Riscos.
  • Metodologia de Gestió de Riscos:
   • Mapes de Riscos.
   • GAPS
   • Implementació de millores.
 • Elements Quantitatius (Pilar I):
  • Valoració d’ Actius i Passius.
  • Requeriments de Capital (SCR i MCR).
 • ORSA (Pilar II).
 • Elements de Reporting (Pilar III):
  • Informació Quantitativa (QRT).
  • Informació Qualitativa (SFCR i RSR).

A les 10:30h s’oferirà un cafè.

A les 13:45h s’oferirà un esmorzar de treball.

TEMA 2.- LES PROVISSIONS TÈCNIQUES SOTA CRITERIS DE SOLVÈNCIA II.

 • 14 de maig de 2019, de 14:45h a 18:00h.
 • A càrrec de JORDI PAYÉS, Gerent de Solvency Analisys, de SERFIEX.
 • CONTINGUT
  • Les provisions tècniques al balanç econòmic.
  • Provisions tècniques: Best Estimate i Risk Margin.
  • Segmentació i línies de negoci:
   • Vida
   • No Vida.
  • Metodologia per al càlcul del Best Estimate:
   • Límits del contracte.
   • Projecció de fluxes.
   • Tècniques per al negoci vida.
   • Tècniques per al negoci no vida.
  • Hipòtesis "Best Estimate":
   • Riscos tècnics.
   • Decisions de gestió.
   • Participació en Beneficis.
   • Comportament dels prenedors.
 • Reassegurança:
  • Càlcul del Best Estimate dels recuperables de la reassegurança.
  • Ajustament default.
 • Tipus d’interès:
  • Estructura temporal de tipus lliure de risc.
  • Ajustament per volatilitat.
  • Matching Adjustement.
 • Càlcul de les provisions tècniques conjuntament:
 • Risk Margin:
  • Metodologia de càlcul.
  • Models simplificats.
 • Proporcionalitat i simplificacions:
  • Simplificacions vida.
  • Simplificacions no vida.
  • Simplificacions reassegurança.
 • Del ROSSP a Solvència II:
  • Provisions tècniques: Balanç comptable / Balanç econòmic.
  • Provisions tècniques en ROSSEAR.
3.2.- SEGONA SESSIÓ.

Dia: 15 de maig de 2019, de 9:00h a 18:00h

TEMA 3.- LA QUANTIFICACIÓ DELS RISCOS.  FÓRMULA ESTÀNDARD I MODELS INTERNS (PILAR I)

 • 15 de maig de 2019, de 9:00h a 13:45h
 • A càrrec de la JUDITH PUJOL, Directora a  KPMG Financial Services.
 • CONTINGUT:
 • Capital requerit de solvència. Motius i antecedents:
  • Per què s’han de valorar/quantificar els riscos.
  • Concepte de Solvency Capital Requirement (SCR).
 • SCR per Fórmula Estàndard (SF):
  • Descripció de la Formula Estàndard i de les diferents classes de riscos. Estructura general del SCR.
  • Classificació de productes a l’efecte de quantificar els riscos (segmentació).
  • Comentaris generals sobre fórmules i hipòtesis a la FE relatives a SCR:
   • SCR Bàsic. Càrregues de capital per:
    • Risc d’Actius Intangibles.
    • Risc de Mercat.
    • Risc de Contrapart.
    • Risc de Subscripció Vida.
    • Risc de Subscripció Salut (no SLT).
    • Risc de Subscripció No Vida.
   • SCR per Risc Operacional.
   • Ajustaments a la càrrega de capital requerit per la capacitat d’absorció de pèrdues de les Provisions Tècniques i dels Impostos Diferits.
  • Revisió del tractament a la Fórmula Estàndard de:
   • Mitigació del Risc Financer.
   • Mitigació del Risc d’Assegurança.
  • SCR per Paràmetres Específics de la empresa (USP):
   • Visió general: paràmetres a calibrar, procediments de sol·licitud, càlculs de SCR.
  • SCR per Models Interns, totals o parcials (IM).
   • Visió general: concepte de modelo intern, procediments de sol·licitud, càlculs de SCR.

 A les 10:30h s’oferirà un café.

A les 13:45h s’oferirà un esmorzar de treball.

TEMA 4.- SISTEMA DE GOVERN I  INFORMACIÓ EXTERNA (PILAR III).

 • 15 de maig de 2019, de 14:45h a 18:00h
 • A càrrec de EMILIO VICENTE, Responsable de la Funció Actuarial de MGS Seguros.
 • CONTINGUT:
 • Sistema de Govern:
  • L’avaluació interna de riscos i solvència (O.R.S.A).
   • La tolerància al risc i l’estratègia de negoci.
   • El perfil de risc de l’Entitat, les hipòtesis del càlcul i les necessitats de solvència.
   • Decisions de negoci que poden modificar de manera significativa el perfil de riscos de l’Entitat.
   • Condicions que han de complir un sistema eficient de gestió de l’ORSA.
   • La informació a subministrar en relació a l’ORSA. 
 • Funció Actuarial:
  • En relació a les Provisions Tècniques.
  • L’actuari i la seva relació amb: Subscripció, Reassegurança i Gestió de Riscos. 
 • L’Auditoria Interna en relació a Solvència II:
  • Els objectius de l’Auditoria Interna.
  • El Pla Director.
  • Condicions per a una Auditoria Interna eficaç.
  • Les relacions entre l’Auditoria Interna i el Consell d’Administració.
  • El seguiment de les recomanacions de l’Auditoria interna.
 • Informació Externa (Pilar III).
  • Informe sobre la situació Financera i de Solvència.
  • Informe periòdic de supervisió.
  • Transparència i homogeneïtat.
  • Dispensa i actualització de la divulgació d’Informació en l’informe sobre la situació financera i de solvència. Informació voluntària addicional.
  • Evolució prevista del contingut dels informes.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
500 250 750

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Sala de Formació, a Fiatc Tarradellas,  Av. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029

Horari:   Horari: de 9:00h a 18:00h.

Dates:    14 i  15 de maig de 2019

 

6.- CPD.

El curs computarà 16 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 14 Maig, 2019

Available Spaces: Unlimited

Curs Aplicacions Pràctiques de la NIIF17

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Li presentem la segona edició del curs APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17, que durà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya els dies 21 i 22 de maig del 2019.

El curs, de 2 dies i 16 hores de durada, aborda els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017 i l'entrada en vigor està prevista pel 2022, i que tenen impactes importants en diferents àmbits.

En el curs es tractaran:

 • Els fonaments dels nous estàndards NIIF17.
 • Les principals novetats derivades de NIIF17.
 • Les metodologies per a la valoració de contractes.
 • Exemples pràctics de valoració de diferents productes.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. 

Dia: 21 de maig de 2019, de 9:00h a 18:00h

TEMA 1.- ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

 • 21 de maig de 2019, de 9:00h a 13:30h.
 • A càrrec de ENRIQUE SÁNCHEZ, actuari i auditor, responsable d'assegurances de MAZARS a Espanya.
 • CONTINGUT
  • Introducció a la IFRS 17:
   • Calendari i àmbit d'aplicació.
   • Principals conceptes i definicions.
   • Principals novetats de la norma:
    • Segregació dels components d'un contracte d'assegurança.
    • Agregació de contractes d'assegurança.
    • Reconeixement i valoració inicial dels contractes d'assegurança.
    • Mesura posterior dels contractes d'assegurança.
    • Enfocaments i mètodes de valoració.
    • Marge de risc.
   • Exemples pràctics

A les 10:30h s’oferirà un cafè.

A les 13:45h s’oferirà un esmorzar de treball.

TEMA 2.- METODOLOGIA BBA - Exemple pràctic.

 • 21 de maig de 2019, de 14:45h a 18:00h.
 • A càrrec d'ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en Empresa per la UB, supervisor en MANAGEMENT SOLUTIONS.
 • CONTINGUT
  •  Agrupació de contractes.
  • Determinació de la corba de descompte.
  • Metodologies de càlcul del Risk Adjustment.
  • Càlcul i amortització del CSM.
  • Presentació d'estat financer.
3.2.- SEGONA SESSIÓ.

Dia: 22 de maig de 2019, de 9:00h a 18:00h

TEMA 3.- METODOLOGIA VFA - Exemple pràctic

 • 21 de maig de 2019, de 9:00h a 13:30h
 • A càrrec d'ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en Empresa per la UB, supervisor en MANAGEMENT SOLUTIONS.
 • CONTINGUT:
  • Agrupació de contractes.
  • Determinació de la corba de descompte.
  • Metodologies de càlcul del Risk Adjustment.
  • Tractament de Obligació de pagar al prenedor de la pòlissa i la comissió variable.
  • Càlcul i amortització del CSM.
  • Presentació d'estat financer.

 A les 10:30h s’oferirà un café.

A les 13:45h s’oferirà un esmorzar de treball.

TEMA 4.- METODOLOGIA PAA I ALTRES ASPECTES PRÀCTICS- Exemple pràctic.

 • 22 de maig de 2019, de 14:45h a 18:00h
 • A càrrec d'ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en Empresa per la UB, supervisor en MANAGEMENT SOLUTIONS.
 • CONTINGUT:
  • Càlcul de la Provisió de Cobertura Romanent.
  • Càlcul de la Provisió de sinistres.
  • Diferències amb IFRS4.
  • Comparativa amb metodologia BBA: equivalència de resultats.
  • Exemple de canvi d'hipòtesis operatives i comptabilització.
  • Exemple de canvi d'hipòtesis financeres i comptabilització.
  • Construcció dels informes financers.

Addicionalment, es consideraran altres aspectes pràctics dels estàndards:

 • Exemples de metodologies de transició a IFRS 17.
 • Relació amb IFRS 9.
 • Implicacions de la implantació: tecnologia, dades, govern i negoci.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
500 250 750

El preu inclou l'assistència al curs, cafès i dinars.

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Seu de MGS  SEGUROS, al carrer Entença, 325-335, 08029 – Barcelona.

Horari: de 9:00h a 18:00h.

Dates: 21 i 22 de maig de 2019.

6.- CPD.

El curs computarà 16 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

 

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Date: 21 Maig, 2019

Available Spaces: Unlimited