Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Aplicacions pràctiques de les NIIF 17

El curs, de 12 hores de durada, tracta els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017 i l'entrada en vigor està prevista pel 2021, i que tenen impactes importants en diferents àmbits, com:

 • Dades: els nous principis implicaran una major granulació de càlcul que exigirà un major control i govern de qualitat de dades, i l'adaptació de sortides de motors.
 • Tecnologia: els repositoris i motors de càlcul han de ser adaptats i incorporar nous components per als nous càlculs i requeriments.
 • Negoci: la gestió del negoci es veurà impactada en la mesura que es relaciona amb les provisions tècniques (tarificació, llançament de productes, etc.)
 • Govern i Processos: el procés comptable actual haurà de ser revisat i adaptat a la nova realitzada, amb l'aparició de noves tasques i intervinents.

En el curs es tractaran:

 • Els fonaments dels nous estàndards NIIF17.
 • Les principals novetats derivades de NIIF17
 • Les metodologies per a la valoració de contractes.
 • Exemples pràctics de valoració de diferents productes.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els hi permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

PROGRAMA

PRIMERA SESSIÓ.- ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17

 • 22 de maig de 2018 (3h)

SEGONA SESSIÓ.- METODOLOGIA BBA – Exemple pràctic

 • 23 de maig de 2018 (3h)

TERCERA SESSIÓ. - METODOLOGIA VFA – Exemple pràctic

 • 29 de maig de 2018 (3h)

QUARTA SESSIÓ.-  METODOLOGIA PAA I ALTRES ASPECTES PRÀCTICS– Exemple pràctic

 • 30 de maig de 2018 (3h)

VEURE EL PROGRAMA DETALLAT

PONENTS

Sr. ENRIQUE SÁNCHEZ, actuari i auditor, responsable d’assegurances de MAZARS a España.

Sr. ALBERT DE PAZ, actuari, doctor en Empresa per la UB, Supervisor en  MANAGEMENT SOLUTIONS.

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració:  Mutual Mèdica - Via Laietana, 31 - 08003
Horari: de 17:30h a 20:30h
Dates: 22, 23, 29 i 30 de maig de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors   360€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants  180€(+IVA)
Altres   540€(+IVA)

Date: 22 maig, 2018

Curs La Funció Actuarial

Li presentem la 2ª edició del curs de “LA FUNCIÓ ACTUARIAL”, que forma part del programa de cursos de Solvència II del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El curs de 32,5 hores de durada aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació sobre la Funció Actuarial, així com la pròpia regulació professional.

Tota aquesta regulació estableix que l’abast de la Funció Actuarial comprèn els aspectes relacionats amb:

• Provisions Tècniques
• Subscripció
• Reassegurança
• Suport a la Gestió de Riscos

De manera que en la Funció Actuarial s’exigeix a l’actuari:

• Emetre una opinió professional independent
• Elaborar un Informe Actuarial, per a l’Òrgan d’Administració de l’Entitat
• Elaborar un resum de l’Informe Actuarial, per a la DGSFP

Tot això assigna un plus de responsabilitat a l’actuari, quan està exercint la Funció Actuarial, malgrat que pugui estar actuant com a “professional por compte d’altri”.

Aquest curs dissenyat pel Col·legi persegueix que s’abordi d’una forma molt pràctica i en profunditat els 4 camps d’actuació de la Funció Actuarial, amb l’objectiu de donar resposta a les preguntes seguents:

• Què s’espera de la Funció Actuarial de/a l’Entitat?
• Quina és la ubicació de la Funció Actuarial en el sistema de gestió de l'Entitat?

Comptarem per a això i per a cada àrea (Provisions Tècniques, Subscripció, Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en projectes en entitats asseguradores en l’exercici de la Funció Actuarial, així com responsables de la Funció Actuarial en entitats asseguradores.

S’ha dissenyat com un Curs Modular, cosa que permet fer-ho de forma global o bé escollir els mòduls separadament (distingint entre vida i no vida). Determinats mòduls són comuns a vida i a no vida.

Tot i que la Legislació no reserva la Funció Actuarial de manera exclusiva als actuaris, entenem, que per l’abast de les competències que exigeix l’exercici de la Funció Actuarial, els actuaris són els professionals millor preparats per dur-la a terme.

El curs va dirigit especialment a:

- Actuaris amb coneixements en Solvència II d’entitats asseguradores o de consultores/auditores.
- Actuaris que estan desenvolupant tasques relacionades amb la Funció Actuarial en departaments/àrees d’entitats asseguradores.
- Actuaris que vulguin dirigir la seva trajectòria professional cap a la Funció Actuarial.

Volem proporcionar als actuaris els mitjans necessaris per a facilitar l’adaptació de la seva expertesa professional a aquest nou marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

PROGRAMA

M.1 OBJECTE DEL CURS
M.2 SUBSCRIPCIÓ VIDA
M.3 SUBSCRIPCIÓ NO VIDA
M.4 PROVISIONS TÈCNIQUES NO VIDA
M.5 PROVISIONS TÈCNIQUES DECESSOS
M.6 PROVISIONS TÈCNIQUES VIDA
M.7 REASSEGURANÇA
M.8 GESTIÓ DE RISCOS
M.9 L’INFORME ACTUARIAL

VEURE EL PROGRAMA DETALLAT

 

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc de celebració: Sala d’Actes, Generalitat de Catalunya, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 08010
Horari: De dilluns a dijous, 17:00h a 19:30h
Dates: 6 de Juny 2018 - 27 de Juny 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÒS

Membres Titulars i Treballadors de Membres Protectors: Curs Global 975€, Mòdul Vida 500€, Mòdul No vida 500€
Membres Titulars a l'atur i Estudiants: Curs Global 475€, Mòdul Vida 300€, Mòdul No vida 300€
Altres: Curs Global 1.200€, Mòdul Vida 900€, Mòdul No vida 900€

INSCRIPCIONS A TRAVÉS DE actuaris@actuaris.org

Date: 6 juny, 2018

Cursos SAS Enterprise Guide

Us presentem el programa de cursos de formació sobre la solució SAS Enterprise Guide, fruit de l'Acord subscrit entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

L'Acord neix amb l'objectiu d'oferir formació en les solucions analítiques i estadístiques de SAS a actuaris i a treballadors de Membres Protectors del CAC, actuaris i no actuaris.

La plataforma analítica SAS és àmpliament utilitzada en entitats asseguradores i consultores per a les seves anàlisis estadístiques de pricing i reserving, per la qual cosa el seu domini per part dels actuaris i altres professionals és del màxim interès.

Els cursos seran impartits per experts professors de SAS, a les seves instal·lacions de Formació de Barcelona.

El Programa de Formació SAS Enterprise Guide es centrarà en el coneixement d'aquesta eina, essent aquesta d'ús molt estès entre usuaris de negoci, analistes i actuaris d'entitats asseguradores i financeres, que permet:

 • Accedir a tota la potència de SAS a través d'un entorn gràfic point-and-click, multitud d'assistents i escriure o optimitzar codi SAS en aquest entorn.
 • Analitzar i interpretar estadísticament les dades per a la presa de decisions basada en l'anàlisi d'informació.

L'Acord subscrit entre SAS i el Col·legi d'Actuaris de Catalunya permet oferir els cursos de formació amb unes tarifes un 40% inferiors a les tarifes de cursos públics de SAS.

PROGRAMA

El programa de formació SAS Enterprise Guide per actuaris consta de QUATRE cursos:

CURS 1. SAS ENTERPRISE GUIDE 1: QUERING AND REPORTING

CURS 2. SAS ENTERPRISE GUIDE 2: ADVANCED TASKS AND QUERING

CURS 3. SAS ENTERPRISE GUIDE: ANOVA, REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION

CURS 4.- TARIFACIÓ AMB SAS

En cas de no tenir experiència prèvia en l'ús de SAS Enterprise Guide és aconsellable realitzar els 4 cursos per obtenir una visió completa i experta de l'ús i explotació de la solució per part d'un perfil Actuari.

No obstant això, l'alumne pot fer qualsevol dels quatre cursos, de forma independent, segons la seva experiència prèvia i necessitats en l'ús de la solució SAS Enterprise.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

DATES I MATRÍCULES

(IVA el 21% NO INCLÒS) (Coffe break inclòs en el preu)

CURSOS DATES Membres titulars i treballadors d'empreses Membres Protectors Altres
CURS 1.

SAS ENTERPRISE GUIDE 1: QUERING AND REPORTING.

18 i 19 de juny 600 € 1.000 €
CURS 2.

SAS ENTERPRISE GUIDE 2: ADVANCED TASKS AND QUERING

17 i 18 de setembre 600 € 1.000 €
CURS 3.

SAS ENTERPRISE GUIDE: ANOVA, REGRESSION AND LOGISTIC REGRESSION.

22, 23 i 24 d'octubre

 

885 € 1.450 €
CURS 4.-

TARIFACIÓ AMB SAS.

 

19 de novembre 330 € 550 €
TOTAL PROGRAMA

 

2.320 € 4.000 €

INSCRIPCIONS 

A través de actuaris@actuaris.org

CPD

Els cursos computen als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 18 juny, 2018

Curs Programació R

En aquest curs, de 36 hores de durada,  es donaran les eines necessàries per poder programar de forma autònoma en el dia a dia de les asseguradores, introduint els propis programes en el flux de treball de la companyia.

L’aprenentatge es basa en la programació formal del llenguatge R perquè un cop acabat el curs, l’alumne sàpiga què està fent en tot moment, pugui tractar codis, depurar errors o millorar programes.

Amb la base d’aquest curs, l’alumne podrà evolucionar i aplicar els coneixements a les seves pròpies necessitats, tant de departament de vida, de no vida, funció actuarial, pricing, solvència II o màrqueting, entre d’altres.

Perquè utilitzar R?

R és un llenguatge de programació i un entorn de software per estadística computacional i representació gràfica. R és àmpliament utilitzat per estadistes i data miners per desenvolupar software estadístic i anàlisis de dades.

R es troba en les primeres posicions en nombrosos rànquings de llenguatges més utilitzats o de tendències actuals, passant per davant de SAS o Matlab i competint amb Python. Aquest fet fa que l’aprenentatge i control d’R aporti un valor professional molt significatiu.

Com va dir Daryl Pregibon (investigador de Google), R permet als estadistes fer anàlisis molt complexos sense saber els detalls dels sistemes informàtics.

PROGRAMA

Els curs està enfocat tant per a persones que no tenen coneixements de programació, com per aquells que ja han tingut contacte a la universitat o en altres cursos, però necessiten consolidar i ampliar coneixements.

El curs té un component pràctic molt important, on l’alumne haurà d’escriure codi constantment i treballarà conjuntament amb els companys.

Es crearà un grup d’Slack per tal de compartir contingut i dubtes tant durant les hores de classe com fora d’aquestes.

Posteriorment l’alumne podrà evolucionar cap a les funcions o camps que més li convinguin.

Per exemple:

 • Realització de models actuarials i estadístics
 • Càlculs de Best Estimate vida i no vida
 • Connexions a bases de dades
 • Creació de quadres de comandament
 • Tractament i neteja de les dades
 • Bussiness Inteligence
 • Realització de reportings automàtics
 • Mineria de dades
 • Machine Learning
 • Integració d’R amb altres llenguatges de programació
 • Computació paral·lela i distribuïda

Pels alumnes del curs o alumnes amb coneixements intermedis d’R es realitzaran cursos d’especialització posteriors de temes concrets que s'hauran introduït durant el curs o de programació de nivell més avançat.

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

INFORMACIÓ GENERAL

Lloc de celebració: FIATC SEGUROS (Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª planta, 08029 – Barcelona)
Horari: De 9:00h a 18:00h
Dates: 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÓS

Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors 900€ (+IVA)
Membres Titulars en atur i estudiants 450€(+IVA)
Altres 1.350€(+IVA)

CPD

El curs computarà 36 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Date: 23 juliol, 2018

Available Spaces: 24