Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Visual Basic i Macros en Excel

Description:

1.- INTRODUCCIÓ

Us presentem el curs online de PROGRAMACIÓ DE VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL.

El curs, de 5 dies i 10 hores de durada, es durà a terme els dies 3, 4, 5, 6 i 10 de juliol del 2023, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació Visual Basic és un dels més utilitzats pels actuaris a tot el món. Utilitzat tant per a la creació de processos de càlcul com per a l'automatització de tasques mitjançant macros, VBA (Visual Basic per Aplicacions) es converteix en una excel·lent eina de productivitat professional que tot actuari hauria de conèixer.

2.- OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu del curs és oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries per a: Realitzar, mitjançant programació, tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, fent servir, si fos necessari, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També ofereix el coneixement necessari per a la creació de macros amb les que podran automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El curs online, que es desenvoluparà totalment sobre Excel, mostrarà els millors hàbits de programació en VBA per tal d'obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

El curs parteix d'un nivell bàsic de coneixement i, mitjançant la realització d'exemples, porta a l'alumne a un nivell avançat en la programació de Visual Basic. Per dur a terme el curs es requereixen coneixements genèrics d'Excel i de lògica de programació.

3.- DATES I HORARI

DATES: 3, 4, 5, 6 i 10 de juliol del 2023

HORARI: de 18:00h a 20:00h

4.- PROGRAMA

LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ PER A APLICACIONS (VBA)

 • L'editor de Visual Basic.
 • Variables, matrius i arrays.
 • Mòduls i funcions.
 • Sentències de flux: "IF / END IF", "FOR / NEXT", "DO / LOOP", "WHILE / WEND" i "SELECT / CASE".

OBJECTES D'EXCEL

 • OBJECTES: Application, WorkBook, worksheet i Range.
 • CONTROLS: Textbox, ComboBox i ListBox.
 • ESDEVENIMENTS: Click, KeyPress, KeyUp, KeyDown i Change.

PROGRAMACIÓ

 • Com abordar un problema.
 • Connexions amb Bases de dades mitjançant ADO i ODBC.
 • Tècniques de depuració.
 • Alguns errors comuns.
 • Consells

EXEMPLES

 • Treballar (llegir, gravar o modificar) dades d'Access des d'Excel utilització tecnologia ADO i ODBC. Atès que la comunicació amb l'origen de dades es fa per mitjà de llenguatges SQL es donaran exemples específics.
 • Simulació, mitjançant Montecarlo, del preu d'un actiu financer seguint el model Black-Scholes i l'obtenció dels paràmetres d'una ETTI segons la fórmula de Nelson-Siegel-Svensson a partir de dades de mercat.
 • Distribució de les pòlisses d'automòbils entre les categories de Bonus-Malus mitjançant cadenes de Markov.
 • Càlcul de la provisió de sinistres mitjançant Chain Ladder programant una funció matricial.
 • Càlcul de “Best Estimates” al ram de vida.
 • Macros: Com emplenar un document Word des d'Excel i com traspassar dades concretes de diversos fulls Excel a un altre fitxer Excel diferent de forma automàtica.

5.- PROFESSORS

EMILIO VICENTE MOLERO, Actuari i Responsable de la Funció de Gestió de Riscos i Reassegurança de MGS Seguros.

JORDI MORATÓ CASASSAS, Actuari de la Direcció Tècnica i Reassegurança de SegurCaixa Adeslas..

6.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
300 150 450

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD

El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

8.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

Abans de la celebració del curs online el CAC lliurarà als inscrits els materials que s'utilitzaran.

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Entrar a un Webex Meetings

L'assistent al curs s'ha d'assegurar que la connexió a Internet funciona correctament.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso