SIMULADOR VIDA

ESPERANÇA DE VIDA I HÀBITS SALUDABLES
CALCULA LA TEVA ESPERANÇA DE VIDA I DESCOBREIX QUINS HÀBITS SALUDABLES INFLUEIXEN MÉS

Moltes circumstàncies influeixen en l’esperança de vida. En aquest simulador s’utilitzen els més representatius estimant que es mantenen inalterables al llarg de tota la vida, però aquests podrien canviar en el futur. Et proposem que comprovis com milloraria la teva esperança de vida al fer algun petit canvi en els teus hàbits.

Així doncs, el simulador només té la finalitat d’oferir una visió de l’impacte que alguns factors tenen en la nostra esperança de vida per tal de promoure uns hàbits més saludables.

El càlcul ha estat realitzat per Actuaris, professionals experts en la gestió del risc i la quantificació de la incertesa tant en l’àmbit assegurador i financer com en altres àmbits empresarials, contribuint a l’estabilitat financera i el benestar social de persones, empreses i organitzacions.

Simulador realitzat en col·laboració amb

Els autors del simulador no assumeixen cap responsabilitat sobre l’exactitud o errors en el funcionament o el càlcul del programa.

Els usuaris accepten eximir als autors de qualsevol responsabilitat relacionada amb reclamacions, danys, obligacions, pèrdues, responsabilitats, costos o deutes i despeses (inclòs, entre d’altres, honoraris d’advocats) que sorgeixin per l’ús del simulador.

 
 
Home
 
Dona
 
 
Sol
Sol amb fills
Amb pares o amics
Parella sense fills
Parella amb fills
 
 
 
 
 
 
Molt baix
Baix
Normal
Sobrepès
Sobrepès sever
 
 
 
 
 
 
No fumador
Ocasional
Habitual
Gran fumador
Empedreït
 
 
 
 
 
 
 
Mai
1 got
2 gots
3 gots
4 o més gots
 
 
 
 
 
 
 
Competició
Regularment
Poc
Molt poc
Res
 
 
 
 
 
 

 
Mai
Quasi mai
Ocasional
Amb freqüència
Permanent
 
 
 
 
 
 


×

Segons estudis recents, l’àmbit en el qual es desenvolupa la vida d’una persona (viure sol, vida en parella, amb o sense fills, vida amb els pares, etc.) pot estar relacionat amb hàbits i actituds enfront dels riscos que poden condicionar l’esperança de vida.

.