ADC21 – Nº13 Primer Semestre 2024

ADC21

COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA | Nº 13 PRIMER SEMESTRE 2024

ADC21. Col·legi d'Actuaris de Catalunya, N13 Primer Semestre 2024

Articles

Jordi Arenillas, VidaCaixa, ens parla del procés d’implementació d’IFRS17.
Diego Rivas, SAS Spain, ens evidencia l’impacte de la Intel·ligència Artificial en la professió actuarial.
Josep Soler, IEF, reflexiona sobre el valor actuarial en l’anàlisi dels riscos financers.
Fabien Conderanne, WTW, analitza l’elevat risc polític mundial d’aquest 2024.
Ignasi Puigdolles i David Igual, Pensium, ens parlen del repte del finançament de la dependència a través de la monetització de l’habitatge.
Felipe Gómez, Grant Thornton, ens explica el nou concepte de Embedded Insurance.

Entrevista

Mirenchu del Valle, Presidenta d’UNESPA.
“L'assegurança és una activitat intensament regulada. La nostra missió principal és exercir de veu de l'assegurança. Ens ocupem de traslladar la posició de l'assegurança davant tot tipus d'institucions i organismes, siguin locals, autonòmics, nacionals, europeus i internacionals.”

Actuaris pel món

Ramon Gayet, Longevity Pricing Actuary a PartnerRe, Dublín.
“El mercat de risc de longevitat del Regne Unit i Irlanda es caracteritzen per ser molt competitius i estar molt ben organitzats. A més a més, compten amb la participació de consultores, asseguradores i reasseguradores en qualsevol transacció.”

 

SUMARI

Marisa Galán, Col·legi d’Actuaris de Catalunya

editorial.

 

Marisa Galán
Presidenta del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

El sector assegurador va tancar l'any amb unes primes al voltant de 76.000 milions d'euros (33.000 del ram de Vida amb un creixement del 18% i 43.000 a No Vida amb un creixement proper al 7%). Creixements superiors als del PIB que, amb un 2,5%, va assolir un volum absolut de 1,46 bilions d'euros.

D'aquesta manera, el sector torna a representar una mica més del 5% del PIB, superant el 4,9% amb què va tancar l'any 2022.

D'altra banda, per al 2024 s'espera un creixement de l'economia de l'1,9%, inferior al 2,5% del 2023. Aquesta dada unida a una estimació inferior de les taxes d'estalvi, que podrien passar del 8,2% al 6,7% fan preveure un any que, si bé no tindrà els ensurts del passat, haurà d'estar centrat en el creixement de les carteres.

Són molts els elements que haurà de tenir en compte el sector aquest any, com ara: el repte tecnològic de la ciberseguretat o l'arribada de la intel·ligència artificial; el seguiment dels riscos entre ells el geopolítics; el manteniment del creixement de les carteres ja sigui mitjançant l'increment de les xarxes, la creació de nous productes o una pedagogia més gran als futurs clients així com el manteniment de la tensió en temes normatius com les NIF 17 o sostenibilitat.

En aquesta ocasió, la nostra revista ADC 21, se centra en alguns d’ells a través dels següents articles i entrevistes:

Jordi Arenillas de VIDACAIXA fa una explicació detallada dels canvis en termes de requeriments reguladors i necessitats d'informació que requereix la NIF 17 juntament amb la NIF 9 comentant les principals diferències entre la normativa actual en termes de càlcul de provisions tècniques, valoració de passius o tractament de rescats, entre d'altres aspectes. Passant a centrar-se en reptes com la interpretació de models aplicables, la manca de referents, la volatilitat en els resultats i la necessitat d’eines tecnològiques adequades; destacant la complexitat conceptual i tecnològica del procés, així com la necessitat d'involucrar tota l'organització o replantejar els rols i les responsabilitats.

Diego Rivas de SAS aborda com la professió actuarial està experimentant una revolució liderada per la Intel·ligència Artificial (IA), detallant com la IA està redefinint pràctiques històriques, millorant la precisió de models predictius i automatitzant tasques rutinàries. A més, s'incideix en l'evolució del rol de l'actuari cap a un enfocament més analític i estratègic, gràcies a la col·laboració amb experts en IA i l’adquisició de noves competències tecnològiques.

Josep Soler d'IEF destaca la importància de l'alfabetització financera i proposa la inclusió de conceptes actuarials a l'educació financera per ajudar els estalviadors a comprendre millor el risc i la rendibilitat de les seves inversions, atès que una gestió adequada d'inversions requereix no només analitzar els actius financers, sinó també avaluar en termes de probabilitat els esdeveniments que podrien afectar-ne la valoració. Coneixements bàsics que haurien de tenir també els assessors financers. En aquesta línia de pensament es comenta la iniciativa de la Comissió Europea per millorar la participació dels particulars als mercats de capitals.

Fabien Conderanne de WTW comenta com 2024 ve com un "any d'eleccions" i planteja preocupacions sobre possibles agitacions polítiques, especialment a països amb sistemes polítics menys estables i on el poder polític està en disputa i no a través d'eleccions justes, per la qual cosa podran aparèixer disturbis civils a causa de processos electorals qüestionables. L'article analitza l'impacte geopolític de les eleccions a països clau com els Estats Units, Mèxic, Índia, Sud-àfrica i Indonèsia, i destaca la possibilitat de realineaments significatius en les relacions internacionals com a resultat dels canvis de govern.

Ignasi Puigdollers i David Igual de PENSIUM desenvolupa el desafiament de finançar l'atenció a la dependència a Espanya a través de la monetització de l'habitatge, atès l'impacte de l'envelliment de la població, que ha portat a un augment significatiu de persones grans en situació de dependència. Assenyala que el sistema actual de finançament de la dependència, basat principalment en les pensions públiques, és insuficient per cobrir els costos d'atenció creixents. Fa una valoració del preu mitjà d'una plaça residencial a Espanya, així com de les prestacions públiques per a l'atenció domiciliària i proposa diferents opcions per a la monetització de l'habitatge.

Felipe Gómez de GRANT THORNTON desenvolupa el concepte emergent d'Embedded Insurance 2.0, una evolució del tradicional embedded value que promet generar valor no només per a les companyies d'assegurances, sinó també per a la societat en general. Aquest nou enfocament se centra a integrar productes d’assegurances en l’experiència del client, aprofitant les relacions existents entre les companyies i els seus clients per oferir un servei ampliat. Un model que, si no nou, sí que ha evolucionat amb la tecnologia i un canvi cap a un enfocament centrat al client. La digitalització dels processos relacionals ha aplanat el camí per a una nova versió de l'embedded insurance.

Entrevistes:

La revista, a més, recull una entrevista a Mirenchu ​​de la Vall presidenta d'UNESPA, que ens parla, entre altres coses, de les línies estratègiques d'UNESPA, del posicionament sectorial davant del canvi climàtic, com s'afronten els increments normatius que ens arriben o com s'aborden les sistemàtiques de treball dins de l'Insurance Europe, entre d'altres.

I a la secció d' ”Actuaris pel Món”, coneixerem les interessants experiències de Ramon Gayet actuari del CAC que desenvolupa la seva professió a Dublín.

Finalment, mostrem l'activitat en matèria de formació continuada duta a terme pel CAC l'any 2023. S'han organitzat 33 activitats (cursos, jornades i conferències), en què han participat 2.259 persones, amb un total de 5.107 hores de formació.

article.

Jordi Arenillas Claver
Direcció Econòmica-Financera de VidaCaixa, S.A.U. d’Assegurances i Reassegurances

 

L’experiència en el procés d’implementació d’IFRS17

Durant el primer trimestre de l'any, la majoria dels equips financers i actuarials de les entitats asseguradores, dediquen bona part d'aquest període a preparar la formulació dels comptes anuals de l'exercici precedent. El tancament dels comptes de l'exercici 2023 és especialment singular per a aquelles entitats que pertanyen a grups consolidats cotitzats o per a aquelles que així ho hagin decidit, de forma voluntària, a conseqüència de l'entrada en vigor, l’1 de gener de 2023, del nou estàndard internacional d'informació financera pels contractes d'assegurances conegut com a IFRS17.

IFRS17 substitueix els criteris establerts per la norma internacional d'informació financera aplicable als contractes d'assegurances, l'anterior IFRS4, que estava en vigor des d'inicis del segle XXI, donant cobertura, de forma provisional, a l’àmplia varietat de les pràctiques comptables utilitzades i aprovades per les autoritats nacionals dels diferents actors de la indústria europea. En el cas espanyol, la norma de valoració 9a del Pla General Comptable d'Entitats Asseguradores (PGCEA) remet els criteris de càlcul de les provisions matemàtiques a allò que s’estableix en la normativa aplicable d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. Al mateix temps, el Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores (ROSSEAR), en la seva cinquena disposició addicional, remet el règim de càlcul de les provisions tècniques a efectes comptables al que s’estableix en el Capítol II del Reglament d'Ordenació i Supervisió dels Assegurances Privades aprovat pel Reial Decret 2486/1998 de 20 de novembre i els seus desenvolupaments corresponents, derivats d'ordres ministerials i circulars emeses pel Regulador. La norma 9a del PGCEA estableix, en el seu apartat número tres, el criteri de correcció d'asimetries comptables, un aspecte que aporta una gran simplificació al procés de valoració de provisions tècniques de determinades operacions d'assegurança. Aquestes referències legislatives, que ens porten a finals del segle passat, pretenen posar de manifest que l'aplicació de l'IFRS17 significa un canvi sense precedents des del punt de vista de requisits reguladors i necessitats d'informació que poden arribar a impactar en les formes habituals en què les entitats asseguradores gestionen el seu negoci. Sense cap mena de dubte, la nova norma internacional d'informació financera pels contractes d'assegurances pot arribar a representar el major canvi comptable viscut en els últims 25 anys en el sector assegurador.

Al canvi que significa l'IFRS17 cal afegir que, en la majoria dels casos, s'aplica de forma concurrent per primera vegada l'IFRS9, la norma internacional d'informació financera que s'aplica als instruments financers.
Abans d’aprofundir en els canvis que ha suposat l'adopció de la norma, m'agradaria remarcar que el nou marc ha tingut un llarg i dilatat procés de cristal·lització a causa de la dificultat de donar cabuda de manera integral a tota mena de contractes d'assegurances i diferents característiques de l'oferta existent al mercat europeu. La norma va entrar en vigor l’1 de gener de 2023, amb efectes retroactius, a efectes comparatius, des de l’1 de gener de 2022. Els òrgans legislatius europeus no van finalitzar el seu procés d'adopció fins a l'últim trimestre del 2021, després d'acceptar una última pròrroga a la seva entrada en vigor, d'un any, a finals del 2020. Tot això reflecteix la complexitat intrínseca de la mateixa norma. Benvinguda sigui en nom de la consecució dels objectius que persegueix: major transparència de la informació que es recull en els comptes anuals de les entitats asseguradores i més comparabilitat entre els diferents actors del mercat independentment de quina sigui de la jurisdicció a la qual pertanyen.
Per poder abordar les conseqüències pràctiques i operatives que la introducció de les noves normes comptables ha suposat en les diferents organitzacions, és necessari assenyalar, encara que sigui de manera molt simple i limitada, les principals diferències que existeixen, en aquest cas per a una companyia d'assegurances de vida, entre els nous criteris comptables i els que la normativa local continua mantenint:

Normativa local IFRS17
·   El càlcul de les provisions tècniques manté les hipòtesis utilitzades en el moment de la tarifació.

·   El manteniment de les hipòtesis està subjecte a controls de suficiència i adequació a la realitat, establerts en la regulació:

­      - Hipòtesis demogràfiques segons resolucions ministerials.

­      - Test de suficiència de despeses.

·   Les provisions tècniques incorporen el marge de benefici futur de les operacions.

·   Segons el mètode de valoració general (Building Block Approach-BBA) la valoració d’un passiu té en compte la millor estimació possible dels fluxos de compliment derivats dels contractes d’assegurances en cada moment (BEL, per les seves sigles angleses).

·   L’efecte de l’ajustament periòdic de les hipòtesis utilitzades en el càlcul genera variacions positives o negatives que es registren en ambdós casos.

·   El benefici futur s’identifica de manera segregada en el marge de servei futur (Contractual Service Margin-CSM).

·   S’estima un marge de seguretat per risc de volatilitat de les hipòtesis no financeres (Risk Adjustment-RA).

·   El comportament dels rescats reals es reflecteix en l’evolució de les provisions. ·   Els rescats esperats s’incorporaran com una hipòtesis del càlcul dels fluxos de compliment.
·   Les variacions d’hipòtesis es reflecteixen directament en el compte de resultats. ·   Les variacions d’hipòtesis pels períodes incorreguts es recullen en el compte de resultats, mentre que les variacions d’hipòtesis futures minoraran el CSM.
·   Model de càlcul de provisions fixat en la regulació sense possibilitat d’aplicar opcions voluntàries. ·   Norma de principis amb diferents mètodes de càlcul i opcions de registre voluntari de diferents conceptes.
·   Hipòtesis financeres segons unes regles de tipus d’interès de descompte màxims en funció al tipus de gestió financera. El tipus d’interès de base tècnica, utilitzat en el càlcul de la prima, sol ser la base dels càlculs. ·   El tipus d’interès de descompte es fixa en el moment de la constitució de l’operació i no varia durant la vigència de l’operació.
·   La correcció de les asimetries comptables iguala la valoració de determinats passius a la valoració dels actius. ·   Els contractes d’assegurances es valoren en cada tancament a valor de mercat.

·   Les variacions de valor dels actius i els passius es registraran segons les opcions escollides en el patrimoni net o en el compte de resultats.

·   El desglossament analític de les fonts de benefici queden al marge de la comptabilitat oficial i és prerrogativa de cada entitat en funció del seu sistema de gestió. ·   La norma estableix un nivell d’informació en les notes dels estats financers que fa necessari el registre comptable d’un mínim nivell analític per poder donar-ne compliment.

Observant les principals diferències entre ambdós entorns comptables, l'aplicació de la norma IFRS17 presenta diferents reptes a tenir en compte:

 • La implementació de l'estàndard comptable obre un gran nombre de possibilitats d'interpretació dels models aplicables a cada producte, ja que la norma no és prescriptiva, sinó que es basa en principis.
 • La novetat de l'entorn provoca la manca de referents per a totes les parts involucrades: departaments financers, actuarials, funcions de control o, fins i tot, auditors externs.
 • Existeix el risc de prendre decisions que generin una elevada volatilitat en els resultats i en el patrimoni de les entitats.
 • Els primers projectes d'implantació es van iniciar quan la norma encara es trobava en situació provisional i en plena discussió entre tots els afectats.
 • Desconeixement generalment limitat de les conseqüències operatives i pràctiques de les diferents decisions adoptades en una normativa molt exigent i complexa.
 • La incertesa del canvi provocava que les eines tecnològiques i els sistemes d'informació es trobessin poc desenvolupats per assolir totes les necessitats de la norma, alhora que era necessari fer inversions per abordar-ne la implementació.
 • L'activitat habitual dels equips involucrats en els tancaments comptables segueix el seu curs sent necessari no parar en l'elaboració de la informació econòmica, financera i actuarial basada en els principis actuals vigents, al mateix temps que és necessari anticipar-se i ocupar-se de les conseqüències i les necessitats del nou marc comptable.

Tots aquests reptes fan que l'adopció de la nova normativa es converteixi en un projecte de gran magnitud per a qualsevol organització, tant pel temps necessari, els recursos econòmics, materials i humans que s'han de comprometre, com per la complexitat conceptual i tecnològica que comporta la nova manera de fer.

Tant pel cost potencial que pot tenir en cada entitat, com pel nivell de compromís i risc que pot arribar a significar, el camí d’implementació de l'IFRS17 s'ha de considerar com un procés de transformació transversal que ha d'implicar tota l'organització, afectant diferents àmbits i funcions, no només a les àrees financeres i/o actuarials. En el mateix estudi de WTW presentat en l'últim trimestre de 2023, on es posava de manifest el cost econòmic del projecte, també es fa referència a les preocupacions de les entitats sobre el procés d'implantació de l'IFRS17.

La implementació de l'IFRS17 transcendeix a un mer canvi de norma comptable, gosant a afirmar que suposa un canvi cultural en les entitats asseguradores de vida, acostumades a dur a terme la seva activitat i gestionar els seus processos d'informació financera d'una forma força planificada i previsible. L'entrada en escena de l'IFRS17 no fa més que accentuar el canvi de paradigma en la gestió, en sentit ampli, que va suposar l'entrada en vigor l’1 de gener de 2016, de la normativa de Solvència II. Si bé, aquesta última va suposar un canvi significatiu en la gestió de riscos de les entitats, promovent pràctiques de control de riscos i quantificació d'aquests que, en molts casos, ja existien pràctiques d'immunització financera, anàlisi estructural de tipus d'interès, marcs de gestió de crèdit i anàlisi de liquiditat. El marc de Solvència II estableix una periodicitat de report trimestral, mesures que tenen en compte l'adequada gestió de les entitats com l'ajust per casaments de l'estructura temporal dels tipus d'interès i la possibilitat d'aplicar amplis períodes transitoris per a una adequada adopció i aterratge de les exigències normatives en el sector que afectava bàsicament el nivell de fons propis que han de presentar les companyies. A diferència de tot això, l'IFRS17 entra en vigor sense la capacitat d'aplicar mesures transitòries, afectant directament els resultats i la rendibilitat de les entitats i amb la necessitat d'expressar, amb caràcter retrospectiu, l'exercici anterior per facilitar a l'usuari dels comptes anuals la seva comparabilitat.

Es pot pensar que la introducció dels nous principis comptables no és més que l'aplicació de noves normes i nous algoritmes de càlcul que proporcionaran una quantificació alternativa a l'actual, i que s'ha de registrar convenientment en els sistemes comptables que les entitats tenen implementats en els seus entorns actuals. L'experiència compartida amb diferents actors del mercat ha posat de manifest que això no és així. El projecte requereix prestar atenció des de diverses i variades perspectives:

 • Dades, sistemes i eines

Tal com he intentat explicar al llarg d'aquest article, el nou paradigma comptable és un sistema més complex que l'actual, encara que només sigui per la seva novetat, però és evident que requereix una major quantitat de dades en la seva gestió diària, que han d'estar actualitzades i disponibles en temps real. En els primers paràgrafs d'aquesta nota es fa referència a la vigència durant més de 20 anys del marc de valoració dels contractes d'assegurances i les seves principals característiques. En la majoria dels casos, els sistemes tecnològics que recullen les dades dels contractes d'assegurances són els mateixos sistemes de comercialització que, al seu torn, estableixen les primes a cobrar, calculen de forma recurrent les provisions matemàtiques i actuen com el repositori únic de tots els contractes en vigor. Tot això, basant-se en la utilització d'hipòtesis, més o menys conservadores, paràmetres estàtics i procediments de càlcul estables en el temps.

IFRS17 abandona aquesta concepció, les hipòtesis i paràmetres, juntament amb altra informació del mercat; estaran sota un constant escrutini i amb la necessitat, si escau, de variar. Els criteris i mètodes de valoració es mantindran constants en el temps, però la variació de les característiques i modalitats dels diferents productes, així com el nivell de preus o tipus d'interès, poden obligar a introduir modificacions en els procediments de càlcul aplicats si no s'ha concebut un sistema prou parametritzat capaç d'abordar canvis futurs que avui no coneixem.

Els sistemes i eines de càlcul transcendeixen a un mer sistema de repositori comptable d'un llibre de sumes i saldos o un simple sistema de llibre diari que recull els diferents assentaments comptables que reflecteixen els diferents moviments econòmics. És necessari tenir en compte els motors de càlcul que amortitzaran periòdicament el marge de servei d'assegurances o el marge de risc (CSM i RA, respectivament, per les seves sigles en anglès). També serà necessari definir les noves normes comptables per al reconeixement de resultats, compensació del CSM o transferències entre BEL i CSM, sense oblidar la necessitat de valoració a mercat de tota la cartera de contractes d'assegurances, que és una de les grans novetats de la norma i una de les majors implicacions, des del meu punt de vista, poc considerada, en general, al sector. Tots aquests aspectes, fan arribar a la conclusió que es necessiten noves eines, sistemes tecnològics i processos de dades que cobreixin les noves necessitats, fins ara inexistents.

 • Capacitats tècniques
  És necessari dotar-se dels recursos suficients i específics que ens permetin abordar el canvi que requereix el nou sistema comptable. La tipologia de recursos abasteix experts financers, comptables, actuarials, gestors d'inversions, gestors de sistemes i dades així com activitats de control que permetin garantir un sistema d'informació financera robust, íntegre i fiable, capaç de mostrar la realitat de la companyia i el seu negoci, d'una manera senzilla i comprensible, i que seran les característiques bàsiques per poder arribar a un sistema d'informació transparent i homogeni que permeti la comparabilitat entre els diferents competidors.

Per incrementar les capacitats és necessari incorporar el desenvolupament d'habilitats relatives a l'IFRS17 en els programes de formació i avaluació dels recursos.

És important establir programes de divulgació interna de la normativa en tots els sentits. Cal compartir el coneixement dels especialistes amb els col·laterals de totes les àrees més implicades, però també amb aquells que, d'una manera o altra, hauran de tenir en compte el nou entorn. Formar els equips, traslladant el coneixement als components amb menys experiència, a aquells que han tingut i hauran de mantenir el dia a dia de la informació financera i comptable segons els principis generals de comptabilitat locals, fins que el regulador opti per transposar definitivament la normativa. Així mateix, és necessari compartir les singularitats de la nova normativa amb les posicions més sèniors de l'organització i amb els membres dels òrgans d'administració.

 • Rols i responsabilitats

IFRS17 introdueix noves tasques d'elevada complexitat que requereixen un coneixement especialitzat de la normativa sota diferents punts de vista, no només el purament comptable. Arribats a aquest punt, podria entrar en un debat molt interessant i, en molts casos apassionat, sobre si els càlculs als quals em refereixo són responsabilitat dels equips financers, dels equips actuarials o potser cal unir coneixements i establir una organització que permeti coordinar el disseny de productes, la seva anàlisi tècnica, la rendibilitat prevista, les necessitats d'inversió, els riscos incorreguts, la seva quantificació en el marc prudencial de Solvència II, la periodicitat i necessitat de dades i, en definitiva, la gestió correcta del negoci.

L'entrada en vigor de la nova regulació comptable l’1 de gener de 2023 o quan el regulador disposi en el futur per a aquelles entitats no obligades a informar amb normes internacionals de comptabilitat, a més de la consolidació definitiva del règim de Solvència II, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016, és el moment perquè cada organització reflexioni en quin punt es troba, quines necessitats té i com abordar el canvi cultural i organitzatiu que suposa el nou entorn regulador que, sens dubte, afecta el dia a dia del negoci. Segurament no existeix una solució única, però la reflexió és obligada.

Durant el primer trimestre de l'exercici 2024, conclourà el primer procés de formulació dels primers comptes anuals sota l'estàndard de l'IFRS17, però la carrera no ha fet més que començar. És necessari estabilitzar i consolidar les diferents accions que ha estat necessari posar en marxa:

 • Optimitzar i estabilitzar les eines i motors dissenyats en la construcció de l'arquitectura prevista per al funcionament de l'IFRS17.
 • Realitzar un tractament adequat de la immensa i necessària quantitat de dades.
 • Finalitzar els desenvolupaments i avaluar totes les solucions tàctiques que han estat necessàries aplicar per complir amb el límit de dades establertes.
 • Avaluació constant de les noves hipòtesis utilitzades.
 • Entendre el comportament dels nous principis comptables.
 • Definició dels nous KPI, modificació dels existents i explicació d'aquests, així com la seva evolució en el temps.
 • Construcció de la capa d'informació financera que ha de donar resposta a les necessitats requerides pels diferents stakeholders.
 • Consolidar i monitorar els diferents canvis que s'hagin produït a l'organització amb motiu de la implantació.

El camí fins ara ha estat llarg, no és un projecte que mesuri la seva durada en mesos, s'ha de ser conscient que requereix l'assignació de recursos en un període de temps prolongat per assolir la seva entesa, definició i implementació.

Ser capaços de formular els primers comptes sota IFRS 17 és un gran èxit. La carrera continua, sens dubte, no estarà exempta de dificultats, però no hi ha marxa enrere ni possibles dreceres. Hem arribat tots junts a la meta aconseguint el propòsit fixat. Per tot això, m'agradaria aprofitar l'ocasió i la tribuna que m’ofereix el Col·legi d'Actuaris de Catalunya per agrair i felicitar a tot l'equip de VidaCaixa, sense excepció possible, per l'esforç i el treball acomplert, fent realitat l'aplicació de l'IFRS17.

ARAG

Diego Rivas González

article.

Diego Rivas González
Actuari. Product Management /RQS a SAS Spain

Transformació actuarial: L’impacte de la Intel·ligència Artificial (IA) en la professió actuarial

La professió actuarial, dedicada a l'avaluació del risc i la incertesa, es troba en la cúspide d'una revolució liderada per la Intel·ligència Artificial (IA). Aquest camp, històricament arrelat en mètodes estadístics i matemàtics, està experimentant un canvi paradigmàtic cap a un futur on la IA no només optimitza, sinó que redefineix les pràctiques actuals.

Les principals aplicacions actuals de la IA en la professió actuarial són les següents:

 1. Models predictius millorats: Com la IA està millorant la precisió i eficiència dels models de risc.
 2. Automatització de tasques rutinàries: Exemples de com tasques repetitives estan sent automatitzades per algoritmes d'IA.
 3. Anàlisi de dades no estructurades: Ús de la IA per interpretar dades no convencionals, com ara textos i xarxes socials.

Creus que la IA ens ajudarà a ser més eficients a la nostra feina? Si podem treballar més de pressa; vol dir això que necessitarem menys actuaris en el futur?

No necessàriament. Els actuaris són experts en el negoci a més de les tècniques utilitzades per a l'anàlisi de dades, és a dir, fins i tot amb una IA entrenada és fàcil arribar a conclusions errònies a partir de dades vàlides, que un actuari pot descartar gràcies al seu coneixement del negoci i la seva experiència.

L'actuari ha d’evolucionar cap a un paper molt més actiu en "pensar" que en "fer", ja que actualment el dia a dia de l'actuari es perd en tasques repetitives molt llargues per cobrir totes les possibles anàlisis que puguin invalidar les conclusions a les quals volem arribar.

La IA donarà suport a l'actuari en automatitzar aquestes tasques repetitives de tractament de dades estructurades, enriquirà l'anàlisi capturant dades de fonts no estructurades i ajudarà en la generació de models predictius millors i més exactes d’acord amb nous algoritmes o a iteracions sobre els existents.

Així doncs, a més d’un canvi de rol que sembla molt atractiu, també duu implícits alguns reptes pels actuaris. Quins creus que seran aquests reptes? Pots posar-nos alguns exemples?

Els principals reptes pels actuaris es deriven de les competències necessàries per gestionar la IA. És a dir, caldrà modificar els plans d'estudis dels actuaris per incloure-hi habilitats relacionades amb la IA com a part del seu programa.

De la mateixa manera, els actuaris hauran de millorar les seves competències en programació i anàlisi de dades relacionades amb aquest nou paradigma. A més, observarem una col·laboració creixent amb experts en IA, i fins i tot la creació de departaments mixtos on es col·labori de manera natural amb els anomenats científics de dades, que tenen capacitats complementàries a les dels actuaris de molts sentits.

D'altra banda, entre els reptes hi haurà les consideracions de caire ètic pel que fa a l'ús de la IA, així com els possibles perjudicis que es poden derivar d'una mala governança de les dades, ja que si la IA treballa amb dades incorrectes o esbiaixades, produirà resultats negatius.

En altres paraules, la governança de les dades es convertirà en un repte en si mateix, i la supervisió del compliment dels criteris ètics/normatius per part de les intel·ligències artificials serà una tasca clau per als actuaris.

Podran les universitats adaptar els seus programes tan de pressa? Què passarà amb els professionals en actiu?

Les universitats trigaran una mica a adaptar-se. És complicat canviar programes formatius de la nit al dia, però tenen temps per anar adaptant-s’hi. Els actuaris es formen a la universitat durant anys i en aquest temps poden rebre complements formatius, en forma de cursos o seminaris, segons aquests canvis es vagin produint.

Per als actuaris que acaben de sortir de la universitat o els que estan en actiu, també és molt rellevant l'activitat dels col·legis d'actuaris. Aquests col·legis estan molt vinculats a la realitat del mercat i compten amb els mitjans per proveir aquests complements formatius, perquè els actuaris actualitzin els seus coneixements i mantinguin aquestes capacitats clau de la millor manera possible.

Tots els actuaris són conscients que la seva professió evoluciona i que han d’evolucionar amb ella.

Aleshores, l’impacte de l’IA en el món assegurador ja és quelcom realment important en el moment actual, però què més pot passar en el futur? Pots dir-nos algunes tendències en l’ús de la IA en la indústria asseguradora?

Entre les tendències de l'ús de la IA en el món assegurador, n’estem observant algunes com:

- Desenvolupament de productes i personalització

 • Productes personalitzats: La IA permet la creació de productes d'assegurances personalitzats basats en perfils de risc individuals.
 • Preus dinàmics: Els sistemes d'IA poden ajustar les primes i cobertures en temps real, basant-se en dades canviants i comportament de l'assegurat.

- Gestió de riscos i compliment

 • Identificació de riscos emergents: La IA pot detectar tendències i riscos emergents, com ara ciberriscos o impactes del canvi climàtic, permetent una resposta més proactiva.
 • Compliment normatiu: Les eines d'IA poden ajudar a assegurar que les pràctiques d'assegurances compleixin amb les normatives vigents i canviant.

- Interacció amb Clients i Servei al Client

 • Xatbots i assistents virtuals: Aquestes eines poden gestionar consultes de clients de manera eficient, proporcionant respostes ràpides i personalitzades.
 • Anàlisi de sentiments i preferències del client: La IA pot analitzar comentaris i comportaments dels clients per millorar l'experiència de l'usuari i la satisfacció del client.

Això implica que gairebé tots els àmbits de valor d’una companyia d’assegurances es poden evolucionar fent ús de la IA, però, veurem tots aquests canvis a les companyies actuals?

El canvi es produirà a dues velocitats. D'una banda, les companyies més grans, que tenen un entorn tecnològic més elevat, podran apostar per aquelles millores que no afecten el seu "core" i que són accionables per equips més petits sense requerir grans replantejaments de la seva topologia de sistemes. Al mateix temps, són les companyies que tenen més recursos per invertir, de manera que podran fer-ho en millores clau que requereixin una inversió major per a la seva generació i, així, intentaran obtenir un avantatge competitiu futur més sostenible en el temps.

A l'altra banda de l'espectre hi ha companyies més petites, amb entorns tecnològics més petits o més lleugers, però que poden innovar molt més i més ràpid. És una oportunitat per a aquestes companyies petites o mitjanes transformar-se a través de la IA de manera més profunda; fins i tot és segur que serem testimonis de la creació de múltiples "start-ups" especialitzades en l'aplicació de la IA al món assegurador amb les quals les asseguradores tradicionals podran associar-se per generar aquest canvi que el mercat els anirà demanant gradualment.

Finalment, hi haurà companyies que menyspreïn l'impacte del canvi que la IA porta a tots els àmbits dels negocis i que no sàpiguen preparar-se per a aquest canvi. El més probable és que aquestes companyies, en tot cas, hagin d'adaptar-se més tard, patint i perdent clients i mercat pel camí.

Pot fer-nos un resum de les conclusions a les quals han arribat?

Les conclusions extretes fins ara són les següents:

 1. Evolució del rol de l'actuari: Els actuaris han de passar de centrar-se en tasques operatives a un enfocament més analític i estratègic. La IA els permetrà dedicar més temps a "pensar" que a "fer", automatitzant les tasques repetitives i facilitant anàlisis més profundes.
  1. Millora en l'eficiència i precisió: La IA donarà suport a l'automatització de tasques rutinàries i a la millora dels models predictius, la qual cosa resultarà en una major eficiència i precisió en l'avaluació de riscos i en la presa de decisions.
  2. Necessitat de noves competències: Els actuaris hauran de desenvolupar habilitats relacionades amb la IA, incloent-hi programació i anàlisi de dades avançades. Això implica una actualització en els plans d'estudi i una formació contínua per als professionals en actiu.
  3. Col·laboració interdisciplinària: Hi haurà un augment en la col·laboració entre actuaris i experts en IA, possiblement donant lloc a equips interdisciplinaris que combinin habilitats complementàries.
  4. Desafiaments ètics i de governança de dades: En destaquen els reptes ètics i la importància d'una bona governança de dades per evitar prejudicis i errors en els models de IA. La supervisió del compliment de criteris ètics i normatius es converteix en una tasca clau per als actuaris.
 1. Adaptació de les universitats i dels col·legis professionals: Hauran d'adaptar els seus programes formatius per incloure continguts de IA i oferir formació complementària per mantenir actualitzats els professionals.
 2. Innovació en productes i serveis: La IA impulsarà la creació de productes d'assegurances personalitzats i l'adaptació de preus i cobertures en temps real, basant-se en dades i comportaments canviants dels assegurats.
 3. Impacte diferencial en les companyies d'assegurances: L'impacte de la IA variarà segons la mida i l'agilitat tecnològica de les companyies d'assegurances. Mentre les grans empreses se centraran en millores específiques, les més petites o noves podran innovar més ràpidament, i algunes podrien fins i tot no adaptar-se adequadament al canvi.

En resum, la IA representa una oportunitat significativa per transformar la professió actuarial, millorant l'eficiència, precisió i capacitat d'innovació, però també exigeix una evolució en les habilitats i enfocaments dels professionals del sector.

La intel·ligència Artificial ens deixarà als actuaris sense feina?

La preocupació que la Intel·ligència Artificial (IA) pugui deixar les persones sense feina és comuna i vàlida. No obstant això, la relació entre la IA i l'ocupació és complexa i multifacètica.

Aquí us deixo la meva perspectiva:

 1. La IA està redefinint els rols i les funcions de molts llocs de treball. Això és especialment rellevant en rols com el d'actuari relacionats amb l'anàlisi de dades, i això no ha de ser necessàriament negatiu per als professionals.
 2. En l'àrea actuarial, la IA s'utilitza per potenciar la feina humana en comptes de reemplaçar-la. Pot gestionar tasques menors, permetent als humans centrar-se en activitats d’un major valor, com la presa de decisions estratègiques, la creativitat i les habilitats interpersonals.
 3. Això implica una evolució en les habilitats demandades al mercat laboral. Hi ha una necessitat creixent d’habilitats tècniques relacionades amb la IA (programació, anàlisi de dades avançada), així com habilitats "soft", com l'adaptabilitat i l'aprenentatge continu.
 4. Per tant, cal posar èmfasi en l'educació i la formació contínua per poder adaptar-se als canvis en el mercat laboral causats per la IA.

La IA certament està canviant el panorama laboral i pot conduir a la disminució de certes feines, però també està creant noves oportunitats i demandes d'habilitats. La clau està en l'adaptació i l'aprenentatge continu per mantenir-se rellevant en un món laboral en constant evolució.

La IA no necessàriament ens deixarà sense feina, però indubtablement canviarà la naturalesa de la feina que fem.

Josep Soler Albertí

article.

Josep Soler Albertí
Assessor financer i president del Consell Assessor de l'Institut d'Estudis Financers

Alfabetització actuarial per a l'estalviador

Tots aquells que hem format professionals o futurs professionals en finances, -o que hem gestionat formació financera en general-, sabem que qui disposi de coneixements de ciència actuarial parteix amb importants avantatges competitius si escomet un postgrau o una certificació de qualificació professional en finances, en relació amb la resta dels alumnes sense formació prèvia actuarial. Tant el disposar de conceptes clars en risc i incertesa, com de models estadístics, probabilístics i matemàtics que la majoria dels economistes més generalistes desconeixen, fa a priori dels actuaris els candidats més adequats per a gestors de carteres d'inversió, analistes de valors i financers i, per descomptat, especialistes en la gestió de qualsevol risc financer.

No hi ha dubte que l'èxit de les inversions requereix una anàlisi adequada dels actius financers, però, sobretot, tant una adequada avaluació probabilística de que es produeixin determinats esdeveniments interns que variïn la valoració d'aquest actiu, com els vinculats a una determinada evolució empresarial o que es produeixin certs esdeveniments externs; com aquells elements socials, geopolítics, normatius o, fins i tot naturals, que també poden modificar la valoració. Els actuaris tenen, òbviament, més capacitat de previsió i es converteixen en agents  imprescindibles per a una correcta gestió d'inversions. Per als assessors financers, els que abans de res hem d'analitzar i conèixer el client (l'estalviador/inversor) per generar consells personalitzats en forma de pla financer, el rol de l'expert actuarial hauria de ser el de proveïdor prioritari d'informació financera, molt per sobre de la que subministren els analistes financers estrictes o els mateixos gestors de carteres. Els assessors financers professionals, també coneguts com a gestors patrimonials o, senzillament, com a banquers privats o personals, hauríem de reconèixer que patim, de vegades, una excessiva obsessió pel valor actual, el “present value”, calculat en base només a dades efectives, quan hauríem d'ocupar-nos molt més del llarg termini i, per tant, de tenir en compte les previsions i probabilitats d'esdeveniments i riscos compassades amb el factor temps que poden afectar de manera important les valoracions i estimacions de futur. En lògica conseqüència de la tendència anterior, els assessors financers transmeten als seus clients assessorats una percepció del risc financer probablement exagerada, sense els matisos probabilístics adequats, que porta a  l'inversor assessorat a una prudència excessiva que repercuteix en un conservadorisme desbordat i un menor rendiment de les inversions. Què cal dir de les inversions no assessorades, les dels que no tenen accés a un professional que els condueixi adequadament a descobrir el seu perfil de risc ajustat al seu horitzó temporal. Uns (els menys) i els altres (els més) fan al nostre país una col·locació de l'estalvi excessivament poruga. En aquestes llargues èpoques recents de repressió financera, amb tipus d'interès nuls o fins i tot negatius, l'opció majoritària per acumular actius sense rendiment i pitjor, amb rendiments reals negatius i pèrdua de poder adquisitiu, ha estat una catàstrofe enorme per als estalviadors, sotmesos a aquest comportament equivocat i generalitzat. Pensem que, aproximadament la meitat dels 2,8 bilions d'euros que les famílies espanyoles tenen en actius financers, estan col·locats en comptes, dipòsits i altres actius pràcticament sense cap rendiment que, en els darrers 10 anys, els ha ocasionat un 20% de pèrdua acumulada de poder adquisitiu. Per a la globalitat d’aquests 2,8 bilions d'euros, el rendiment anualitzat ha estat només d'un 1,6 % anual, un 17,2 % acumulat, que representa en definitiva 2 punts percentuals de rendiment real negatiu (descomptant la inflació). És aquest el desastre que esmentàvem. Aquesta situació és especialment severa a Espanya, però prou generalitzada a tota l'Europa continental. Un estalvi acumulat amb grans esforços per les classes mitjanes amb resultats i aportacions miserables per als complements de pensions degut a una inversió deficient.

La Comissió Europea ja va detectar fa molts anys aquest problema de l'escassa inversió dels particulars als mercats de capitals. D'una banda, que tot aquest volum d'estalvi, com hem esmentat, no compleix el que hauria de ser el seu objectiu màxim, que és garantir una complementarietat adequada de forma privada als sistemes de pensions públics. De l'altra, que les empreses europees i, en particular les Pimes, mancant suficient aportació de la inversió privada, són excessivament dependents del finançament bancari o mitjançat, al contrari del que succeeix al món anglosaxó i, sobretot, als EUA, on conviuen de forma més equilibrada el finançament bancari i l'alternativa subministrada pels mercats i altres fonts desmitjançades.

D'aquesta manera, amb la denominació de Capital Markets Union (CMU), la Comissió Europea va definir fa uns anys una política que hauria d'apropar l'estalviador al mercat de capitals per millorar el rendiment d'aquest estalvi i, a més, dotar el finançament alternatiu o no bancari amb fons suficients per convertir-se realment en un flux financer complementari al bancari. L'any passat, com una de les mesures per fer avançar la CMU, es va dissenyar un paquet legislatiu anomenat RIS, Retail Investment Strategy, creat per canviar els hàbits de l'inversor, dotant la inversió als mercats de capitals de més garanties i confiança, menor cost i millor assessorament. Un dels requisits plantejats per avançar en aquesta direcció ha estat la necessitat de millorar l'educació financera i inversora de la ciutadania. Val a dir que, afortunadament, la cultura o l'educació financera dels ciutadans o, més ben dit, la incultura o ignorància financera existent, ha començat des de fa uns anys a preocupar en molts àmbits i a emprendre’s projectes importants per resoldre el problema. Com a exemple, l'Institut d'Estudis Financers ha desenvolupat en els darrers 12 anys una tasca d'educació financera intensa que, entre altres iniciatives, imparteix tallers d'educació financera a les escoles catalanes a través de centenars de voluntaris en l'últim curs d'ensenyament secundari obligatori. No obstant això, tot i ser un esforç ingent i d'èxit, no n'hi ha prou i s'hauria d'intensificar molt més a través de col·laboracions públic privades i aconseguir que les finances personals formessin part dels currículums educatius. En aquests tallers d'educació financera per a adolescents s'ensenya, entre diversos temes, a preparar i seguir un pressupost personal i familiar, a entendre les virtuts de l'estalvi i el perill del sobre endeutament, la raó de ser dels impostos i una introducció al risc i a la rendibilitat de les inversions. La nostra pròpia experiència en impartir educació financera a escolars i també a adults ens ha portat a entendre que, perquè molts inversors puguin superar el gairebé pànic a introduir volatilitat i risc en les seves inversions, s'haurien d'introduir a l'educació o alfabetització financera conceptes actuarials. Es tractaria de facilitar l'entesa probabilística de la inversió, és a dir, el seu risc real en termes de probabilitat que obtingui determinats resultats de qualsevol signe en un període determinat, comprensió del qual permetria conèixer les possibilitats reals de multiplicar allò invertit, evidentment sempre a llarg termini, única manera de diferenciar-se de qualsevol vel·leïtat especulativa. Seria una mica més proper a ser anomenat “Alfabetització actuarial per a l'estalviador”, un projecte que actuaris, assessors financers i per suposat formadors haurien de liderar, col·laborant en un objectiu essencial per al benestar futur.

Fabien Conderanne

article.

Fabien Conderanne
Director regional de solucions financeres, Europa, WTW

2024, un any de risc polític elevat

Les xifres són sorprenents: segons les estimacions actuals, el 2024 hi haurà 83 eleccions nacionals en 78 països. Com va expressar el diari britànic The Guardian, el 2024 serà "la Super Bowl de la democràcia". I és que no tornarà a haver-hi un nombre equivalent d'eleccions arreu del món en un sol any fins al 2048.i

Segons algunes previsions, el 2024 s'emetrà més de 4.000 milions de vots a les urnes nacionals (a causa, en gran part, de les eleccions a l'Índia i a les eleccions multinacionals al Parlament Europeu). És possible que no es torni a assolir aquesta xifra fins després del 2070.ii

No obstant això, no podem estar totalment segurs de quantes de les eleccions programades per a aquest any se celebraran, com demostra la situació actual al Senegal. De fet, és possible que alguna d'aquestes cites sigui ajornada per autòcrates en potència. Així mateix, també pot succeir que noves dates s'afegeixin de forma inesperada al calendari anual, ja que alguns governs parlamentaris poden perdre mocions de censura, convocant així eleccions anticipades.

A més, no sembla que vagi a ser un bon any pels governants. Durant el 2023, les taxes d'inflació es van disparar arreu del món i, com a conseqüència, els votants van castigar els seus líders a les urnes. El "vot econòmic", és a dir, la tendència dels electors a expulsar els governants que han obtingut mals resultats econòmics es va fer molt palès.

Quines conseqüències podria portar l' "any de les eleccions" per a aquest 2024? Com pot ajudar l'assegurança de risc polític a les empreses a protegir-se?

Eleccions que podrien provocar agitació

El "projecte de fracàs de l'Estat" de l'Agència Central d'Intel·ligència (CIA, per les seves sigles en anglès) dels Estats Units, que va durar més d'una dècada, va ser un esforç de codi obert per construir models predictius d'inestabilitat política. Una de les conclusions del projecte va ser que les "anocràcies", països en els quals es disputa el poder polític, però no a través d'eleccions lliures i justes, tenen més probabilitats de patir disturbis que les democràcies o les dictadures.iii

Hi ha prou eleccions el 2024 que poden entrar en aquesta categoria. Aquestes "anocràcies" celebren, de fet, eleccions, però és probable que els vots no siguin lliures o justos, que els líders puguin obtenir un poder gairebé il·limitat i que el resultat estigui predeterminat. Els candidats de l'oposició poden ser vetats, els mitjans de comunicació controlats o els votants intimidats. Alguns dels 26 països d'aquesta categoria són Bielorússia, Txad, la República Democràtica del Congo, l'Iran, Rússia, Ruanda, Uzbekistan i Veneçuela, les eleccions dels quals han estat qualificades per la Freedom House com a "no lliures".iv

Freedom House també té una categoria "parcialment lliure", que el think tank aplica a països que poden presentar algunes deficiències en la protecció de l'Estat de Dret o les llibertats civils. El recompte de vots pot ser verídic en aquests països, però els límits a la llibertat de reunió, per exemple, poden obstaculitzar les campanyes de l'oposició. Entre els 36 països d'aquesta categoria que celebraran comicis el 2024 figuren Bangla Desh, Bhutan, República Dominicana, El Salvador, l'Índia, Indonèsia, Mèxic, Pakistan, Sri Lanka i Tunísia.

Encara que potser és menys probable que desemboquin en un conflicte civil obert, aquestes eleccions "parcialment lliures" podrien portar la gent als carrers, ja que els governs impopulars guanyen la reelecció per mitjans dubtosos. Els països que actualment es troben enmig d'una crisi econòmica, com ara Pakistan, Sri Lanka i Tunísia, poden ser particularment vulnerables a aquest tipus de disturbis.

A les democràcies occidentals, el populisme va ser una forma política molt arrelada a la primera meitat del segle XX, que pràcticament va desaparèixer després de la Segona Guerra Mundial (amb algunes excepcions, com ara l'italià Silvio Berlusconi). El 2016, el populisme va tornar amb força a Europa i Amèrica del Nord després del vot del Regne Unit sobre el Brexit i l'elecció de Donald Trump als Estats Units.

Les afirmacions populistes de què les urnes estan manipulades, faran que la gent surti al carrer? Tot i que les eleccions lliures i justes s'han considerat tradicionalment de baix risc, els Estats Units van provar els seus perills potencials el gener de 2021. Per això, les eleccions nord-americanes del 2024 seran objecte d'una estreta vigilància.

Eleccions amb impacte geopolític

És clar, la desestabilització de la política nacional no és l'únic impacte potencial de les eleccions. Algunes, com les que acaben de celebrar-se a Taiwan, poden tenir conseqüències geopolítiques, a l’influir en les relacions entre nacions.

Des d'una perspectiva geopolítica, se celebraran eleccions d’especial rellevància als Estats Units, Europa (Parlament Europeu), Regne Unit, Mèxic, Índia, Sud-àfrica i Indonèsia.

Inevitablement, els canvis de govern representen una oportunitat per a dramàtics re-alineaments geopolítics. Aquest va ser el cas de les Filipines, on les eleccions del 2022 de Ferdinand Marcos Jr. van portar el país a girar fermament cap a l'Occident i a reobrir les bases militars nord-americanes.

En els últims anys, Mèxic s'ha anat distanciant dels Estats Units i ha orientat cada vegada més la seva política exterior cap a Amèrica Llatina. Les eleccions del 2024 influiran en si aquest procés continua o no. L'actual líder de l’Índia, Narendra Modi, va adoptar el terme "multi-alineament" per descriure l'enfocament del seu país, cortejant Occident mentre continua depenent de l'equipament militar rus. No obstant això, potser les eleccions del 2024 més vigilades en termes d'alineació siguin les d'Indonèsia, donada la controvertida relació del candidat favorit amb els Estats Units i els creixents llaços del país amb la Xina.

L'Administració del president nord-americà Donald Trump ha estat sovint criticada per la seva actuació temerària en política exterior, com ara les seves crítiques a l'OTAN, la percepció de cohesió amb Rússia i els seus esforços per endurir les sancions a l'Iran. Al mateix temps, l'Administració Trump va orquestrar un canvi important en la política nord-americana cap a la Xina que el seu successor ha decidit seguir.

Potser, més que qualsevol altre canvi en política exterior en la memòria recent, aquest canvi en la relació dels Estats Units amb la Xina ha dut a les empreses a replantejar les seves estratègies de globalització. Les polítiques de l'Administració Trump i Biden cap a la Xina també han imposat pèrdues directes a les empreses, en gran mesura a través de controls a l'exportació que impedeixen a les empreses nord-americanes i (a través de polítiques similars al Regne Unit i Europa) a altres empreses occidentals vendre una gamma cada vegada més gran de productes en un dels mercats més grans del món. En part, per aquest motiu, també es tindran molt en compte les conseqüències geopolítiques de les eleccions nord-americanes del 2024.

Més enllà de possibles incidents després de les eleccions, esdeveniments importants com la guerra continuada entre Ucraïna i Rússia i el conflicte entre Israel i Hamas a Gaza evidencien un nivell elevat de risc polític arreu del món i la necessitat que les empreses es protegeixin contra les seves conseqüències.

Com es poden protegir les empreses contra les turbulències?

En aquest context de risc polític elevat, les empreses han d'avaluar adequadament el risc al qual s'enfronten, així com el desenvolupament d'estratègies per a la seva correcta mitigació. Corredors d'assegurances com WTW han desenvolupat eines per quantificar el nivell de pèrdues per esdeveniments polítics adversos que podrien derivar-se de determinats escenaris predefinits.

El mercat de l'assegurança privada proporciona cobertura contra esdeveniments específics de risc polític a través del producte d'assegurança de risc polític. Aquesta cobertura ha estat dissenyada per donar suport a les empreses amb inversions en països estrangers (els "països amfitrions"). En aquest sentit, només cobreixen inversions transfrontereres.

Entre els esdeveniments habitualment coberts per l'assegurança de risc polític podem destacar:

 • Danys físics a actius ocasionats per actes de terrorisme, guerra, guerra civil, vagues, disturbis, aldarulls populars, revolució o cop d'estat;
 • Abandonament forçós: Situació en la qual l'assegurat es veu obligat a abandonar els seus actius a l'estranger a conseqüència d'esdeveniments de violència política al país amfitrió;
 • Confiscació, expropiació, nacionalització, privació d'actius ubicats al país amfitrió;
 • Interrupció de l'activitat a conseqüència d'algun dels riscos esmentats anteriorment;
 • Incapacitat de convertir la moneda local en divisa forta i/o in-transferibilitat de fons fora del país amfitrió, normalment derivats de pagaments de dividends, remeses, liquidació de deutes intragrup o repatriació de beneficis o ingressos per la venda d'actius;
 • Incompliment de laude arbitral.

Resulta crucial parar atenció als condicionats de les pòlisses proposades per les asseguradores per garantir-se que aborden adequadament els riscos als quals l'assegurat està exposat. Aquestes pòlisses operen sobre la base de riscos estrictament detallats, el que significa que l'esdeveniment que desencadena la sol·licitud d'indemnització ha d'incloure's en la definició estricta dels riscos d'assegurança esmentats a la pòlissa d'assegurança que es vol cobrir. Els corredors d'assegurances solen assessorar els seus clients en el moment de contractar la pòlissa.

Amb el temps, la capacitat disponible per a aquest tipus de cobertura ha augmentat fins a superar els 4.000 milions de dòlars i, en l'actualitat, l’ofereixen més de 50 companyies d'assegurances de tot el món.

i https://integrityinstitute.org/blog/insights-from-data;

https://www.theguardian.com/world/2023/dec/17/democracys-super-bowl-40-elections-that-will-shape-global- politics-in-2024

ii https://lookerstudio.google.com/reporting/ac2bde33-f423-432f-bfb0-61ad5acc817c/page/0Z3mC

iii  https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/event/Phase2.pdf

iv https://freedomhouse.org/report/freedom-world; https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_elections_in_2024

Guy Carpenter

Ignasi Puigdollers

article.

Ignasi Puigdollers
CEO de Pensium

David Igual Molina

David Igual Molina
Co-fundador i COO Director d’Operacions de Pensium

El repte del finançament de la dependència a través de la monetització de l’habitatge

L’impacte de la dependència a conseqüència de l’envelliment poblacional

Malgrat les enormes desigualtats existents al món, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'increment de l'esperança de vida és a escala mundial[1] un gran avenç de la nostra societat, però aquesta notícia també significa un fort canvi demogràfic que té grans conseqüències i efectes diferents a cada zona per l'envelliment de la població. En particular, Espanya és un dels països les previsions del qual apunten a un gran impacte social en combinar aquest augment de l'esperança de vida amb un fort accés a aquestes edats avançades de les cohorts més nombroses de la seva pròpia piràmide poblacional.Principio del formulario

Des del punt de vista econòmic, repetidament apareix el debat sobre com afrontar el pagament futur de les pensions davant de l'increment de pensionistes que a més a més viuran més anys amb una proporció menor de persones que cotitzen. Aquesta qüestió no ha de deixar de banda l'altre problema de l'envelliment, com és l'accelerat augment de persones grans en situació de dependència que necessiten el suport d'altres persones per acomplir les activitats de la vida diària.

La dependència és la principal preocupació, causa de patiment i pèrdua de qualitat de vida de les persones grans. La seva prevalença augmenta amb l’edat i requereix un alt consum de recursos socials i sanitaris que tradicionalment han estat suplerts mitjançant els cuidats en la mateixa família que cada vegada són més difícils de realitzar i es troben en procés de substitució mitjançant el suport de cuidadors professionals o en centres residencials.

Per a l'anàlisi de la contingència de la dependència es requereix l'estudi de la probabilitat del succés i per això es pot recórrer a les actuals dades sobre persones amb tenen algun grau de dependència en funció de la seva edat.

Tal com s’indica a la Figura 1, la classificació dels graus de dependència es fa d’acord amb uns criteris de valoració que determinen les necessitats d’ajuda[2].

Figura 1. Graus de dependència i determinació de les necessitats d’ajuda

Font: Elaboració pròpia

Així, tal com podem observar a la Figura 2, actualment, el total de persones dependents amb algun grau de reconeixement a Espanya s’eleva a 1.567.107. Entre aquestes, el 53,8% són persones amb 80 o més anys.

Figura 2. Distribució de les persones dependents per trams d’edat

Font: Imserso i elaboració pròpia

Creuant les dades de dependència amb les seves respectives edats, es pot determinar la probabilitat de tenir dependència per als trams d’edat considerats. Així, tal com es pot observar a la Figura 3, per al total de població, la probabilitat de ser una persona dependent és del 3.3%. En canvi, si la persona es troba en la franja d’edat de 80 anys o més, la probabilitat de necessitar alguna ajuda per a les activitats quotidianes, se situa en un 29.44%, fet que posa de manifest que, efectivament, és un tema de gran impacte.

Figura 3. Probabilitat de ser persona dependent por trams d’edat

Font: INE, Imserso i elaboració pròpia

D'altra banda, prenent en consideració les projeccions de la població espanyola i mantenint les actuals probabilitats d'ocurrència, es pot observar el gran repte que requerirà la cobertura de la dependència en els pròxims anys a Espanya, en els quals la xifra de persones en situació de dependència augmenta de forma accelerada. Tal com es pot observar a la Figura 4, per exemple, el nombre de persones dependents de 80 anys o més arriba a duplicar-se per a l'any 2050.

Figura 4. Projecció de persones dependents

Font: INE, Imserso i elaboració pròpia

Impacte econòmic de les necessitats de finançament de les persones dependents

La dependència està destinada a convertir-se en els pròxims anys en una gran contingència. Des del punt de vista de la cobertura pública, a Espanya la Llei 39/2006 estableix les bases del finançament de les persones dependents, però el sistema està demostrant la manca de recursos financers, amb llargs períodes d'espera i limitacions de cobertura. Per tant, per afrontar l'increment de la despesa que se’n deriva de la dependència de les persones grans, les quals disposen, principalment, i en molts casos exclusivament, de l'ingrés de les seves pensions públiques, les quals resulten del tot insuficients ja sigui per a la contractació de cuidadors al mateix domicili o bé per a l'accés a una plaça residencial.

Costs de les places residencials  

Segons el portal especialitzat del sector Inforesidencias, l'any 2023 el preu mitjà d'una plaça residencial a Espanya es situava en 2.189 euros mensuals (IVA inclòs). Tal com es pot veure a la Figura 5, amb les pensions públiques el desfasament mensual en termes mitjans és de més de 1.000€ mensuals amb especial gravetat per a les persones que només perceben una pensió de viduïtat. Aquest desfasament suposa un problema molt seriós per a les persones dependents perquè no disposen dels ingressos suficients per poder accedir als recursos assistencials que necessiten, problema que s'aguditza en els casos de viduïtat, que a més tendeixen a concentrar-se en les dones.

Figura 5. Gap de fiançament entre costs d’una plaça residencial i les pensions mitges

Font: INE, Imserso i elaboració pròpia

El finançament dels serveis d’atenció domiciliària (SAD)

En aquest àmbit és on es troba el nombre més gran de persones amb prestacions reconegudes. Segons les darreres dades de juliol de 2023 de l'Imserso, més de 332.000 persones tenen una prestació reconeguda amb un servei directe i unes altres 64.000 reben una prestació econòmica per compensar la seva contractació de manera directa.

Mitjançant les prestacions públiques es cobreix com a màxim al voltant de mitja jornada de cuidadors domiciliaris (sense incloure cap de setmana), per sobre d'aquestes hores es requereix un fort desemborsament per part dels usuaris i les seves famílies. Per exemple, si un usuari necessita 8 hores diàries de cobertura d'atenció sanitària ha de realitzar una contractació privada complementària d'unes 4 hores addicionals amb un desemborsament particular entre 1.500 i 2.000 euros.

Per tant, en els casos de serveis d'atenció domiciliària, les necessitats de finançament privat també són necessàries especialment en les situacions en les quals sigui necessari un suport d'hores ampli, a més dels caps de setmana.

La monetització de l’habitatge per afrontar els costos de la dependència

Els recursos econòmics disponibles en l'etapa de jubilació són, principalment, les pensions públiques i l'estalvi que s'hagi pogut acumular durant l'etapa laboral. Tal com ja s'ha vist, les pensions públiques mitjanes resulten insuficients per fer front als costos en l'etapa de la jubilació en què l'assistència es fa necessària, sigui mitjançant serveis d'atenció domiciliària o en centres residencials. L'opció de recórrer a l'estalvi líquid resulta limitada perquè la major part de l'esforç d'estalvi a Espanya s'ha destinat a l'adquisició de l’habitatge. Dues dades que mostren aquesta realitat:

 • Amb les darreres dades disponibles[1], els actius financers representen només el 20,8% del total dels actius dels habitatges, mentre que de la riquesa dels espanyols, s’estima que el 71,3% la constitueix l’habitatge[2] , que no és un estalvi provisional, tot i que sí que n’és patrimonial.
 • L’esforç per l’adquisició d’un habitatge a Espanya és tan elevat que el 89,4% dels majors de 65 anys[3] tenen, almenys, un habitatge de propietat. Això, ha donat lloc a un patrimoni immobiliari d’elevat valor, capacitat de revaloració i resistència a les crisis econòmiques en el mitjà termini, però sense liquiditat ni possibilitat de fraccionar.

La monetització com a solució d’impacte social

Davant la realitat que la major part del patrimoni dels espanyols està en el seu habitatge, l'objectiu de la seva monetització consisteix a obtenir valor líquid d'aquests actius immobiliaris per fer front a les despeses, principalment en l'etapa de jubilació.

Els productes de monetització de l’habitatge comprenen un grup d'alternatives amb opcions clàssiques, altres que ja fa un temps que estan en el mercat i finalment alguna alternativa nova que s'ha desenvolupat en els últims anys. Tal com es pot veure a la Figura 6, es poden classificar en dos grans blocs.

Figura 6. Productes per a la monetització de l’habitatge

Font: Lafuente i Serrano (2022) i elaboració pròpia

Les opcions tradicionals ja són conegudes i poden permetre l'obtenció d'ingressos, però també la pèrdua de l’habitatge com en el cas de la venda, la mudança a una de mida reduïda (canviar per un habitatge de valor inferior) i la permuta immobiliària (intercanvi de propietat immobiliari). Pel que fa a l'arrendament, representa un increment de rendes, si bé insuficients per fer front als elevats costos de la dependència amb importants costos de gestió i elevat risc si l'arrendament no es realitza amb criteris professionals.

Ateses les opcions considerades apareixen noves alternatives com són la venda de la nua propietat, la renda vitalícia immobiliària i l’habitatge invers. En general, totes elles permeten al propietari d'un habitatge obtenir un capital o una renda a canvi de cedir la propietat de l’habitatge. Un aspecte rellevant a tenir en compte en aquestes opcions és que, com que es basen en la permanència en l’immoble per part de l'anterior propietari durant un període de temps incert, així com el fet de comportar impostos de transacció, l'import que es rep, sigui en capital o en renda periòdica, està molt per sota del valor de l’immoble. Aquest descompte és el que protegeix a l'inversor davant d'una recuperació llunyana en el temps de la plena possessió de l’immoble. Òbviament, són alternatives irreversibles que comporten la pèrdua de patrimoni i, d'altra banda, només estan a l'abast dels propietaris d’habitatges de valor elevat.

Pel que fa a la hipoteca inversa, regulada per la Llei 41/2007, de 7 de desembre, es tracta d'un crèdit o préstec garantit amb una hipoteca que recau sobre l'habitatge habitual concedit d'una sola vegada, o mitjançant prestacions periòdiques, a una persona que ha de ser major de 65 anys (o en situació de dependència), no sent exigible la seva devolució fins al moment de la seva defunció. Al contrari que en una hipoteca normal, el deute va augmentant fins a la defunció del titular. El termini per a la devolució del deute per part dels hereus es limita a 12 mesos, en cas contrari l'entitat executa el seu dret hipotecari i es perd l'habitatge.

La nova fórmula de Pensium per als pagaments de les despeses de la dependència

Pensium és una nova fórmula especialment dissenyada per a complementar els ingressos de les persones en situació de dependència mitjançant la cessió dels drets futurs de l'arrendament del seu habitatge, mantenint sempre la propietat. Consisteix a anticipar els lloguers futurs de l'immoble i disposar periòdicament dels fluxos econòmics ajustats a les necessitats monetàries de la dependència de cada moment.

La fórmula d'Anticipació d'Arrendaments permet una monetització de l’habitatge de manera que actua convertint-la en un autèntic actiu d'inversió que aporta a l'usuari una rendibilitat pel lloguer més la revalorització del mateix habitatge, ja que es manté sempre la propietat.

La proposta de Pensium permet a la gent gran i als seus familiars que puguin pagar les despeses d’accés a una residència o de cures assistencials al domicili, sense esperar a l’arribada de les ajudes públiques ni gastar els estalvis o vendre l’habitatge, ja que tot es paga amb els lloguers.

L'avantatge davant de l'arrendament tradicional és que permet disposar mensualment del doble de l'arrendament, amb la qual cosa llavors augmenta molt la possibilitat de cobrir els elevats costos de la dependència d'ingrés en una residència o d'atenció domiciliària intensa.

La forma d'amortització del capital pendent és mitjançant el lloguer de l'immoble si bé en qualsevol moment es pot amortitzar aquest deute. Pensium renuncia a la realització de valor mitjançant actuacions d'execució, embargament o exigència del capital prestat als participants un cop disposi de la possessió de l'immoble.

Tal com es pot veure a la Figura 7, l'operació comprèn dues fases, una primera que genera el deute en la qual es desenvolupen les següents accions:

 • És imprescindible que l’habitatge es pugui llogar, i per això s'efectua un primer estudi que determina la viabilitat i el lloguer. Queden exclosos els habitatges en zones sense mercat de lloguer o immobles amb càrregues hipotecàries elevades prèvies o aquelles que es trobin en un estat d'impossibilitat de llogar.
 • Tots els propietaris de l’habitatge han de donar el consentiment a l'operació.
 • S'inclouen en el finançament possibles reformes a realitzar a l’habitatge per optimitzar el lloguer.
 • Lliurament periòdics de fins al doble del lloguer que permeten als usuaris pagar les seves despeses periòdiques de residència. En el moment en què no es precisen disposicions es paralitzen les entregues, i per això el deute que es genera és l'estrictament necessari.
 • Després de les reformes, l’habitatge es posa per llogar. Els llogaters passen un control de solvència i a més es contracta una assegurança d'impagament que cobreix, entre altres, el risc d'impagament del llogater amb una cobertura de fins a 3 anys.
 • En el cas d'atenció domiciliària, es van percebent els lliuraments amb el compromís d'amortització futura mitjançant els lloguers quan l’habitatge quedi buit.

En completar-se la primera fase en la qual s’ha generat el deute, s’inicia la segona fase d’amortització amb les següents característiques:

 • Cessen les disposicions i la totalitat de la renda de lloguer es destina a l'amortització del deute.
 • El deute es pot cancel·lar en qualsevol moment mitjançant l'amortització del capital pendent. També es permeten amortitzacions parcials. En tots els casos sense cost.
 • Un cop completada l'amortització, Pensium retorna la possessió de l’habitatge al propietari, que pot optar pel destí que millor consideri per a l’immoble.

Figura 7. Esquema de desenvolupament d’una operació Pensium

Conclusió

L'increment de l'esperança de vida, que porta associat l'augment de persones en situació de dependència, suposa un augment del gap entre els recursos disponibles i els costos per a una assistència professional que necessiten en els últims anys de vida les nostres persones grans.

La component més rellevant dins de la riquesa de les famílies és la immobiliària, per a la qual hi ha diferents solucions per a la seva monetització. Tot i que totes produeixen un increment de la renda disponible, en alguns casos suposen, o poden acabar suposant, la pèrdua de la propietat i produir rendes insuficients per cobrir aquest gap mensualment o que no siguin suficients en cas de cua de supervivència.

Recentment, ha aparegut una nova alternativa que sí que suposa una solució per a la majoria dels casos en situació de dependència, neutralitzant els potencials efectes adversos de les anteriors, l'anticipació de lloguers.

No havent-hi una solució que s'ajusti a totes les situacions, entenem que és crucial parar atenció a aquestes solucions innovadores si entre tots volem contribuir a enfrontar-nos a aquests grans reptes de la societat actual i futura.

Serfiex

Felipe Gómez

articule.

Felipe Gómez
Soci Líder Consultoria d’Assegurances a Grant Thornton

Embedded Insurance: de la seva versió tradicional a la versió 2.0

Fa trenta anys vaig començar la meva carrera com a consultor en la indústria asseguradora. En aquells moments, s'estava començant a desenvolupar un concepte que gairebé no era conegut i que ara és un concepte bàsic per a qualsevol professional del món assegurador i, especialment, entre els actuaris. Em refereixo al concepte d'embedded value.

Ara sorgeix el nou concepte "embegut", que manté de l'antic concepte d'embedded value el fet que ajudarà, s’espera, a generar valor en un sentit més ampli; és a dir, no només a les companyies d'assegurances, sinó també a la societat. O, almenys, aquesta és l'aspiració. És el que es coneix com a embedded insurance.

Què és l’embedded insurance?

L'embedded insurance és un nou concepte d'assegurança que es confecciona al voltant d'un producte no assegurador preexistent i que es combina amb ell com a part del customer journey que té la companyia amb els seus clients. La idea és aprofitar les relacions que una companyia (no asseguradora) ja té amb els seus clients per oferir-los un servei més ampli a través de cobertures d'assegurances que contribueixin a reforçar el raonament de la relació existent entre ambdós.

Nou?

En realitat, el concepte com a tal no és nou i podem dir que va ser "descobert" pels bancs fa més de 40 anys, quan van crear asseguradores dins dels seus grups financers i van començar a vendre productes d'assegurances als seus clients bancaris d'alguna manera embeguts en el flux relacional que ja tenien amb els seus clients. El que sí que és nou és la manera i l'abast.

La banca-assegurances ha estat capaç de desenvolupar el concepte d'una manera inicialment molt tradicional i, especialment, basada en la gran capil·laritat de la seva xarxa de distribució i en el fort component de vinculació que la indústria bancària ha mostrat sempre amb els seus clients.

D'altra banda, les asseguradores especialitzades també són pioneres en aquest concepte, havent centrat el seu negoci en aquestes cobertures de nínxol en grans grups d'afinitat. Aquestes, sens dubte, han generat una expertesa i un saber fer que és important considerar si vols entrar en aquest tipus de negoci.

No obstant això, la manera en què ara s'està desenvolupant és molt diferent. En la nova versió d'aquest concepte, el gran protagonista és la tecnologia. La tecnologia baixa les barreres d'entrada i canvia totes les regles del joc existents, permetent l'entrada a nous actors que no estaven en la versió 1.0 de l'embedded insurance.

D'altra banda, el seu abast també és ben diferent, donat que s’amplia la seva aplicació a molts més actors i no només a bancs, així com el seu abast geogràfic, comptant només amb uns escassos límits. És el que podem denominar la versió 2.0 del concepte.

Per què ara?

Hi ha diversos factors que expliquen el perquè ara. Entre ells, m’agradaria destacar dos que em semblen més rellevants per a fer el salt cap a una nova versió d’embedded Insurance 2.0.

 1. La tecnologia – com s’ha esmentat, la digitalització dels processos relacionals de moltes companyies amb els seus clients, conjuntament amb la industrialització / automatització que fa que molts processos de suport d'aquesta relació siguin ultrar ràpids, ha obert a les companyies una nova manera d’identificar, atraure i relacionar-se amb els clients.
 2. El pas d'un enfocament producte-centric a una relació customer-centric, que fa que moltes companyies ja no només pensin en el producte que venen al client sinó, principalment, en el client en si mateix i en el que ells com a companyia poden vendre o prestar de servei per tenir una relació, idealment, cada vegada més profunda i transversal. D'aquesta manera, la clau és la capacitat d'arribada i d’influència en el client. El producte ve com a resultat de tot allò que jo, com a companyia, puc vendre-li com a resultat d'aquesta relació.

La combinació d’aquests dos factors principals fa que el desenvolupament del concepte d'embedded insurance sigui natural en aquesta nova versió del concepte i estiguin cridats a liderar, almenys inicialment en aquesta nova etapa, aquests negocis. D'aquesta manera, ja podem veure gegants tecnològics i de la distribució moderna com Apple, Tesla i Amazon sent jugadors rellevants d'aquest mercat.

Quins són els principals ingredients de l’embedded insurance 2.0?

A més de la tecnologia i el canvi vers una relació realment customer-centric, existeixen altres ingredients en aquest concepte:

 • El més important és que hi hagi una base de clients gran i/o clients potencials perquè es generi molt trànsit.
 • El producte ha de ser senzill, modulable i bàsicament digital, tot i que la venda pot acompanyar-se amb altres canals de suport com el canal directe i/o la intervenció d'un agent. No es tracta de vendre el mateix producte que ja existeix al mercat per aquest canal. S'ha de dissenyar de nou.
 • El procés de venda ha de ser ràpid i amigable, si no, es perd l'interès.
 • L'argumentari de venda i la manera com ha de dur-se a terme la venda ha de ser realitzat per especialistes. Es necessita know-how que valori l'experiència d'haver venut aquest tipus de negoci abans.
 • Finalment, ha de ser estratègic. El llançament d'una línia d'assegurances dins d'una companyia no asseguradora ha de ser part central de l'estratègia de la companyia per assegurar-ne l'èxit. Molts projectes poden fracassar si no són estratègics.

Jugadors naturals sí, però hi ha molts més si hi ha clients

Els jugadors naturals possiblement seran capaços de desenvolupar totes les capacitats, o la major part d'elles, per ells mateixos. Tenen la tecnologia, els clients, els diners i l'ambició, i poden incorporar el que els falti creant departaments i/o companyies que cobreixin les seves mancances. Ja hi ha molts casos de companyies que han desenvolupat les seves pròpies asseguradores dins del grup pel qual podrien ser "auto-suficients" i quedar-se amb tota la cadena de valor.

No obstant això, el potencial d'aquesta nova versió 2.0 d'embedded insurance, tot i començar amb els jugadors naturals, no acaba aquí, ja que hi ha espai i mercat per a més jugadors sempre que tinguin aquesta base raonablement alta de clients com s’ha comentat anteriorment. Després hauran de valorar què més necessiten. Possiblement, la majoria d'aquest segon grup de companyies no puguin o no vulguin assumir tots els desenvolupaments per si mateixes - en molts casos no serà oportú - i hauran de buscar socis. En aquest cas, quins socis haurien de buscar?

En la cadena de valor de l'embedded insurance necessitaran almenys socis per a tres àrees:

 1. Subscripció del risc.
 2. Partner tecnològic.
 3. Partner de negoci.

Cadena de valor i rols

Al gràfic 1 es poden veure els principals elements de la cadena de valor i els seus rols. Aquests rols poden ser exercits per potencials socis d’una companyia no asseguradora que vulgui llançar una línia d'embedded insurance.

D'aquesta manera, i seguint el gràfic d’esquerra a dreta, després del distribuïdor, que és la mateixa companyia no asseguradora, necessitaríem un soci tecnològic i un soci de negoci. El soci tecnològic ha de proporcionar la solució tecnològica que permeti combinar-se amb la companyia perquè, en el customer journey del seu client, pugui incorporar la venda d'un servei assegurador. El soci de negoci seria l'encarregat de dissenyar el producte/cobertura/servei, així com de liderar com s'ha de dur a terme el procés de venda aplicant el seu know-how i experiència al procés.

Finalment, el subscriptor del risc ha de ser una asseguradora. El més rellevant és que tecnològicament estigui preparada per dissenyar i implementar aquest tipus de cobertures i productes d'una manera àgil, flexible i amb un temps de resposta òptim.

Com s'ha comentat anteriorment, aquests rols poden estar integrats tots en el mateix grup empresarial, que seria el cas de les grans companyies, però el més habitual és que, com a mínim, hi hagi un o dos socis a més de la companyia que té els clients. D'aquesta manera, hi ha companyies que poden exercir el rol de subscriptor del risc, així com ser el soci tecnològic i de negoci. Aquí estaríem parlant de grans asseguradores / reasseguradores o companyies de nínxol que han acumulat una expertesa important en la seva experiència amb grups d'afinitat. No obstant això, el més probable és que en la majoria dels casos hi hagi, com a mínim, dos socis: una companyia d'assegurances i una altra companyia que faci el rol de soci tecnològic i de negoci. En aquest últim cas, estaríem parlant de grans corredors que tinguin aquesta línia d'expertesa.

Quin és el mercat potencial?

Les estimacions de primes del mercat potencial per a l'embedded insurance són d'enormes proporcions. Simon Torrance, un expert independent, en la seva publicació del 2020 va estimar una mida del mercat global d'assegurances entre 3 i 5 trilions de dòlars americans, és a dir, entre 3 i 5 bilions de dòlars en el nostre idioma.

Encara que aquestes siguin només estimacions, el cert és que tenen una grandària gegantina i, encara que la realitat final pugui acabar per no acostar-se molt a aquesta estimació, en tot cas el que sembla clar per a tothom és que el mercat és prou gran perquè qualsevol companyia que estigui en el món assegurador o que encara no ho estigui, però que tingui la possibilitat d'estar-ho pel seu posicionament en la seva base de clients i vegi les assegurances com un complement a l'estratègia del seu negoci principal, ha de considerar seriosament jugar un paper en aquesta "revolució industrial" de la indústria asseguradora.

Reducció de l’escletxa d’assegurament

L’escletxa d'assegurament a la societat en l’àmbit mundial no ha fet més que créixer d’ençà que es calcula. Molts factors estan darrere d'aquesta evolució, com ara els efectes del canvi climàtic i l'augment poblacional en els països menys desenvolupats, i els nous riscos que sorgeixen amb el desenvolupament econòmic i social en els països més desenvolupats. Probablement per a molts dels riscos subjacents, dels elements esmentats anteriorment, la via per a estretir l’escletxa sigui una altra, però per a un altre tipus de riscos, més en països desenvolupats, l'aplicació i extensió de l'embedded Insurance, en la mesura que augmenta la capacitat de distribució de l'assegurança arribant a més llocs, pot ser una ruta addicional perquè els clients prenguin més consciència dels seus riscos i busquin protecció quan abans no era així contribuint, per tant, a reduir aquesta escletxa.

A Espanya, per exemple, la principal escletxa d'assegurament es troba en l'assegurança de vida - en la seva comparativa amb la resta dels països d'Europa - i, tot i que fins al moment no existeixen grans experiències d'embedded insurance en aquest risc, l'oportunitat està aquí i, segurament, hi ha maneres de dissenyar cobertures asseguradores que, amb l'argumentari de venda adequat i un customer journey amigable i persuasiu, puguin funcionar.

Què es necessita per assegurar l’èxit?

Partint de la base principal, és a dir, que la companyia (no asseguradora) ja té una bona base de clients, el que es necessita és disposar d'una solució tecnològica ràpida i senzilla, dissenyar un producte / servei fàcil d'entendre i que tingui sentit en el model relacional preexistent amb el client, que el procés de com ha de realitzar-se la venda estigui ben dissenyat i executat i que, finalment, es retroalimenti. És a dir, que sigui capaç de millorar amb feedback dels clients, anàlisi de totes les dades que genera la relació de manera que el producte / servei i el seu pricing estiguin en constant evolució. Serà necessari assegurar-se que la solució continuï millorant per garantir que estigui al nivell del desenvolupament del mercat, així com de les creixents i canviants demandes dels clients.

Finalment, la selecció dels socis per aconseguir el punt anterior, serà crítica. L'experiència i el talent han de ser els drivers de la decisió, però també assegurar que els teus socis tenen la flexibilitat necessària per acompanyar-te en la teva ruta i, idealment, viuen el mateix tipus de cultura amb principis i criteris similars per assolir un bon nivell d'engagement i entesa.

Mirenchu del Valle Schaan

entrevista.

Mirenchu del Valle Schaan
Presidenta d’UNESPA
 1. D’ençà de la seva incorporació a UNESPA l’any 1988 fins a assumir la presidència el 2023, quins considera que han estat els canvis més significatius tant en l'organització com en el sector assegurador?

Ha transcorregut moltíssim temps i han passat moltes coses durant la meva experiència a UNESPA. La veritat és que ha estat molt enriquidora personalment.

He tingut l'oportunitat de conèixer a molts professionals en àmbits molt diversos. De treballar en iniciatives específiques del sector assegurador, així com de naturalesa transversal. D'abordar projectes locals, autonòmics, nacionals, europeus i també internacionals. He pogut tractar amb persones del sector assegurador i d'altres àmbits. Tota aquesta experiència ha estat tremendament enriquidora.

Entre els molts processos interessants als quals he assistit es troben la posada en marxa del passaport europeu i el seu efecte sobre el sector assegurador, l'adopció de l'euro, l'externalització dels compromisos per pensions, l'adopció de Solvència II, la posada en marxa del barem de vehicles i la seva posterior actualització; el desenvolupament de tots els sistemes de resolució extrajudicial de conflictes; i, ja més recentment, la pandèmia de la COVID-19 i l'estupenda resposta que vam obtenir del sector assegurador, amb la creació d'un fons solidari per fer front a les seves conseqüències sanitàries i socials.

UNESPA també ha canviat molt en aquest temps. L'associació ha guanyat en representativitat i experiència. Ara som un referent tant a Espanya, on formem part activa de la CEOE, com a l'estranger. Som un membre molt actiu en totes les organitzacions multinacionals en les quals participem: Insurance Europe, FIDES i GFIA.

Certament, aquests 36 anys han donat per molt.

 1. De cara al futur, quins són els objectius estratègics prioritaris per a UNESPA i els principals reptes als quals s'enfronta el sector assegurador?

El Pla d'Acció d’UNESPA per a l'any 2024 té com a objectiu posar en marxa les línies estratègiques definides en el pla quadriennal 2023-2027. Aquestes són el posicionament institucional d’UNESPA, la difusió del valor social de l'assegurança i l'impuls de les reformes estructurals necessàries en el sector.

La nostra intenció és reforçar la posició d’UNESPA en relació amb totes les institucions i organismes, augmentant el nivell de representació de l'associació i millorant el seu abast i capacitat d'influència en diverses esferes de rellevància sectorial i social.

També desitgem transmetre el valor que l'assegurança aporta a la societat emprant un llenguatge senzill i coherent, formulat de manera positiva i que permeti millorar la percepció que la societat té de l'activitat asseguradora. Aquesta difusió destacarà l'impacte social i el valor que aporta l'assegurança, alhora que servirà com a palanca per reforçar la posició institucional d’UNESPA. És essencial transmetre el valor social de l'assegurança de manera efectiva perquè arribi i cali a la societat.

Els reptes del mercat assegurador són, al capdavall, els mateixos que té la societat espanyola. Amb tot, convé destacar la necessitat de tancar l’escletxa d'assegurament.

El dèficit de protecció del país es plasma en diversos àmbits. L'envelliment demogràfic, per exemple, deriva en unes majors necessitats en matèria de pensions, salut i dependència. El canvi climàtic, d'altra banda, genera fenòmens meteorològics extrems més intensos, extensos i freqüents i, conseqüentment, que causen més danys sobre el patrimoni i la vida de les persones. D'altra banda, es troba el repte de la ciberseguretat. El desenvolupament de la digitalització comporta molts avantatges, però també el risc que els ciberincidents arribin a magnituds de caràcter sistèmic.

L'objectiu del sector assegurador és conscienciar la ciutadania sobre les seves vulnerabilitats, ajudar-la a identificar-les i protegir-se.

 1. Com a portaveu del sector assegurador, en quines àrees principals se centra la tasca de representació i defensa d’UNESPA?

UNESPA és una associació empresarial constituïda l’any 1977 i representa a prop de 200 companyies que, juntes, abasteixen el 98% del negoci assegurador a Espanya. Si alguna cosa ens caracteritza és la nostra elevada representativitat i l’alta participació de les entitats en els treballs de la nostra organització a través de les comissions tècniques i funcionals corresponents, així com en els grups de treball que es constitueixen amb finalitats específiques.

L'assegurança és una activitat intensament regulada. La nostra missió principal és exercir de veu de l'assegurança. Ens ocupem, per tant, de traslladar la posició de l'assegurança davant tot tipus d'institucions i organismes, siguin locals, autonòmics, nacionals, europeus i internacionals. A més, busquem estar presents en tots els grans debats socials relacionats amb l'activitat asseguradora per traslladar els valors i els avenços que reporta l'assegurança.

Participem, a més, en la negociació del conveni col·lectiu del sector, que defineix les condicions de treball de més de 70.000 treballadors d'asseguradores, mútues col·laboradores de la Seguretat Social i corredories de reassegurança.

L'objectiu d’UNESPA és, en definitiva, que la ciutadania conegui el que aporta l'assegurança a la societat. Que sàpiga que l'assegurança aporta la certesa necessària perquè qualsevol persona pugui emprendre un projecte i la societat progressi. En definitiva, l'assegurança és un aliat imprescindible per transitar cap a una economia més justa i sostenible i per afrontar les necessitats dels ciutadans en àmbits com la jubilació i l'atenció de la dependència, la salut o la protecció davant dels esdeveniments climàtics, per esmentar alguns exemples.

 1. Amb el canvi climàtic i els riscs ambientals guanyant més protagonisme, quina és la resposta estratègica d’UNESPA davant d’aquests reptes i quin és el posicionament del sector assegurador?

Els esdeveniments climàtics extrems es produeixen cada vegada amb més freqüència, afecten a una major extensió de terreny i, a més, mostren una intensitat més gran. A això s'afegeix, a més, que Espanya és cada vegada més rica i té més població que fa una, dues, tres o quatre dècades. Per tant, és més probable que més persones es vegin afectades per aquests esdeveniments i una major quantitat de patrimoni resulti danyada.

Segons les dades de l'Autoritat Europea d'Assegurances i Plans de Jubilació (EIOPA, en anglès), només el 30% dels danys estan coberts per l'assegurança a Europa.

Espanya disposa d'un sistema de col·laboració públic-privat per fer front a aquests esdeveniments que hem de valorar. Davant d'aquesta situació, des d’UNESPA considerem que és necessari revisar el concepte de risc extraordinari per adaptar-lo a la situació actual dels esdeveniments climàtics. Parlem de nevades, pluges torrencials, pedra, forts vents, etc.

La nostra proposta consisteix bàsicament en el fet que els danys ocasionats per efectes climàtics extraordinaris quedin coberts pel CCS i el que és ordinari, el normal o habitual, sota la cobertura privada.

Mentrestant, l'assegurança agrària contribueix a donar suport al sector primari espanyol. És a dir, representa un pilar econòmic d'una indústria dedicada a l'exportació. Una indústria, cal dir-ho, que és una font de prestigi internacional per a Espanya i que constitueix la font que sustenta a moltes famílies en el medi rural. En altres paraules, l'assegurança agrària contribueix a la cohesió territorial del país.

El 2023, el capital assegurat per Agroseguro rondava els 17.000 milions d'euros. Es tracta de la quantitat més elevada en tota la història de l'assegurança agrària espanyola. I esperem superar aquesta marca el 2024. De la mateixa manera que assolim any rere any noves quotes d'assegurament, passa el mateix amb la sinistralitat. L’any 2023, Agroseguro va desemborsar 1.241 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions al camp espanyol. Es tracta d'una xifra sense precedents. Si aquesta tendència persisteix, caldrà revisar les condicions tècniques de l'assegurança agrària.

L'assegurança agrària és indubtablement beneficiosa per als agricultors. Des del 2010, la sinistralitat ha estat més elevada que la prima de risc en pràcticament tots els exercicis. El 2023, per cada euro que els agricultors i ramaders van pagar per la seva assegurança, el sistema els va retornar 2,36 euros de mitjana.

 1. Ens trobem davant un increment de normatives que afecten a tots els sectors per igual, que són, com bé indica, transversals. Com impacta aquest fet en les accions d’UNESPA, la finalitat de la qual és que el sector assegurador sigui escoltat en els processos legislatius?

Al llarg del 2023, s'han tramitat diversos dossiers normatius de caràcter rellevant en matèries com la distribució, la digitalització, la solvència, la sostenibilitat, les assegurances generals i personals, així com sobre qüestions fiscals i laborals, entre altres matèries. Molts destaquen, a més, per ser normes de caràcter transversal. És a dir, són textos legislatius que afecten a tots els sectors d'activitat i que abasteixen l'activitat financera amb caràcter general (banca, assegurances, mercats...). Davant aquestes normes ens trobem sempre amb el repte afegit d’haver de traslladar les peculiaritats de l'assegurança, però crec que hem estat capaços de fer-ho en textos com, per exemple, el que regula l'Autoritat de Protecció del Client Financer, la Llei de Serveis d'Atenció al Client o la Llei de paritat, per citar-ne només uns quants.

 1. Formant part de la Insurance Europe, la federació europea d’assegurances i reassegurances, com són les sistemàtiques de treball dins d’aquesta federació? I, com veu el futur de les relacions internacionals?

Tenim una presència molt activa en les institucions de caràcter multilateral del món assegurador.

Insurance Europe és la federació que agrupa les associacions europees d'asseguradores. Una gran part de la legislació que afecta a l'assegurança espanyola es gesta a Europa. Per això, és fonamental que formem part de l'organització de referència de les asseguradores en l'àmbit comunitari. He de dir amb orgull, a més, que amb el pas dels anys UNESPA té cada vegada més pes a Insurance Europe. Participem en la formació de posicions de la indústria europea en tots els projectes rellevants perquè som conscients que la millor forma de defensar l'assegurança espanyola és estar més presents a Europa.

També pertanyem a la Federació Interamericana d'Empreses d'Assegurances (FIDES), que ens permet tenir una relació propera amb les nostres associacions germanes d'Amèrica, tant dels Estats Units com dels països de parla hispana i portuguesa.

Finalment, però no per això menys important, hi ha la Federació Mundial d'Associacions d'Asseguradores (GFIA). Aquesta és la gran organització de l'assegurança mundial, de la qual som socis fundadors. No s’ha de perdre de vista que cada vegada hi ha més iniciatives que es gesten en l'àmbit multilateral global.

Cada vegada hi ha més projectes amb origen internacional com, per exemple, les normes internacionals d'informació financera. La pertinença a totes aquestes organitzacions ens permet participar activament en els debats que, entorn de l'assegurança, es desenvolupen a Europa, Amèrica i al món.

 1. L’avenç tecnològic és una constant i, de fet, l’arribada de les intel·ligències artificials n’és un exemple. Com veu l’evolució del sector assegurador en termes de tecnologia i innovació?

Cada asseguradora té els seus propis programes d’ I+D+i i, per aquesta raó, els correspon a elles pronunciar-se sobre els efectes concrets de l'aplicació de les noves tecnologies sobre el negoci. Des d’UNESPA podem aportar la perspectiva normativa. És a dir, com la legislació pot afectar l'adopció de les noves tecnologies.

El passat desembre es va arribar a un acord provisional en el triòleg sobre la proposta de Reglament sobre Intel·ligència Artificial, amb un enfocament basat en el risc: a major risc, normes més estrictes. D'aquesta manera, els sistemes d'intel·ligència artificial d'alt risc estaran subjectes a un conjunt de requisits i obligacions de transparència, governança i control.

El text presentat inclou en la llista d'alt risc l'ús de la IA per a la tarifació d'assegurances de vida i malaltia. L'establiment de requisits addicionals, en termes de control supervisor i reforç de la governança, a conseqüència d'aquesta qualificació, pot limitar l’avenç de la digitalització en aquestes assegurances, la qual cosa pot anar, en molts casos, en perjudici dels mateixos assegurats.

Segons els experts, si la Intel·ligència Artificial s'incorporés als sistemes sanitaris, permetria una actuació preventiva millor i, per tant, més eficient. No caldria esperar que la gent s’emmalaltís. Els sistemes sanitaris amb Intel·ligència Artificial podrien aprofitar les dades dels assegurats per aconsellar tractaments i prevenir malalties dels pacients.

L'ús de la IA en assegurances es regeix a més per principis ètics establerts pel supervisor europeu (EIOPA) que han estat plenament assumits per la indústria. Entre aquests principis es troba l'obligació de no discriminació. UNESPA va ser pionera amb l'edició, fa un parell d'anys, d'una Guia de l'ús ètic de la intel·ligència artificial en el sector assegurador.

La gestió de les dades està, igualment, estretament relacionada amb el procés de digitalització i així ho percebem en el mateix procés normatiu. L’any 2023, la Comissió Europea va llançar una proposta de Reglament relatiu al marc per a l'accés a les dades financeres (FIDA, en anglès) amb l'objectiu de donar als particulars més control sobre les seves dades financeres. En aquest àmbit, el desitjable és que la norma no interfereixi en la capacitat de les asseguradores de posar la innovació al servei dels clients. S'ha de deixar clar que en cap cas les entitats haurien d'estar obligades a compartir dades que hagin generat, analitzat i enriquit elles mateixes, atès que aquest tipus de dades estan protegides pel secret comercial i la propietat intel·lectual.

El Reglament sobre la resiliència operativa digital del sector financer (DORA, en anglès) descriu, entre tant, els elements que han de conformar el procés de gestió del risc tecnològic en les asseguradores. És a dir, requereix que les asseguradores comptin amb mesures per evitar, minimitzar i recuperar-se d'incidents digitals.

Finalment, i també relacionat amb el procés de digitalització i innovació, des del sector assegurador insistim en la necessitat d'adaptar la normativa vigent i, en concret, la Llei de Contracte d'Assegurança a la realitat tecnològica actual i als hàbits socials en la contractació de serveis. Aquest text, amb origen l'any 1980, contempla algunes obligacions que constitueixen un obstacle a la innovació. És igualment necessari que la normativa en procés d'elaboració tingui present la digitalització com que les normes vigents no generin obstacles a la innovació.

 1. En el context actual, quina avaluació en fa sobre el paper i l’impacte de la diversitat de gènere en el sector assegurador?

La incorporació de la dona al sector assegurador ha estat particularment cridanera. A finals dels anys vuitanta, nosaltres representàvem aproximadament un terç de la força laboral de l'assegurança, segons l'Enquesta de Població Activa, l'EPA. Com us podreu imaginar, la presència de les dones en llocs directius era testimonial en aquell moment. En comparació, la dona representa avui el 57% de la força laboral de la indústria de l'assegurança i és habitual veure'ns dirigint departaments, al capdavant d'asseguradores o assegudes en els consells d'administració.

Les dades de l'EPA ens mostren que, mentre que la presència femenina en el mercat laboral s'ha triplicat des de finals dels anys vuitanta, en el sector assegurador s'ha multiplicat per sis. Avui, les dones representen el 46% dels treballadors a Espanya. En el sector de l'assegurança som el 57%. És a dir, 11 punts percentuals més.

L'assegurança ha estat capaç d'atraure talent femení, però per què? Certament, formar part d'allò que anomenem el sector dels serveis, ha ajudat.

Però és que, més enllà de les condicions en què es desenvolupa el treball, l'assegurança és un sector que resulta molt atractiu com a sortida laboral amb caràcter general. En primer lloc, per la seva finalitat. L'assegurança té una inequívoca vocació social que fa que el treball sigui gratificant en si mateix. Cada dia, un contribueix al fet que les coses siguin una mica millor per als altres i això és un estímul individual molt clar.

Les dones ocupen, en l'actualitat i amb caràcter general, un terç dels llocs directius de l'assegurança. No hi ha igualtat encara, és veritat, però la seva presència ja és fins i tot majoritària en certs departaments. Elles dirigeixen set de cada 10 Departaments de 'Compliance' i sis de cada 10 Departaments de Recursos Humans. També estan al capdavant de prop del 50% dels departaments de Comunicació i de Màrqueting. A l'extrem oposat, no cal obviar que la presència de directives és menor en els departaments Comercial, Administratiu o Informàtic.

La dona ocupa, actualment, tres de cada 10 llocs en els comitès de direcció de les asseguradores. El seu pes és menor si analitzem els consells d'administració, on representen dos de cada 10 consellers. Però aquí es veu un canvi important: gairebé la meitat dels llocs renovats en consells el 2022 van ser per a una dona.

La paritat no s'ha assolit en l'assegurança encara, això està clar. Actualment, ens movem en ràtios de presència femenina d’entre el 20% i el 33%, segons estiguem mesurant seients en els consells o llocs en els comitès de direcció. Fa uns anys, de fet, es va crear una iniciativa per promoure la presència de la dona en els llocs de comandament de l'assegurança. Aquesta iniciativa es diu la Xarxa EWI i s'ha constituït en un punt de trobada on dones i homes d'aquesta indústria col·laboren per promoure la igualtat en el sector assegurador.

Està clar que hi ha un canvi en curs. El ritme de la promoció de dones a tots aquests àmbits de responsabilitat és sempre superior a la taxa de presència actual. Les comportes estan àmpliament obertes i la tendència és cap a la paritat.

 1. Davant el repte de l’envelliment poblacional, quines mesures considera necessàries per a fomentar l’estalvi privat en l’àmbit de les pensions?

L'esperança de vida ha augmentat a Espanya. Això és una molt bona notícia, però comporta que el país s'enfronti a un procés d’envelliment demogràfic que té profundes repercussions en matèria de pensions, dependència i salut. En aquests camps, l'assegurança es presenta com un aliat natural dels poders públics per la seva experiència en la gestió de l'estalvi a llarg termini i en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Aquí, val la pena destacar els avantatges de promoure la previsió social complementària i d'assolir nous acords de col·laboració públic-privada, així com de desenvolupar els existents en l'àmbit de la salut.

La nova regulació per impulsar els plans de pensions d'ocupació va néixer amb l'objectiu d'incorporar al segon pilar de la previsió social els treballadors de les pimes i els autònoms que, en aquests moments, no formen part d'aquests esquemes d'estalvi. Aquest és un objectiu que compartim plenament amb el Govern, ja que en l'actualitat només el 10% dels treballadors poden estalviar per a la seva jubilació a través d'un sistema d'ocupació.

És cert que avui existeix un dèficit de previsió social a Espanya. La bona notícia és que veiem moviments interessants que poden acostar l'estalvi a més persones. El sector de la construcció, amb 1,38 milions de treballadors, ha incorporat la previsió social complementària als esquemes retributius de la seva plantilla. Amb l'establiment del seu pla de pensions d'ocupació simplificat de caràcter sectorial, el sector està servint de referent per a altres indústries. Així mateix, altres activitats econòmiques podrien estar valorant la creació de plans de pensions d'ocupació simplificats de caràcter sectorial. La cristal·lització d'aquests projectes seria una excel·lent notícia.

Pel que fa als autònoms, el mercat ja ha creat una àmplia oferta de plans d'ocupació simplificats per a aquests col·lectius en resposta a la incorporació d'aquesta figura en la legislació.

El sector assegurador també desitja posar les coses fàcils en aquest procés de desplegament d'esquemes d'estalvi col·lectiu. Des d’UNESPA estem contribuint a difondre la reforma entre els diferents sectors empresarials, les pimes i els autònoms. Per exemple, a través de l'edició d'una guia on s'explica com implantar sistemes simplificats d'estalvi col·lectiu en una empresa. Aquest fullet ha estat elaborat en col·laboració amb una consultora (WTW) i està disponible, de manera gratuïta, a la nostra pàgina web.

Des que van començar a comercialitzar-se fa gairebé un any s'han creat, com a mínim, 12 plans de pensions d'ocupació simplificats per a autònoms, segons consta en el registre que figura a la pàgina web de la DGSFP.

Fins que els treballadors per compte propi i els autònoms comptin amb un sistema d'ocupació del seu sector o empresa al qual contribuir, seria positiu establir un règim transitori que els permeti realitzar aportacions superiors als seus sistemes de previsió social individual amb el compromís de traslladar-les després als sistemes d'ocupació una vegada constituïts.

A més, és necessari que es permeti complementar l'estalvi a través dels sistemes individuals fins a 5.000 euros a l'any. Proposem aquesta quantitat perquè és el límit establert per les diputacions forals del País Basc, on es manté l'impuls a la previsió social en totes les seves variants.

Un altre aspecte que convindria modificar a curt termini, si es vol impulsar la previsió social en l'àmbit de les Administracions Públiques, seria reactivar el pla de pensions d'ocupació de l'Administració General de l'Estat, les aportacions del qual estan suspeses des de 2011.

Addicionalment, considerem imprescindible millorar, d'una banda, la informació sobre la pensió pública esperada a través de cartes informatives per als cotitzants (sobre taronja), i, d'altra banda, impulsar l'educació financera.

 1. Davant la propera implementació de la nova regulació comptable i, donat l’impacte evident que tindrà, com veu des d’UNESPA l’arribada d’aquesta normativa?

És important assenyalar que el sector assegurador espanyol es troba en una situació certament excepcional en l'entorn europeu, ja que cap altre Estat membre de la UE, llevat de Portugal, ha pres la decisió d'adaptar el pla de comptabilitat nacional per alinear-lo amb la NIIF17. Atès la gran dificultat tècnica i operativa de la NIIF17, és necessari valorar tots els potencials impactes en el mercat abans de prendre la determinació de modificar el Pla de Comptabilitat d'Entitats Asseguradores (PCEA), no només per a les entitats més petites, per a les quals seria un repte realment significatiu, sinó també per als grups asseguradors espanyols que apliquen les NIIF en l'àmbit consolidat i que haurien de fer front, de nou, a una costosa adaptació, aquesta vegada, en l’àmbit de comptes anuals individuals. Aquesta circumstància situaria els operadors espanyols en una situació de desavantatge respecte d'altres operadors europeus que ja han finalitzat els seus treballs per fer la transició a la NIIF17. Per tant, cal tenir molt en compte l'equilibri entre pros i contres a l'hora de prendre una decisió al respecte.

 1. Com a Col·legi d’Actuaris, no podem deixar passar l’oportunitat per a conèixer si existeixen actuaris en la seva organització, així com les relacions que mantenen amb els col·legis d’actuaris que hi ha al país.

Com és lògic, a UNESPA sempre hi ha hagut actuaris. Aquests professionals han aportat el seu coneixement per a modelar les postures del sector assegurador en qüestions tècniques de rellevància. Addicionalment, mantenim una relació molt fluida amb el Col·legi d'Actuaris de Catalunya, així com amb l'Instituto de Actuarios Españoles. Desenvolupem diversos projectes normatius que els implica, com els càlculs de les indemnitzacions per accidents de trànsit (barem) o les taules de mortalitat. És una relació molt fructífera i professional.

Ramon Gayet

entrevista.

Ramon Gayet
Longevity Pricing Actuary en PartnerRe, Dublín, Irlanda
 1. Explica’ns una mica sobre la teva història com a estudiant i com va ser el procés de passar de treballar a Barcelona a Dublín com a actuari.

Vaig estudiar Economia a la Universitat de Barcelona, on vaig obtenir una menció especial per excel·lència acadèmica en la meva promoció. Durant la carrera, em vaig interessar especialment per les assignatures d’àmbit més quantitatiu.

L’any 2018, i una vegada obtingut el meu graduat en economia, vaig entrar a treballar al departament de Beneficis Socials d’una important entitat financera nacional. En aquesta època, vaig decidir compaginar la meva feina amb el Màster d’Actuarials a la Universitat de Barcelona (UB), doncs aquesta formació em va atraure per la seva sòlida base matemàtica i per l’oportunitat que ofereix d’aprofundir en l’ús pràctic de la ciència estadística. Un coneixement necessari a l’hora de proporcionar les bases per entendre un sector tan estratègic de la nostra societat com és el de les assegurances.

En acabar l’esmentat Màster, i malgrat que la feina que tenia aleshores em plantejava reptes molt interessants, vaig decidir especialitzar-me tècnicament i interioritzar enfocaments de treball específics. Així doncs, vaig optar per incorporar-me a una important consultora nacional, ocupant un lloc de consultoria actuarial. En aquesta, vaig tenir l’oportunitat d’aprendre de bons professionals, així com de desenvolupar projectes per a grans companyies.

Després de gairebé dos anys d’experiència, l’any 2022 em va sorgir la possibilitat de treballar a Dublín. Aquesta ciutat, m’oferia una gran oportunitat laboral en el sector reassegurador, que sempre m’havia interessat, a més de possibilitar-me viure a l’estranger, que era quelcom que sempre m’havia cridat l’atenció.

 1. Com van influir la teva formació i experiència prèvies a la teva decisió de traslladar-te a Dublín?

La formació i l’experiència a Espanya van ser fonamentals per a la meva decisió de traslladar-me a Dublín. En aquest sentit, m’agradaria destacar dos aspectes molt importants; per una banda, l’acadèmic, ja que gràcies a l’excel·lència obtinguda al Màster en Actuarials de la UB vaig poder disposar de les eines necessàries en l’àmbit tècnic i, d’altra banda, el professional, ja que el fet de treballar en diferents projectes per a grans empreses nacionals i multinacionals em va permetre desenvolupar les meves habilitats d’anàlisis, resolució de problemes i comunicació.

D’aquesta manera, tot això em va ajudar a ser més eficaç en la meva feina, alhora que em va permetre tenir la confiança suficient per afrontar els reptes que suposa viure i treballar en un nou país.

 1. Com ha estat la transició cultural i laboral al mudar-te de Catalunya a Irlanda?

El procés d’adaptació a Dublín va ser difícil al principi.  Al capdavall, t'enfrontes a un canvi de residència i de país amb tot allò que això comporta, des d'aspectes domèstics, com una mudança, fins a laborals, com començar en un nou lloc de treball i un nou idioma, passant per altres d'índole familiar i d'amistats, com integrar-te en un entorn sense les xarxes de contacte que tens a Catalunya. Ara que ho recordo amb perspectiva, entenc perfectament per què els primers mesos em sentia esgotat. No obstant això, amb el temps, em vaig anar adaptant i gaudint molt de la ciutat.

Entre els aspectes positius del meu canvi de residència cal tenir en compte que un dels facilitadors de la meva adaptació és la pròpia Dublín, una ciutat jove i internacional amb una gran multitud de professionals que estan en la mateixa situació que tu. Per aquest motiu, mai et falten plans d’oci i socialització.

Com a aspecte menys positiu destacaria, sens dubte el clima, que és molt diferent al Mediterrani, especialment a l’hivern i, si bé no és molt fred, sí que és molt humit, plujós i la manca de lluminositat en comparació amb Barcelona, es nota molt. Crec que, inconscientment, aquest fet va ser al qual em va costar més adaptar-m’hi.

 1. Hi ha aspectes de la vida a Dublín que et semblin molt similars o, per contra, molt diferents, a la teva experiència a Barcelona?

La meva rutina laboral és molt semblant a la que tenia a Barcelona a l’època prepandèmia, perquè la majoria dels dies treballo de forma presencial a la zona del IFSC (International Financial Services Centre), que és una zona específica per empreses financeres ubicada en els Docklands de Dublín.

Malgrat això, sí que és cert que existeixen algunes diferències culturals notables. Per exemple, un dels aspectes que poden sorprendre són els horaris dels àpats; a Irlanda, normalment, se sol dinar vora les 12h o 13h i sopar sobre les 18h o 19h de la tarda. Pel que fa als esdeveniments esportius o culturals, per exemple, i a diferència d’Espanya, el futbol no és l’esport principal i, gran part de les converses i esdeveniments esportius, giren al voltant dels jocs gaèlics GAA o el rugbi.

 1. Com t’has adaptat a la cultura laboral i social a Dublín, especialment considerant el teu origen català?

La cultura laboral a Irlanda, generalment, és molt respectuosa amb el treballador, la qual cosa ha facilitat molt la meva adaptació. En general, destacaria la multiculturalitat que s’observa en les grans multinacionals, inclosa la meva. Això, certament, enriqueix les relacions personals i professionals. Tanmateix, es nota una transparència elevada en les relacions laborals. Per la meva pròpia experiència, puc assenyalar que la direcció fa un gran esforç per explicar i transmetre els objectius de la companyia i es valora molt positivament que, independentment de la teva posició, proposis proactivament enfocaments i propostes de millora alternatius.

 1. Has experimentat alguna diferència notable en la forma de gestionar els negocis en comparació amb Espanya?

El mercat de risc de longevitat del Regne Unit i Irlanda (que són amb els quals he tingut més interacció) es caracteritzen per ser molt competitius i estar molt ben organitzats. A més a més, compten amb la participació de consultores, asseguradores i reasseguradores en qualsevol transacció.

Donat que no ocupo una posició estrictament comercial, no puc destacar majors diferències en la forma de gestionar els negocis.

 1. Pots compartir alguns dels reptes als quals t’hagis enfrontat durant el teu trasllat a Dublín i com els vas superar?

El repte més gran va ser trobar una llar. El mercat immobiliari a Dublín està molt tensionat i resulta difícil aconseguir habitatge. Per exemple, durant els dos anys que hi porto vivint, he hagut de mudar-me fins a tres vegades. Sens dubte, és una qüestió complicada que requereix atenció i en la qual has de ser molt flexible per a poder-te estabilitzar en aquesta ciutat.

 1. Hi ha alguna fita professional o personal que vulguis destacar dels teus anys a Dublín?

En l’àmbit personal, em sento molt satisfet amb el grup d’amics que he trobat aquí a Dublín. Compartim molts interessos i ens donem suport mútuament. El fet d’estar lluny de casa m’ha fet ser molt més generós en les meves relacions personals i crec que aquest canvi ha tingut un impacte positiu en la meva personalitat. Estic segur que aquestes amistats seran duradores.

En l’àmbit professional, destacaria el lideratge en projectes de fixació de preus de swaps de longevitat per a clients importants, alguns dels quals formen part de les principals institucions financeres en l’àmbit mundial.

Per tant, he d’assenyalar que em sento molt privilegiat per tenir l’oportunitat de liderar aquest tipus de projectes i de viure’ls des de dins. Tanmateix, i de forma general, em sento molt satisfet amb el desenvolupament de la meva carrera i amb l’aprenentatge que estic adquirint.

 1. Descriu-nos breument el teu paper actual com a actuari a Dublín i de quina manera difereix dels teus rols anteriors.

Actualment, ocupo el càrrec d’actuari de valoració de vida – longevitat a PartnerRe. Aquest rol és altament tècnic i està molt ben considerat a la companyia, ja que s’enfoca a valorar, entre altres coses, les rentes de supervivència. L’enfocament tècnic emprat en el procés de valoració d’aquestes obligacions és molt sofisticat i segmentat i, des de la meva perspectiva, és més avançat que el que he pogut observar durant la meva experiència prèvia a Espanya.

D’aquesta manera, el nostre equip assumeix una gran responsabilitat. En aquest sentit, cal assenyalar que les nostres valoracions serveixen de base per a grans transaccions. Per tant, els projectes en els quals participo, requereixen un alt nivell de detall, rigorositat i compromís professional. Sens dubte, aquest grau d’especialització és molt superior al de les meves experiències laborals anteriors.

 1. Hi ha aspectes específics de la indústria a Irlanda que trobis distintius?

Irlanda té una presència destacada d’empreses asseguradores i reasseguradores, motiu pel qual el situa com un dels països amb una major densitat d’actuaris per població, segons l’IAA. Aquest desenvolupament del sector es deu a diversos factors:

 • La presència de zones específiques dedicades als serveis financers internacionals, com l’International Financial Services Centre. Aquest projecte es va iniciar en els anys 80 per a promoure la instal·lació d’empreses financeres a Dublín.
 • Un entorn regulador favorable: Irlanda ofereix un marc regulador i fiscal favorable per a les empreses, amb un impost de societats general del 12.5%.
 • Ubicació estratègica: el país es troba en una posició estratègica a Europa, amb relacions comercials sòlides amb el Regne Unit i amb els Estats Units, per ser un país de parla anglesa i amb accés al mercat únic europeu.

En la meva opinió, aquests són els tres factors, a falta d’altres socioculturals i polítics, que estan contribuint al fet que el sector assegurador de Dublín es trobi altament enfocat cap als mercats globals i que, per tant, hagi d’oferir un cert dinamisme, la qual cosa implica l’existència d’una gran varietat d’oportunitats per als actuaris que treballen en la indústria.

 1. A l’arribar a Dublín, va ser necessari acreditar la teva col·legiació prèvia del teu país? Quina importància té en aquests països l’acreditació com a Actuari Qualificat?

Per formar part de la Society of Actuaries in Ireland (SAI), i gràcies a l’acord de reconeixement mutu entre països de la UE, resulta necessari ser un ‘membre ple’ qualificat en el teu col·legi d’origen. En aquest sentit, cal destacar que a Irlanda existeix una diferència més marcada que a Espanya pel que fa als tipus d’actuaris existents (estudiants, associats o membres plens). Això suposa que la categoria professional és molt important, ja que les exigències del col·legi (requisits de CPD i responsabilitats legals, inclosa la categoria laboral) estan estretament vinculades al teu estatus professional.

Per tant, és fonamental tenir l’estatus de full membre en el teu país d’origen per a poder iniciar el procés de col·legiació i exercir a Irlanda. En aquest sentit, el CAC ha estat de gran ajuda per a mi.

 1. Existeixen diferències notables entre el mercat actuarial a Espanya i l’irlandès respecte a la manera en què s’enfoca i les oportunitats que se’n deriven?

Considero que la professió actuarial està altament demandada, tant a Espanya com a Irlanda. Si bé, és cert que moltes empreses asseguradores, reasseguradores i consultores a Irlanda estan molt orientades a la prestació de serveis als mercats internacionals, sent aquesta la principal diferència entre les oportunitats observades entre Espanya i Irlanda.

 1. Com creus que la teva formació prèvia a Barcelona t’ha preparat per afrontar aquests reptes?

Sens dubte, aquesta pregunta és molt fàcil de respondre, ja que crec que tant la meva formació en Economia com en Actuarials ha estat clau per al meu desenvolupament professional. A més, tinc coneixement de què el Màster en CAF de la UB està realitzant un esforç considerable per a facilitar la projecció internacional dels actuaris que es formen allà (actualment, està reconegut com a centre UCAP-AC per la SOA). En la meva opinió, aquest enfocament busca que els actuaris formats a la UB siguin reconeguts pels col·legis actuarials més rellevants del món i crec que és clau i ha de continuar fomentant-se.

 1. Per aquells que es plantegin una carrera com a actuari a Dublín o qualsevol altre destí que no sigui Espanya, quins consells els donaries?

Durant el període d’estudi, sens dubte, recomanaria que s’enfoquessin a comprendre els fonaments tècnics de la nostra professió, així com familiaritzar-se amb les eines necessàries per a la seva aplicació (llenguatges de programació, Excel, etc.).

En l’etapa laboral, és important identificar oportunitats i llocs que puguin ajudar-te a projectar-te internacionalment. Particularment, crec que tant la consultoria com les grans empreses multinacionals són una bona plataforma per aconseguir-ho.

 1. Hi ha habilitats o aspectes culturals específics que consideres importants per a tenir èxit com a actuari a Dublín?

En general, considero que els aspectes necessaris són similars als que es requereixen a Espanya. Concretament, crec que l’actitud i comptar amb una base tècnica sòlida són fonamentals per a desenvolupar una carrera actuarial exitosa.

 1. Com gestiones la teva formació contínua i desenvolupament professional estant a Dublín?

A Irlanda, segons la teva categoria professional i responsabilitats, és necessari acreditar hores de CPD (per a mi, vint a l’any, de les quals, almenys dues han de ser de professional skills). En el meu cas he aconseguit acreditar aquestes hores mitjançant formacions internes de la companyia, formacions presencials del col·legi d’actuaris (tant CAC com SAI), així com hores de formació en línia en plataformes com Actuview.

 1. Has notat diferències en les oportunitats de desenvolupament professional entre Barcelona i Dublín? En cas afirmatiu, ens les pots descriure?

En el meu cas, sempre he tingut oportunitats de desenvolupament professional, tant a Barcelona o a altres ciutats espanyoles, com a Dublín. Si bé, és cert que observo que a Irlanda -on els actuaris segueixen l’acreditació IFOA- les empreses ofereixen un major suport específic als joves actuaris en formació, oferint-los períodes d’estudi i finançament dels exàmens professionals.

Aquesta manera d’afrontar la formació actuarial, combinada amb l’experiència professional, crec que és molt distintiva d’aquest sistema i, sens dubte, favorable.

formació.

Activitats en matèria de formació de l’any 2023

A l’any 2023 el CAC va organitzar 33 activitats de formació (cursos, jornades i webinars) de matèries variades, en les que han participat 2.259 persones, amb un total de 5.107 hores de formació impartides.

1. CURS ONLINE - PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS

 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 DE GENER I 1, 2 DE MARÇ DE 2023

HEBER TRUJILLO (GLOVO)

Els coneixements de programació són una de les capacitats més demanades en els actuaris i professionals de Data Sçience en aquest moment, ja que permeten elaborar escenaris i anàlisis cada vegada més complexos, alhora que ajuden a automatitzar processos clau dins de la gestió de les empreses.

El llenguatge de programació Python, d'acord amb el "Developer Survey 2019", és un dels llenguatges de programació amb gran creixement entre actuaris i professionals de data science en els últims anys, a causa, principalment, de la seva enorme flexibilitat per desenvolupar de manera eficient diferents tasques: anàlisis estadístiques i actuarials, desenvolupaments de models d'intel·ligència artificial, gestió de bases de dades i desenvolupaments web, entre d'altres.

Assistents: 21

2. WEBINAR - ESCENARI PREVISIBLE DE TIPUS D’INTERÈS I ELS SEUS EFECTES SOBRE LA VALORACIÓ DELS ACTIUS FINANCERS

 25 DE GENER DE 2023

JAUME PUIG (GVC GAESCO)

Jaume Puig, Gaesco

Jaume Puig va comentar que a l’any 2022 els tipus d’interès van experimentar una pujada notable a tot el món. Que aquesta pujada de tipus representa una certa tornada a la normalitat, amb uns tipus d’interès més raonables que els existents fins ara, que van arribar a ser negatius.

La pujada de tipus d’interès ha impactat negativament en el valor de la renda fixa, especialment en aquelles amb terminis més llargs. Tot i això, ha comentat, els efectes sobre els mercats de renda variable (borses) han estat més limitats, amb beneficis empresarials en màxims i sense dificultats per al finançament de les empreses.

Pel que fa a la inflació, va comentar que ha continuat augmentat l’any 2022. Entre les causes va citar la reactivació dels mercats postcovid, l’augment d’inventaris per part de les empreses, l’escassetat de personal especialitzat, la reactivació del turisme i l’augment de la massa monetària, principalment.

També, va comentar que, la inflació anirà remetent els propers mesos, a causa de diversos factors: descens dels preus de les matèries primeres, la normalització dels inventaris, pujades dels tipus d’interès, que afectaran el consum i la compra d’habitatges, entre altres.

S’espera que els nivells d’inflació hagin assolit el màxim el 2022, que els tipus d’interès assoleixin el màxim durant el 2023 i que les borses tinguin un bon comportament aquest 2023.

Assistents: 100

3. Webinar - Noves habilitats que els Actuaris hem d’assumir

 16 DE FEBRER DE 2023

ALEIX FERRANDO (TRIPLE A)

Aleix Ferrando

Aleix Ferrando va comentar que el sector financer i l’assegurador, àmbit en què principalment es desenvolupa l’activitat dels actuaris, són a les portes d’un nou paradigma, molt condicionat pel pes de la digitalització i de les noves tecnologies, que afecta de ple la professió actuarial.

Les companyies necessiten perfils professionals per als seus equips tècnics cada cop més específics. Els actuaris ens haurem d'adaptar perquè, si no ho fem, altres perfils professionals (matemàtics, físics, analistes de dades, etc.) ocuparan el nostre espai.

Al webinar identificarem les noves habilitats que més valoren companyies dels països més avançats d'Europa en matèria actuarial i per què les busquen.

Naturalment, cada departament d'una companyia asseguradora té necessitats pròpies. Això no obstant, podríem agrupar-les en tres grans funcions transversals:

 • Programació: Per què és important que els actuaris sapiguem programar i quins llenguatges hauríem de conèixer?
 • Metodologies: Conceptes metodològics que hem de dominar.
 • Emprenedoria: Tothom parla de la necessitat d´estendre l´emprenedoria a tot l´àmbit laboral. Però, en què consisteix exactament l'emprenedoria per a un actuari? Com podem concretar-ho en accions específiques?

Si dominem aquests conceptes, les nostres possibilitats de desenvolupament professional, tant aquí com a l'estranger, es multiplicaran amb total seguretat.

A la conferència també coneixerem quines eines tenim al nostre abast per poder formar-nos en aquestes matèries.

Assistents: 100

4. JORNADA - NOVETATS A L’ASSEGURANÇA D’AUTOMÒBILS: BASES TÈCNIQUES ACTUARIALS DEL BAREM

 21 DE FEBRER DE 2023

OLGA TORRENTE (GABINETE TORRENTE), MANUEL MASCARAQUE (UNESPA) I JOSÉ JAVIER CARREÑO (ZURICH)

A la Jornada es van analitzar amb detall qüestions que afecten l'assegurança d'automòbils.

La Sra. Olga Torrente, actuària, membre del Grup de Treball de Barem d'Autos de l'IAE, ens va parlar dels principals canvis a les bases tècniques actuarials del Barem d'Autos introduïdes per l'Ordre EDT/949/2022 i els seus efectes sobre les indemnitzacions per sinistres de danys personals .

El Sr. Manuel Mascaraque, Director de l'Àrea d'Assegurances d'UNESPA, ens va parlar dels canvis fonamentals de la nova LRCVSCVM i dels seus efectes a l'assegurança d'automòbils al nostre país.

Finalment, el Sr. José Javier Carreño, Director de Claims Excellence, de Zurich Seguros, ens va parlar dels principals efectes que la nova LRCVSCVM i el nou Barem sobre la gestió dels sinistres de l'assegurança d'automòbils, la rendibilitat del ram i les mesures que cal adoptar.

Assistents: 43

5. CURS ONLINE - GESTIÓ D’ACTIUS I PASSIUS (ALM) EN ENTITATS ASSEGURADORES

 22 I 23 DE FEBRER DE 2023

RAFAEL GARCÍA, JORDI PAYÉS I ENRIQUE ABUÍN (SERFIEX)

A causa de l'entorn de tipus d'interès baixos en què ens hem establert i que ja és una realitat constant i no eventual, una de les principals preocupacions de les companyies d'assegurances és fer una gestió ALM adequada que permeti minimitzar l'impacte en el càlcul de la provisió matemàtica sota criteris comptables i en el descompte dels fluxos de passius BEL, que afecten a l'import de l'excedent financer sota Solvència II (Volatility Adjustment i Matching Adjustment), a més de les implicacions derivades de la posada en marxa de la norma comptable IFRS 17.

L'Objectiu del curs va ser oferir als seus assistents una visió general a través d'exemples pràctics de la gestió ALM òptima a les entitats asseguradores, des del punt de vista del departament d'Inversions i del departament Actuarial.

Assistents: 42

6. CURS ONLINE - VALORACIÓ ACTUARIAL DELS PERJUDICIS PATRIMONIALS: LUCRE CESSANT I DANY EMERGENT

 27 I 28 DE FEBRER I 1 DE MARÇ DE 2023

OLGA TORRENTE (GABINETE TORRENTE) I ISABEL RINCÓN (RINCÓN ACTUARIOS)

Aquest curs es va centrar en els perjudicis patrimonials derivats de la mort i de les seqüeles: el lucre cessant o pèrdua neta d’ingressos i el dany emergent o increment de despeses futures. La metodologia del càlcul de les indemnitzacions és una metodologia de valoració actuarial de vida. El model de càlcul s’estableix com una diferència de valors actuals actuarials de rendes: valor actual actuarial de la projecció de pèrdues d’ingressos econòmics del perjudicat o lesionat, o del cost del servei en el cas de necessitat d’ajuda de tercera persona, menys valor actual actuarial de la projecció de les compensacions en forma de pensions o prestacions públiques a què tingui dret el perjudicat o lesionat com a conseqüència de l'accident.

Assistents: 8

7. JORNADA - ELS REPTES DE LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA DAVANT DE LA REFORMA DEL SEGON PILAR DE LA PREVISIÓ

 02 DE MARÇ DE 2023

JOAN ANTONI FERNANDEZ (MÚTUA DELS ENGINYERS), ISAAC GIMENEZ (CAIXA ENGINYERS VIDA I PENSIONS), ASSUMPTA SENTIAS (VIDACAIXA) I CARLES SOLDEVILA (BANSABADELL VIDA I PENSIONS)

A la Jornada es va comentar que el 30 de juny de 2022 es va aprovar la Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. La nova Llei, pendent de desenvolupament reglamentari, va introduir novetats importants en el desenvolupament de la previsió social en l’àmbit de les empreses: els nous fons públics d’ocupació, la nova comissió de promoció i seguiment, la nova comissió de control especial, els plans de pensions d’ocupació simplificades, la plataforma digital única o els canvis en la fiscalitat de l’estalvi per a la jubilació, entre d’altres.

 • El nou marc normatiu exigeix a les entitats asseguradores, gestores de plans de pensions i mutualitats de previsió social el llançament de nous productes, l’adaptació dels sistemes tecnològics i, especialment, la redefinició de la seva estratègia de negoci i de serveis d’estalvi per a la jubilació.
 • En conclusió, l’opinió dels experts participants a la taula rodona és que hi ha molt de camí per recórrer en matèria de previsió social col·lectiva. Cal treballar amb els instruments que tenim a cada moment i fer una gran tasca d’informació a empreses i treballadors, en un sector que sens dubte haurà de tenir un gran desenvolupament, ateses les característiques demogràfiques del nostre país, encara que per això seria molt necessari comptar amb una fiscalitat més favorable.

Assistents: 51

8. CURS ONLINE - PROGRAMACIÓ R BÀSIC: APRÈN A PROGRAMAR AMB R DES DE ZERO

 14, 15, 21 I 22 DE MARÇ DE 2023

FRANCESC VALLVÉ

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

L'objectiu principal del curs va ser oferir els coneixements i conceptes bàsics per començar a programar i entendre com funciona un llenguatge de programació: creació i desenvolupament del codi, procés d'execució, manteniment, etc.  Amb aquest curs l'alumne ha pogut començar a programar i seguir perfeccionant els seus coneixements amb una base sòlida.

Assistents: 11

9. WEBINAR - EXPERIÈNCIES EN ASSEGURANCES PER AL SEGMENT SÈNIOR

 23 DE MARÇ DE 2023

JUAN CARLOS IBARRA Y LILIANA RODRIGUES (RGA RE)

Es va obrir la conferència donant algunes xifres d’aquest segment, que a Espanya suposa el 20% de la població, uns 9,5 milions de persones són més grans de 65 anys, i és un dels països més envellits del món.

S’estima que a l’any 2050 la població espanyola de més de 65 anys serà de prop de 16 milions de persones.

L’esperança de vida de la població espanyola és la més alta entre els països d’Europa. Un home espanyol de 65 anys té una esperança de vida de 85 anys i una dona espanyola de 65 anys té una esperança de vida de 88 anys, la més alta d’Europa.

Aquest fenomen, que comporta una elevada pressió sobre el sistema de pensions, salut i dependència del nostre país, alhora presenta un mercat potencial enorme per a assegurances i serveis dirigits a aquest gran mercat.

També es van presentar els resultats d’una enquesta realitzada per part de RGA sobre persones de l’anomenat “Segment Sènior”. D’aquesta es desprèn que els aspectes més valorats van ser aquells relacionats amb la cura de la salut, la necessitat de disposar de recursos econòmics i els serveis relacionats amb millores en la qualitat de vida. Van mostrar un elevat interès per determinats serveis relacionats amb les necessitats pròpies de la gent gran.

Es van presentar diverses experiències internacionals d’assegurances per al Segment Sènior com a assegurances que donen cobertura a determinades malalties pròpies de la vellesa (càncer, ictus, malalties cardiovasculars, demència, etc.), amb prestacions econòmiques i prestació de serveis especialitzats, i assegurances que aporten serveis relacionats amb l’atenció mèdica, la medicina preventiva i les ajudes per millorar la qualitat de vida dels sènior.

En el cas d’Espanya, van comentar que és un mercat amb un gran potencial de desenvolupament. A parer seu, es tracta d’un col·lectiu molt ampli, heterogeni i amb alguns factors comuns.

Assistents: 134

10. JORNADA - TAULES BIOMÈTRIQUES: SUFICIÈNCIA DE DADES, GOVERN I MONITORATGE D’HIPÒTESI

 29 DE MARÇ DE 2023.

IGNACIO BLASCO (AFI)

Es van complir recentment dos anys de la publicació de la Resolució de 17 de desembre de 2020 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que va posar les bases per establir un nou marc normatiu biomètric. En el decurs d’aquest temps, les entitats han interioritzat la necessitat d'implementar el procés biomètric i de dotar-se del marc necessari per monitoritzar els riscos vinculats de mortalitat i longevitat.

Qualitat de la dada, govern del procés, estadístiques biomètriques i experiència pròpia (aquest darrer aspecte, opcional) han estat els quatre pilars en què s'ha basat l'entesa d'aquests riscos per a les companyies d'assegurances. Davant de possibles novetats reguladores que hi pugui haver properament en aquests àmbits, aquesta sessió va exposar aquells casos d'ús que les companyies s'han trobat o poguessin trobar, aportant un enfocament eminentment pràctic.

En definitiva, l’objectiu d’aquesta sessió va ser portar de la teoria reguladora a la pràctica del dia a dia d’una companyia, aportant solucions concretes en l’àmbit de la detecció de la insuficiència de dades biomètriques, la definició d’un correcte govern biomètric o la definició d’indicadors per al monitoratge d’hipòtesis.

Assistents: 113

11. CURS ONLINE - APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17

 17, 18, 19, 24, 25 I 26 D’ABRIL DE 2023

MIGUEL ANGEL MERINO I FERNANDO MUÑOZ (MAZARS), JUAN MARÍN (WTW) I GUIDO CHEMAYA (MANAGEMENT SOLUTIONS)

El curs va abordar els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d'assegurances, que van ser publicats al maig de 2017 i que ja ha entrat en vigor aquest 2023 per a determinades entitats, i que tenen impactes importants en diferents àmbits, com les Dades, la Tecnologia, el Negoci i Govern i Processos.

Al curs es van tractar:

 • Els fonaments dels nous estàndards NIIF 17.
 • Les principals novetats derivades de NIIF 17.
 • Les metodologies per a la valoració de contractes.
 • Exemples pràctics de valoració de diferents productes.

Assistents: 17

12. JORNADA - MÈTODES DE CREDIBILITAT: NOUS SISTEMES PER AL PRICING EN ASSEGURANCES

 20 D’ABRIL DE 2023

JOSÉ SILVEIRO (MILLIMAN) I RAMON MASACHS, JOSE CASTELO MARIN I CHRISTOPHER RIVAS REYES (AKUR8)

El mercat assegurador europeu està sotmès a un alt grau de competència, no només relacionat amb el preu sinó també amb l'oferta, l'experiència del client i la capacitat de les entitats asseguradores per atraure, motivar i retenir els assegurats.

Les qüestions del negoci continuen sent les fonamentals. Tot i això, les companyies d'assegurances han de ser cada vegada més precises en la determinació de la prima adequada (pricing) per a cada client, més àgils en el seguiment i presa de decisions i més flexibles, en un context social, legal i comercial que canvia ràpidament.

Les millores en el poder computacional i d’emmagatzematge de dades han contribuït a l’explosió de noves tècniques de ciència de dades en el camp de les assegurances. D'altra banda, durant els darrers 5 anys, les companyies han desenvolupat un enfocament més madur per fer servir aquestes noves metodologies. Ja no es tracta de GLM versus aprenentatge automàtic, sinó de com les dues metodologies es poden complementar entre si.

La millor pràctica actual en fixació de preus se centra a mantenir la interpretabilitat dels GLM i millorar l'automatització (i precisió) del procés mitjançant la combinació de tècniques de ciència de dades.

L'objectiu d'aquesta Jornada va ser exposar la situació actual del mercat amb relació a l'ús de les eines de pricing i compartir alguns casos pràctics.

Assistents: 71

13. WEBINAR - LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL: UNA APOSTA COMPLEXA PERÒ NECESSÀRIA

 27 D’ABRIL DE 2023

DAVID GABARRÓ (ALTER MUTUA)

David Gabarró, Alter Mútua

David Gabarró va presentar l’experiència d’Alter Mútua, exposant que la transformació digital és un dels grans reptes que ha de ser present al full de ruta de les entitats asseguradores, que s’han d’adaptar a un client cada cop més “digital” que es vol relacionar amb la seva entitat d’una manera ràpida, senzilla, 24 hores/365 dies, i mitjançant multitud de canals.

La transformació digital té un abordatge complex, tant per la dificultat tècnica com per la incidència en l’ADN i el model de negoci de l’entitat, que requereix una visió transversal de la companyia, i cada entitat ha d’apostar per la millor manera d’afrontar aquest repte, valorant els avantatges i els riscos que suposa cada decisió.

Després d’engegar un Pla Estratègic el 2018 que posava el mutualista (client) al centre, Alter Mutua ha apostat per la transformació digital a través de les persones de l’entitat, la innovació, el lideratge i el canvi cultural. Amb l’objectiu principal de millorar l’Experiència del Mutualista, se centra a presentar la seva oferta amb un llenguatge senzill, facilitar una experiència de compra àgil i ràpida, i mostrar al mutualista el valor del que ha adquirit, utilitzant un nou i objectiu mesurador de valor, anomenat “Nivell de Cobertura”.

Com a demostració final, Gabarró va mostrar un exemple de contractació 100% online d’una assegurança de vida, realitzant la verificació de la identitat mitjançant un sistema de videoconferència, que utilitza intel·ligència artificial, i l’ús de la signatura electrònica avançada. Una contractació sense contacte físic mutualista-entitat, amb senzillesa i les màximes garanties legals..

Assistents: 87

14. JORNADA - LA GESTIÓ DEL RISC DEL CANVI CLIMÀTIC. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE L’INFORME ORSA

 04 DE MAIG DE 2023

SERGIO SIMÓN, JORGE GONZÁLEZ (DELOITTE), GT SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMATIC DEL CAC I JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ DE PINTO (DGSFP)

La inclusió dels riscos de canvi climàtic a l'ORSA representa un repte per al sector assegurador, en la mesura que les regulacions poden resultar una mica ambigües, o que poden generar dubtes a l'hora de dur-ne a terme el compliment.

A la Jornada es va oferir una visió general de la situació actual, així com una revisió dels continguts que haurien de ser tinguts en compte al proper ORSA, és a dir el referit a l'any 2022 i que s'haurà de presentar aquest any 2023.

A la Jornada, a més, es va abordar detalladament els temes més rellevants dels riscos de canvi climàtic en realitzar l'ORSA, com són:

 • L'avaluació de la materialitat o no dels riscos climàtics a l'ORSA, així com la realització dels escenaris on es valora que la temperatura es mantingui per sota dels 2ºC, preferiblement l'1,5ºC, o superi els 2ºC.
 • Els diferents terminis per als riscos en la mesura que els riscos de canvi climàtic excedeixen els que habitualment són utilitzats a l'ORSA.
 • Els apartats de l'ORSA en què caldria tenir en compte aquests riscos com, per exemple, el resum executiu, la introducció, la visió estratègica, etc.
 • Per a aquells casos en què els riscos fossin materials, s'abordarà el tractament tant dels riscos físics (com ara el risc de subscripció o el risc de mercat) com dels riscos de transició (risc de mercat, el risc de crèdit, etc.).

També es va presentar l’actualització de la Guia sobre l’elaboració de l’ORSA, realitzada pel Grup de Treball de Sostenibilitat del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC)..

Assistents: 123

15. CURS ONLINE - LA SOSTENIBILITAT EN LES ENTITATS ASSEGURADORES

 10, 11, 18 I 24 DE MAIG I 01 DE JUNY DE 2023

MIKEL CAMPO (DELOITTE), IGNACIO ESTIRADO (KPMG), JUDITH PUJOL I VICTORIA ALEMANY (EY), RAFAEL GARCÍA (SERFIEX) I ANA ÁLVAREZ, MARÍA MEZA, ANNA LABAYEN I SANTIAGO ROMERA (AREA XXI)

Al curs es van abordar les obligacions per a les entitats asseguradores derivades de la normativa sobre sostenibilitat.

El nostre sistema econòmic, definitivament, està fent un viratge cap a la sostenibilitat. Les organitzacions internacionals, nacionals, així com els sectors econòmics i la societat en general canvien ràpidament. Prova d'això, per exemple, és la variada normativa legal que ja existeix sobre aquest tema i la que seguirà apareixent en el futur. Un canvi que planteja al sector assegurador no només el repte d'adaptar-s'hi, sinó que li ofereix obrir el camí a noves oportunitats i estratègies.

El curs va oferir una visió dels efectes més rellevants que el canvi cap a la sostenibilitat comporten al sector; des dels més immediats com són les noves normatives en temes de governança i gestió de riscos, així com d’ informació als clients o la gestió de les inversions, com els més profunds associats als canvis generalitzats del sistema econòmic que oferirà, sens dubte, nous reptes i oportunitats.

Al curs es van revisar també els aspectes fonamentals a considerar en el disseny del Pla Director per al Control de Riscos ESG en una entitat asseguradora.

Assistents: 29

16. WEBINAR - COVID PERSISTENT: POSSIBLES EFECTES A MITJÀ I LLARG TERMINI SOBRE LA MORTALITAT I LA MORBIDITAT

 17 DE MAIG DE 2023

ALBERTO ZAZO (SCOR)

Alberto Zazo, SCOR

El Sr. Zazo va comentar que la pandèmia COVID 19, que es va iniciar l’any 2020, ha deixat una important empremta, amb més de 7 milions de morts a tot el món.

En el cas d’Espanya, s’estima que el COVID 19 ha causat la mort directa d’unes 121.000 persones. Va destacar la important tasca de vacunació al nostre país, amb 106 milions de dosis administrades i prop de 41 milions de persones vacunades amb la dosi completa, cosa que ha contingut la mortalitat de forma molt notable.

També va comentar que l’esperança de vida de la població espanyola, una de les més altes del món, s’estima que l’any 2040 serà de 86 anys.

D’altra banda, també va apuntar que el COVID 19 ha tingut un efecte important en la mortalitat, especialment en les edats avançades. En el cas d’Espanya, l’esperança de vida en persones a partir de 80 anys es va reduir en 6 anys en homes i 4 anys en dones.

Entre els factors que van tenir un major impacte en la MORTALITAT va fer especial èmfasi en els 5 següents:

 • Efectes secundaris del COVID 19: fatiga crònica, dany pulmonar, dany cardíac, dany neurològic, COVID persistent, etc.
 • Retards en diagnòstics i tractaments. El COVID 19 va paralitzar l’activitat dels hospitals, cosa que ha repercutit en el retard de diagnòstics de malalties greus (càncer principalment), que ara s’estan detectant en fases més avançades i amb pitjor pronòstic.
 • Problemes psicològics. A causa de l’aïllament perllongat per la pandèmia s’observa un important augment de les malalties mentals (ansietat, depressió, etc.) i dels suïcidis, especialment a la població més jove.
 • Alteracions del comportament individual: trastorns en alimentació, més sedentarisme, augment de les relacions a través de les xarxes socials en detriment de les relacions personals, etc. S’estima que alguns d’aquests comportaments romandran en el futur, cosa que sens dubte tindrà repercussions en la salut de les persones.
 • Factors econòmics. La pandèmia COVID 19 ha augmentat la desocupació i la pobresa a tot el món, cosa que ha augmentat la mortalitat. Va comentar que hi ha una relació directa entre la pobresa i la mortalitat.

També la pandèmia ha tingut un important efecte sobre la MORBILITAT (la probabilitat d’emmalaltir), destacant sobretot els efectes sobre la salut mental de les persones (síndrome burnout, ansietat, depressió, insomni, etc.) afectant sobretot dones, nens i persones amb problemes d’addiccions.

Finalment, va comentar que els efectes a mitjà i llarg termini del COVID 19 són encara molt incerts i que també hi ha riscos derivats de les possibles mutacions dels virus.

A la part positiva, va destacar en importantíssim avenç mèdic en matèria de vacunes i antivirals, que probablement tindrà aplicacions a altres malalties en el futur..

Assistents: 87

17. CURS ONLINE - GESTIÓ DE RISCOS A LES ENTITATS ASSEGURADORES

 6, 7, 13, 14 I 20 DE JUNY DE 2023

MARIA JESÚS ROMERO (ZURICH), DAVID GUITART (BDO), GABRIEL TEPSICH (ZURICH) I EMILIO VICENTE (MGS)

En aquest curs online es van proporcionar als professionals, actuaris i no actuaris, els mitjans necessaris per facilitar l’adaptació de les seves capacitats professionals a aquest marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

Es van comentar els efectes que sobre la funció de gestió de riscos ha suposat la nova àrea de risc d'impostos diferits, així com els nous requeriments derivats de l'actualització de les taules biomètriques.

I es va analitzar com s'està abordant la gestió de riscos al mercat assegurador local, incloent-hi procediments metodològics, procediments d'identificació i de gestió de riscos, implementació de sistemes de gestió de riscos, el procés ORSA, així com el procediment d'assessorament a l'òrgan d’administració per part de la Funció de Gestió de Riscos..

Assistents: 13

18. WEBINAR - COM DISSENYAR UN SISTEMA DE MACHINE LEARNING?

 29 DE JUNY DE 2023

HEBER TRUJILLO I JUAN JOSÉ NIETO (GLOVO)

El Machine Learning (o aprenentatge automàtic) és una branca de la Intel·ligència Artificial que permet que les màquines prenguin decisions “racionals” en base a dades i a patrons de comportament previs. Aquestes tècniques són cada cop més utilitzades en tot tipus d’entitats.

En el cas de les entitats asseguradores s’estan trobant moltes utilitats per predir el comportament dels clients (predisposició de compra, predisposició d’abandonament de l’entitat, etc.), per a la predicció del frau en cas de sinistres, per a l’estimació de les tarifes (pricing) i per a la determinació de les provisions tècniques (reserving), entre moltes altres.

El Sr. Trujillo i el Sr. Nieto van comentar que el Machine Learning s’ha consolidat com una eina indispensable per a les empreses que desitgen extreure informació de valor d’un gran conjunt de dades, entre les quals les entitats asseguradores.

Van explicar que, no obstant, poques entitats tenen processos d’implementació automàtics de sistemes de Machine Learning i de les infraestructures adequades, cosa que dificulta l’obtenció de resultats.

En primer lloc, van comentar, cal tenir molt clar els “objectius” que es volen obtenir en termes de negoci. En segon lloc, cal disposar d’una “enginyeria de dades” adequada, incloent-hi la recol·lecció de les dades, l’emmagatzematge i l’accés a aquestes dades.

Assistents: 119

19. CURS ONLINE – PROGRAMACIÓ EN VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL

 3, 4, 5, 6 I 10 DE JULIOL DEL 2023

EMILIO VICENTE (MGS) I JORDI MORATÓ (SEGURCAIXA ADESLAS)

Al curs online es van oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries: Realitzar, mitjançant programació, tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, utilitzant, si cal, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També es va oferir el coneixement necessari per a la creació de macros amb què podran automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El curs online es va desenvolupar totalment sobre Excel, mostrant els millors hàbits de programació en VBA per obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

Assistents: 10

20. WEBINAR - L’ECONOMIA DEL COMPORTAMENT. FONAMENTS, DADES I EVIDÈNCIA EMPÍRICA. CASOS D’ÚS

 5 DE JULIOL DE 2023

JESÚS GARCÍA (UB) I JOSÉ VILA (UV)

Els Srs. Vila i García van comentar que les experiències basades en economia del comportament posen de manifest que les decisions de les persones, en contra del que diu la teoria econòmica clàssica, no sempre són racionals, al contrari, que el 99% de les nostres decisions tenen un elevat component “emocional” i que aquest comportament emocional, sovint, és sistemàtic, predictible i consistent, per la qual cosa pot ser modelitzat i utilitzat per les empreses.

Van comentar que les tècniques derivades de l’economia del comportament són cada vegada més usades per les grans empreses al nostre país, bancs i asseguradores entre d’altres, amb bons resultats, ja que permeten estimar el comportament dels clients abans determinats estímuls, cosa que ajuda a el disseny de productes i campanyes comercials.

Van comentar la necessitat d’utilitzar els anomenats Behavioural Economic Experiments (BEE), experiments sobre el comportament econòmic, que serveixen per contrastar científicament determinades hipòtesis conductuals concretes plantejades a les nostres investigacions.

Els BEE, una vegada contrastats, poden preveure el comportament del consumidor/estalvi davant determinats estímuls, cosa que resulta de molta utilitat per a les empreses.

Van comentar diverses experiències en aquesta matèria a la indústria asseguradora i financera, aplicat a la propensió a contractar ciberassegurances i també determinats productes d’estalvi en base a les categories de risc establertes per l’Ordre Ministerial de l’any 2015.

Assistents: 99

21. CURS ONLINE - PROGRAMACIÓ R AVANÇAT

 12, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 27 I 28 DE SETEMBRE DE 2023

FRANCESC VALLVE

Com a continuació al curs sobre R bàsic, es va poder realitzar aquest curs avançat que va permetre progressar cap a conceptes més avançats.

L'objectiu principal del curs online va ser oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne va poder començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès i adquirir uns coneixements de programació clars per poder progressar em l’anàlisi de dades.

Assistents: 13

22. WEBINAR - ANY 2023: CANVIS NORMATIUS I NOVETATS EN MATÈRIA D’ASSEGURANCES DE VIDA I PENSIONS

 21 DE SETEMBRE DE 2023

CARLOS ESQUIVIAS (UNESPA)

Al webinar es van presentar els principals canvis normatius amb efectes en l’àmbit de les assegurances de vida i en els sistemes de previsió social que s'han hagut d'implementar a l'exercici 2023 així com les previsibles novetats i nous projectes normatius que puguin sorgir al llarg del mateix, entre els quals cal esmentar, entre d'altres, els següents:

 • Regulació del dret a l'oblit oncològic a través del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny.
 • Modificació del Reglament de plans i fons de pensions per desenvolupar la Llei de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació.
 • Estratègia d'inversors detallistes: proposta de la Comissió Europea de modificació de les Directives MiFID i de Distribució d'Assegurances (IDD) i del Reglament PRIIPs.
 • Possibles novetats en matèria de taules biomètriques.

Assistents: 139

23. CURS ONLINE - COMPTABILITAT D’ASSEGURANCES: NIIF 9 I NIIF 17

 5 DE JULIOL DE 2023

MIGUEL ÁNGEL MERINO I DANIEL CENTELLES (MAZARS), ARANTXA PARADA I ANTONIO SAU (DELOITTE)

Al curs es van abordar alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF 17.

La NIIF 9 introdueix canvis significatius respecte a l'actual NIC 39:

 • Les disposicions per a la classificació i valoració dels actius financers dependran en el futur d'una anàlisi combinat del model de negoci per a cada cartera d'actius i de les característiques contractuals dels actius financers.
 • El model de deteriorament s'allunya de l'enfocament actual, basat en pèrdues incorregudes, a favor d'un enfocament basat en pèrdues esperades. Aquest canvi tindrà profunds impactes tant en els deterioraments a reconèixer en els estats financers, com en els sistemes d'informació.
 • La comptabilitat de cobertures conté millores amb l'objectiu d'alinear el tractament comptable amb la gestió de riscos de l'entitat.

Per la seva banda, la nova norma comptable internacional de contractes d'assegurances NIIF 17, suposarà un repte per al sector assegurador espanyol. La NIIF 17 introdueix un nou enfocament que aborda certes inconsistències de NIIF 4 (la manca d'actualització de les hipòtesis a mercat, la consideració de la rendibilitat dels actius com a taxa de descompte, l'opacitat de l'evolució dels passius per contractes d'assegurances, entre altres). També introdueix nous conceptes, com el marge de servei contractual o el benefici futur d'una pòlissa.

Assistents: 29

24. WEBINAR - NOVETATS EN EL NOU REGLAMENT DE PLANS I FONS DE PENSIONS

 10 D’OCTUBRE DE 2023

MARIANO JIMÉNEZ (CPPS)

Mariano Jiménez Lasheras, CPPS

En primer lloc, va comentar les principals mesures del nou marc normatiu, que segons la seva opinió són les següents:

 • Potencia la previsió social complementària, a través dels nous fons de pensions d’ocupació de promoció pública oberts i dels plans d’ocupació simplificats.
 • Estableix l’obligació per a les empreses de negociar sistemes de previsió social per als treballadors.
 • Determina nous límits d’aportació i deducció a l’IRPF de les aportacions a plans de pensions.
 • Recuperen, parcialment, incentius fiscals per a les empreses, a l’impost sobre societats i en cotitzacions a la seguretat social.
 • Adapta la regulació a la realitat socioeconòmica actual.

Va comentar que la nova normativa introdueix importants canvis al reglament de plans i fons de pensions:

 • En aspectes generals del sistema: al principi de no discriminació, en matèria d’incompatibilitats entre aportacions i prestacions, en obligacions d’informació, en la periodicitat de les reunions de la comissió de control, entre d’altres.
 • En aspectes actuarials: canvis en matèria de bases tècniques i modificacions en les revisions financera actuarials, bàsicament.
 • En matèria d’inversions: més flexibilitat i determinació de la política de sostenibilitat, entre d’altres.
 • En relació amb les entitats gestores: limitacions a la política de comissions i despeses imputables al fons, fonamentalment.

Finalment, el Sr. Jiménez va comentar els diferents terminis d’adaptació que han de tenir en compte les entitats gestores.

Assistents: 124

25. JORNADES CERA - RISCOS GEOPOLÍTICS I RISCOS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 19 D’OCTUBRE DE 2023

A la Jornada es van dur a terme dues taules rodones, amb la temàtica següent:

RISCOS GEOPOLÍTICS.

A la taula es va comentar que la societat actual, i per això l’economia, està sent sotmesa a diferents xocs que generen una gran incertesa. Conflictes derivats de la guerra a Ucraïna, dels conflictes al Pròxim Orient, de la pugna entre els EUA i la Xina pel lideratge mundial, dels efectes en el comerç i en la indústria derivats de la manca de subministraments post covid, efectes del canvi climàtic, crisi dels partits tradicionals i radicalització de la societat, entre d’altres.

Van participar a la taula els experts següents:

El Sr. Fabien Conderanne, Head de Financial Solutions Europe, de WTW, va parlar del risc geopolític, categories, actualitat i tendències. També va parlar del rol de la indústria asseguradora i reasseguradora actualment, de les eines d’anàlisi i de la capacitat de la indústria per fer front als riscos geopolítics.

El Sr. Mikel Aguirre, Head of Polytical and Single Risk, de COFACE IBÈRICA, va parlar de com mesurar el risc polític a cada país, a través del Country Risk Rating.

El Sr. Santiago Herrero, Head PRBC Iberia, d’AXA XL, va parlar de l’anàlisi de la cobertura dels riscos polítics i dels criteris més importants que han de tenir en compte les empreses abans de prendre decisions.

La Taula va estar coordinada pel Sr. Ateno Villar, actuari, director a WTW i certificat CERA.

RISCOS DERIVATS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL.

A la segona taula es va comentar que la Intel·ligència Artificial (IA) és un element “disruptor” que provocarà canvis profunds en la indústria asseguradora, en les funcions dels actuaris i en tota la Societat. El seu desenvolupament, sens dubte, comportarà millores en la productivitat, però també impactes en l’ocupació i en l’organització de les empreses, que poden ser importants, ja que s’estima que una part significativa de les feines que actualment fan les persones es poden portar a terme per màquines.

Van participar a la taula els experts següents:

El Sr. Jesús Aguilera, Analytics Presales Manager, de SAS, que va parlar de la Intel·ligència Artificial i el seu actual marc normatiu.

El Sr. Jordi Rivera, Conseller Independent i Actuari, amb una llarga experiència en direcció d’entitats asseguradores, va parlar dels riscos i oportunitats de la Intel·ligència Artificial al sector assegurador.

El Sr. Diego Rivas, Actuari i Product Manager, de SAS, que va parlar de com ajudarà la Intel·ligència Artificial a canviar les funcions de l’actuari al món assegurador.

La Taula va estar coordinada pel Sr. Oscar Crespo, Executiu de Comptes Sector Assegurances de SAS

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Marc Arias, actuari, certificat CERA i membre del Board de Cera Global.

Assistents: 87

26. WEBINAR - SITUACIÓ DEL NEGOCI DE BANCASSEGURANCES A ESPANYA I PERSPECTIVES

 26 D’OCTUBRE DE 2023

BERNARDINO GÓMEZ (BANSABADELL VIDA, PENSIONES I SEGUROS GENERALES)

El negoci de bancassegurances té un pes enorme tant a Espanya com a nivell internacional, en concret al sector d'assegurances de vida i no vida. I és que les asseguradores s'han convertit en una peça clau per als bancs, que han permès crear ecosistemes on les assegurances són altament complementàries als productes bancaris. Les entitats o grups bancaris que cobreixen la pràctica totalitat del mercat espanyol estan vinculats a una asseguradora. I aquesta unió és tan positiva gràcies a la transformació digital duta a terme per les entitats, que permet fomentar la innovació en producte i servei, per donar resposta a les noves necessitats de l'entorn, maximitzant així l'experiència amb el client.

Però, com funciona aquesta relació?, quins són els models de negoci en bancassegurances?, Quines són les claus de l'èxit? Gràcies a Bernardino Gómez Aritmendi, CEO de Sabadell Assegurances, vam conèixer la seva visió del mercat de bancassegurances gràcies a la seva pròpia experiència personal i professional, tant a Llatinoamèrica com a Espanya. També vam poder comprovar com la proposta de valor dels bancs s'enriqueix amb la branca d'assegurances; com augmenta la fidelitat dels clients gràcies a un assessorament personalitzat que cobreix les necessitats financeres i de protecció, i com s'espera que les asseguradores segueixin contribuint a l'estabilitat del negoci bancari.

Assistents: 112

27. CURSO ONLINE - REPORTS DE SOSTENIBILITAT I MESURAMENT DE RISC CLIMÀTIC EN ENTITATS ASSEGURADORES

7, 8 I 9 DE NOVEMBRE DE 2023

MATIAS CAJIAO, EFRÉN HERNÁNDEZ I INGO EFLER (MANAGEMENT SOLUTIONS)

Al llarg del curs es van analitzar el context normatiu actual sobre els requeriments de report de Sostenibilitat que apliquen a les entitats asseguradores. Així mateix, es van revisar metodologies per a l'anàlisi de doble materialitat, i per al mesurament de l'impacte de risc climàtic, amb focus en la incorporació a l'ORSA.

L'objectiu del curs va ser, doncs, donar una visió de detall dels requeriments normatius per als diferents reports de sostenibilitat que apliquen a les entitats asseguradores i les seves implicacions (dates límit, dades necessàries, càlcul de KPI, etc.), així com una visió detallada de les anàlisis necessàries per avaluar la doble materialitat (impacte i materialitat financera). També es van presentar metodologies per mesurar l'impacte dels riscos climàtics (transició i físics) sobre els actius i passius de les entitats asseguradores, amb l'objectiu de poder quantificar-los per a l’informe ORSA..

Assistents: 19

28. WEBINAR - AVALUACIÓ DEL RISC DE SOSTENIBILITAT EN LES ENTITATS ASSEGURADORES: ASPECTES ACTUARIALS

 16 DE NOVEMBRE DE 2023

JORDI PAYÉS I SIMONA MEMMO (SERFIEX)

L'objectiu d'aquest webinar va ser promoure la comprensió sobre com la sostenibilitat està transformant el sector assegurador, en particular l'àrea de subscripció i riscos:

 • Mesurament del risc de sostenibilitat en els productes d'assegurança:
  • Reglament Delegat 2021/1256: modificació del Reglament de Solvència II introduint el risc de sostenibilitat als tres pilars;
  • Guia EIOPA: Test de materialitat i estressos de canvi climàtic a l'Informe ORSA;
 • Procés de control i governança de producte: el Reglament Delegat 2021/1257 introdueix els aspectes de sostenibilitat i en modifica la IDD;
 • Càlcul de l’indicador clau de l’activitat de subscripció: criteris indicats en el Reglament de Taxonomia. A partir del tancament del 2023 la DGS demana que s'inclogui en els reports anuals;
 • Corporate Sustainability Reporting: la Directiva 2022/2464 (CSRD) serà aplicable progressiva des del 2024 fins al 2028 i substituirà l'Estat de la Informació No Financera..

Assistents: 95

29. WEBINAR - LEGISLACIÓ ACTUAL I SUBSCRIPCIÓ D’ASSEGURANCES DE VIDA

 23 DE NOVEMBRE DE 2023

MARCOS ACOSTA (NACIONAL DE REASEGUROS)

L'any 2004 la Unió Europea va publicar la Directiva 2004/113/CE, per la qual determinava el principi d'igualtat entre homes i dones a l'accés de béns i serveis

Posteriorment, l'any 2011, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fallar que les entitats asseguradores no podien seguir utilitzant el criteri “sexe: home/dona” en la tarifació de les assegurances, cosa habitual fins ara, especialment en assegurances de vida, salut i automòbils. Aquesta norma va entrar en vigor a Espanya a finals de 2012, quan es va prohibir la discriminació per sexe en la contractació d'assegurances.

Recentment, i donant resposta a la Resolució del Parlament Europeu de 16 de febrer del 2022, s'ha publicat el Reial Decret Llei 5/2023, de 28 de juny, que modifica la Llei 50/1980 de Contracte d'Assegurança, regulant el dret al oblit oncològic, que protegeix els sol·licitants d'assegurances que han patit un càncer i, a més, estableix determinats drets per als malalts de VIH/SIDA en contractar una assegurança.

Al webinar es van analitzar el que suposen totes aquestes mesures per al sector assegurador, vam veure com han influït i influiran en el bon funcionament tècnic de la subscripció del ram d'assegurances de vida i vam reflexionar sobre què podem esperar per al futur, veient el que esdevé a altres països del nostre entorn.

Assistents: 148

30. WEBINAR - PERSPECTIVES I PRINCIPALS TENDÈNCIES DEL MERCAT DE REASSEGURANÇA

 30 DE NOVEMBRE DE 2023

ARTUR REÑÉ (GUY CARPENTER)

A finals d'octubre de 2023, va tenir lloc el congrés de Reassegurança de Baden Baden que ha permès confirmar les tendències de comportament del mercat de reassegurança de cara a la propera renovació.

Com en anys recents, es percep una generalitzada tònica restrictiva entre els mercats que, malgrat millorar clarament els seus resultats, fruit de l' enduriment de les condicions durant els darrers dos exercicis, perceben una inestabilitat i incertesa en molts àmbits que no animen a l' optimisme i afavoreixen les polítiques conservadores que la majoria d' ells estan adoptant.

Els resultats tècnics a la fi del primer semestre de 2023 són més satisfactoris per als reasseguradors que en períodes anteriors. A més, els ingressos per inversions han augmentat, amb la reinversió d'actius a tipus significativament més elevats, ha millorat la ràtio combinada i s'han superat les minusvalideses d'alguns actius de renda fixa que van perdre valor l'any 2022.

Amb tot això, s'estima que el retorn sobre el capital (RoE) pot assolir nivells suficients per fer de nou atractiva la indústria i suportar el major cost de capital que actualment existeix a causa de la pujada tan important de tipus d'interès, sobretot als Estats Units.

No obstant això, no tot són bones notícies. Les catàstrofes naturals van produir en el primer semestre de 2023 més de 50 mil milions de dòlars en pèrdues assegurades en la indústria. A més, en els últims mesos hem tingut una concentració d'esdeveniments mitjans, sobretot a Europa, que tenen un impacte més directe en el mercat espanyol, ja que afecten reasseguradors que operen principalment al nostre continent.

D'altra banda, malgrat una reducció de la inflació, que podríem qualificar de titubejant, aquesta continua impactant sobre els munts dels sinistres, cosa que planteja un risc important per a asseguradores i reasseguradores.

Els tipus d' interès segueixen elevats, les perspectives de futurs augments de tipus són encara possibles, en un context d' inflació no del tot controlada, moderació del creixement econòmic i sobretot gran incertesa geopolítica, que fàcilment pot comportar un nou increment del preu del petroli i de l' energia en general i el seu immediat impacte en la inflació i en el creixement.

Podem concloure que la demanda de capacitat de reassegurança augmenta, ja que els asseguradors busquen retorns estables i protecció d'alt nivell per fer front als nous desafiaments que hem comentat anteriorment. Hi hem d'afegir l'impacte del canvi climàtic, que sens dubte incrementa la freqüència, intensitat i ventall d'esdeveniments als quals estan exposades les asseguradores.

Quant a l'oferta, esperem per a la renovació de 2024 suficient capacitat per a cobertures que resultin atractives per als Reasseguradors i sempre a preus que els ofereixin un marge adequat sota l'actual entorn.

Assistents: 85

31. CONFERÈNCIA - LA SEGURETAT SOCIAL DEL FUTUR: IMPACTE DE LES ÚLTIMES REFORMES EN ELS PRINCIPIS BÀSICS DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

 12 DE DESEMBRE DE 2023

ANTONI FERNANDEZ (CAIXA ENGINYERS VIDA)

En primer lloc, el Sr. Fernández va comentar els principis del sistema públic de pensions del nostre país, que són: Sostenibilitat, Suficiència, Solidaritat i Equitat.

Posteriorment va comentar les darreres reformes del sistema de pensions:

 • Reforma de l’any 2011: orientada a reduir la despesa (increment de l’edat de jubilació i dels anys de contribució al sistema, bàsicament).
 • Reforma de l’any 2013: orientada a garantir la sostenibilitat del sistema (introducció del factor de sostenibilitat i limitacions a l’increment de les pensions, bàsicament).
 • Reforma dels anys 2022 i 2023: separació de les fonts de finançament, manteniment del poder adquisitiu de les pensions, apropar l’edat “real” de jubilació a l’edat “legal”, modificar el període de còmput dels anys cotitzats, incorporació del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), canvis a les jubilacions anticipades, modificació del sistema de cotització dels autònoms, impuls als plans de pensions d’ocupació, entre d’altres.

Les conclusions presentades pel Sr. Fernández van donar llum sobre l’impacte de les reformes de 2020 i 2023:

 • Sostenibilitat: va comentar l’aplicació del MEI (increment de les aportacions) potser no compensi la no aplicació dels canvis de la reforma de l’any 2013 (límits a la revaloració de les pensions i factor de sostenibilitat), per la qual cosa, segons la seva opinió , no és descartable un augment del MEI en el futur.
 • Suficiència: va destacar que les darreres reformes, en preservar el poder adquisitiu de les pensions, reforcen el principi de suficiència.
 • Solidaritat: va ressaltar que l’aplicació del MEI incideix en el factor de solidaritat intergeneracional, ja que augmenta la contribució pels treballadors en actiu, especialment les rendes més altes.
 • Equitat: va assenyalar la separació de fonts de finançament com a positiva, però es passa a un sistema contributiu-assistencial i es fomenta la visió de la cotització com un impost en lloc d’un salari diferit.

Finalment, el S. Fernández va destacar la tasca del Grup de Treball de Pensions i Seguretat Social del CAC, format per actuaris del Col·legi, que des de fa anys treballa en l’anàlisi dels sistemes de pensions, aportant opinió per part dels actuaris i constituint un lloc de reflexió per a un tema de tanta transcendència econòmica i social com són les pensions i la previsió social.

Assistents: 70

32. JORNADA - EXPERIÈNCIES EN LA IMPLEMENTACIÓ DE LA NORMA COMPTABLE IFRS17

 14 DE DESEMBRE DE 2023

JAUME JARDON, ANA PÉREZ I DIETER VAN DER STOCK (MOODY’S ANALITYCS) I ENRIQUE GARCÍA-HIDALGO (EY)

La norma comptable IFRS 17 ha creat un canvi notable per a les (re)asseguradores en els sistemes comptables, d'informació i dades a nivell de tota l'organització en més de 100 països de tot el món.

Tot i que la norma encara es troba en una etapa relativament primerenca, les entitats obligades (fonamentalment les cotitzades), ja l'estan aplicat i estan acabant de digerir els reptes que aquesta regulació planteja. Aquestes entitats estan duent a terme el report amb un procés més o menys madur depenent de cada cas. En ocasions, el procés és encara millorable en termes d' eficiència i control, això passa per diverses raons, entre d' altres: la solució interna no està completament desenvolupada, el personal no compta encara amb el coneixement necessari o fins i tot hi ha retards en el propi procés d' implementació.

Alguns organismes reguladors, entre ells la DGSFP a Espanya, han decidit implementar la norma IFRS17 a nivell local bé sigui mitjançant una transposició directa o amb una adaptació al mercat en qüestió. Les entitats que hagin d' adoptar la Norma més endavant han d' aprofitar l' experiència recent i l' aprenentatge d' altres per estar més ben preparades quan arribi el moment.

Un repte pendent per a moltes empreses, i el pròxim que hem d' abordar, és la capacitat d' analitzar més profundament, realitzar anàlisis de sensibilitat i crear projeccions dels estats comptables conforme a la nova Norma.

En la jornada es van exposar les principals lliçons apreses, l'aplicabilitat a la possible adopció local i el canvi de paradigma que representen els nous KPIs a analitzar.

Assistents: 40

33. JORNADA - FISCALITAT DE LA PREVISIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I EMPRESARIAL

 19 DE DESEMBRE DE 2023

ADOLFO ROVIRA I ANTONIO SALAS (CUATRECASAS)

Diversos temes van ser analitzats de manera detallada, incloent-hi els impostos que graven l’estalvi finalista, l’esquema de tributació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), així com el tractament fiscal d’assegurances de pensions, plans de pensions i altres productes relacionats.

Durant la jornada es va posar de manifest la manca d’una definició autònoma a la normativa fiscal, així com la diversitat de sistemes implementats per empreses per cobrir necessitats dels seus col·laboradors, com ara jubilació, mort, incapacitat i dependència.

Els participants van recalcar la importància de comprendre les implicacions fiscals tant per a l’àmbit empresarial com a individual en relació amb la previsió social. Es va emfatitzar la rellevància dels règims fiscals diferenciats, com ara el salari diferit, i es van ressaltar mesures que afavoreixen els plans de pensions d’ocupació, incloent-hi el control de comissions i la simplificació de processos.

Així mateix, es van identificar nous instruments com ara els fons de pensions d’ocupació de promoció pública i els plans simplificats, amb la finalitat de millorar la protecció i l’accés a la previsió social.

Assistents: 20

Resum de les activitats en matèria de formació de l’any 2023.

 

crèdits.

ADC21 N13 Primer Semestre 2024

Director
Emilio Vicente Molero

Consell de redacció
Jordi Celma Sanz
Xavier Colominas García
Luis Cuervo Carballo
Anna Labayen Cervera
Aleix Olegario Surroca

Disseny i maquetació
Icstece_ comunicació i marca
www.icstece.com

Col·legi d’Actuaris de Catalunya

Presidenta
Marisa Galán Camino
Vicepresident
Antonio López López
Secretaria
Clara Armengol Vivas
Tresorera
Josefina Alargé Salvans
Vocal
Antoni Fernández Moreno
Vocal
Xavier Gómez Naches
Vocal
Emilio Vicente Molero

Gerència
Diego Almendáriz Gamboa
dalmendariz@actuaris.org
Administración
Rosa Maria Felipe Checa
actuaris@actuaris.org


Col·legi d'Actuaris de Catalunya
Via Laietana, 32 4 planta
08003 Barcelona
+34 933 190 818
actuaris@actuaris.org
www.actuaris.org

Prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol article sense prèvia autorització del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Els conceptes i formules expressats a cada article són únicament responsabilitat de l’autor.

 

protectors.

pa01

Afi Escuela

Akur8

Allianz

Alter Mutua

Arag

Area XXI

BanSabadell Vida

BBVA Seguros

BDO

Caja Ingenieros

CPPS

Cuatrecasas

 

Deloitte

Ernst & Young

Fiatc

Generalitat de Catalunya

Guy Carpenter

Institut d'Estudis Financer

KPMG

Management Solutions

Mazars

MGS

Milliman

Moody's Analytics

Mussap

Mutua de Propietarios

Mutual Medica

Nacional de Reaseguros

PM Mallorquina

RGA

SAS

Scor The Arts & Science of Risk

Serfiex

Swiss Re

Triple A Risk Finance

Vida Caixa

Willis Towers Watson

Zurich