Estatuts

Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

RESOLUCIÓ JUS/534/2011, de 18 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Català        Castellà