Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Visual Basic i Macros en Excel

Description:

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS.

Els presentem el curs de PROGRAMACIÓ DE VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL.

El curs, de 12 hores de durada, es durà a terme els dies 1, 2, 3 i 4 de juliol de 2019, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El llenguatge de programació Visual Basic és un dels més utilitzats pels actuaris a tot el món. Utilitzat tant per a la creació de processos de càlcul com per a l'automatització de tasques mitjançant macros, VBA (Visual Basic per Aplicacions) es converteix en una excel·lent eina de productivitat professional que tot actuari hauria de conèixer.

2.- OBJECTIUS DEL CURS.

L'objectiu del curs és oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries per a: Realitzar, mitjançant programació, tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, fent servir, si fos necessari, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També ofereix el coneixement necessari per a la creació de macros amb les que podran automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El curs, que es desenvoluparà totalment sobre Excel, mostrarà els millors hàbits de programació en VBA per tal d'obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

El curs parteix d'un nivell bàsic de coneixement i, mitjançant la realització d'exemples, porta l'alumne a un nivell avançat en la programació de Visual Basic.

3.- PROGRAMA.

LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ PER A APLICACIONS (VBA)

 • L'editor de Visual Basic.
 • Variables, matrius i arrays.
 • Mòduls i funcions.
 • Sentències de flux: "IF / END IF", "FOR / NEXT", "DO / LOOP", "WHILE / WEND" i "SELECT / CASE".

OBJECTES D'EXCEL

 • OBJECTES: Application, WorkBook, worksheet i Range.
 • CONTROLS: textbox, ComboBox i ListBox.
 • ESDEVENIMENTS: Click, KeyPress, KeyUp, KeyDown i Change.

PROGRAMACIÓ

 • Com abordar un problema.
 • Connexions amb Bases de dades mitjançant ADO i ODBC.
 • Tècniques de depuració.
 • Alguns errors comuns.

EXEMPLES

 • Treballar (llegir, gravar o modificar) dades obtingudes des d'Access, en Excel utilització tecnologia ADO i ODBC. Atès que la comunicació amb l'origen de dades es realitza per mitjà de llenguatges SQL es donaran exemples específics.
 • Simulació, mitjançant Montecarlo, del preu d'un actiu financer seguint el model Black-Scholes.
 • Distribució de les pòlisses d'automòbils entre les seves categories de Bonus-Malus mitjançant cadenes de Markov.
 • Càlcul de la provisió de sinistres mitjançant Chain Ladder programant una funció matricial.
 • Càlcul de "Best Estimates" en el ram de vida.
 • Macros: Com omplir un document Word des d'Excel i com traspassar dades concretes de diversos fulls Excel en un sol full automàticament o al revés.
 • Macros: Com enviar un correu des de Excel utilitzant Outlook i com conèixer els vincles externs d'un full Excel

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
360 180 540

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Mutual Mèdica (Via Laietana, 31, 08003 - Barcelona)

Data: 1,2,3 i 4 de juliol de 2019
Horari: de 17:00h a 20:00h

5.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

Per dur a terme el curs es requereixen coneixements genèrics d'Excel i de lògica de programació.

L'ALUMNE HAURÀ DE PORTAR EL SEU ORDINADOR PORTÀTIL.

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso