Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Fonaments de Solvència II

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Us presentem el curs  FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II que organitza el Col·legi d’Actuaris de Catalunya els dies 14 i 15 de maig de 2019.

El curs, FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II, de 2 dies i 16 hores de durada, tracta els aspectes fonamentals de la normativa, que ha comportat canvis molt significatius en la gestió de les entitats asseguradores.
En el curs es tractaran:

 • Els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos.
 • Les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital.
 • El càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II.
 • Els requeriments en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, gestió de l’ORSA, funció actuarial i auditoria interna.
 • Els requeriments d’informació externa.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a tot professional del sector assegurador interessat en conèixer amb detall els fonaments de la normativa Solvència II i els impactes que la mateixa té en la gestió de les entitats asseguradores.

El curs serà impartit per professionals d’àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. 

Dia: 14 de maig de 2019, de 9:00h a 18:00h

TEMA 1.- FONAMENTS DE SOLVÈNCIA II. LA GESTIÓ DE RISCOS (PILAR II).

 • 14 de maig de 2019, de 9:00h a 13:45h.
 • A càrrec de ANNA LABAYEN, Actuària, d’AREA XXI.
 • CONTINGUT
 • Fonaments de Solvència II:
  • Objectius.
  • Normativa bàsica.
 • Sistema de Govern (Pilar II).
  • OADS
  • Funcions Fonamentals:
   • Funció de Gestió de Riscos.
   • Funció de Verificació de Compliment.
   • Funció Actuarial .
   • Funció d’Auditoria Interna.
  • Polítiques.
  • Externalització.
  • Altres Requisits .
 • Gestió de Riscos (Pilar II):
  • Cicle de Gestió de Riscos.
  • Metodologia de Gestió de Riscos:
   • Mapes de Riscos.
   • GAPS
   • Implementació de millores.
 • Elements Quantitatius (Pilar I):
  • Valoració d’ Actius i Passius.
  • Requeriments de Capital (SCR i MCR).
 • ORSA (Pilar II).
 • Elements de Reporting (Pilar III):
  • Informació Quantitativa (QRT).
  • Informació Qualitativa (SFCR i RSR).

A les 10:30h s’oferirà un cafè.

A les 13:45h s’oferirà un esmorzar de treball.

TEMA 2.- LES PROVISSIONS TÈCNIQUES SOTA CRITERIS DE SOLVÈNCIA II.

 • 14 de maig de 2019, de 14:45h a 18:00h.
 • A càrrec de JORDI PAYÉS, Gerent de Solvency Analisys, de SERFIEX.
 • CONTINGUT
  • Les provisions tècniques al balanç econòmic.
  • Provisions tècniques: Best Estimate i Risk Margin.
  • Segmentació i línies de negoci:
   • Vida
   • No Vida.
  • Metodologia per al càlcul del Best Estimate:
   • Límits del contracte.
   • Projecció de fluxes.
   • Tècniques per al negoci vida.
   • Tècniques per al negoci no vida.
  • Hipòtesis "Best Estimate":
   • Riscos tècnics.
   • Decisions de gestió.
   • Participació en Beneficis.
   • Comportament dels prenedors.
 • Reassegurança:
  • Càlcul del Best Estimate dels recuperables de la reassegurança.
  • Ajustament default.
 • Tipus d’interès:
  • Estructura temporal de tipus lliure de risc.
  • Ajustament per volatilitat.
  • Matching Adjustement.
 • Càlcul de les provisions tècniques conjuntament:
 • Risk Margin:
  • Metodologia de càlcul.
  • Models simplificats.
 • Proporcionalitat i simplificacions:
  • Simplificacions vida.
  • Simplificacions no vida.
  • Simplificacions reassegurança.
 • Del ROSSP a Solvència II:
  • Provisions tècniques: Balanç comptable / Balanç econòmic.
  • Provisions tècniques en ROSSEAR.
3.2.- SEGONA SESSIÓ.

Dia: 15 de maig de 2019, de 9:00h a 18:00h

TEMA 3.- LA QUANTIFICACIÓ DELS RISCOS.  FÓRMULA ESTÀNDARD I MODELS INTERNS (PILAR I)

 • 15 de maig de 2019, de 9:00h a 13:45h
 • A càrrec de la JUDITH PUJOL, Directora a  KPMG Financial Services.
 • CONTINGUT:
 • Capital requerit de solvència. Motius i antecedents:
  • Per què s’han de valorar/quantificar els riscos.
  • Concepte de Solvency Capital Requirement (SCR).
 • SCR per Fórmula Estàndard (SF):
  • Descripció de la Formula Estàndard i de les diferents classes de riscos. Estructura general del SCR.
  • Classificació de productes a l’efecte de quantificar els riscos (segmentació).
  • Comentaris generals sobre fórmules i hipòtesis a la FE relatives a SCR:
   • SCR Bàsic. Càrregues de capital per:
    • Risc d’Actius Intangibles.
    • Risc de Mercat.
    • Risc de Contrapart.
    • Risc de Subscripció Vida.
    • Risc de Subscripció Salut (no SLT).
    • Risc de Subscripció No Vida.
   • SCR per Risc Operacional.
   • Ajustaments a la càrrega de capital requerit per la capacitat d’absorció de pèrdues de les Provisions Tècniques i dels Impostos Diferits.
  • Revisió del tractament a la Fórmula Estàndard de:
   • Mitigació del Risc Financer.
   • Mitigació del Risc d’Assegurança.
  • SCR per Paràmetres Específics de la empresa (USP):
   • Visió general: paràmetres a calibrar, procediments de sol·licitud, càlculs de SCR.
  • SCR per Models Interns, totals o parcials (IM).
   • Visió general: concepte de modelo intern, procediments de sol·licitud, càlculs de SCR.

 A les 10:30h s’oferirà un café.

A les 13:45h s’oferirà un esmorzar de treball.

TEMA 4.- SISTEMA DE GOVERN I  INFORMACIÓ EXTERNA (PILAR III).

 • 15 de maig de 2019, de 14:45h a 18:00h
 • A càrrec de EMILIO VICENTE, Responsable de la Funció Actuarial de MGS Seguros.
 • CONTINGUT:
 • Sistema de Govern:
  • L’avaluació interna de riscos i solvència (O.R.S.A).
   • La tolerància al risc i l’estratègia de negoci.
   • El perfil de risc de l’Entitat, les hipòtesis del càlcul i les necessitats de solvència.
   • Decisions de negoci que poden modificar de manera significativa el perfil de riscos de l’Entitat.
   • Condicions que han de complir un sistema eficient de gestió de l’ORSA.
   • La informació a subministrar en relació a l’ORSA. 
 • Funció Actuarial:
  • En relació a les Provisions Tècniques.
  • L’actuari i la seva relació amb: Subscripció, Reassegurança i Gestió de Riscos. 
 • L’Auditoria Interna en relació a Solvència II:
  • Els objectius de l’Auditoria Interna.
  • El Pla Director.
  • Condicions per a una Auditoria Interna eficaç.
  • Les relacions entre l’Auditoria Interna i el Consell d’Administració.
  • El seguiment de les recomanacions de l’Auditoria interna.
 • Informació Externa (Pilar III).
  • Informe sobre la situació Financera i de Solvència.
  • Informe periòdic de supervisió.
  • Transparència i homogeneïtat.
  • Dispensa i actualització de la divulgació d’Informació en l’informe sobre la situació financera i de solvència. Informació voluntària addicional.
  • Evolució prevista del contingut dels informes.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
500 250 750

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Sala de Formació, a Fiatc Tarradellas,  Av. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta - 08029

Horari:   Horari: de 9:00h a 18:00h.

Dates:    14 i  15 de maig de 2019

 

6.- CPD.

El curs computarà 16 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Price: EUR750.00 + 21.00%

Start Time: 8:00 am
End Time: 5:00 pm

Start Date: 14 Maig, 2019
End Date: 15 Maig, 2019

Adreça:
Fiatc Tarradellas
Avda. Josep Tarradellas, 33, 6ª Planta
Sala de Formació
Barcelona, Barcelona
08029
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso