Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Implementació de la Directiva IORP II

Description:

El 14 de desembre de 2016 el Parlament Europeu i el Consell van aprovar la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions d'ocupació (FPE), també coneguda com a Directiva IORP II, que té com a referència Solvència II.

En relació al marc normatiu europeu anterior, IORP I, els canvis més destacables es troben en el nou segon pilar de Governança, que introdueix el desenvolupament d'un complet sistema de bon govern per als FPE i en el tercer pilar, promovent la transparència informativa mitjançant un nou règim d'informació per a partícips i beneficiaris, que a més incorpora informació prospectiva sobre les prestacions de jubilació.

La Directiva IORP II ha de ser transposada als ordenaments jurídics nacionals dels estats membres de la UE abans del 13 de gener de el 2019.

Per tal de dur a terme aquesta transposició de la IORP II a l'ordenament jurídic espanyol cal tenir molt presents les característiques actuals del nostre sistema de plans de pensions d'ocupació.

En aquest sentit cal recordar que davant la falta de personalitat jurídica dels plans i fons de pensions i la complexitat del seu funcionament, les Comissions de Control respectives tenen un paper fonamental com a màxim òrgan de govern de Plans i Fons de Pensions, assumint la supervisió tant del compliment de les especificacions del Pla com de les funcions que tenen encomanades les Entitats Gestora i Dipositària del Fons, les Companyies d'Assegurances que asseguren prestacions del Pla i els Actuaris que intervenen en la valoració i revisió del Pla de Pensions. D'altra banda, les entitats gestores són clau en el desenvolupament dels plans de pensions d'ocupació, pel que fa a la seva gestió i administració sota les directrius bàsiques establertes per les Comissions de Control.

Ambdues, Comissions de Control i entitats gestores, entre d'altres, han de conèixer en profunditat els canvis que comporta IORP II, per la qual cosa l'assistència a la Jornada té el màxim interès.

CPD:

El curs computarà 4 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

INSCRIPCIÓ:

Membres Titulars del Col·legi d'Actuaris de Catalunya i treballadors de Membres Protectors del Col·legi d'Actuaris de Catalunya: 250 euros (+ IVA). Resta Assistents: 375 euros (+ IVA).

PROGRAMA DETALLAT EN CATALÀ

PROGRAMA DETALLADO EN ESPAÑOL

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso