Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

La revisió de l'ISFS

Description:

La Llei 29/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores (LOSSEAR) va establir l’obligació per a les entitats de publicar anualment un informe sobre la situació financera i de solvència (ISFS). En l’any 2017 es van publicar els primers Informes, corresponents a l’exercici 2016.

Per garantir la qualitat i la fiabilitat de la informació publicada, la Llei ha considerat necessari que la informació del ISFS sigui revisada per professionals independents, que hauran de ser auditors de comptes i actuaris d'assegurances.

Al mes de desembre de 2017, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad va publicar l'esborrany de la Circular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, per la qual es desenvolupen els models d'informes, les guies d'actuació, la periodicitat i l'abast de la revisió de l'Informe sobre la situació financera i de solvència de les entitats asseguradores (ISFS).

L'objecte de la Circular és el de desenvolupar els models d'informes, les guies d'actuació i la periodicitat de l'abast de les revisions a realitzar per auditors de comptes i per actuaris d’assegurances.

A la Jornada es revisaran els aspectes fonamentals d'aquests informes.

En primer lloc, la Sra. María Jesús Romero i la Sra. Rosa Maria Vivar, de Zurich, ens donaran la visió de l'entitat asseguradora sobre l'abast del ISFS i el seu informe de revisió.

Seguidament, el Sr. Alberto Ferrando i el Sr. David Guitart, de BDO, ens parlaran de la part que correspon a l’actuari en la revisió del ISFS, principalment del tractament de les provisions tècniques i els imports recuperables, de les simplificacions utilitzades, dels ajustaments per absorció de pèrdues en provisions tècniques i impostos diferits, dels efectes de la reassegurança i de la qualitat de la informació, entre altres aspectes. També ens presentaran l’ISFS com a nou element de comunicació, del seu paper en el Pilar III, de la seva utilitat pera a l’Assegurador i de les responsabilitats del govern corporatiu derivades de l’ISFS.

Posteriorment, el Sr. Enrique Sánchez, de Mazars, ens parlarà del paper de l’auditor en l’Informe de Revisió del ISFS, implicació en el treball de ser a la seva vegada o no l’auditor de comptes de l’entitat, de la seva coordinació i interacció amb el treball de l’actuari, del rol i de la responsabilitat del revisor principal així com dels requeriments de la circular de la DGSFP, addicionals a l’Informe de revisió especial. També ens parlarà de l’abast de la revisió per a l’exercici 2017 en relació a l’exercici 2016 i de l’abast de la revisió per a l’exercici 2018 i següents.

El Sr. Alejandro Casanueva, d’Unespa, ens parlarà de l’origen de la segona circular sobre l’informe especial de revisió del ISFS, dels comentaris sorgits en la seva tramitació i de l’evolució de la Circular.

Finalment, la Sra. Beatriz Lama, de la DGSFP, ens parlarà de la visió de la DGSFP dels diferents aspectes tractats a la Circular de la DGSFP per la qual es desenvolupen els models d’informes, les guies d’actuació i la periodicitat de l’abast de l’informe especial de revisió, de l’informe sobre la situació financera i de solvència, individual i de grups, i el responsable de la seva elaboració. Al llarg de la presentació s’aprofundirà en aquells aspectes respecte dels quals el sector ha plantejat dubtes a la DGSFP en el moment de l’elaboració de la mateixa.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ:

Auditori de ZURICH, Via Augusta, 200, de Barcelona.

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS:

Membres Titulars del Col·legi d’Actuaris de Catalunya i treballadors de Membres Protectors del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 250 euros (+IVA).

Altres Assistents: 375 euros (+IVA).

 

HORARI

09:00h – 09:05h   Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Miquel Viñals, presidenta del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

09:05h – 09:45h   La visió del ISFS de 2017 i la seva revisió: la visió de l’entitat asseguradora. A càrrec de la Sra. María Jesús Romero i de la Sra. Rosa Vivar, de Zurich.

09:45h – 10:15h    Pausa per a cafè.

10:15h – 11:00h    La visió del ISFS de 2017 i la seva revisió: la visió de l’actuari. A càrrec del Sr. Alberto Ferrando i del Sr. David Guitart.

11:00h – 11:45h    La visió del ISFS de 2017 i la seva revisió: la visió de l’auditor. A càrrec del Sr. Enrique Sánchez.

11:45h – 12:30h    La gènesis de la segona Circular sobre la revisió de l’ISFS del 2017. A càrrec del Sr. Alejandro Casanueva.

12:30h – 13:15h    Visió de la DGSFP la segona Circular sobre la revisió de l’ISFS del 2017. A càrrec de la Sra. Beatriz Lama.

13:15h – 13:45h    Precs i Preguntes

13:45h -                  Cloenda de la Jornada.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso