Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

L'aplicació del Reglament PRIIPS en les Assegurances de Vida

Description:

Barcelona, 19 d’octubre de 2017, de 9:00 hores a 13:30 hores.

 

PONENTS:

Clara Armengol, Directora de Negoci d’Estalvi i Pensions, de Bansabadell Vida.

Luis Miguel Ávalos, Director de l’Àrea d’Assegurances Personals, d’Unespa.

Piero Bacigalupo, Consultor Actuarial, de Milliman.

Ignasi Calvet, Soci a Garrigues.

Raúl Casado, Sotsdirector General d'Ordenació i Mediació d'Assegurances, de la DGSFP.

Carlos Esquivias, Gerent de la Comissió de Vida i Pensions, d’Unespa.

La coordinació de la Jornada anirà a càrrec del Sr. Ignasi Calvet, actuari i advocat, soci de Garrigues, i representant del Col·legi d'Actuaris de Catalunya en el grup de treball PRIIPS de la Actuarial Association of Europe (AAE).

 

LLOC DE CELEBRACIÓ:

Auditori d’UCEAC, Rambla de Catalunya, 53, 3pl de Barcelona.

 

MATRÍCULA I INSCRIPCIONS:

Membres Titulars del Col·legi d’Actuaris de Catalunya i treballadors de Membres Protectors del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 150 euros (+IVA).

Altres Assistents: 300 euros (+IVA).

 

PRESENTACIÓ:

L'1 de gener de 2018 entrarà en vigor la normativa PRIIPS, que estableix noves exigències d'informació per a les modalitats d'assegurança de vida estalvi més habituals del nostre mercat: assegurances amb garantia d'interès mínim i participació en beneficis, assegurances amb garantia d'interès a venciment i amb valor de rescat vinculat al valor de mercat dels actius subjacents, assegurances "unit linked" i assegurances "index linked".

La normativa té els seus orígens en el Reglament Delegat UE 2017/653, publicat el 12 d'abril de 2017, que completa l'anterior Reglament UE 1286/2014, on es determina la informació que s'ha de facilitar al consumidor abans de subscriure determinats productes d'inversió, afectant també a les assegurances de vida estalvi.

La normativa PRIIPS estableix que les entitats han d'elaborar un Key Information Document (KID), que s'haurà de posar a disposició dels assegurats abans de la contractació de l'assegurança, en la qual s'haurà de determinar amb claredat el nom i tipologia de producte, característiques, riscos de mercat i de crèdit associats, pèrdua màxima, escenaris de rendibilitat, costos, durada de l'assegurança, possibilitat de rescat, etc.

La nova normativa exigeix a les entitats asseguradores un esforç d'identificació, classificació de productes i elaboració dels corresponents KID abans de l'entrada en vigor de la norma, l'1 de gener de 2018.

Primer, Ignacio Calvet, de Garrigues, ens parlarà de les exigències d'informació introduïdes per la Directiva 2009/65 / EC (UCITS IV), i del nou règim d'informació d'aplicació per a les assegurances de vida estalvi que introdueix PRIIPS i la nova Directiva IDD de distribució d'assegurances, de pròxima entrada en vigor.

Luis Miguel Ávalos i Carlos Esquivias, d’Unespa, ens parlaran de l'OM de classificació de productes financers i dels tipus d'assegurances de vida als que aplicarà la normativa PRIIPs.

Piero Bacigalupo, de Milliman, ens parlarà de les pautes a seguir per a l'elaboració del Key Information Document (KID) en els productes més habituals afectats per la normativa PRIIPs.

Clara Armengol, de Bansabadell Vida ens parlarà dels reptes afrontats en la implementació de la normativa PRIIPS en els productes de la companyia.

Finalment, Raúl Casado, Sotsdirector de la DGSFP, ens parlarà de la visió del Supervisor en l'adaptació de la reglamentació comunitària PRIIPS a la normativa espanyola.

 

HORARI

09:00h – 09:05h   Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Miquel Viñals, president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

09:05h – 09:45h   Exigències d’informació i de transparència en productes financers i assegurances derivades Normatives UCITS, PRIIPS i Directiva IDD de mesurament d’assegurances, a càrrec del Sr. Ignasi Calvet.

09:45h – 10:30h   Ordre Ministerial de classificació de productes financers i dels tipus d’assegurances de vida als que aplicarà la normativa PRIIPs, a càrrec del Sr. Luis Miguel Ávalos i del Sr. Carlos Esquivias.

10:30h – 11:00h   Pausa per cafè.

11:00h – 11:45h   Criteris a seguir en l’elaboració del Key Information Document (KID), del Sr. Piero Bacigalupo.

11:45h – 12:30h   Experiència de Bansabadell Vida en la implementació de la normativa PRIIPS, a càrrec de la Sra. Clara Armengol, de Bansabadell Vida.

12:30h- 13:15h   Reglament PRIIPS: La visió dels Reguladors i Supervisors, a càrrec del Sr. Raúl Casado, de la DGSFP.

13:15h – 13:30h   Precs i preguntes, a càrrec dels assistents.

13:30h   Cloenda de la Jornada.

 

Amb la col·laboració de

GARRIGUES

UNESPA

MILLIMAN

BANSABADELL VIDA

DGSFP

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso