Perspectives per a l’economia 2018 (Sr. David Cano)

DavidcanoEl Sr. David Cano, d’Analistas Financieros (AFI),  va destacar la positiva evolució de l’economia el passat any 2017, amb creixements del PIB notables en tots els mercats, al voltant del 3,5% anual, destacant els creixements de l’economia de la Xina (+6,8%) i l’Índia (+6,7%), havent superat en pràcticament tot el món els nivells de PIB previs a la crisi que es va iniciar al 2008.

El creixement de l’economia ha estat sostingut, en gran part, per la massiva injecció de liquiditat en tots els mercats, el que ha portat a uns tipus d’interès històricament baixos, que ha sostingut la demanda però que ha reduït també la rendibilitat de les entitats financeres.

És probable que, en la mesura que la millora de l’economia ho permeti, tal como està fent la FED a USA, es vagin retirant els estímuls, cosa que farà que els tipus d’interès tendeixin a pujar i arriben a unes xifres més raonables per als baixos nivells d’inflació actuals.

En el cas d’Europa, pràcticament tots els països estan creixent (+2,2% de mitjana), fins i tot els que es van veure més afectats per la crisi (Grècia, Portugal i Espanya, entre d’altres). Destaca el dinamisme d’Alemanya, veritable motor de l’UE.

Espanya està creixent per sobre de la mitjana de l’UE (+3,1%), tot i que amb uns nivells d’atur encara molt alts, del  voltant del 15%, i amb un nivell de deute públic molt alt, de quasi el 100% del PIB, que sens dubte s’haurà d’ajustar en els propers anys.

Segons el parer del Sr. Cano, per al 2018 podem esperar que segueixi la recuperació econòmica a tot el món, amb creixements del PIB semblants als del 2018. També s’espera que es produeixi una lleugera pujada dels tipus d’interès i un cert encariment de les matèries primeres.

Tot i això, existeixen certs riscos que poden afectar a l’economia. Riscos polítics, como les eleccions a Itàlia, l’avanç de les negociacions pel brexit, possibles noves mesures proteccionistes del govern USA, tensions a Corea i proper orient, principalment.  També pot afectar als mercats la probable pujada dels tipus d’interès, especialment si aquesta fos més sobtada del que esperaven els analistes. Un altre risc a valorar es l’alt endeutament de les empreses xineses (del voltant del 150% del PIB), que podria provocar problemes en el seu sector financer, en cas de caigudes sobtades de la demanda.

Van assistir a la conferència 31 persones.

Descarregar la ponència. Enllaç.

El futur dels sistemes de pensions: la visió de l’actuari

La Jornada, que va tenir lloc el passat 17 de gener a l’auditori Fiatc Assegurances,  va oferir una visió actual de la problemàtica de les pensions, tant des del punt de vista nacional com internacional, centrant-se especialment en aquells aspectes tècnics que permeten una millor comprensió del problema de la sostenibilitat de les pensions, així com de les possibles solucions.

sdr

A la Jornada el Sr. Miquel Viñals i el Sr. Diego Valero van presentar els aspectes més rellevants i les conclusions del congrés d’assegurances de vida de la International Actuarial Association (IAA) que es va celebrar a Barcelona a l’octubre de 2017, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya, al que van assistir més de 150 actuaris d’arreu del món.  Amb el títol “Long Term Saving in an Ageing World” es van presentar 30 treballs d’investigació sobre longevitat, envelliment, límits a la vida humana, models estocàstics de longevitat, inversions a llarg termini per a cobertures de longevitat, entre d’altres.

Seguidament, el Sr. Emilio Vicente, juntament amb els Srs. Aleix Olegario, Xavier Torres i la Sra. Anna Labayen que formen el consell editorial de la revista, van presentar la nova revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21).

dig

El Sr. José Antonio Herce, Director Associat d’AFI, ens va presentar una interesant proposta que denomina “sistema mixt per etapes”, elaborada amb alguns col·laboradors i resumida en aquest número de la nova revista, que podria ajudar a finançar les pensions a càrrec de la Seguretat Social, especialment les corresponents a la que denominen en el seu estudi la “gran edat”.

La Sra. Virginia Oregui, ens va parlar de l’experiència en el País Basc amb les EPSV, plans de pensions promoguts per empreses i institucions, amb un gran arrelament en aquesta Comunitat, un model a seguir per la seva singularitat i interès.

Seguidament, la Sra. Clara Armengol i el Sr. Antoni Fernández, ens van presentar un estudi tècnic sobre las aportacions dels compareixents al Pacte de Toledo.

dig

I Finalment, el Sr. Miguel Ángel Vázquez, Director d’Investigació i Prevenció de Frau d’Unespa, i membre del grup d’experts que van dissenyar l’Índex de Revaloració de les Pensiones i el Factor de Sostenibilitat ens va parlar de les principals propostes del sector assegurador per a la reforma del nostre sistema de pensions.

Van assistir a la conferència 67 persones.

Descarregar les ponències. Enllaç.

El nou RGPD en l’àmbit de les assegurances

IMG-20171215-WA0000El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és la norma més rellevant adoptada en els darrers anys dins l’àmbit de la protecció de dades i la privacitat. El seu principal objectiu és l’aplicació uniforme i coherent del dret de protecció de dades dins el territori de la Unió Europea i unificarà en gran mesura el marc legal que actualment aplica en aquest àmbit, obligant a tot tipus d’empreses a revisar els seus procediments i documents legals per a la recollida i el tractament de les dades. Les empreses han de completar la seva transició cap a aquest nou sistema fins el 25 de maig del 2018.  És en aquest context, que és important familiaritzar-se quan abans amb aquest nou marc regulatori, per tal de comprendre’l i assegurar el seu adient compliment quan entri plenament en vigor.

En aquesta sessió, els srs. Albert Agustinoy i Jorge Monclús de Cuatrecasas, va analitzar les principals novetats i obligacions que recull el RGPD, amb un estudi detallat dins l´àmbit del sector de les assegurances.

Descarrega la ponència  PDFicon

Utilitats de LinkedIn per Actuaris

A la conferència, la Sra. Mireia Garreta, va abordar una part teòrica i una altre pràctica. A la part teòrica, va parlar sobre: què és LINKEDIN, per què crear un perfil en aquesta xarxa professional. A la part pràctica es va poder veure: quines tipologies de comptes hi han, cóm es crea un bon perfil, cóm es puntuen els perfils, cóm es gestionen els contactes, cóm es gestionen les recomanacions, la creació de grups de treball, la cerca de grups de treball, la cerca de clients potencials, la cerca d’oportunitats laborals, entre d’altres coses.

Descarregar la ponència PDFicon

Reptes sobre la qualificació professional de l’Actuari

La professió actuarial segueix un procés accelerat d’internacionalització que tracten de coordinar l’Associació Internacional d’Actuaris (IAA) i l’Associació d’Actuaris d’Europa (AAE), les dues associacions a les que pertany al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

L’objectiu de la IAA i de l’AAE és homogeneïtzar la formació dels actuaris arreu del món i així garantir la seva competència, independentment del país de procedència. En aquest sentit, la IAA ha aprovat un nou “Core Syllabus” de la professió, que entrarà en vigor l’any 2019, que recull els coneixements que ha de tenir l’actuari i al qual s’hauran d’adaptar tots els col·legi d’actuaris membres de la Associació, entre ells el Col·legi. A més, tant la IAA com l’AAE, aconsellen a les associacions professionals nacionals que duguin a terme programes de formació contínua professional (CPD en les sigles en anglès) per garantir l’actualització de coneixements dels seus actuaris membres.

Davant d’aquests reptes, el 17 de maig de 2017, a l’auditori d’Uceac, de Barcelona, es va organitzar la conferència “Reptes sobre Qualificació Professional del Actuari”.

20170517_182147En primer lloc, van intervenir els senyors Miquel Viñals, president del Col·legi i Sr. Lluís Bermúdez, vocal de la secció de formació i investigació del Col·legi, que van destacar la importància de la formació continuada, imprescindible per garantir l’excel·lència en l’ exercici de la professió i de la intensa tasca duta a terme pel Col·legi des de fa molts anys.

Posteriorment, el Sr. Miguel Santolino va presentar el seu treball “Qualificació professional de l’actuari. Estudi internacional comparat”, editat per la Fundació MAPFRE. En el llibre (ENLLAÇ) es porta a terme un estudi comparat molt complet de la formació dels actuaris arreu del món. El Sr. Santolino va destacar que els canvis socials i econòmics exigeixen canvis en la professió. Va destacar també la necessitat de la formació continuada.

El Sr. Jorge Cruz, en nom de la Fundació Mapfre, va parlar de la qualitat del treball del Sr. Santolino, de la tasca de la Fundació Mapfre en la divulgació de treballs d’investigació i, per últim, va destacar la importància de l’homogeneïtzació en la formació dels actuaris, especialment en una entitat, com Mapfre, que opera a diferents mercats.

A continuació, el Sr. Antonio Ferreiro, membre del Col·legi, amb més 20170517_192943de 15 anys d’experiència professional internacional, a Alemanya, Índia i Canadà, ens va parlar de la seva experiència, destacant la gran importància que té en altres països que els actuaris acreditin i mantinguin el seu nivell d’excel·lència (full member), la qual cosa exigeix un permanent reciclatge professional a través de la formació continuada. També va parlar de la importància que en l’homologació de la formació actuarial a nivell internacional està assumint CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary).

Finalment, per tancar la conferència, el Sr. Miquel Viñals va destacar que el Col·legi crearà properament un Grup de Treball per a l’elaboració d’un estàndard de formació continuada (CPD) per als membres del Col·legi, d’acord amb les exigències de els estàndards de les associacions internacionals d’actuaris a què pertany el Col·legi, buscant el màxim consens entre els col·legiats i les associacions professionals d’actuaris del nostre país.

Descarregar les ponències PDFicon

Descarregar el llibre PDFicon

Modelització predictiva en assegurances de vida

El passat dia 9 de maig, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va acollir una interessant Jornada, a càrrec de RGA Re International Ibèrica, sobre la modelització predictiva en les assegurances de vida.

A la jornada, van intervenir els senyors Víctor Barriga, Joan Carles Ibarra i Fernando Ballesteros, RGA Re International Ibèrica, que van exposar els passos bàsics que s’han  de IMG-20170509-WA0000dur a terme en un procés de modelització predictiva, començant amb la definició de l’objectiu que es vol assolir, passant per la preparació de les dades i, finalment, acabant amb la realització del model mitjançant la utilització de models lineals generalitzats (GLM).

Per acabar, es va desenvolupar un exemple pràctic, desenvolupat amb R, per a la segmentació dels riscos en el procés de subscripció d’assegurances de vida. En ell, es van comentar les principals variables explicatives que permeten fer un “scoring” de riscos per tal de conèixer si necessitaran un major o menor volum de proves en el moment de la seva selecció.

Van assistir a la Jornada 31 persones.

Descarregar les ponències. Enllaç.

Nou Barem Automòvils

L’ASSEGURANÇA D’AUTOMÒBILS DESPRÉS DE L’ENTRADA EN VIGOR DEL BAREM

El dimecres 1 de febrer de 2017, a la seu d’Allianz, va tenir lloc la Jornada “L’Assegurança d’automòbils després de l’entrada en vigor del barem“.

Va presentar la Jornada Sr. Miquel Viñals, president del Col·legi d’Actuaris de Catalunya. Va parlar de l’evolució de l’assegurança d’automòbils, dels greus problemes que va tenir en els anys noranta, amb increments molt notables de la sinistralitat derivats, sobretot, dels increments de les garanties de l’assegurança obligatòria. També va comentar l’esforç modernitzador de les entitats asseguradores (introducció dels sistemes bonus / malus, millores tecnològiques per a la reducció de costos, de la millora en les tècniques de “pricing”, etc.) i dels beneficiosos efectes ja del primer barem, que han permès mantenir una rendibilitat raonable del ram, malgrat tot.

Seguidament, el Sr. Juan Manuel HeAuditoriumrnando, actuari de Pricing d’Automòbils, d’Allianz Seguros, va parlar dels treballs preliminars duts a terme a Allianz per estimar l’impacte del nou barem en la sinistralitat, i per tant, determinar les primes a aplicar necessàries per mantenir l’equilibri tècnic del ram. Per a això es van basar en estudis sectorials i de la pròpia companyia, utilitzant models GLM, per a la determinació de les tarifes.

El Sr. Juan Antonio Monge, responsable de Danys Corporals d’Assegurances d’Automòbils i la Sra. Teresa Sendra, actuària del Grup de la Funció Actuarial, del Grupo Catalana Occidente, van parlar dels efectes del nou barem en la sinistralitat del ram d’automòbils a la seva entitat. Van destacar els canvis importants del nou barem i la tasca de formació que s’han dut a terme amb empleats i col·laboradors, necessària per a una gestió eficient dels sinistres. Segons la seva valoració, el nou barem ha incrementat les indemnitzacions en els sinistres greus, tot i que caldrà més temps per poder valorar el seu impacte real.

El Dr Carlos Sauca, director mèdic d’UVAME, Unitat de Valoració Mèdica, SL., Va comentar la dificultat en valorar el concepte de “qualitat de vida”, fonamental per valorar el dany personal derivat dels accidents. Va parlar de la metodologia de la valoració mèdica del dany personal del nou barem. Finalment va presentar els resultats d’un estudi, amb dades de 2016, d’experiència pròpia, del qual es dedueix que, per l’aplicació del nou barem, s’ha reduït lleugerament el nombre de dies de baixa en casos de cerviàlgia i esquinç cervical derivats d’accidents de circulació.

Sr. Emilio Moragas, advocat, soci del bufet Dol, Moragas & Olartúa Advocats i membre de l’executiva de la Comissió de Responsabilitat Civil i Assegurances de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), va parlar dels canvis que el barem ha introduït en la gestió dels sinistres del ram d’automòbils. Va comentar que el nou barem a estandarditzat la determinació de les indemnitzacions i afavorir els acords extrajudicials entre perjudicats i asseguradores. Va parlar de la figura de l’”oferta motivada” i de la tasca de “mediació” dels advocats, que potencia la nova norma en detriment de la via judicial.

Sra. Olga Torrente, actuària i perit judicial, de Gabinet Torrent Assessors Associats, SL., Va comentar que l’actuari intervé, fonamentalment, en la valoració del lucre cessant i del dany emergent. En la seva opinió, encara que el nou barem estandarditza les indemnitzacions, això no evita que l’actuari hagi d’intervenir en determinades ocasions, ja que el barem considera una variables molt rígides que, en molts casos, no s’ajusten a les circumstàncies de cada perjudicat, per manera que les indemnitzacions poden ser molt diferents.

Sr. Manuel Mascaraque, director de l’Àrea d’Assegurances Generals, d’Unespa, va parlar dels treballs que ha dut a terme a Unespa, molt anteriors a l’entrada en vigor del nou barem, coordinant les accions de les entitats asseguradores. També va presentar els resultats d’un estudi estadístic elaborat per Unespa, amb dades de sinistres d’automòbils de gener i setembre de 2016 (mostra de 155.000 sinistres, representant un 90% del mercat). Finalment va parlar de les iniciatives que lidera Unespa, per millorar el servei a les entitats assegurSr Josep Ll Ferreadores en aquesta matèria: conveni de sinistres de danys personals, plataforma de comunicació electrònica entre advocats, estandardització dels models d’ofertes / respostes motivades, entre altres.

Finalment, el Sr. Josep Lluís Ferré, conseller delegat d’Allianz Seguros, va comentar que el barem afecta molte
s àrees de les companyies i que cal considerar-lo com una oportunitat per professionalitzar encara més, si cap, a les entitats asseguradores. En la seva opinió, l’impacte real del nou barem ho veurem en el 2017 i anys successius.

La jornada va ser coordinada pel Sr. Eduard Folch, responsable d’Automòbils i Particulars, d’Allianz Seguros.

Van assistir a la jornada un total de 85 persones.

Descarregar les ponències PDFicon

Perspectives econòmiques 2017

Un cop més, l’economista d’Analistas Financieros Internacionales Sr David Cano, va realitzar durant una mica més d’una hora una brillant exposició ahir al Saló d’Actes B de l’Edifici del Foment del Treball a Barcelona. Durant la seva presentació, va repassar els principals indicadors econòmics que reflecteixen l’evolució i tendència de les principals economies mundials.

David CanoEn aquest sentit, en paraules del Sr. Cano, “sembla haver-se arribat a un final de cicle a l’entorn de tipus d’interès mínims a Europa i factors com el repunt del preu del barril Brent o la recuperació a nivell macro de diverses economies, entre les que es va destacar a Rússia o el Brasil, podrien marcar un horitzó a mig termini amb tipus més alts, en definitiva, podrien suposar la fi de l’aplicació de polítiques no convencionals per part de l’autoritat monetària europea “.

Així mateix, es va fer especial èmfasi en els riscos geopolítics que vénen succeint-se en els últims mesos, on destaquen el Brexit per part d’UK o la victòria contra pronòstic de Trump als EUA. A aquests aspectes, el Sr. Cano va destacar que són riscos que no es poden tenir en compte a l’hora de gestionar carteres, atès el impredictibles que poden resultar, fins i tot a l’hora d’avaluar el seu efecte en l’evolució dels principals indicadors econòmics.

Finalment, en clau de futur segons David Cano “factors com el Brexit, problemes com el terrorisme internacional, l’avanç d’opcions populistes en determinats països o el mateix estancament d’economies clau de la UE com França o Itàlia, poden portar a llançar una advertència sobre el futur de la UE davant una eventual nova crisi durant els propers anys.

Van assistir a la conferència 33 persones.

Descarregar la ponència PDFicon

Actualització de la Fiscalitat

El dia 19 de desembre de 2016, a les 18:30 hores, a la seu d’UCEAC, va tenir lloc la conferència “ACTUALITZACIÓ DE LA FISCALITAT SOBRE PRODUCTES D’ASSEGURANCES I DE PREVISIÓ SOCIAL”.

La conferència va anar a càrrec del Sr. Adolfo Rovira i de la Sra. Julia Sans, de CUATRECASAS, GONÇALVES, PEREIRA.

L’any 201sr_rovira6, per les circumstàncies polítiques viscudes, ha estat un any d’escassa producció legislativa en matèria fiscal.

No obstant això, comenta el Sr. Rovira i la Sra. Sans, la Dirección General de Tributos ha continuat evacuant consultes interessants. Algunes d’elles afecten al tractament fiscal de determinades modalitats d’assegurances i altres productes de previsió social.

En la conferència es van analitzar les consultes més significatives: relacionades amb aportacions a plans de pensions, inversions de plans de pensions estrangers en actius financers espanyols, règim d’impatriats, retribució de consellers mitjançant assegurances, etc.

També es comentar determinats criteris de la DGT sobre les SICAVS.

Finalment, el Sr. Rovira va comentar els canvis que, segons la seva opinió, hauria d’experimentar la fiscalitat dels productes de previsió social, en nom d’una major neutralitat, que permetés afavorir l’estalvi a llarg termini, tan necessari en la nostra societat.

A la conferència van assistir 25 persones.

Descarregar la ponència PDFicon

Cloenda del curs La Funció Actuarial

El dia 17 de novembre de 2016, a la seu de la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya, es va fer la cloenda del curs  “La Funció Actuarial”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya, es va desenvolupar entre els dies 17 d’octubre i 17 de novembre, amb un total de 40 hores lectives.

INFORME DEL GRUP DE TREBALL DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA

En primer lloc, el grup de treball del Col·legi d’Actuaris de Catalunya que investiga sobre els aspectes relacionats amb la Funció Actuarial, va presentar un document amb les conclusions dels seus treballs, els aspectes fonamentals que haurà de considerar l’actuari responsable de la Funció Actuarial (FA) a l’entitat asseguradora i amb unes guies pels actuaris responsables de la FA, que els ajudin a fer l’informe anual de la FA, a reportar al Consell d’Administració. gt_lfa

En la seva opinió, la FA du a terme una funció supervisora, pel que, en el seu parer, ha d’estar separada de la funció de càlcul de les provisions tècniques.

El contingut de l’informe ha de considerar les responsabilitats i objectius assumides per la FA, el resum executiu de cada àrea, amb opinions i recomanacions, opinió sobre la metodologia i hipòtesis pel càlcul de les provisions tècniques, opinió sobre la idoneïtat dels contractes d’assegurança i sobre la política de subscripció de l’entitat i, finalment, sobre la contribució de la FA a la gestió del risc.

El Grup de Treball de Funció Actuarial del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha estat constituït per la Sra. Maria Carmen Ceña, la Sra. Elena Gaude,  el Sr. Dídac Leiva, la Sra. Marta Marco i la Sra. Olga Torrente.

 

LA FUNCIÓ ACTUARIAL EN L’ÀMBIT D’UNA ENTITAT ASSEGURADORA INTERNACIONAL.

En segon lloc, la Sra. Fina Alargé, directora actuarial de vida per Espanya del grup Zurich, y membre titular del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, ens va parlar de la FA en l’àmbit d’una entitat asseguradora internacional.

Va parlar de la complexitat de la implementació coherent del projecte Solvència II en una entitat multinacional, que opera a 8 països europeus, amb les particularitats legals pròpies de cada país.sra_alarge

Va parlar de les peculiaritats de la implementació de la FA a diferents països: Espanya, Itàlia, Alemanya, Portugal, Regne Unit i Àustria.

Finalment ens va parlar de el contingut de l’informe de la FA, amb una proposta d’índex de matèries a desenvolupar, que ha de donar opinió sobre provisions tècniques, política de subscripció, política de reassegurança i de la contribució de la FA a la gestió del risc.

 

EL GOVERN CORPORATIU I LA FUNCIÓ ACTUARIAL DE LES ENTITATS ASSEGURADORES,

Finalment, la Sra. Maria José Navalón, Cap de l’Àrea d’Autoritzacions, de la Sots Direcció de Solvència, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), ens va parlar de la FA, com a part fonamental del govern corporatiu de les entitats asseguradores.

Les entitats asseguradores  han de tenir un eficaç sistema de govern que garanteixi la gestió sana i prudent de la companyia. El sistema de govern ha de ser subjecte de revisió periòdica, ha d’estar basat en el principi de proporcionalitat (adequat al volum i complexitat de cada entitat), haurà de comptar amb polítiques escrites, amb plans de contingència i haurà de ser verificat pel Supervisor.sra_navalon

El sistema de govern inclou, entre d’altres, la Funció Actuarial, formant part de la “segona línia de defensa”, juntament amb la funció de gestió de riscos i la funció de compliment.

Las persones que desenvolupin la Funció Actuarial han de tenir acreditada aptitud (qualificació professional, competència i experiència) i honorabilitat, suficients.

La Funció Actuarial, haurà de contrastar de forma periòdica el càlcul de les provisions tècniques amb l’experiència real, informar al Consell d’Administració de les desviacions i de les mesures per corregir-les.  A més, haurà d’elaborar un informe escrit anual a presentar al Consell que recollirà les deficiències detectades i recomanacions de com poden ser corregides.

A la conferència van assistir 40 persones.

Descarregar les ponències  PDFicon